Tag Archives: เส้นทางสายไหม

อุซเบกิสถาน ……. ตำนานแห่งเส้นทางสายไหมในอดีต

จากประวัติศาสตร์อันไกลโพ้นไม่มีใครทราบว่าเส้นทางสายไหมเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ และใครเป็นผู้ก่อตั้งเริ่มต้นมาก่อน แต่ในยุคโบราณได้กล่าวถึงเส้นทางค้าขายระหว่างประเทศไว้มากมายหลายประเทศ เส้นทางสายไหมเป็นเส้นทางการค้าของโลกในยุคโบราณ