Tag Archives: กาญจีปุรัม

เมืองกาญจีปุรัม เสน่ห์ “นครพันวัด” นครศักดิ์สิทธิ์ของอินเดีย

เมืองกาญจีปุรัมเป็นหนึ่งในนครศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 7 แห่งของอินเดีย และเป็นเมืองที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอันดับสองรองจากเมืองพาราณสี โดยแต่เดิมนั้นเมืองกาญจีปุรัมเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของราชวงศ์ปัลลวะ (Pallavas) ในช่วงศตวรรษที่ 6-8 ซึ่งถือเป็นช่วงที่รุ่งเรืองที่สุด