ทัวร์แคนาดา ใบไม้เปลี่ยนสี 2566

กำหนดวันเดินทาง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ช่องทางติดต่อ

แผนการท่องเที่ยว

ทัวร์แคนาดา ในวันที่ใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยวชมอุทยานสวยระดับโลก น้ำตกไนแองการ่า ทะเลสาบสุนัขจิ้งจอก(Peyto Lake)  ขึ้นกระเช้าชมวิวยอดเขา ถ่ายรูปกับสะพานแขวน กิจกรรมชมทุ่งน้ำแข็งนั่ง  snow coach ลุยหิมะ  หมู่บ้านน่ารัก ช้อปปิ้ง Outlet บินภายใน 2 ครั้ง อาหารหลากหลาย

[timeline][timeline_item item_number=”1″ title=”Day 1: กรุงเทพฯ-แวนคูเวอร์”] 

 • 04.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  เคาน์เตอร์สายการบินแอร์แคนาดา (AC)  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับ ตรวจเอกสาร และสัมภาระ
 • 07.35 น. เหิรฟ้าสู่เมืองนาริตะ โดยสายการบินแอร์แคนาดา  เที่ยวบินที่ AC 7411
 • 15.45 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
 • 16.55  น. เดินทางต่อไปยังแวนคูเวอร์ ด้วยสายการบิน แอร์แคนาดา เที่ยวบินที่  AC 004 เพื่อมุ่งตรงสู่ สนามบินแวนคูเวอร์ (Vancouver Airport) (บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล)
 • 09.50 น. ถึงสนามบินแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองแวนคูเวอร์ (Vancouver)   นำเที่ยวชมบรรยากาศภายในเมืองชม สะพานแขวนคาปิลาโน (Capilano Suspension Bridge) สะพานแขวนสุดระทึกและวิวรอบข้างที่สวยงาม สะพานแขวน Capilano Suspension Bridge เป็นสะพานแขวนยาว 140 เมตร 1 ในสถานที่ยอดนิยม เนื่องจากความตื่นเต้นระหว่างทางเดินและวิวรอบข้างยังสวยมาก
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เยี่ยมชม สแตนลี่ย์ พาร์ค (Stanley Park) เป็นสวนสาธารณะในเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในอเมริกาเหนือ เป็นสวนสาธารณะในเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในอเมริกาเหนือ (ใหญ่กว่า Central Park ในนิวยอร์กกว่า 10 เท่า) ที่นี่มีถนนริมทะเลให้เราปั่นจักรยานพร้อมชมวิวยาวกว่า 9 กม. นอกจากนี้ยังมี Vancouver Aquarium ที่เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา
 • ชมย่านแกสทาวน์ (GasTown) เป็นชุมชนแรกของคนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในรัฐบริติชโคลัมเบียก่อนที่จะมาเป็นแวนคูเวอร์ ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ สำหรับเมืองแกสทาวน์มีบรรยากาศของเมืองเก่าสถาปัตยกรรมวิกตอเรียนที่ได้รับการบูรณะใหม่และรักษาให้อยู่ในสภาพดี จุดที่น่าสนใจ คือ รูปปั้นของแกสซี แจ็คที่ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสกลางเมือง นำท่านชมนาฬิกาเรือนแรกของโลกที่ทำงานได้ด้วยพลังไอน้ำ โดยนาฬิกาไอน้ำจะตีเสียงดังบอกเวลาทุก 15 นาที เป็นเสียงดนตรีเสียงเดียวกับนาฬิกาบิ๊กเบนในกรุงลอนดอนและนาฬิกาจะพ่นไอน้ำพุ่งออกมาทุก 1 ชั่วโมง
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • เข้าที่พัก  Sheraton Vancouver Wall Centre หรือ เทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”2″ title=”Day 2 : แวนคูเวอร์-เกาะวิคตอเรีย-สวนบูชาร์ด-ตึกรัฐสภา”]
 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • จากนั้นนั่งเรือจาก แวนคูเวอร์ (Vancouver) ออกเดินทางจากท่าเรือ Tsaw Wassen Pier สู่ เกาะวิกตอเรีย (Victoria Island) นำท่านชม สวนบุตชาร์ต (Butchart Garden) สวนดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เป็นสวนที่มีผู้เข้าชมในแต่ละปีมากกว่าหนึ่งล้านคน นอกจากนี้ยังได้รับการกําหนดให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติของแคนาดาอีกด้วย (Butchart Garden) ตั้งอยู่ห่างจากเมืองวิกตอเรียไปทางทิศเหนือ 21 กิโลเมตร เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของรัฐบริติชโคลัมเบีย สร้างโดยเจนนี่ บุตชาร์ต
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เยี่ยมชม ตึกรัฐสภาบริติชโคลัมเบีย ตึกรัฐสภาบริติชโคลัมเบียอาจนับได้ว่าเป็นแลนด์มาร์กที่ขึ้นชื่อที่สุดของวิกตอเรีย ที่นี่คุณจะได้ชื่นชมความสวยงามของอาคารสถาปัตยกรรมยุคศตวรรษที่ 19 เดินเล่นชมสวนกุหลาบของท่านผู้นำแห่งรัฐ
 • 15.30 น. ล่องเรือกลับสู่ แวนคูเวอร์ (Vancouver)
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • เข้าที่พัก โรงแรม  Sheraton Vancouver Wall Centre   หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”3″ title=”Day 3 : แวนคูเวอร์-วิสต์เลอร์-แบล็คคอมบ์”]
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองวิสต์เลอร์ (Whistler) ( ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที ) เมืองตากอากาศและสกีรีสอร์ทอันดับ1ของทวีปอเมริกาเหนือมีหมู่บ้านที่มีถนนสำหรับคนเดินเท่านั้น และวัฒนธรรมในหุบเขาที่สบายๆ ทำให้เมืองแห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าประทับใจตลอดทั้งปี
  นำท่านนั่งรถเลาะเลียบริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อชมวิวทิวทัศน์และ ชมฟยอร์ด (Fjord) เป็นอ่าวเล็ก ๆ บริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งถูกน้ำกัดเซาะจนเว้าแหว่งมีลักษณะแคบและยาว เว้าลึกเข้าไปในฝั่งระหว่างแผ่นดินสูงชันหรือระหว่างหน้าผาสูงชันตามเชิงเขาระหว่างทางมุ่งสู่ วิสต์เลอร์ (Whisler)
 • จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าที่ยอดเขา วิสต์เลอร์ (Whisler) สู่ยอดเขา แบล็คคอมบ์ (PEAK 2 PEAK GONDOLA)
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • อิสระเที่ยวชม เมืองวิสต์เลอร์ (Whistler) และนำท่านเที่ยว ชมเมืองวิสเลอร์ ที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ WHISLER VILLAGE หรือ MAIN VILLAGE อยู่ตรงเชิงเขาระหว่างภูเขาทั้งสองลูก ย่านนี้สงวนไว้ให้คนเดินเท่านั้น จากย่านกลางเมืองมีถนนปูนหินเล็ก ๆ เป็นทางขึ้นไป ยังยอดเขาทั้งสองลูก ส่วนที่ 2 เรียกว่า UPPER VILLAGE อยู่ใกล้กับภูเขาแบล็กคอมบ์ ส่วนที่ 3 คือ VILLAGE NORTH เป็นย่านการค้าที่สร้างขึ้นใหม่ ระหว่างเมืองทั้ง 3 ส่วนของวิสเลอร์เป็นโรงแรมกับที่พักแบบรีสอร์ทและลอดจ์ จำนวนมากกว่า 60 แห่ง มีร้านค้า ร้านอาหาร บาร์ ร้านขายของที่ระลึก อิสระให้ท่านเดินชมเมืองวิสเลอร์ จนกระทั่งสมควรแก่เวลา
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • เข้าสู่ที่พัก โรงแรม WESTIN WHISTLER RESORT&SPA  หรือหรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”4″ title=”Day 4 : วิสต์เลอร์-แวนคูเวอร์-สนามบิน-คัลการี”]
 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองแวนคูเวอร์ (VANCOUVER Airport) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.
 • รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยภายในสนามบิน (คูปองเงิน)
 • 14.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองคัลการี โดย Air Canada (AC) ไฟล์บิน AC 220
 • 16.46 น. เดินทางถึง เมืองคัลการี (CALGARY) มลรัฐอัลเบอร์ต้า (ALBERTA) เมืองเศรษฐกิจมั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และน้ำมัน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอร์ต้า และเป็นเมืองหน้าด่านสู่ เทือกเขาร็อกกี้ ภูมิประเทศของรัฐนี้จะประกอบไปด้วย เทือกเขาร็อคกี้ อันสูงชัน ทุ่งหญ้าแพรรี่อันกว้างใหญ่ อุทยานแห่งชาติบามฟ์ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะซึ่งมีเนื้อที่ขนาดใหญ่เท่ากับ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ทั้งประเทศ เมืองคัลการีเป็นเมืองคาวบอยที่มีชื่อเสียงจากการจัดงาน STAMPEDE หรือเทศกาลคาวบอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก และที่สำคัญรัฐอัลเบอร์ด้า ยังมีอุตสาหกรรมที่ได้จากทรัพยากรทางธรรมชาติซึ่งสร้างความร่ำรวยให้แก่รัฐอย่างมากมายคือการขุดน้ำมันดิบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าพัก Best Western Premier Hotel หรือเทียบเท่า 
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”5″ title=”Day 5 : คัลการี-บามฟ์-นั่งกระเช้าขึ้นสู่เทือกเขาซัลเฟอร์ อุทยานแห่งชาติโยโฮ-ทะเลสาบหลุยส์]
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแบมฟ์ (Banff) เพื่อมุ่งหน้าสู่ ภูเขาซัลเฟอร์(Sulphur Mountain) ภูเขากำมะถัน เป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ใกล้เมือง Banff สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2450 เมตรและมองเห็นเมือง Banff และ Minnesota Lake ภูเขากำมะถันตั้งชื่อตามน้ำพุร้อนกำมะถันที่พบบนเนินเขา
 • นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ซัลเฟอร์เมาน์เทนกอนโดลาลิฟต์ (SULPHUR MOUNTAIN GONDOLA LIFT) ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 2,285 เมตร บนยอดเขามีทางเดินไปยังส่วนที่สูงที่สุดของยอดเขาคือยอดแซนซัน (SANSON PEAK) ความสูง 2,337 เมตรจากระดับน้ำทะเล ระหว่างทางเดินไปยังยอดเขามีจุดชมวิวอยู่เป็นระยะและมีป้ายให้ความรู้เรื่องสัตว์ป่าในท้องถิ่นกับธรรมชาติที่เห็นอยู่รอบตัวและจุดชมวิวแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาร็อกกี้ และทะเลสาบมรกตอันงดงามอีกด้วย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร (หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการนั่งกระเช้า หรือกระเช้างดให้บริการเนื่องจากสภาพอากาศหรือปิดในโอกาสต่างๆ โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า)
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโยโฮ (Yoho national Park) ( ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ) อุทยานแห่งชาติ Yoho ทอดตัวไปตามเทือกเขาร็อกกี ล้อมรอบไปด้วยทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาและหลากหลายด้วยยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะทะเลสาบที่สวยงาม ในปี 1985 Yoho ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก
 • จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม ทะเลสาบมรกต (Emerald Lake) เป็นสถานที่สวยงามใน อุทยานแห่งชาติโยโฮ (Yoho national Park) พร้อมนำความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ สะพานหินธรรมชาติ  (NATURAL BRIDGE) ชม อุโมงค์รถไฟ SPIRAL TUNNEL เป็นอีกจุดสำคัญในอุทยานแห่งชาติโยโฮ อุโมงค์รถไฟที่มีลักษณะวกวนเป็นรูปก้นหอยอยู่บนภูเขา
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบหลุยส์ (LAKE LOUISE) (25 กิโลเมตร) เป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามระดับโลก Lake Louise ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติบามฟ์ (BANFF NATIONAL PARK) ซึ่งมีลักษณะเป็นลานน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว และจะมีที่มีสีเขียวมรกตในช่วงอากาศอบอุ่นและฤดูร้อน ล้อมรอบด้วยสวนสน และเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี  อิสระให้ท่านชมความงามของทะเลสาบ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • เข้าสู่ที่พัก โรงแรม  FAIRMONT CHATEAU LAKE LOUISE  หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”6″ title=”Day 6 : ทะเลสาบหลุยส์-อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์-จุดชมวิว Glacier Skywalk-ลานน้ำแข็งโคมลัมเบียไอซ์ฟิลด์-บามฟ์”]
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ (Jasper National Park) ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศแคนาดา จากนั้นนำท่านชม จุดชมวิว (GLACIER SKYWALK) เป็นทางเดินพื้นกระจกที่ยื่นออกมาจากหน้าผา 35 เมตร และสูงจากพื้นดิน 280 เมตร สำหรับชมทิวทัศน์ของเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อคกี้และธารน้ำแข็งอันสวยงาม จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ ธารน้ำแข็งโคลัมเบีย (COLUMBIA ICEFIELD) เป็นทุ่งน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา เป็นเนินเขาที่มีหิมะปกคลุมหนา เป็นเมตรในเทือกเขาร็อกกี้ ของอเมริกาเหนือตั้งอยู่ภายในเทือกเขาร็อกกีของแคนาดา คร่อมการแบ่งทวีปของทวีอเมริกา ตามแนวชายแดนบริติชโคลัมเบียและอัลเบอร์ตาประเทศแคนาดา เป็นธารน้ำแข็งที่ยาวสุดลูกหูลูกตา นำท่านขึ้นรถ Snow Coach มุ่งหน้าสู่ลานน้ำแข็งโคลัมเบียร์ไอซ์ฟิลด์ เป็นธารน้ำแข็ง Glacier ที่มีอายุนับหลายล้านปี ซึ่งมีขนาดใหญ่พอๆ กับเมืองหนึ่งเมือง เป็นดินแดนสวรรค์ของนักสกี นำท่านชมความงดงามของธารน้ำแข็งอันขาวโพลนกว้างไกลสุดสายตานับเป็นไอซ์ฟิลด์ขนาดใหญ่ของเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อกกี้ และธารน้ำแข็งเพย์โต้กลาเซียร์ สนุกสนานไปกับการนั่งรถ Snow Coach ผ่านทุ่งน้ำแข็ง และ เก็บภาพความทรงจำและความสวยงามของทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่ในแคนาดาแห่งนี้   จากนั้นออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติบามฟ์ (BANFF NATIONAL PARK) เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกและมีชื่อเสียงมากที่สุดของแคนาดา จนกระทั่งเดินทางถึง เมืองบามฟ์
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • เข้าที่พัก โรงแรม  Canalta Lodge  หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”7″ title=”Day 7 : บามฟ์-ชมเมือง-คัลการี”]
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระให้ท่านให้ท่านเดินเล่นในตัวเมืองบามฟ์ (BANFF TOWN) ท่านสามารถซื้อของฝากและของที่ระลึก หรือนั่งเล่นชื่นชมบรรยากาศของย่านใจกลางเมืองเล็กๆแห่งนี้จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Peyto lake
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชมทะเลสาบ Peyto lake หรือทะเลสาบรูปสุนัขจิ้งจอก ได้ขึ้นว่าเป็นทะเลสาบที่สวยติด1 ใน 5 ของแคนาดา ความพิเศษของทะเลสาบแห่งนี้นอกจากรูปร่างของทะเลสาบคล้ายสุนัขจิ้งจอกแล้ว  สีของน้ำในทะเลสาบยังเป็นสีฟ้าสวยงาม ได้รับการยอมรับว่าเป็นทะเลสาบที่มีสีฟ้าของน้ำในทะเลสาบสวยที่สุดในเขตเทือกเขาร๊อคกกี้  นำท่านถ่ายรูป ณ จุดชมวิวเหนือทะเลสาบท่านสามารถมองเห็นทะเลสาบเป็นรูปสุนัขจิ้งจอกสีฟ้าสวยงดงาม
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
 • เข้าที่พัก โรงแรม Best Western Premier Hotel  หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”8″ title=”Day 8 : คัลการี-โตรอนโต-หอคอยสกายลอน”]
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ สนามบิน คัลการี (Calgary)
 • อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ สนามบิน (คูปองเงิน)
 • 13.15 น. ออกเดินทางสู่เมือง โตรอนโต้ (Toronto) โดยสายการบิน Air Canada (AC) ไฟล์บิน AC 144
 • 19.03 น. เดินทางถึง เมืองโตรอนโต (TORONTO) เมืองหลวงของรัฐออนตาริโอ นครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดของประเทศ และใหญ่เป็น  อันดับหนึ่งของแคนาดา และยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าในฝั่งตะวันตก เป็นเมืองที่ทันสมัยอีกเมืองของประเทศแคนาดา เมืองนี้มีประชากร 2.5 ล้านคนอาศัยอยู่ และเป็นหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจของโลกที่สำคัญ รวมทั้งยังเป็นศูนย์รวมของผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติ อาทิ เช่น ชาวโปรตุเกส, ชาวอิตาลี, ชาวละตินอเมริกา และชาวเอเชีย ซึ่งเมืองโตรอนโตยังมีชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ
 • จากนำท่านขึ้นหอคอยสกายลอน (Skylon Tower) เพื่อให้ท่านได้ชมวิวชั้นบนของหอคอยสกายลอนเพื่อถ่ายรูปมุมสูงของน้ำตกไนแองการ่า
 • รับประทานอาหารค่ำ บนหอคอยสกายลอน
 • เข้าที่พัก Doubletree Downtown หรือ เทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”9″ title=”Day 9 : โตรอนโต-มหาวิทยาลัยโตรอนโต-น้ำตกไนแองการ่า-ล่องเรือชมน้ำตก-หมู่บ้าน Niagara on the lake”]
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ชม มหาวิทยาลัยโตรอนโต (University of Toronto) และ ซิตี้ฮอลล์ (City Hall Toronto) มหาวิทยาลัยโตรอนโต ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดใน Canada ออกแบบโดย “วิลโจ เรเวล” และก่อสร้างขึ้นโดย “ฮันน์สการ์ล บันเดล” โดยศาลากลางโตรอนโตที่ถูกใช้ในปัจจุบันมีลักษณะการออกแบบสไตล์โมเดิร์นเป็นอาคารสมมาตรรูปโค้งแบบโมเดิร์นนิสต์หันหน้าไปทางจัตุรัสตรงกลาง และยังตั้งอยู่ใกล้กับศาลากลางเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมโบซาร์หรือสถาปัตยกรรมวิจิตรศิลป์ที่ก่อสร้างขึ้นจากหินแบบฟื้นฟูคลาสิกมี่มีลักษณะเป็นอาคารสีน้ำตาล
 • น้ำตกไนแองการา (Niagara Falls State Park) ชมวิวที่จุด Table Rock ViewPoint Niagara Falls แห่งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยปลายยุคน้ำแข็ง (The Last Ice Age) ตั้งแต่เมื่อ 12,500 ปีมาแล้ว เมื่อน้ำแข็งละลายจนกลายเป็นมวลน้ำมหาศาล น้ำจาก ทะเลสาบอีรี (Iri Lake) ก็ไหลลงสู่ แม่น้ำไนแองการ่า (Niagara River) ก่อนที่มวลน้ำเหล่านั้นจะไหลลงจากผาสูงและกว้างใหญ่จนเกิดเป็น Niagara Falls
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ในการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด
