ทัวร์ไบคาล รถไฟทรานไซบีเรีย 2567 (Baikal winter)

รัสเซีย
9 วัน 8 คืน

กำหนดวันเดินทาง

sdggeryeryqeryert

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทะเลสาบไบคาล ดวงตาสีน ้าเงินแห่งไซบีเรีย
รัสเซีย ประเทศอันมีดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมกว่า12 เขตเวลา หนึ่งในน้ันคือดินแดนไซบีเรียอันอุดม
สมบูรณ์และทะเลสาบไบคาลที่เปรียบเสมือนตาน ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์หล่อเลีย้งผู้คนสรรพสัตว์และพืชพรรณทั่วไซบีเรีย
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติโดย UNESCO จากความเป็นทะเลสาบที่เก่าแก่และอุดมสมบูรณ์ที่สุดจน
ได้รับการขนานนามว่า “กาลาปากอสแห่งรัสเซีย” ทะเลสาบน ้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก คิดเป็ นปริมาตร 1 ใน 5 ของปริมาณน ้าจืด
ทั่วทั้งโลก ในฤดหนาว ู ที่ทะเลสาบจะกลายเป็นผลึกน ้าแข็งสีฟ้าใสทอดตัวสุดลูกหูลูกตา บรรดาซอกใต้เนินและเขาที่เคยมีคลื่นซัด
สาดแปรสภาพเป็นถ า้ที่มีผลึกน ้าแข็งใสรูปทรงแชนเดอเลียร์ที่สรรสร้างโดยธรรมชาติทุ่งหญ้าสเต็ปป์และขุนเขาที่ปกคลุมไปด้วย
ปุยหิมะทอดตัวยาวสุดสายตา เรียนรู้และสัมผัสคุณค่าวิถีชีวิตและภูมิปัญญาด้ังเดิมของชาวไซบีเรียที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
ทั้งหมดนี้ Go Together ขอเรียนเชิญท่านไปสัมผัสประสบการณ์จริงด้วยกัน

ช่องทางติดต่อ

แผนการท่องเที่ยว