รู้ไว้สักนิด !!! ก่อนแสตมป์อะไรใน PASSPORT

หนังสือเดินทาง (Passport) เป็นเอกสารสำคัญที่จะแสดงรายละเอียดของบุคคลที่จะเดินทางไปต่างประเทศโดยจะระบุ ชื่อผู้เดินทาง ลายมือชื่อ รูปถ่าย อายุ สัญชาติ ศาสนา อาชีพ เลขที่หนังสือเดินทาง เป็นต้น

 

passport stamp 3487699 1920 1

 

ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปต่างประเทศและเป็นเอกสารสำคัญที่จะใช้เป็นหลักฐานในการขอหนังสือตรวจลงตรา (Visa) เข้าประเทศต่างๆโดยกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้มีอำนาจในการออกหนังสือเดินทางดังกล่าว

 

12

 

PASSPORT  จึงเป็นมากกว่าหนังสือเดินทาง ผู้ถือครอบครองจึงควรศึกษาคำเตือนเกี่ยวกับการมีหนังสือเดินทางเพื่อเป็นแนวทางในการเก็บรักษาหนังสือเดินทางได้อย่างถูกวิธี ดังนี้

1. ในหนังสือเดินทางต้องมีเพียงตราประทับของทางราชการเท่านั้น

2.  การขีดเขียนหรือประทับเครื่องหมายอื่นใดในหนังสือเดินทาง ถือว่า “หนังสือเดินทางชำรุด” อาจถูกปฏิเสธเข้าประเทศต่างๆ หรือถูก blacklist ห้ามเข้าประเทศนั้นอีก

3. หนังสือเดินทางเป็นเอกสารอันมีค่า ไม่ควรให้ตกไปอยู่ในความครอบครองของบุคคลที่มิได้รับมอบหมาย บุคคลสัญชาติไทยถือหนังสือเดินทางได้ฉบับเดียว หากหนังสือเดินทางสุญหาย ผู้ถือจะต้องแจ้งกองหนังสือเดินทาง หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น หรือสถานทูต สถานกงสุลไทยทราบทันที

 

15

 

ในปัจจุบันนี้สถานที่ท่องเที่ยวจะชอบมีตัวแสตมป์รูปการ์ตูนน่ารักๆ เช่น แมวน้ำ คิตตี้ ที่ไม่ใช่ตราประทับของทางราชการ ซึ่งเคยมีข่าวว่ามีีนักท่องเที่ยวเดินทางไปสิงคโปร์ โดนด่านตรวจคนเข้าเมืองสอบถามและถูกปฏิเสธการเข้าเมืองได้ทันที

 

14

 

ดังนั้น ห้ามผู้ถือครอบครองหนังสือเดินทางแสตมป์ตราอื่นใดในหนังสือเดินทางเด็ดขาดและขอให้ระมัดระวังให้มาก ด้วยความปราถนาดีจาก Go together Travel

 

13