ทัวร์เม็กซิโก คิวบา 2566 – 17 วัน ทัวร์เดียวเที่ยวครบ

กำหนดวันเดินทาง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ช่องทางติดต่อ

แผนการท่องเที่ยว

ทัวร์เม็กซิโกคิวบา เที่ยวเมืองโบราณเตโอติฮัวคัน ชมพีระมิดยักษที่ใหญ่เป็นอันกับสามของโลก  กิจกรรมล่องเรือท้องแบนที่เมือง Xochimilco  ไร่ยาสูบ กินกุ้งมังกร ชิมเครื่องดื่มคิวบา กาแฟ และ Cocktail  เมืองแคนคูน เมืองตูลัม เมืองปวยบลา  เพลิดเพลินไปกับการชมโชว์พื้นเมือง

[timeline][timeline_item item_number=”1″ title=”Day 1: กรุงเทพฯ-อิสตันบูล”] 

 • 06.20 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว U เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ (TK)  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับ ตรวจเอกสาร และสัมภาระ
 • 09.20 น. เหิรฟ้าสู่กรุงอิสตันบูล โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 059
 • 16.15  น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี
 • 21.20 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศเม็กซิโก โดยสารการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  TK 189 (บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล)
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”2″ title=”Day 2 : เม็กซิโกซิตี้-โบราณสถาน TEMPLE MAYOR-วิหารเมโทรโพลิทัน”]
 • 03.15 น. เดินทางถึงเมืองเม็กซิโกซิตี้ (Mexico City) เมืองหลวงของประเทศเม็กซิโกและเป็นเมืองที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นำท่านเข้าสู่ที่พัก เพื่อเช็คอินและพักผ่อน
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านชมเมืองเม็กซิโกซิตี้ ให้ท่านได้ชมจัตุรัสรัฐธรรมนูญ (PLAZA DE LA CONSTITUCION) หรือโซกาโล่ (ZOCALO) เป็นจัตุรัสกลางเมืองของกรุงเม็กซิโก เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำท่านเข้าชมพระราชวังแห่งชาติ (NATIONAL PALACE) ซึ่งเป็นที่ทำการของประธานาธิบดีและรัฐบาลกลางของเม็กซิโก และมีสิ่งก่อสร้างสวยงามสไตล์โคโลเนียลต่างๆ อิสระให้ท่านเดินชมย่านโซกาโล่
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ชมภายนอก โบราณสถาน TEMPLE MAYOR อดีตวัดหลักของชาวแอสแท็ค (AZTEC) โดยวัดส่วนใหญ่โดยทำลายเกือบหมดสิ้นจากการล่าอาณานิคมของสเปนเมื่อครั้งเข้ามายึดครองเม็กซิโกและได้เข้ามาสร้างสิ่งปลูกสร้างทับบริเวณ TEMPLE MAYOR
 • ผ่านชม อนุสาวรีย์นางฟ้าแห่งอิสรภาพ (Ángel de la Independencia)
 • เข้าชม วิหารเมโทรโพลิทัน (THE METROPOLITAN CATHEDRAL) เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในเขตลาตินอเมริกา หอคอยสูง 67 เมตร ใช้เวลาสร้างถึง 3 ศตวรรษ คือตั้งแต่ประมาณปี 1525 – 1831 ซึ่งการใช้เวลาในการก่อสร้างขนาดนี้ จึงทำให้วิหารแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมหลากหลายสไตล์ ตั้งแต่แบบคลาสสิค แบบบาร๊อค จนถึงแบบนีโอคลาสสิก โดยก่อนที่สเปนจะเข้ายึดเม็กซิโก ซิตี้ บริเวณที่เป็นวิหารนี้เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ของชาวแอสแท็ค เมื่อสเปนเข้ามาทำลาย สเปนจึงได้สร้างวิหารแห่งนี้ขึ้นแทน วิหารประกอบไปด้วยหอระฆัง 2 หอและโดมใหญ่ตรงกลาง มีแท่นบูชาถึง 5 แท่นและหอสวดมนต์ถึง 16 หอ
 • เดินทางสู่ ทะเลสาบ Xochimilco นำท่าน ล่องเรือท้องแบน (TRAJINERAS) ที่มีสีสันสวยงาม เพื่อล่องลัดเลาะไปตามคลองเล็กๆ พร้อมเพลิดเพลินไปกับดนตรีพื้นเมืองจากเหล่ามาริอาชี (MARIACHI) และซื้อของที่ระลึก
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
 • เข้าที่พัก โรงแรม  CASA BLANCA HOTEL   หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”3″ title=”Day 3 : เม็กซิโก-เมืองโบราณเตโอติฮัวคัน-ชมเมืองปวยบลา”]
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองโบราณเตโอติฮัวคัน (Teotihuacán) ได้เป็นเมืองมรดกโลก จากองค์กรยูเนสโก้ ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมือง City of Gods หรือเมืองแห่งเทพเจ้า
 • ชม ปิระมิดสุริยัน (The Pyramid of the Sun) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณโบราณสถานแห่งนี้ ด้วยความสูง 63.5 เมตร ซึ่งเป็นปิระมิดที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก รองจากปิระมิดแห่งเมืองโชลูลาแห่งเม็กซิโก และ ปิระมิดแห่งกีซ่าของอียิปต์
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ชม ปิระมิดจันทรา (The Pyramid of the Moon) ซึ่งอนุญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้นได้แค่ครึ่งหนึ่งของความสูง เมืองโบราณเตโอติฮัวคัน แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1987 อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความยิ่งใหญ่อลังการของปิระมิดของชาวมายา
 • ท่านเดินทางสู่ เมืองปวยบลา (Puebla) เป็นรัฐหนึ่ง ของเม็กซิโกเป็นเมืองที่ได้รับสมญานาม “City of Angles” หรือเมืองแห่งเทวดา
 • ชมโบสถ์ ซานโต โดมิงโก จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสใจกลางเมือง ที่โอบล้อมด้วยหมู่อาคารโคโลเนียลสีสันสวยงามยิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย ปิดท้ายด้วยการให้ท่านชมตลาดสินค้างานหัตถกรรมท้องถิ่น
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เข้าสู่ที่พัก โรงแรม NH PUEBLA HISTORICAL CENTER HOTEL   หรือ  หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”4″ title=”Day 4 : ปวยบลา–โชลูลา-เม็กซิโก ซิตี้-เมริดา”]
 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ากนั้นนำท่านเดินทางผ่าน เมืองโชลูลา (Cholula) ก็จะได้ชมโบสถ์คริสต์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาพร้อมวิวของภูเขาไฟโปโปกาเตเปต (Popocatepetl)
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่เม็กซิโกซิตี้ เพื่อโดยสารเครื่องบินต่อไปยังเมืองเมริดา
 • 18.35 น. เหิรฟ้าสู่นามบิน โดยสายการบินแอโรเม็กซิโก  เที่ยวบินที่ AM838
 • 20.33 น. เดินทางถึงสนามบินเมริดา (Merida)   อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และยังเป็นเมืองหลวงของรัฐยูกาตัง หรือ รัฐยูคาทาน (Yucatan) 1 ใน 31 รัฐของประเทศเม็กซิโก โดยตัวเมืองนั้นตั้ง อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐและยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรยูคาทาน (Yucatan Peninsula)
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
 • นำท่านเข้าพัก GAMMA  MERIDA EL CASTELLANO HOTEL หรือเทียบเท่า 
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”5″ title=”Day 5 : เมริดา – อูซมาล – คาบาห์ – ชมเมืองเมริดา”]
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองโบราณอูซมาล (Uxmal Archaeological sites) เมืองโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1996 เนื่องจากเป็นเมืองโบราณที่คงความสมบูรณ์ของโบราณสถานที่สร้างโดยชนเผ่ามายาโบราณ  เข้าชม เมืองโบราณอูซมาล (Uxmal) เป็นภาษาของเผ่ามายา แปลว่า สร้างสามครั้ง ในสถาปัตยกรรมที่เรียกว่า Puuc style คือสร้างให้ฝาผนังส่วนล่างเป็นแบบเรียบๆ แต่เหนือขึ้นไปสลักด้วยรูปหน้ากากของพระเจ้าองค์ต่างๆที่เผ่ามายานับถือบูชา สิ่งที่แปลกไปจากที่อื่นๆในรัฐยูคาตานคือ อูซมาลไม่มี cenote “ซีโนตี้” หรือบ่อน้ำ ที่นอกจากมีไว้สำหรับเก็บน้ำแล้ว ยังใช้เป็นที่บวงสรวงอีกด้วย ชาวมายาในแถบนี้สร้างที่เก็บน้ำสำหรับฤดูร้อน แทนบ่อน้ำที่มายาเผ่าอื่นใช้ ที่ประตูทางเข้ามีท่อน้ำที่มีลักษณะเป็นหน้ากากแต่มีที่สำหรับเก็บน้ำด้านใต้ นอกจากนี้ตามหมู่อาคารจะมีรูปสลักเทพเจ้าแห่งน้ำฝน Chac Mool อยู่มากมายก็เนื่องจากขาดแคลนน้ำ จึงต้องมีการขอพรขอน้ำจากพระเจ้า
 • ชม ปิระมิดแห่งเวทย์มนต์ (Pyramid of the Magician) ซึ่งสร้างเป็นชั้นๆทั้งหมด 5 ชั้น เป็นปิระมิดที่สูงเด่นที่สุดในเมืองโบราณแห่งนี้
 • ชม วังแห่งเจ้าผู้ครองนคร (Governor’s palace) ซึ่งสร้างอยู่ใกล้กับปิระมิดแห่งเวทย์มนต์ อาคารแห่งนี้มีด้วยกันสามแห่งเชื่อมด้วยรอยโค้งหรือ arches จมูกที่โค้งยาวใหญ่เหมือนงวงช้างของเทพเจ้า Chac Mool เห็นเด่นแต่ไกล เป็นลักษณะพิเศษของสถานที่นี้
 • ชม จัตุรัสนันเนรี (Nunnery Quadragle) เป็นหมู่อาคารยาวที่สร้างล้อมรอบจัตุรัส ซึ่งสามารถขุดค้นและคงสภาพสถาปัตยกรรมได้อย่างสมบูรณ์ นำท่านชมความยิ่งใหญ่และความมหัศจรรย์ของเมืองโบราณเก่าแก่กว่าพันปี
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ เมืองโบราณคาบาห์ (Kabah) เมืองโบราณอีกแห่งของชาวมายา เป็นเมืองโบราณที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอูซมาลในเขตผืนแผ่นดินยูคาทาน สถาปัตยกรรม และหมู่อาคารโบราณในเมืองนี้เรียกได้ว่ายังคงความสมบูรณ์และสวยงามยิ่ง
 • ชม วิหารเทพเจ้าแห่งฝน (Temple of Chac Mool) ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ชาวมายาที่อาศัยในบริเวณนี้บูชามาก เนื่องจากที่ราบสูงยูคาทานเป็นพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้งและขาดน้ำ ชาวมายาจึงบวงสรวงและบูชาเทพเจ้าแห่งฝนเพื่อขอฝน  ชม หมู่อาคาร วิหารโบราณ ที่มีการแกะสลักรูปปั้นเทพเจ้าต่างๆสำหรับประกอบพิธีบูชายัญ หรือ พิธีกรรมของชาวมายาในอดีต
 • เดินทางกลับสู่เมริดา นำท่านชม พลาซ่า แกรนด์เด (Plaza Grande) จัตุรัสใจกลางเมือง ที่เป็นจุดศูนย์กลางของย่านประวัติศาสตร์สำคัญของเมริดา โดยรอบบริเวณพลาซ่า แกรนด์เด ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น  พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย พระราชวังเก่า และหอนาฬิกา   จากนั้น นำท่านผ่านชมถนน คาซา มอนเตโค่ (Casa Montejo) ถนนที่มีการตกแต่งด้วยต้นไม้อย่างสวยงาม ทั้งยังถือเป็นถนนที่สำคัญที่สุดของเมือง รวมไปถึงเหล่าอาคารที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเมริดาอีกด้วย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GAMMA  MERIDA EL CASTELLANO HOTEL  หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”6″ title=”Day 6 : เมริดา-ชิเชน อิทซา-ซีโนเต -เมืองวัลลาโดลิด”]
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองชิเชน อิทซา (Chichen Itza) นำท่านเข้าชม เมืองโบราณชิเชน-อิทซา (Chichen-Itza Archaeological Site) เมืองหลวงของชาวมายันหรือชาวมายาในเขตยูคาทานในช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษ
 • ชม GREAT BALL COURT สนามแข่งเกมบอลที่มีความยาวประมาณ 168 เมตร จัดเป็นสนามแข่งเกมบอลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเมโส – อเมริกา กีฬาที่เล่นในพิธีกรรม ซึ่งเล่นกันยาวนานกว่า 3,500 ปี ในหมู่ภูมิภาค เมโส-อเมริกา (MESO-AMERICA)
 • ชม ปิระมิดแห่งเทพเจ้าคูคุลคาน (เทพเจ้าสูงสุดของชาวมายาซึ่งเป็นผู้สร้างมนุษย์) ซึ่งถือเป็นปิระมิดแห่งสุดท้ายและเป็นปิระมิดที่กล่าวได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของอารายธรรมมายาด้วย
 • ชม วิหารชัคมุล (รูปปั้นซึ่งเป็นศิลปะแบบมายา) และมีห้องโถงที่เต็มไปด้วยเสา หลายพันต้นและลานกว้างที่ใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชนในอดีต ชิเชน อิทซา เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิหารจำนวนมากซึ่งพวกมายาได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของเทพเจ้าผู้ทรงกระหายพระโลหิต
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่ Cenote natural water เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่เกิดจากการล่มสลายของหินปูนที่มีรูพรุนซึ่งได้เผยให้เห็นโลกใต้น้ำแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้ว่ายน้ำหรือเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติแห่งนี้ (ท่านที่ต้องการว่ายน้ำ กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ และเสื้อผ้า 1 ชุด สำหรับเปลี่ยนหลังเล่นน้ำแล้ว) ก่อนนำท่านเดินทางสู่ เมืองวัลลาโดลิด (Valladolid)
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก/ภัตตาคาร
 • จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MESON DEL MARQUES  หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”7″ title=”Day 7 : วัลลาโดลิด-เมืองโบราณตูลัม-แคนคูน”]
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองโบราณตูลัม (Tulum Archeological Site) หรือชื่อเดิมรู้จักกันในภาษาพื้นเมืองว่า “เมืองซามา (Zama) หรือนครแห่งแสง (City of Dawn)” ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่เคยรุ่งเรืองในสมัยอาณาจักรมายาช่วงศตวรรษที่ 13 -15 เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้ง อยู่ติดกับชายทะเลและเป็นเมืองท่าที่สำคัญในอดีต แต่ต้องล่มสลายลงภายหลังจากที่ตกเป็นอาณานิคมของสเปน  เข้าชมเมือง โบราณตูลัมแห่งอาณาจักรมายา (Tulum Ruins of Mayan City) เมืองโบราณซึ่งตั้งอยู่ริมหน้าผาติดกับทะเลแคริบเบี้ยน
 • ชม Temple of Fresco หนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงของเมืองโบราณแห่งนี้ ซึ่งชาวมายาใช้เพื่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของพระอาทิตย์ อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับ El Castillo ซึ่งชาวมายาสร้างไว้เป็นปราสาท หรือเสมือนป้อมปราการไว้ ต่อสู้กับผู้รุกราน
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ เมืองแคนคูน (Cancun) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของหาดทรายขาว น้ำทะเลใส และเป็นรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงสําหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกและ เคยใช้เป็นสถานที่ประกวดนางงามจักรวาลเมื่อปี ค.ศ.1991 (ปีที่คุณพรทิพย์ นาคหิรัญกนก เป็นผู้ชนะการประกวด) จากนั้นนำท่านชมตลาดพื้นเมือง ย่านใจกลางเมืองแบบดั้งเดิมเป็นที่ตั้งของตลาดงานฝีมือท้องถิ่นที่มีสีสันมากที่สุดใน Cancun ตลาด 28 ในย่านใจกลางเมืองเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในตลาด เครื่องหนังเงินเครื่องปั้นดินเผาเครื่องแก้วงานศิลปะงานหัตถกรรมและผ้าห่มเม็กซิกันแบบดั้งเดิมจำหน่าย  
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
 • จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ADHARA CANCUN HOTEL  หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”8″ title=”Day 8 : แคนคูน-ฮาวานา”]
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน (ให้คูปองเงินสด 30 USD.)
 • 13.10 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินฮาวานา โดยสายการบินแอโรมา เที่ยวบิน VW863
 • 14.55 น. เดินทางถึงสนามบินฮาวานา ประเทศคิวบา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ค่ำ จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม   GRAND ASTON LA HABANA HOTEL หรือเทียบเท่า
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์พื้นเมือง
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”9″ title=”Day 9 : ฮาวานา

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ชมกรุงฮาวานา (Havana) หรือ ลาอาบานา (La Habana) เมืองหลวงและเมืองท่าที่เป็นศูนย์กลาง เศรษฐกิจของประเทศคิวบา นำท่านสัมผัสประสบการณ์กับการนั่ง CoCo Taxi พาหนะท้องถิ่นน่ารักเก๋ไก๋ของกรุงฮาวานา จากนั้นนำท่านเดินชมย่านเมืองเก่าฮาวานา (Old Havana) ย่านท่องเที่ยวหลักที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง อาคารส่วนใหญ่ถูกสร้างโดนชาวสเปน  เป็นย่านที่มีความโดดเด่นในเรื่องอาคารสถาปัตยกรรมบาโร๊ค (Baroque Style) และสไตลน์นีโอคลาสสิค (Neoclassic Style) นำท่านเดินเล่นสู่จัตุรัสวิหาร (Cathedral Square) นำท่านเข้าชมวิหารฮาวานา ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ของกรุงฮาวาน
 • เดินทางสู่พลาซ่า เดออาร์ม (Plaza de Armas) หรือจัตุรัสเก่าแก่ ที่เป็นป้อมปราการล้อมรอบเมืองเพื่อใช้ป้องกันการรุกราน จากข้าศึกและโจรสลัดในอดีต นำท่านชมจัตุรัสซานฟรานซิสโก (San Francisco Square) ซึ่งในอดีต เป็นสถานที่สำหรับการค้าขายและ ยังใช้ในการเก็บสินค้าในการค้าขายทางเรืออีกด้วย  จากนั้นนำท่านชมบ้านของ เช เกวารา (Che Guevara House) อีกหนึ่ง วีรบุรุษชาวอาร์เจนตินาอันเป็นที่รักยิ่งของชาวคิวบา แพทย์และนักปฏิวัติเพื่ออุดมคติในการปฏิรูปการปกครอง ของคิวบา
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พร้อมเครื่องดื่มCocktail บริการ
 • สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับการเที่ยวชมเมืองใหม่ของกรุงฮาวานา โดยการนั่งรถโบราณ (Classic Car Tour) ที่เป็นเอกลักษณ์ของการมาเยือนคิวบา ให้ท่านได้ท่านเที่ยวชมเมืองใหม่แห่งกรุงฮาวานา (Modern Havana) อันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญเพื่อย้อนรำลึกถึงประวัติศาสตร์ของคิวบา ถ่ายรูปกับอนุสรณ์สถานโฮเซ มาร์ติ (Jose Marti Memorial) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างเป็นทาวเวอร์รูปดาว สูง 109 เมตร เพื่อรำลึกถึง วีรบุรุษชาวคิวบา จากนั้นนำท่านชมจัตุรัสแห่งการปฎิวัติคิวบา (Revolution Square) ชมถนนมาเลคอน (Malecon) ถนนเลียบชายฝั่งที่มีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร ในช่วงเย็นๆจะพบว่ามีผู้คนออกมาทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันอย่างคึกคัก นอกจากนี้แล้วบนถนนมาเลคอนยังเป็นที่ตั้งของอาคาร สำคัญๆเป็นจำนวนมาก ได้แก่ หมู่อาคารเก่าแก่ รวมไปถึงป้อมปราการโบราณที่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก ชมโรงแรมนาซิอองนาล (Nacional Hotel) พร้อมสวนสวยและตำนาน “บาร์ เดอ ลา ฟามา” ที่ยังคงมนต์เสน่ห์แห่งตำนานของหัวหน้ามาเฟีย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Menu Lobster Cuba
 • จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  GRAND ASTON LA HABANA HOTEL  หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”10″ title=”Day 10 : ฮาวานา-ไวนาเเลส-ฮาวานา”]
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาไวนาเลส (Vinales Valley) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1999 เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการทำการกสิกรรมและยังคงรูปแบบการทำไร่กสิกรรมแบบดั้งเดิม
 • ชมไร่ยาสูบหรือซิการ์ (Tobacco Farm) ซึ่งประเทศคิวบาเป็นเป็นประเทศแรกที่เปิดโรงงานซิการ์ในปี 1800 ทุกวันนี้ซิการ์ยังคงเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกชั้นนำของคิวบาจัดส่งไปทั่วโลก แวะชม  Mural of Prehistory ภาพเขียนสีบนหินผา
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พร้อมเครื่องดื่ม Cocktail บริการ
 • นำท่านกลับสู่กรุงฮาวานา หรือ ลาอาบานา (La Habana) เมืองหลวงและเมืองท่าที่เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจของประเทศคิวบา อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ที่พัก โรงแรม  GRAND ASTON LA HABANA HOTEL  หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”11″ title=”Day 11 : ฮาวานา-Playa Larga-เซียนฟวยโกส”]
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • เดินทางสู่ย่าน คาซา บลังคา Casa Blanca (Statue of Jesus Christ) ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับรูปปั้น พระเยซูคริสต์ที่ตั้ง  ตระหง่านอยู่กลางเนินเขา ริมอ่าวฮาวานา หันพระพักตร์ สู่เมืองฮาวานา ซึ่งท่านจะสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล
 • เดินทางสู่  Playa Larga  ระหว่างทางแวะ บริการท่านด้วยกาแฟคิวบาที่มีเอกลักษณ์  จากนั้นเดินทางสู่ Playa Larga หรือ Bay of Pigs ซึ่งห่างจากเมืองฮาวานา 142 กิโลเมตร เป็นชายหาดที่มีน้ำทะเลสีเทอควอยส์สวยงามที่ถือได้ว่าเป็นทะเลที่สวยแห่งหนึ่งในประเทศคิวบา อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายภาพตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่เมืองเซียนฟวยโกส (Cienfuegos) เป็นเมืองทางชายฝั่งตอนใต้ของประเทศคิวบา เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเซียนฟวยโกส เมืองมรดกโลกในปี 2005  ชมโรงละคร Teatro Terry โรงละครที่มีชื่อเสียงที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศคิวบา สร้างขึ้นในปี 1895 โดยเทอร์รี่ โทมัส สร้างขึ้นด้วยไม้และทาสีทองเพื่อเป็นเกียรติแก่พ่อของเขา
 • ชมจัตุรัสกลางเมือง Jose Marti Park ล้อมรอบไปด้วยตึกเก่าแก่ที่รักษาไว้อย่างดี อาคารที่ทำการรัฐบาล City Hall, San Lorenzo ชมอาคารที่ตกแต่งแบบโกธิคผสมอาหรับ ที่เคยถูกใช้เป็นสถานที่เล่นคาสิโน ในสมัยเผด็จการบาติสต้าครองอำนาจ จากนั้นนำท่านเดินเล่นถ่ายรูปบนถนนพราโด (Prado Street) เดินทางต่อเพื่อชม Palacio de Valle หรือเรียกอีกอย่างว่า เป็นวิลล่าเก่าแก่ที่สุดในเซียนฟวยโกส
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พัก MELIA SAN CARLOS HOTEL หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”12″ title=”Day 12 : เซียนฟวยโกส-ตรินิแดด”]
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • เมืองตรินิแดด (Trinidad) เมืองเล็กๆ ในจังหวัดซังตีสปีรีตุส ประเทศคิวบาที่ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1988 ชมวิถีชีวิตและสภาพบ้านเมืองของตริ นิแดด ยังคงมนต์เสน่ห์ในแบบเดิมๆ ราวกับหยุดเวลาเอาไว้ ส่วนอาคารเก่าแก่ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น และตกแต่งอย่างหรูหราด้วย เพดานสไตส์มูเดจาร์ กระเบื้องเคลือบจากประเทศฝรั่งเศส พื้นหินอ่อนจากอิตาลี
 • ชม จัตุรัสหลัก (Main Square) ซึ่งเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ล้อมรอบไป ด้วยหมู่อาคารเก่าแก่ มากมาย ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ยิ่ง   ชม จัตุรัสซานตาแอนนา และจัตุรัส สามแยก (Santa Ana & Three Crosses Square)  นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งตรินิแดด (Holy Trinidad Church)  นำท่านเดินทางไปเดินเล่นชมหาดแอนคอน (Playa Ancon)ชายหาดขึ้นชื่อของเมืองตรินิแดด (ให้ท่านได้ลิ้มลอง Cocktail เครื่องดื่มที่ขึ้นชื่อ  Daiquiri ที่มีส่วนผสมของเหล้ารัม น้ำผึ้ง และน้ำมะนาว)
