ทัวร์พระอาทิตย์เที่ยงคืน 2566 นอร์เวย์ – ฟินแลนด์ 12 วัน บนเส้นทางที่ไม่เหมือนใคร

กำหนดวันเดินทาง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ช่องทางติดต่อ

แผนการท่องเที่ยว

ทัวร์พระอาทิตย์เที่ยงคืน สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนบนเส้นทางนอร์เวย์ ฟินแลนด์  พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษ King Crab Safari ชมบาร์น้ำแข็ง ล่องเรือ หมู่บ้านซามิ หมู่บ้านชาวประมงที่สวยที่สุดของหมู่เกาะโลโฟเทน  ไปพร้อมๆกันกับเรา

[timeline][timeline_item item_number=”1″ title=”Day 1: กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ”] 

 • 04.00 น.    คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  เคาน์เตอร์สายการบินฟินน์แอร์ (AY) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการเช็คอินและตรวจสัมภาระ
 • 07.15           ออกเดินทางสู่ กรุงเฮงซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบิน AY 142
 • 15.35           เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ(HELSINKI VANTAA AIRPORT) กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร   จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองให้อิสระท่านเดินชมเมืองและช้อปปิ้งเพื่อปรับสภาพร่างกาย
 • 18.00     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • พักที่    CLARION HOTEL HELSINKI  4* หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”2″ title=”Day 2 : เฮลซิงกิ – อิวาโล “]
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางเที่ยวชมเมืองเฮงซิงกิ(HELSINKI)  แวะถ่ายภาพด้านนอกบริเวณวิหารเฮลซิงกิ (THE HELSINKI CATHEDRAL) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของเมืองเฮลซิง วิหารโบราณที่สร้างขึ้นในยุคศตวรรษที่ 18 สไตล์นีโอคลาสสิค เครื่องบรรณาการแก่แกรนด์ดยุคแห่งฟินแลนด์
 • ถ่ายภาพกับ วิหารอุสเพนสกี้ (THE USPENSKI CATHEDRAL) ชมย่านใจกลางเมืองเซเนท สแควร์(THE SENATE SQUARE) จตุรัสกลางเมืองที่สำคัญของกรุงเฮลซิงกิ มักถูกใช้สำหรับจัดกิจกรรม นิทรรศการณ์ งานเทศกาลต่างๆของเมือง มีอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 บริเวณนี้รายล้อมได้ด้วยสถานที่สำคัญมากมาย อาทิ มหาวิหารเฮงซิงกิ ทำเนียบรัฐบาล หอสมุดแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเฮงซิงกิ เป็นต้น ให้อิสระท่านเดินช้อปปิ้งย่าน มาร์เก็ต สแควร์ (MARKET SQUARE)
 • เข้าชม โบสถ์เทมเป ลิโอ คิโอ (TEMPPELIAUKIO) หรือโบสถ์หิน โบสถ์เก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากหินทั้งหลังหนึ่งในสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงเฮงซิงกิ ในแต่ละปีจะมีผู้คนมาเยือนสถานที่แห่งนี้มากเกือบล้านคน ลักษณะเด่นของโบสถ์นี้คือการสกัดหิน  โดยมีช่องแสงบริเวณตรงกลางเพื่อให้แสงธรรมชาติลอดผ่านเข้ามา
 •  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางไปยังสนามบินเฮงซิงกิ
 • 16.25    ออกเดินทางไปยัง อิวาโล(IVALO)  โดยการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 63917.55    เดินทางถึงสนามบินอิวาโล(IVALO AIRPORT) เมืองอิวาโล ประเทศฟินแลนด์ นำท่านเข้าที่พัก และ พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พักที่     IVALO HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
วิหารอุสเพนสกี้ THE USPENSKI CATHEDRAL
วิหารอุสเพนสกี้ (THE USPENSKI CATHEDRAL)
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”3″ title=”Day 3 : อิวาโล – คาราสซอค – ฮอนนิ่งสวัค”]
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ คาราสซอค (KARASJOK) หมู่บ้านทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ หมู่บ้านเล็กๆติดริมแม่น้ำ Kárášjohka ให้อิสระท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย
 • เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ออกเดินทางต่อไปยังเมือง ฮอนนิ่งสวัค (HONNINGSVAG) เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ ดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน ท่าเรือสำคัญของนอร์เวย์ จุดเด่นของเมืองอยู่ที่บ้านไม้สีสดใสคล้ายเมืองลูกกวาด ที่ไล่เรียงระดับไปตามความสูงของที่ลาดเชิงเขา ก่อนนำท่านเข้าเพื่อเชคอินเข้าโรงแรมที่พัก จากนั้นให้อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย กระทั่งได้เวลาอันสมควร เพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่นอร์ธเคป
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก
 • 22.45     นำท่านเดินทางไปยัง ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป (THE NORTH CAPE HALL) เพื่อรับชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระอาทิตย์เที่ยงคืน รวมถึงก้อนหินที่ได้จารึกพระปรมาภิไธยของรัชกาลที่ 5 ครั้งเคยเสด็จประพาสเมื่อในอดีต สถานที่แห่งนี้มีลูกโลกขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ ณ จุดเหนือสุดของยุโรป   จนกระทั่งได้เวลาสมควร  ร่วมเฉลิมฉลองชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนร่วมกัน พร้อม Sparkling Wine และ ไข่ปลาคาร์เวีย พร้อมรับใบประกาศนียบัตร จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พัก               
 • พักที่    SCANDIC HONNINGSVAG 3* หรือเทียบเท่า
ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป THE NORTH CAPE HALL
ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป (THE NORTH CAPE HALL)
messageImage 1682502237534
พระอาทิตย์เที่ยงคืน
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”4″ title=”Day 4 : ฮอนนิ่งสวัค-อัลตา]
 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางไปยังเมืองอัลตา(ALTA) เมืองใหญ่ที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ เข้าชมวิหารแสงเหนือ (NORDLYSKATEDRALEN) โบสถ์สไตล์โมเดิร์นที่ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจากแสงเหนือที่พลิ้วไสว สามารถรองรับได้ประมาณ 350 ท่าน
 • เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นเดินทางไปยังท่าเรือเพื่อ ขึ้นแพยางไปยังแพปู สัมผัสประสบการณ์กิจกรรมสุดตื่นตาตื่นใจไปกับการจับปูยักษ์ตัวเป็นๆ พร้อมชิมเนื้อปู และถ่ายรูปคู่กับ
 • เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พักที่ THON HOTEL ALTA 3* หรือเทียบเท่า

 

จับปูยักษ์ KING CRAB SAFARI 2
จับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI)
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”5″ title=”Day 5 : อัลตา-ทรอมโซ”]
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางไปยัง OLDERDALEN ประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่ในหุบเขา Olderdalen ริมแม่น้ำ Kåfjorden พร้อมชมทิวทัศน์ของเทือกเขา Lyngen Alps
 • เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองทรอมโซ(TROMSO) ประตูสู่ดินแดนอาร์กติก เมืองใหญ่สุดของนอร์เวย์ เมืองปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วมุมโลก นำท่าน ขึ้นกระเช้าไปยังยอดเขาสโตรเนิน (CABLE  CAR TO STORSTEINEN) เพื่อชมความสวยงามของเมืองมุมสูงของเมืองทรอมโซ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเที่ยวชมเมืองทรอมโซ
 • แวะถ่ายภาพด้านนอกของวิหารอาร์คติก (THE ARCTIC CATHEDRAL) สถาปัตกรรมสมัยใหม่ ที่สร้างขึ้นในปี 1965   ตัวอาคารทรงสามเหลี่ยมที่มีไม้กางเกนขนาดใหญ่ด้านหน้า จากนั้นเชิญท่านอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัยอิสระ หรือช้อปปิ้งเที่ถนนสตรอกาตา (STORGATA SHOPPING STREET)
 • เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พักที่  THON HOTEL TROMSO 3* หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”6″ title=”Day 6 : ทรอมโซ-เกาะเซนญา”]
 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางจากทรอมโซไปยัง แฮมน์ไอเซนญา (HAMN I SENJA) เมืองเล็กๆทางชายฝั่งตะวันตกของเกาะเซนญา เมืองท่าที่มีชื่อเสียง มีรีสอร์ทและเงียบสงบ ถือว่าเป็นอีกเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก
 • เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมที่พัก
 • นำท่านชมเมืองใกล้กันนั้นมีสถานที่ที่น่าสนใจอย่างหาด ERAFJORD BEACH บริเวณแนวหินชายทะเล TUNGENEST  หมู่บ้านริมทะเล BERGSBOTN   และ UTSIKTSPLATTFORM เป็นต้น
 • เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พักที่   HAMN I SENJA 4* หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”7″ title=”Day 7 : เกาะเซนญา – กริลล์ฟยอร์ด – อันเดเนส – ซอร์ตแลนด์”]
 •  เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางไปยังหมู่บ้านกริลล์ฟยอร์ด (GRYLLEFJORD) หมู่บ้านชาวประมงที่ตั้งอยู่บนเกาะ Senja ตามแนว Gryllefjorden ทางตอนเหนือของเขตเทศบาล หมู่บ้านเล็กๆที่เป็นท่าเรือหลักไปยังเมืองต่างๆ จากนั้นนำท่านนั่งเรือเรือเฟอร์รี่ไปยัง หมู่บ้านอันเดเนส (ANDANES)
 • เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Norway

 • เดินทางไปยัง เมืองซอร์ตแลนด์(SORTLAND) เมืองและศูนย์กลางการบริหารของเทศบาลซอร์ตแลนด์ในเขตนอร์ดแลนด์ ประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของเกาะลางโกยา เมืองและศูนย์กลางการค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคก่อนให้อิสระท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย
 • เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พักที่  SCANDIC SORTLAND 4* หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”8″ title=”Day 8 : ซอร์ตแลนด์-เลคเนส”]
 • เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เข้าชม ฟาร์มเรนเดียร์ และหมู่บ้านชาวซามิ (REINDEER FARM&SAMI CULTURE) สัมผัสวัฒนธรรมของชาวบ้านพื้นเมืองโบราณที่มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับฝูงกวางเรนเดียร์มาอย่างยาวนาน ประสบการณ์สุดพิเศษให้อาหารกวางเรนเดียร์  ภายในหมู่บ้านท่านสามารถเช่าชุดพื้นเมือง ถ่ายรูป ชิมอาหารพื้นเมือง หรือ อุดหนุนของที่ระลึกงานหัตถกรรม โปสการ์ด เป็นต้น
 • เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางไปยัง เลคเนส(LEKNES)  เข้าชม พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (LOFOTR VIKING MUSEUM) ย้อนรอยประวัติศาสตร์โลกผ่านวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวไวกิ้ง ชมบ้านสไตล์โบราณของชาวไวกิ้งที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในหลังที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยบริเวณรอบๆมีการขุดพบบ้านของชาวไวกิ้ง ชมบ้านแบบจำลองเท่าขนาดจริงของเรือไวกิ้ง ภานในจัดแสดง เรือไวกิ้งจำลอง เครื่องไม้เครื่องมือ อุปกรณ์โบราณของชาวไวกิ้ง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับที่พักเพื่อเชคอิน
 • เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พักที่    SCANDIC LEKNES LOFOTEN HOTEL 3.5* หรือเทียบเท่า

 

พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง LOFOTR VIKING MUSEUM
พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (LOFOTR VIKING MUSEUM)
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”9″ title=”Day 9 :เลคเนส – โซวาเกน – ไรเน่ – แฮมนอย – นัสฟยอร์ด – สโลเวอร์”]
 • เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • แวะถ่ายภาพที่ HAUKLAND BEACH เป็นหาดที่เก่าแก่ของเกาะโรเวอร์ตัน มักเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมมาดำน้ำตื้นเพื่อชมแนวปะการัง อีกทั้งชมทิวทัศน์อันสวยงาม  เดินทางต่อไปยังหมู่บ้าน REINE เที่ยวชมหมู่บ้านชาวประมง แวะถ่ายภาพที่ RAMBERG BEACH และ สะพานFREDVANG BRIDGE สะพานที่เชื่อมระหว่างเกาะต่างๆแวะชมหมู่บ้าน REINE หนึ่งในหมู่บ้านชาวประมงที่สวยที่สุดของหมู่เกาะโลโฟเทน
 • เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นเดินทางไปชม หมู่บ้าน A  หมู่บ้านที่อยู่ปลายสุดของหมู่เกาะโลโฟเทน จุดสุดสิ้นสุดของถนนสายหลักเส้น E10 ที่บ้านไม้ส่วนใหญ่จะทาสีแดง ถือเป็นอีกหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
 • เดินทางไปยัง หมู่บ้านแฮมนอย (HAMNOY) ชมหมู่บ้านชาวประมงสีสันสดใส หนึ่งในหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงทีสุด ที่ท่านอาจคุ้นเคยหรือพบเห็นตามรูปภาพหรือโปสการ์ด มีแนวเทือกเขาเป็นฉากหลัง ก่อนเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านนัสฟยอร์ด (NUSFJORD) เยี่ยมชมหมู่บ้าน  อีกหนึ่งหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆที่มีบ้านอาคารสีสันสดใสมีแม่น้ำและทะเลสาบ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร เดินทางต่อไปยัง เมืองเฮนนิ่งสวาร์ (HENNINGSVAER) เมืองท่องเที่ยวอันคึกคัก ที่มีจุดเด่นเป็นแนวหมู่บ้านชาวประมงสีแดง ตัดกับวิวภูเขาที่สวยทุกฤดูกาล

เมืองสโลเวอร์ SVOLVAER Magic Ice Barเมืองสโลเวอร์ SVOLVAER Magic Ice Bar 1

 • จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองสโลเวอร์ (SVOLVAER) เข้าชม Magic Ice Bar สัมผัสความหนาวเย็นสุดขั้วภายในบาร์น้ำแข็ง ที่ภายในสร้างขึ้นจากน้ำแข็งทั้งหมด ประดับประดาด้วยแสงสีไฟสวยงาม แล้วเดินทางไปยังที่พักเพื่อเชคอิน
 • เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พักที่  THON HOTEL LOFOTEN 5* หรือเทียบเท่า 
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”10″ title=”Day 10 : สโลเวอร์ – นาร์วิค – ออสโล”]
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางไปยัง เมืองนาร์วิค (NARVIK) เมืองทางตอนเหนือของนอร์เวย์เมืองเป้าหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเรื่องของเมืองสกีรีสอร์ทในฤดูหนาว
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมเช็คอิน
 • 15.40 น.       ออกเดินทางไปยัง เมืองออสโล โดย สายการบินนอร์วีเจียนแอร์อินเตอร์เนชันแนล เที่ยวบินที่ DY 367
 • 17.25 น.       เดินทางถึงสนามบินออสโล (OSLO GARDERMOEN AIRPORT) เมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งที่ย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANGEN GATE) ย่านถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสโล สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านจำหน่ายของที่ระลึก ร้านค้า ให้ท่านได้อิสระเดินเล่น จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ให้อิสระท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย
 • ค่ำ   รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พักที่   RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”11″ title=”Day 11 : ออสโล-เฮลซิงกิ”]
 • เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ อาหารเช้าแบบกล่องเพื่อความสะดวก
 • จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินออสโล เพื่อเตรียมตัวเดินทางบินกลับประเทศไทย
 • 08.35 น.  ออกเดินทางไปยัง เมืองเฮงซิงกิ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 912
 • 10.55 น.   เดินทางถึง สนามบินเฮงซิงกิงเวนต้า (HELSINKI VANTAA AIRPORT) แวะต่อเครื่อง
 • รับประทานอาหารกลางวันภายในสนามบินตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์)**
 • 13.45 น.       ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 912
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”12″ title=”Day 12 : กรุงเทพฯ”]
 • 05.25 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
[/timeline_item]

.

.

.

.

เราชำนาญด้านการจัดทำทัวร์มากกว่า 17 ปี รับจัดกรุ้ปส่วนตัวทุกประเทศตามในแบบที่คุณต้องการ ตามเส้นทางทั่วโลก

Go Together Travel

โทร 02-2146088 ทุกวัน จันทร์ -ศุกร์ 09.00 -18.00 น.