ทัวร์อียิปต์ทะเลทรายขาว ทะเลทรายดำ – ทัวร์อิยิปต์ ไม่ซ้ำใคร 2566-2567

กำหนดวันเดินทาง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ช่องทางติดต่อ

แผนการท่องเที่ยว

ทัวร์อียิปต์ ในมุมมองใหม่ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายดำ โอเอซิส เที่ยวครบไคโร อัสวาน ลักซอร์ อาบูซิมเบล เอ็ดฟู คอมออมโบ ประสบการล่องเรือเฟลุคกะ ชมสวนอินทผาลัม ดินเนอร์สุดหรูบนเรือพร้อมชมโชว์ระบำหน้าท้อง

[timeline][timeline_item item_number=”1″ title=”Day 1: กรุงเทพฯ(นัดหมาย)”] 

 • 23.45 น.       คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์สายการบินกัลฟ์แอร์ ชั้น 4
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”2″ title=”Day 2 : กรุงเทพฯ-ไคโร”]
 • 04.00 น.       Q เหิรฟ้าสู่ประเทศบาห์เรน โดยสายการบินกัลฟ์แอร์ เที่ยวบินที่  GF151
 • 07.15 น.       เดินทางถึงสนามบินนานาชาติบาห์เรน เพื่อแวะต่อเครื่อง
 • 09.40 น.       Q เหิรฟ้าสู่กรุงไคโร  โดยสายการบินกัลฟ์แอร์ เที่ยวบินที่  GF071
 • 13.00 น.       เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไคโร ประเทศอียิปต์ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางไปยัง เมืองกีซ่า(Giza) เมืองใหญ่เป็นอันดับสามของอียิปต์ เพื่อชมปิรามิดใหญ่และเล็ก 6 องค์ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในอียิปต์ และเป็น 1ใน 7 ของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณที่มีอายุราวๆ 3500-4000ปี และได้ถูกขึ้นทะเบียนกับองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกของโลกเมื่อปี ค.ศ. 1979
 • นำท่านชมปิรามิดที่สำคัญที่สุดมีอยู่ 3 องค์ คือ ปิรามิดแห่งคูฟู ซึ่งเป็นปิรามิดที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ได้สร้างมา มีฐานแต่ละด้านยาว 230 เมตร สร้างด้วยหินกว่าสองล้านสามแสนก้อน ส่วนต่อมาเป็นปิรามิดหลังกลางคือ ปิรามิดแห่งเคเฟร และปิรามิดเล็กซ้ายสุด คือ ปิรามิดแห่งเมนคูเร ส่วนที่เหลือก็เป็นปิรามิดของสมาชิกในครอบครัว อีก 3 องค์ และที่เบื้องหน้าของปิรามิดเคเฟร
 • ชมสฟิงซ์ (Sphinx) ผู้ลึกลับและประติมากรรมที่เกิดจากการแกะสลักเนินหินทรายขนาดใหญ่ที่เป็นรูปกึ่งมนุษย์และกึ่งสัตว์ ที่มีลักษณะของร่างกายเป็นสิงห์โตตัวผู้ และมีใบหน้าเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์ และเป็นเสมือนเทพเจ้าของอียิปต์ ให้ท่านได้พักผ่อนกับการขี่อูฐกลางทะเลทราย ชมทิวทัศน์รอบๆ โดยมี ปิรามิดเป็นฉากหลัง  (ค่าบริการขี่อูฐ ไม่รวมอยู่ในรายการท่องเที่ยว)
 • นำท่านเดินทางไปยัง ตลาดเอล อตาบัต (El Ataba Market) อีกหนึ่งย่านการค้าที่ครึกครื้นที่สุดในเมืองไคโร แหล่งจัดจำหน่ายสินค้าค้าปลีกและค้าส่งใหญ่ของอิยิปต์ ทั้งเสื้อผ้า เครื่องเทศ สินค้าพื้นเมือง อิสระให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
 •  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่      RADISSON BLU HOTEL, Cairo 4* หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”3″ title=”Day 3 : กรุงไคโร-บาฮารียะห์ โอเอซิส”]
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางไปยัง บาฮารียะห์ โอเอซิส (Baharya Oasis) ระยะทาง 385 กิโลเมตร
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 • นำท่านนำชมเมืองเก่าภายใน บาฮารียะห์ หลังจากนำท่านนั้นเดินทางไปชม โอเอซีส ชมสวนอินมผาลัม(DATES FARM) ช่วงเดือนตุลาคมถึงต้นพฤศจิกายน จะตรงกับช่วงที่อินทผาลัมออกผลท่านสามารถชิมผลอินทผาลัมสดๆ  จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม ทะเลสาบน้ำเค็ม (Salt Lakes)
 • นำ ชมสันทราย(Sand Dunes) ขนาดใหญ่ที่สวยงามตะการตา ระหว่างทางผ่านชมภูเขารูปทรงคล้ายปิรามิด พร้อมชมพระอาทิตย์ตกท่ามกลางทะเลทราย แสงส้มแดงสะท้อนกับเนินทรายเกิดเป็นภาพสุดแสนจะโรแมนติก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • เข้าสู่ที่พัก โรงแรม TZILA HOTEL, Al Bahariya Oasis   4*  หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”4″ title=”Day 4 : บาฮารียะห์ โอเอซิส-ทะเลทรายดำ-ทะเลทรายขาว-บาฮารียะห์”]