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์แสดงประวัติศาสตร์เมืองตรีนิแดด (Museo Municipal) เป็นอาคารสีเหลื องสไตล์นีโอคลาสสิค เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี 1980 นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งตรินิแดด (Holy Trinidad Church)  นำท่านชม หอคอยอิ  สนากา  (Izanaga Tower) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 18 โดยเศรษฐีชาวคิวบา “ นาคัส อิสนากา “ ซึ่งสร้างหอคอยแห่งนี้ขึ้นเพื่อใช้ในการควบคุมและดูทาสที่มาจากแอฟริกา ที่เข้ามาทำงานในไร่อ้อยกว่า30,000 คน ซึ่งหอคอยแห่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์อันน่าสะเทือนใจในการมาเป็นทาสในไร่อ้อยของทาสชาวแอฟริกันในสมัยอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลของคิวบารุ่งเรือง และให้ท่านได้ถ่ายรูปจุดชมวิวบริเวณหุบเขาแสนสวย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พัก MYSTIQUE LA POPA HOTEL หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”13″ title=”Day 13 : ตรินิแดด-ซานตา คลารา-ฮาวานา”]
 • รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองซานตา คลารา (Santa Clara) เมืองหลวงของจังหวัดวิลลาคลารา ซึ่งเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับห้าของคิวบา
 • ชม อนุสรณ์สถาน เช เกบารา (Che Guevara Memorial) นักปฏิวัติลัทธิมากซ์ นายแพทย์ นักเขียน ผู้นำนักรบก องโจร นักการทูต และนักทฤษฎีการทหารชาวอาร์เจนตินา เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งจากการปฏิวัติคิวบา
 • จากนั้นนำท่านชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์แห่งการปฏิวัติคิวบาเมืองซานตา คลารา (Armored Train)ซึ่งได้เก็บรวบรวมรถไฟ และ รถทางการทหารที่ใช้ในสงครามซานตาคลารา (Battle of Santa Clara) ในปี 1958 ได้เวลานำท่านชมสวนไวดอล (Vidal park) อันเป็นที่ตั้งของหมู่อาคารแบบโคโลเนียลที่ยังคงความสวยงามจวบจนปัจจุบัน นำท่านแวะเยียมชม ธุรกิจของครอบครัว “Maní Bormey” ตั้งแต่ปี 2012 ซึ่งทำธุรกิจสนับสนุนเกษตรกรรมยั่งยืนที่ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ เกี่ยวกับถั่วลิสง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านแวะทานของว่างและกาแฟที่ Café Revolution จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาวานา (Havana) ให้ท่านใช้เวลาตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พัก MYSTIQUE REGIS HOTEL หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”14″ title=”Day 14 : ฮาวานา-เม็กซิโกซิตี้”]
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • นำท่านช้อปปิ้งที่ตลาด San Jose ซึ่งตั้งอยู่ใน  โกดังเก่าบนท่าเรือฮาวาน่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการช้อปปิ้งของที่ระ  ลึกจากประเทศคิวบา  อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • 13.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงฮาวานา
 • 17.15  น.  เดินทางถึงสนามบิน อเมริกันแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ AM452
 • 19.30 น. เดินทางสนามบินกรุงเม็กซิโกซิตี้ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พัก NH COLLECTION AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”15″ title=”Day 15 : เม็กซิโกซิตี้-อิสตันบูล”]
 • รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง Breakfast Box
 • 07.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเม็กซิโกซิตี้
 • 09.50 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เตอร์กิส แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  TK 184 (บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล)
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”16″ title=”Day 16 : อิสตันบูล-กรุงเทพฯ”]
 • 10.35 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี
 • 18.35 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ เที่ยวบิน  TK058
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”17″ title=”Day 17 : กรุงเทพฯ”]
 • 07.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
[/timeline_item]

 

เราชำนาญด้านการจัดทำทัวร์มากกว่า 17 ปี รับจัดกรุ้ปส่วนตัวทุกประเทศตามในแบบที่คุณต้องการ ตามเส้นทางทั่วโลก

Go Together Travel

โทร 02-2146088 ทุกวัน จันทร์ -ศุกร์ 09.00 -18.00 น.