Tag Archives: ฮ่องกง

วัดหวังต้าเซียน ฮ่องกง

ใกล้เข้าสู่เดือนแห่งความรัก เชื่อว่าหลายๆคนที่ยังไม่มีคู่ คงกำลังหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อกราบไหว้ขอคู่ครองกันอยู่แน่นอน ซึ่งสถานที่ศักดิ์ดังกล่าวนั่นก็คือที่วัดหวังต้าซียน ประเทศฮ่องกง นั่นเอง วัดหวังต้าเซียนแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ย่านซักอัน  ประเทศฮ่องกง มีอายุยาวนานมากว่าร้อยกว่าปีแล้ว เป็นวัดขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมของที่นี่มีความงดงาม ร่มรื่น มีเทพเจ้าประดิษฐานอยู่ในวัดแห่งนี้หลายองค์ ทั้งเทพเจ้าหวังต้าเซียน เทพเจ้ากวนอิม เทพเจ้าหยกโหลว (เทพเจ้าแห่งความรัก) ท่านขงจื๊อ นับเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวฮ่องกงนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคล