ทัวร์ย่าติง แชงกรีลา ลีเจียง ใบไม้เปลี่ยนสี 2566

กำหนดวันเดินทาง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ช่องทางติดต่อ

แผนการท่องเที่ยว

ทัวร์ย่าติง แชงกรีลา ลีเจียง ในวันที่ใบไม้เปลี่ยนสี บินตรงการบินไทย  แชงกรีลาผืนสุดท้ายแห่งจีน เยือนเมืองที่สูงที่สุดในโลก  อุทยานระดับ 5A หนึ่งในอุทยานที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของจีน ตลอด 2วันเต็ม ตระการตาไปกับธรรมชาติอันสวยงามตลอดสองข้างทางแนวภูเขา ต้นไม้และผืนน้ำ  ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากากอันมีชื่อ เมืองโบราณ ชมช่องแคบเสือกระโจน ภูเขาหิมะมังกรหยก  โชว์จางโหมวสุดอลังการณ์ บินตรงพร้อมบินภายในไม่เหนื่อย โรงแรม 4-5 ดาวทุกวัน

[timeline][timeline_item item_number=”1″ title=”Day 1: กรุงเทพฯ-เฉิงตู”] 

 • 07.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย์(TG)  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับ ตรวจเอกสาร และสัมภาระ
 • 10.15 น. เหิรฟ้าสู่เมืองเฉิงตู โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 618
 • 14.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่  ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 • ศาลเจ้าสามก๊ก (Chengdu Wu Hou Shrine) ซึ่งเป็นศาลเจ้าของนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงในสมัย 3 ก๊ก ภายในนำท่านชมรูปปั้นของบุคคลสำคัญในตำนานอันยิ่งใหญ่ของชนชาติจีน อาทิเช่น ขงเบ้ง กวนอู เตียวหุย เล่าปี่ ชมสุสานเล่าปี่
 • อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกที่ ถนนคนเดินจิงหลี่(Jinli Ancient Street) ถนนสายวัฒนธรรมที่มีขายสินค้าพื้นเมืองและขนมต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก
 • รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
 • ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก TOP SHOW OF SICHUAN ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป
 • เข้าที่พัก  CROWN PLAZA CHENGDU PANDA HOTEL 4*  หรือ เทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”2″ title=”Day 2 : เฉิงตู-ย่าอัน-คังติ้ง”]
 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • เดินทางสู่เมืองหย่าอัน สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่า ให้ท่านได้ชมสะพานโบราณเมืองหย่าอัน(Yazhou Lounge Bridge)
 • เดินทางต่อสู่เมืองคังติ้ง ระหว่างทางผ่านเมืองหลู่ติ้ง นำท่านแวะชม สะพานหลู่ติ้ง (Luding Bridge) สะพานโซ่เหล็กสร้างขึ้นในช่วงจักรพรรดิคังซีเรืองอำนาจ (ค.ศ. 1706) เป็นรอยต่อสำคัญระหว่างเขตชาวฮั่นและเขตทิเบต ใกล้กันกับสะพานบริเวณปลายสะพานนั้นมีวัดโบราณขนาดใหญ่ให้อิสระท่านเดินชมภายในวัด ด้านบนท่านสามารถชมวิวมุมสูงของเมืองและแม่น้ำได้อย่างกว้างขวางสวยงาม จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางต่อสู่ เมืองคังติ้ง (Kangding) ระหว่างทางให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงามตามถนนที่สร้างเลียบแม่น้ำต้าตู้เหอ เดินทางถึงเมืองคังติ้งนำท่านชมความสวยงาม
 • เยี่ยมชมวัด Nanwu Si Monastery วัดทางพุทธศาสนาแบบทิเบต วัดโบราณขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองคังติ้ง ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวจีนที่นับถือพุทธศาสนา วัดนี้ถูกสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม สวยงาม
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรมที่พัก
 • เข้าที่พัก โรงแรม KANGDING YOYO CITY GESANG FLOWER HOTEL 4*   หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”3″ title=”Day 3 : คังติง-ชินตูเฉียว”]
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ อุทยานมู่เก๋อฉั่ว(Mugecuo Scenic Area) อยู่ห่างจากเมืองคังติ้งประมาณ 21 กิโลเมตร ถือเป็นอุทยานที่มีทิวทัศน์สวยงามโรแมนติก เปลี่ยนรถเป็นรถอุทยานเพื่อชมตามจุดต่างๆ เริ่มต้นไต่ระดับจากความสูง 2,800 เมตร วิ่งตามเส้นทางขึ้นไปจนถึงจุดที่ความสูง 3,780 เมตร มีน้ำตกน้อยใหญ่สลับกับโขดหินรูปร่างแปลกตา ระยะทาง 18 กิโลเมตร
 • ชม ทะเลสาบมู่เก๋อฉั่ว เป็นทะเลสาบที่ตั้งสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3,780 เมตร กินเนื้อที่ประมาณ 40 ตารางกิโลเมตร จากนั้นนำท่านนั่งรถอุทยานไต่ระดับลงมาสู่บริเวณ ทะเลสาบ 7 สี ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของอุทยานมู่เก๋อฉั่ว ชมความมหัศจรรย์ของทะเลสาบ 7 สี จากนั้นนำท่านไปสัมผัสความอลังการของ บ่อน้ำแร่สมุนไพร หรือที่รู้จักกันในนามชื่อ ทะเลเดือดสมุนไพร ซึ่งอุดมไปด้วยแร่กำมะถัน ให้ท่านได้แช่เท้า 30 นาที (นั่งแช่แค่หัวเข่า) ช่วยให้ผ่อนคลายและรักษาโรคได้
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ เมืองซินตูเฉียว(Xinduqiao) เมืองซินตูเฉียวเป็นเมืองที่มีทิวทัศน์สวยงามจนถูกขนานนามว่า สรวงสวรรค์ของช่างภาพ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองคังติ้งไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 83 กิโลเมตร ปัจจุบันซินตูเฉียวได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศจีน อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ช่างภาพทั้งมืออาชีพ และมือสมัครเล่น ใฝ่ฝันที่จะไปเยือนสักครั้งหนึ่ง ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองซินตูเฉียว
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • เข้าสู่ที่พัก โรงแรม PHOTOGRAPHY PARADISE HOTEL 4*  หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”4″ title=”Day 4 : ซินตูเฉียว-หลี่ถัง-ทุ่งหญ้าสีแดงซางตุย-วัดปันโพ-ย่าติง”]
 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่เมืองหลี่ถัง ผ่านเมืองหย่าเจียง เมืองหย่าเจียงเป็นเมืองระหว่างเส้นทางไปเมืองย่าติง เมืองธรรมชาติผสานกับความเจริญรุ่งเรือง เมืองเล็กๆแต่มีกลิ่นอายแห่งความทันสมัยปนอยู่ ช่วงฤดูใบไม้ผลิท่านจะได้เห็นดอกตู้เจียนบานสะพรั่งตลอดสองข้างทาง ระหว่างเส้นทาง ข้ามภูเขา 3 ลูก คือ ภูเขาเจี่ยนจือวานซาน ภูเขาข่าจือลาซาน และเทือกเขาไห่จือซาน ให้ท่านได้ชมวิวยอดเขาที่สูงที่สุดในแนวเทือกเขาชื่อทู่เอ่อซาน (ภูเขากระต่าย) หุบเขาบริเวณนี้มีความสวยงามและแปลกตา มีทุ่งหินกว้างสุดตา มีลำธารไหลแซมทุ่งหินคล้ายกับว่าบริเวณนี้เคยเป็นทะเลหรือจมอยู่ในน้ำมาก่อน วัฒนธรรมของชาวเมืองเป็นแบบชาวทิเบต
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร
 • เดินทางต่อสู่ เมืองหลี่ถัง (Li Tang) เมืองหลี่ถังเป็นเมืองระหว่างทางจากหย่าเจียงไปเมืองเต้าเฉิงและย่าติง เมืองที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก ประมาณ 4,000-6,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล นบ้านเกิดขององค์ดาไลลามะที่ 6 อีกด้วย ระหว่างทางท่านจะได้เห็นภาพชาวเมืองที่มีวิถีชีวิตสบายๆ ในการทำสวนทำไร่ ชาวเมืองหลี่ถังเป็นชาวทิเบต วัฒนธรรมแบบชาวทิเบต ผ่านชมวัดอารามแห่งหลี่ถัง(Litang Monastery) เป็นวัดพุทธแบบทิเบตนิกายวัชรยาน วัดตั้งอยู่เชิงเขา ชม ภูเขาไห่จื่อ บนภูเขาจะมีเจดีย์ทิเบตเรียงรายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพของชาวเมืองหลี่ถัง จากนั้นเดินทางถึงแชงกรีล่าเจิ้น ซึ่งเป็นเมืองในเขตอำเภอเต้าเฉิง เดิมชื่อ ยรื่อหว่าเซียง เปลี่ยนเป็น แชงกรีล่าเซียง และเปลี่ยนเป็นแชงกรีล่าเจิ้นในปี 2009 จากนั้นจะข้ามผ่านภูเขาเยี่ยหว่า มีความสูง 4,400 เมตร
 • เมืองแห่งสมญานามว่า แชงกรี่ล่าแห่งสุดท้าย ระหว่างทางท่านจะได้ชมทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ของดินแดนที่ราบสูงเสฉวน จะเห็นชาวทิเบตออกมาเลี้ยงจามรี ผ่านวัดแบบทิเบต ผ่านทุ่งหญ้า ป่าเปลี่ยนสีที่มีให้เห็นตลอดทางและวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะอันสวยงามระหว่างตลอดเส้นทาง ระหว่างทางให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำซั่วฉี ที่ไหลจากทางทิศเหนือสู่ทิศใต้ เป็นสายเหมือนลูกประคำจนเป็นที่มาของชื่อเมืองเซียงเฉิง ที่ภาษาทิเบตแปลว่า ลูกประคำ นำท่านแวะชมทุ่งหญ้าสีแดงซางตุย(Chang Tui Grassland) ซู่งเป็นหมู่บ้านที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามราวกับภาพวาด จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรเดินทางต่อสู่เมือง ย่าติง
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรมที่พัก
 • นำท่านเข้าพัก RAMADA ENCORE HOTEL 4*  หรือเทียบเท่า 
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”5″ title=”Day 5 : อุทยานย่าติงรอบที่ 1 วัดชงกู่-ทะเลสาบไช่มุก]
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางเข้าสู่ อุทยานย่าติง นำท่านเปลี่ยนเป็นรถอุทยาน นำท่านชม วัดชงกู่(Chonggu Manastery) วัดที่เป็นศิลปะของชาวทิเบต มีอายุเก่าแก่ประมาณ 800 ปี ด้านหน้าของวัดจะมีกองหินและริ้วธงมนตราที่ชาวทิเบตนำมาวางไว้เพื่อบูชา ส่วนภายในวัด อาคารต่างๆ จะถูกตกแต่งตามความเชื่อและศิลปะของชาวทิเบต
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในอุทยาน
 • จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ทะเลสาบไข่มุก และชมความงามของภูเขาหิมะหยางเหม่ยหยาง (ระยะทางประมาณ 3.5 ก.ม.) ยอดเขามีความสูงประมาณ 5,958เมตร จากระดับน้ำทะเล จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรมที่พัก
 • เข้าสู่ที่พัก โรงแรม RAMADA ENCORE HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”6″ title=”Day 6 : อุทยานย่าติงรอบที่ 2 – ภูเขจาหิมะ-ทุ่งหญ้าลั่วหรง-ทะเลสาบน้ำนม-ทะเลสาบห้าสี”]
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ท่านแวะจุดชมวิว ภูเขาหิมะ 3 พระโพธิสัตว์ ที่ชาวทิเบตนับถืออย่างสูง และได้รับสมญานามว่า “THE LAST SHANGRI-LA” นำท่านชม ภูเขาหิมะ 3 พระโพธิสัตว์ ประกอบไปด้วย ยอดเขาเซียนหน่ายยื่อ คือ พระโพธิสัตว์แห่งความกรุณา ยอดเขาเซี่ยโยโตเจีย คือ เซียนเทวดาผู้สูงส่ง ยอดเขายานม่ายหยง คือ องค์ทิพย์เทพพิทักษ์ นำท่านเดินทางไป ทุ่งหญ้าลั่วหรง ให้ท่านชม ทุ่งหญ้าลั่วหรงและป่าเปลี่ยนสี ให้เวลาถ่ายรูปและเก็บความทรงจำอันงดงามที่ดินแดนที่อัศจรรย์แห่งนี้
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านชมทะเลสาบน้ำนม (Milk Lake) 1 ใน 3 ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของย่าติงกับสีฟ้าน้ำนม โดยเป็นทะเลสาบที่อยู่บนยอดเขาสูงระดับ 4,500 เมตร  ชมทะเลสาบ 5 สี (5 Color Lake) ทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของภูเขา Xian nai ri รอบๆ ทะเลสาบจะมีกองหินสวดมนต์ และประดับด้วยธงอธิษฐานหลากสีของชาวทิเบต
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรมที่พัก
 • เข้าที่พัก โรงแรม RAMADA ENCORE HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”7″ title=”Day 7 : ย่าติง-แชงกรีลา”]
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองแชงกรีล่า (จงเตี้ยน)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 04.30 ชั่วโมง ระหว่างทางชมทิวทัศน์ที่สวยงามสลับซับซ้อน เส้นทางจะเลียบต้นแม่น้ำสายเล็ก ที่ออกไปสมทบกับแม่น้ำแยงซี ผ่านบ้านเรือนเกษตรกรชาวทิเบตและชาวจีน บ้านเรือนเป็นศิลปะผสมผสานกันระหว่างจีนกับทิเบต
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ทะเลสาบนาพาไห่(Napa Lake Grassland) ที่มีพื้นที่ 260 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่รวมของน้ำ ที่ละลายมาจากหิมะบนภูเขา และจากน้ำแข็ง ในแม่น้ำ Nagqu และ แม่น้ำ Naizi ในฤดูร้อน ในหน้าแล้งทะเลสาบแห่งนี้จะกลายเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อันเขียวขจี ผ่านชมฝูงจามรีในทุ่งหญ้า ชมทุ่งดอกไม้ป่าหลากสี นานาพันธุ์  อาทิ กุหลาบป่า อาซาเรีย โรโดเดนดอล
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรมที่พัก
 • เข้าที่พัก โรงแรม YUE GUANG HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”8″ title=”Day 8 : แชงกรีลา-วัดลามัซงจ้านหลิน-ช่องแคบเสือกระโจน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง”]
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ชม วัดลามะซงจ้านหลิน(Songzanlin Temple) ตั้งอยู่เชิงเขา อยู่ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร มีพระลามะจำพรรษามากกว่า 700 รูป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1679 (พ.ศ.2222) สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิ์คังซีแห่งราชวงศ์ชิง มีรูปแบบคล้ายพระราชวังโปตาลาที่เมืองลาซาเมืองหลวงของทิเบต แต่ย่อส่วนลงมา มีการเปรียบเทียบว่า “หากพระราชวังโปตาลาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบต วัดจงซานหลินก็เป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาของชาวพุทธบริเวณที่ราบสูงทิเบตนั่นเอง”
 • เดินทางสู่ เมืองลี่เจียง(Li Jiang) เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซี ถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง นำท่านชม ช่องแคบเสือกระโจน(Tiger Leaping Gorge) ซึ่งเป็นช่องแคบช่วงแม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ำทรายทอง) เป็นช่องแคบที่มีน้ำไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี้เสือสามารกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ จึงเป็นที่มาของ “ช่องแคบเสือกระโจน”
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ากนั้นออกเดินทางต่อสู่เมืองลี่เจียง นำท่านแวะถ่ายภาพชมจุดชมวิวของแม่น้ำแยงซีเกียง เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “โค้งแรกแม่น้ำแยงซี(Yangtza River)
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรมที่พัก
 • เข้าที่พัก LIJAING INTER 5*  หรือ เทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”9″ title=”Day 9 : ลีเจียง-สระมังกรดำ-เมืองเก่าลีเเจียง-เมืองโบราณซู่เหอ”]