  โดยการ ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า (HORNBLOWER NIAGARA CRUISES) ชื่นชมน้ำตกไนแองการ่า ที่ได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่และสวยงามติดอันดับโลก อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย และ เดินเล่นรอบบริเวณน้ำตกไนแองการ่า  (หมายเหตุ: โปรแกรมล่องเรือ จะเปิดให้บริการในเดือนเมษายน ของทุกปี จนถึงประมาณสิ้นเดือนตุลาคมแต่อย่างไรก็ตามขึ้นกับสภาพอากาศแต่ละปีด้วย หากเรือไม่สามารถล่องได้อันเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางทัวร์จะทำการเปลี่ยนโปรแกรมล่องเรือเป็นโปรแกรม JOURNEY BEHIND THE FALL ให้ลูกค้าทดแทน
 • ชม หมู่บ้าน NIAGARA ON THE LAKE หมู่บ้านเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบออนตาริโอ ซึ่งยังคงอนุรักษ์บรรยากาศและสภาพดั้งเดิมไว้อย่างสวยงาม ชมหอนาฬิกา ที่โดดเด่นสวยงาม และบ้านแต่ละหลังมีความสวยงาม น่ารัก และจะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองระหว่าง ทางชมความสวยงามของทะเลสาบออนตาริโอ ที่มีชื่อเสียง และเป็น 1 ใน 5 ของ ทะเลสาบยักษ์ในทวีปอเมริกาเหนือ (THE GREAT LAKE)
 • แวะเที่ยวชม NIAGARA PARK FLORAL CLOCK ซึ่งเป็นนาฬิกาดอกไม้ที่มีการประดับประดาตกแต่งดอกไม้นานาชนิด อย่างสวยงาม และมีการปรังปรุงเปลี่ยนแปลง สีสันพันธ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาล จึงทำให้นาฬิกาดอกไม้ จึงมีความสวยงามทุกฤดูกาล
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • เข้าที่พัก โรงแรม  Sheraton Vancouver Wall Centre (Fall View Room)  หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”10″ title=”Day 10 : น้ำตกไนแองการ่า-โตรอนโต-ช้อปปิ้ง”]
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านอิสระกับการ ช้อปปิ้ง ณ TORONTO PREMIUM OUTLET ให้เวลาอิสระแก่ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ โดยมีร้านค้าให้ท่านเลือกซื้อสินค้ามากกว่า 100 ร้านค้า นำท่านเดินทางสู่ ห้างสแควร์วันช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ (SQUARE ONE SHOPPING CENTER) ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในโตรอนโต
 • อิสระรับประทานอาหารกลางวันเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก โรงแรม  Doubletree Downtown   หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”11″ title=”Day 11 : โตรอนโต-นาริตะ”]
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • 09.30 น. จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ Toronto Airport เพื่อ Check-in สายการบิน Air Canada (AC) ไฟล์บิน AC 009
 • 13.05 น. ออกเดินทางสู่ ญี่ปุ่น (Narita) และทำการเปลี่ยนเครื่องที่ญี่ปุ่น (Narita)** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล **

[/timeline_item] [timeline_item item_number=”12″ title=”Day 12 : นาริตะ-กรุงเทพฯ”]
 • 15.10 น. เดินทางงถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
 • 17.25 น. เดินทางต่อไปยังกรุงเทพฯ ด้วยสายการบินแอร์แคนาดา เที่ยวบินที่  AC 7412 เพื่อมุ่งหน้าสู่ สนามบินกรุงเทพฯ
 • 21.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
[/timeline_item]

 

เราชำนาญด้านการจัดทำทัวร์มากกว่า 17 ปี รับจัดกรุ้ปส่วนตัวทุกประเทศตามในแบบที่คุณต้องการ ตามเส้นทางทั่วโลก

Go Together Travel

โทร 02-2146088 ทุกวัน จันทร์ -ศุกร์ 09.00 -18.00 น.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ทัวร์แคนาดา ใบไม้เปลี่ยนสี 2566”