คีร์กิสถาน 8 วัน 6 คืน

คีร์กิสถาน
8 วัน 6 คืน

กำหนดวันเดินทาง

9 – 16 เมษายน 2567
30 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2567
2 – 9 มิถุนายน 2567
19 – 26 กรกฎาคม 2567
9 – 16 สิงหาคม 2567
20 – 27 กันยายน 2567
18 – 25 ตุลาคม 2567

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

คีร์กีซสถาน เป็นประเทศในเอเชียกลาง มีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน คาซัคห์สถาน ทาจิกิสถานและอุซเบกิสถาน เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล คีร์กีซสถานเดิมเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือก เขาเทียนชานที่แยกตัวออกมาจากเทือกเขาปามีร์ และมีทะเลสาบอีสซิค คูล อยู่ระหว่างสันเขาสูงบริเวณตอนกลางของประเทศ เทือกเขาเทียนชานในเขตคีร์กีซสถาน ที่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำซีร์ดายาที่ไหลลงทะเลอารัลในตอนกลางของภูมิภาคเอเซียกลาง

ช่องทางติดต่อ

แผนการท่องเที่ยว