คณะกรรมาธิการยุโรปเตรียมปฎิรูปกฎระเบียบด้านวีซ่าของอียู

ประเทศสมาชิกในอียูเสนอให้มีการปฎิรูปกฎระเบียบด้านวีซ่า เพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ที่เดินทางเข้ามาในอียู ซึ่งตามสถิติในปี 2017 อียูอนุมัติวีซ่าเชงเก้นจำนวนสูงถึง 14 ล้านครั้ง ซึ่งการปฎิรูปจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน รวมถึงการติดต่อของผู้คนหรือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นอกจากนี้ การปฏิรูปดังกล่าวยังมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพของการคัดกรองผู้ยื่นคำร้องของวีซ่า ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมด้านความปลอดภัยและมั่นคงภายในอียูให้สอดคล้องกับความท้าทายใหม่ๆ ในโลกยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล

ร่างกฎระเบียบมีสาระสำคัญ ดังนี้

 1. เพิ่มความยืดหยุ่นในการขอวีซ่า กล่าวคือ ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถยื่นเอกสารล่วงหน้าได้ 6 เดือนก่อนวันเดินทาง (จากปัจจุบัน 3 เดือน) โดยสามารถยื่นได้ในประเทศที่มีถิ่นพำนัก (ยกเว้นเพียงบางกรณี) และสามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ได้ นอกจากนี้เยาวชนอายุ 6-18 ปีอาจได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า
 2. เพิ่มระยะเวลาสำหรับวีซ่าแบบเข้า-ออกหลายครั้ง(multiple-entry) สำหรับผู้ยื่นคำร้องที่มีประวัติการเดินทางที่ดี สามารถได้รับวีซ่าที่มีระยะเวลาเพิ่มขึ้นทีละน้อยตั้งแต่ 1-5 ปี ซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา
 3. เพิ่มค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า จาก 60 ยูโรเป็น 80 ยูโร เพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถเพิ่มทรัพยากรที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ อย่างเช่นความมั่นคงและการซื้อเครื่องมือหรือซอฟแวร์ที่ทันสมัยเพื่อคัดกรองผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า
 4. เพิ่มความร่วมมือในการส่งกลับประเทศที่สาม(readmission) โดยประเทศที่สามที่ให้ความร่วมมือดีจะได้รับประโยชน์จากระยะเวลาการยื่นขอวีซ่าที่สั้นลง ค่าธรรมเนียมที่ลดลง/การยกเว้นค่าธรรมเนียมในบางกรณี และระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต (length of validity) ที่เพิ่มขึ้น

ในขั้นตอนต่อไป ร่างกฎระเบียบด้านวีซ่าดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นทางการจากสภายุโรปและคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป โดยจะมีผลบังคับใช้ 6 เดือนหลังการตีพิมพ์ใน Official Journal of the EU ซึ่งคาดว่าจะสามารถเสนอเข้าที่ประชุมเต็มคณะของสภายุโรปได้ภายในเดือนมีนาคม 2562 เพื่อให้แล้วเสร็จก่อนสภายุโรปชุดปัจจุบันหมดวาระ

Source : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-721_en.htm

ประเทศในกลุ่มเชงเก้น (Schengen) 26 ประเทศ

 1. ออสเตรีย Austria
 2. เบลเยี่ยม Belgium
 3. เชค Czech Republic
 4. เดนมาร์ก Denmark
 5. เอสโตเนีย Estonia
 6. ฟินแลนด์ Finland
 7. ฝรั่งเศส France
 8. เยอรมัน Germany
 9. กรีซ Greece
 10. ฮังการี Hungary
 11. ไอซ์แลนด์ Iceland
 12. อิตาลี Italy
 13. ลัตเวีย Latvia
 14. ลิกเตนสไตน์ Liechtenstein
 15. ลิทัวเนีย (Lithuania)
 16. ลักเซมเบอร์ก Luxembourg
 17. มอลตา (Malta)
 18. เนเธอร์แลนด์ Netherlands
 19. นอร์เวย์ Norway
 20. โปแลนด์ Poland
 21. โปรตุเกส Portugal
 22. สโลวาเกีย Slovakia
 23. สโลวีเนีย (Slovenia)
 24. สเปน Spain
 25. สวีเดน Sweden
 26. สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland