ทำความรู้จักกับวีซ่าเชงเก้น

Schengen Area หรือ เขตเชงเก้น หมายถึงเขตปลอดหนังสือเดินทางของสหภาพยุโรป (European Union) หรือ EU ที่ครอบคลุมประเทศส่วนใหญ่ในยุโรป เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแบบฟรีวีซ่า (visa free) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมประเทศหลายประเทศในทวีปยุโรปซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงหรือสนธิสัญญาร่วมมือกันของประเทศที่รวมตัวกันเป็นสหภาพยุโรป เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต การทำงาน และการใช้ชีวิตของคนในสหภาพยุโรป นอกจากนั้นยังเอื้อต่อนักเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกที่มีความต้องการไปเยี่ยมเยือนประเทศต่าง ๆ ในสหภาพยุโรปที่เป็นเขตเชงเก้นหรือให้ความร่วมมือเปิดพรมแดน โดยอนุญาตให้บางประเทศเข้าไปท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่า เช่น ประเทศในสหภาพยุโรปเอง หรือประเทศจากประเทศที่สหภาพยุโรปให้ความไว้วางใจในหนังสือเดินทางหรือ passport ของประเทศนั้น ๆ ส่วนบางประเทศ เช่น ไทย ต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศในสหภาพยุโรปหรือเขตเชงเก้น แต่เพิ่มความสะดวกและประหยัดโดยทำวีซ่าครั้งเดียวสามารถใช้เป็นเอกสารเดินทางเข้าไปเที่ยวได้หลายประเทศ

Schengen Area ประกอบด้วยประเทศ 26 ประเทศ คือ Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France,Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,Switzerland และ Liechtenstein

schengen_map_en

จากรายชื่อทั้ง 26 ประเทศข้างต้นแสดงให้เห็นว่าหากคนไทยต้องการไปเที่ยวประเทศใดประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศข้างต้นท่านสามารถทำได้เพียงขอเชงเก้นวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยวที่เรียกว่า short stay visits จากสถานฑูตประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไข คือ

? พักประเทศไหนนานที่สุดในทริปขอจากประเทศนั้น

? ถ้าในทริปนั้นพัก 2 หรือ 3 ประเทศจำนวนวันเท่า ๆ กัน ให้ขอจากประเทศที่เข้าถึงก่อน แต่อาจไม่ใช่ประเทศแรกที่ลงประทับตราตรวจคนเข้าเมืองก็ได้

เนื่องจากประเทศในสหภาพยุโรปที่เป็นเขตเชงเก้นไม่มีด่านที่ตั้งถาวรเพื่อตรวจคนเข้าเมืองเหมือนเมื่อก่อน ดังนั้น หลังจากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน หรือ ด่านตรวจคนเข้าเมืองอื่น ๆ ที่เป็นด่านแรกที่เราเข้าถึงแล้ว หลังจากนั้นเราสามารถเดินทางเข้าออกประเทศในเขตเชงเก้นได้ประหนึ่งการเดินทางภายในประเทศเดียว อย่างไรก็ดีในบางประเทศ บางจุดเชื่อมต่อ อาจมีการตั้งด่านเพื่อสอบถาม หรือตรวจเอกสารพวกใบขับขี่ หนังสือเดินทาง และหรืออื่น ๆ ทั้งนี้ขึ้นกับการวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่เป็นที่ ๆ ไป

การตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเข้าถึงประเทศใดที่ด่านแรก และอาจรวมถึงการถูกสกัดตามด่านระหว่างประเทศที่อาจพบเป็นครั้งคราว เราจำเป็นต้องเตรียมหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน(ขากลับ) เอกสารแสดงแผนการเดินทางท่องเที่ยว ใบจองโรงแรมที่พัก ฯลฯ ไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่หากเขาต้องการขอดู หากถูกสกัดที่ด่านระหว่างประเทศใดประเทศหนึ่ง อาจต้องแสดงเอกสารดังกล่าวแล้วและรวมถึง ใบขับขี่ ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ (ถ้าเดินทางท่องเที่ยวด้วยการเช่ารถขับ) ตั๋วรถไฟ (ถ้าเดินทางโดยรถไฟ) ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาอาจขอดูหรือไม่ก็ตาม เราควรเตรียมให้พร้อม รวมทั้งเตรียมตอบคำถามเมื่อถูกสอบถามด้วย โดยคำตอบต้องสอดคล้องกับเอกสารที่เรามี และเป็นไปด้วยความมั่นใจ ปัจจุบันประเทศที่มีด่านตรวจสอบที่แน่นอนที่เรียกว่า internal border controls คือ Austria, Denmark, France, Germany, Norway, Sweden และ Poland ส่วนด่านอื่น ๆ ยังคงพบได้บ้างในบางจุดรอยต่อระหว่างประเทศ

นอกจากวีซ่าเชงเก้นจะทำให้เราสามารถท่องเที่ยวได้ทั้ง 26 ประเทศข้างต้นแล้ว เรายังสามารถใช้เพื่อเดินทางท่องเที่ยวในประเทศในยุโรปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของเขตเชงเก้นได้อีก คือ Monaco, San Marino และ Vatican City นอกจากนั้นยังสามารถใช้เพื่อท่องเที่ยวในประเทศที่อยู่ใน EU ที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ Schegen Area ที่เรียกว่า Prospective members คือ Bulgaria, Croatia, Romania และ Cyprus แต่ทั้งนี้แต่ละประเทศจะมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้น เช่น ก่อนเข้าประเทศเหล่านี้ได้ต้องถือ Schengen Visa ที่ผ่านการประทับตราจากประเทศในเขตเชงเก้นมาแล้ว อยู่ ๆ จะใช้เชงเก้นวีซ่าที่มีเข้าประเทศเหล่านี้ไม่ได้

โพสต์นี้มีภาพเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับประเทศที่อยู่ใน EU โดยบางประเทศเป็นประเทศในเขตเชงเก้น บางประเทศกำลังขอดำเนินการเข้าร่วมเชงเก้นและเปิดพรมแดนให้ใช้เชงเก้นวีซ่าได้ตามเงื่อนไข และ บางประเทศไม่ใช่หรือไม่ร่วมในเชงเก้น คือ United Kingdom และ Iraland การเข้าไปในสองประเทศหลังนี้จึงต้องขอวีซ่าแยกต่างหาก โดยขอของ UK สามารถใช้เข้า Ireland ได้หลังจากผ่าน UK แล้ว แต่ขอของ Ireland เข้า UK ไม่ได้