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชม สระมังกรดำ(Black Dragon Pool) เฮยหลงถัน ชมความงดงามของอุทยานที่กว้างใหญ่ชม เมืองโบราณลี่เจียง(Li Jiang Gu Cheng) “ลี่เจียงกู่เฉิง” ชมชีวิตความเป็นอยู่แบบโบราณที่ยังคงหลงเหลือให้ได้พบเห็นในเมืองนี้ ภายในเมืองโบราณมีร้านของฝากของที่ระลึกมากมายและเมืองนี้ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น “เมืองมรดกโลก
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่เมืองโบราณซู่เหอ (Shu he Ancient Town)  ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเก่าลี่เจียงไปทางเหนือราวสิบกว่ากิโล ที่ทางการจีนอนุรักษ์ไว้เปรียบเสมือนยุคอดีตของเมืองลี่เจียงได้อย่างลงตัว เมืองเก่าซู่เหอยังคงรักษาความงามในอดีตไว้ได้เป็นอย่างดี มีทางเดินที่ปูด้วยหิน อาคารไม้ยังคงเป็นเอกลักษณ์แบบจีนโบราณ มีลำธารหลายสายที่มีน้ำใสที่ไหลผ่านเกือบทุกหลังคาเรือน  มีสะพานโค้งหินเก่าแก่ ต้นหลิวหลายต้นริมลำธารที่กิ่งใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละสายในเขตเมืองเก่าจะมาบรรจบกันเป็นโครงข่ายถนนภายในเมืองเก่า นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์อาคารบ้านเรือนให้เป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้า ทั้งของที่ระลึก ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรมที่พัก 
 • เข้าที่พัก โรงแรม LIJAING INTER 5*   หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”10″ title=”Day 10 : ลีเจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก-ชมโชว์จางโหมว-คุณหมิง”]
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่าน ขึ้นเขานั่งกระเช้าใหญ่ สู่ ยอดภูเขาหิมะมังกรหยก(Yulong Snow Mountain) สูงระดับ 4,506 เมตร ให้ท่านได้สัมผัสยอดเขาหิมะที่ยิ่งใหญ่และสวยงามของยอดเขาหิมะมังกรหยก (กรุณาเตรียมเครื่องกันหนาวให้พร้อมและกระเช้าใหญ่ขึ้นยอดภูเขาหิมะมังกรหยก)
 • ชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังและใช้ทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง
 • รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่สนามบินลีเจียงเพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง
 • 17.50 น. เหิรฟ้าสู่คุนหมิง โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทริน แอร์ไลนื เที่ยวบินที่  MU 5922
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรมที่พัก
 • ที่พัก โรงแรม CROWNE PLAZA HOTEL 4*  หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”11″ title=”Day 11 : คุนหมิง-กรุงเทพฯ”]
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • นำท่านช้อปปิ้งของฝากกลับบ้านที่ ถนนคนเดินจินหม่า(Jinma Biji Historic) และย่านเมืองเก่า ชม ประตูม้าทองไก่หยก  ซึ่งเป็นประตูศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรยูนานโบราณเชื่อว่าใครได้ลอดประตูแห่งนี้ แล้วจะทำให้มีศิริมงคลเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ  อิสระให้ท่านได้เดินชมเมืองและซื้อของ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • 15.20 น. เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG613
 • 16.35 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
[/timeline_item]

เราชำนาญด้านการจัดทำทัวร์มากกว่า 17 ปี รับจัดกรุ้ปส่วนตัวทุกประเทศตามในแบบที่คุณต้องการ ตามเส้นทางทั่วโลก

Go Together Travel

โทร 02-2146088 ทุกวัน จันทร์ -ศุกร์ 09.00 -18.00 น.