เตรียมตัวอย่างไร? ก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลหยุดยาว

เตรียมตัวอย่างไร? เพื่อไม่ให้ตกเครื่องในช่วงเทศกาลหยุดยาว วางแผนการใช้บริการสนามบินช่วงเทศกาลท่องเที่ยว เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง

ช่วงเทศกาลท่องเที่ยวมีคนมาใช้บริการท่าอากาศยานจำนวนมาก ดังนั้นเราจึงควรวางแผนการใช้บริการท่าอากาศยาน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง

AOTcontent2019 Infographic 07 การเตรียมตัวก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลหยุดยาว Page02

 • ตรวจสอบสภาพการจราจรก่อนเดินทางและผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้า
 • เลือกใช้บริการรถสาธารณะเพื่อความรวดเร็ว
 • สามารถขับรถยนต์มาจอดฟรีได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง

AOTcontent2019 Infographic 07 การเตรียมตัวก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลหยุดยาว Page03

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริการจุดจอดรถฟรีในช่วงเทศกาลหยุดยาว

 • บริการจุดจอดรถยนต์ฟรี ณ พื้นที่ลานจอดรถระยะยาวโซน C สามารถรองรับรถได้จำนวนกว่า 718 คัน
 • มีรถ Shuttle Bus สำหรับบริการรับ – ส่ง ผู้โดยสารระหว่างจุดจอดรถกับอาคารผู้โดยสาร
  โดยให้บริการ 2 สาย ได้แก่ สาย A :     – ศูนย์การขนส่งสาธารณะ

– ลานจอดรถระยะยาวโซน C
– อาคารผู้โดยสารชั้น 1
– อาคารผู้โดยสารชั้น 2

 1. สายพิเศษ : – ลานจอดรถระยะยาวโซน C

– อาคารผู้โดยสารชั้น 4

– อาคารผู้โดยสารชั้น 2

หมายเหตุ: *ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้บริการจุดจอดรถฟรีเฉพาะเทศกาล

*รถ Shuttle Bus ให้บริการรับ – ส่ง ผู้โดยสารระหว่างจุดจอดรถกับอาคารผู้โดยสาร ทุก ๆ 15 นาที
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่คิดค่าบริการ

AOTcontent2019 Infographic 07 การเตรียมตัวก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลหยุดยาว Page04

ท่าอากาศยานดอนเมืองบริการจุดจอดรถฟรีในช่วงเทศกาลหยุดยาว

 • บริการจุดจอดรถยนต์ฟรี อาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น (เฉพาะชั้น 2) จำนวน 150 คัน
 1. 2. ลานจอดรถยนต์หน้าอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น บริเวณคลังสินค้า จำนวน 150 คัน
 2. 3. ลานจอดรถยนต์ระหว่างคลังสินค้า 2 และอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น จำนวน 150 คัน
 • รถ Shuttle Bus สำหรับบริการรับ – ส่ง ผู้โดยสารระหว่างจุดจอดรถฟรี 3 จุด ถึง อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 และ อาคาร 2

หมายเหตุ: *ท่าอากาศยานดอนเมืองให้บริการจุดจอดรถฟรีเฉพาะเทศกาล

*รถ Shuttle Bus ให้บริการรับ – ส่ง ผู้โดยสารระหว่างจุดจอดรถกับอาคารผู้โดยสาร ทุก ๆ 15 นาที
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่คิดค่าบริการ

AOTcontent2019 Infographic 07 การเตรียมตัวก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลหยุดยาว Page05

เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนออกเดินทาง

 • Check-in ที่เคาน์เตอร์สายการบิน (สามารถ Check-in Online หรือ Check-in ที่เครื่อง Check-in อัตโนมัติ เพื่อความรวดเร็ว)
 • โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง (ควรโหลดกระเป๋าก่อนเวลาเดินทาง 45 นาที)
 • แสดงบัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางแก่เจ้าหน้าที่
 • ให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจค้น ณ จุดตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง
 • แสดงหนังสือเดินทางต่อตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (กรณีเดินทางระหว่างประเทศ)

AOTcontent2019 Infographic 07 การเตรียมตัวก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลหยุดยาว Page06

จัดเตรียมสิ่งของในกระเป๋าสัมภาระขึ้นเครื่องให้พร้อม

 • ของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน
  100 จำนวนไม่เกิน 10 ขวด และจัดเก็บสิ่งของในถุงซิปล็อคขนาดไม่เกิน 20×20 cm.
 • แบตเตอรี่สำรอง ต้องนำติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้น โดยมีขนาดไม่เกิน 32,000 mAh และต้องมีการระบุขนาดที่ชัดเจน

Source : airportthai.co.th