 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ทะเลทราย กิจกรรมตะลุยทราย(Desert Safari)เพื่อชม El Zogag Mountain แนวเทือกเขาขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทราย แวะถ่ายรูปทะเลทรายดำ(Black Desert) หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของอิยิปต์ที่หาที่ใดเหมือนบนโลก เม็ดทรายสีดำสุดลูกหูลูกตารวมถึงเนินทรายสีดำ สร้างความแปลกตาให้กับผู้ที่พบเห็น
 • เยี่ยมชม บ้านชาวพื้นเมืองเบดูอิน (Bedouin Village) ชนพื้นเมืองที่เคยรุ่งเรืองในอดีต ทว่าในช่วงสงครามก้ได้ล่มสลายและเร่ร่อนไปตามทะเลทรายโซนต่างๆ มีความผูกพันใกล้ชิดกับทะเลทรายและอูฐ  ที่พักลักษณะของเต็นท์ หรือกระโจมจากกิ่งไม้ หรือหนังสัตว์
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร
 • จากนั้น นำท่านชม ภูเขาคริสตัล(Crystal Mountain)และ Agabat Area กลางทะเลทรายที่มีความสวยงามแปลกตา แวะถ่ายภาพตามจุดต่างๆ เยี่ยมชม Flower Stoned หรือ หินรูปทรงเป็นแท่งคล้ายดอกไม้ลักษณะต่างๆ ถือเป็นทัศนียภาพที่ไม่มีที่ใดเหมือน จากนั้นเดินทางต่อไปยังทะเลทรายขาว(White Desert) ทะเลทราบที่ได้ชื่อว่ามีปติมากรรมธรรมชาติอันสวยงามมากที่สุดในโลก และถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัยและรักธรรมชาติไม่ควรพลาด แวะชมและถ่ายภาพกับ ต้นอะเคเซียโบราณ(Old Acacia Tree) ที่งอกขึ้นอยู่ท่ามกลางทะเลทรายเสริมให้ทะเลทรายแห่งนี้มีชีวิตชีวามากขึ้น จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
 • นำท่านเข้าพัก  TZILA HOTEL, Al Bahariya Oasis  4*  หรือเทียบเท่า 
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”5″ title=”Day 5 : บะฮารียะห์ โอเอซิส – ไคโร]
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางกลับกรุงไคโร
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum) ซึ่งเป็นที่เก็บรักษาโบราณ วัตถุที่มีค่ามากมาย เช่น เตียงชำแหละศพในการทำมัมมี่ ตู้ที่ทำด้วยหินอ่อนสำหรับเก็บอวัยวะภายใน ในการทำมัมมี่ โรงใส่พระศพที่ทำด้วยทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมน และของมีค่าอื่นๆอีกมากมายตั้งแต่ในสมัยอียิปต์โบราณจนถึงสมัยกรีกและโรมัน (รวมราคาค่าเข้าชมมัมมี่)
 • นำท่านชม มัสยิดอัมร์อิบันอัล – อัส(Amr ibn Al A’as Mosque) ซึ่งเป็นมัสยิดหลังแรกๆของประเทศอียิปต์ อัม อิบนุนอาส เป็นบุคลที่ได้นำศาสนาอิสลามเข้ามาเผยแพร่ในประเทศอียิปต์ และได้สร้างมัสยิดแห่งนี้ไว้เพื่อเป็นที่ปฏิบัติภารกิจทางศาสนาอิสลาม ภารกิจนั้นคือการละหมาด วันละห้าเวลา และมัสยิดแห่งนี้ยังได้เป็นสถานที่ๆใช้ในการสอนศาสนาอีกเช่นกัน จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังท่าเรือเพื่อเตรียมรับประทานอาหารเย็น
 • สัมผัสประสบการณ์รับประทานอาหารเย็นบนเรือ ล่องเรือพร้อมชมการแสดงระบำหน้าท้อง(Nile Pharaoh Cruise with Belly Dance) ท่ามกลางบรรยากาศวิถีชีวิต วัฒนธรรมริมสองฝั่งข้างทางแม่น้ำไนล์ ยามเย็น ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
 • เข้าสู่ที่พัก โรงแรม RADISSON BLU HOTEL,CAIRO  4* หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”6″ title=”Day 6 : ไคโร-เมมฟิส-อัสวาน”]
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางไปยัง เมืองเมมฟิส(Memphis) ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของอียิปต์โบราณ เป็นศูนย์กลางการปกครองที่สำคัญแห่งหนึ่ง ในบริเวณดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ำไนล์มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ที่ 1 และยังเป็นเมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีบทบาทในการรวม อียิปต์เข้าเป็นประเทศเดียวเมื่อ 5,000 กว่าปีแล้ว (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)
 • นำท่านเข้าชมใน พิพิธภัณฑ์รามเสสที่ 2 ชมการแกะสลักรูปโบราณต่างๆมากมายจากหินที่ยังหลงเหลือ อยู่ในระดับพื้นดินพร้อมกันนั้นชมรูปแกะสลักขนาดยักษ์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ด้วยฝีมือการแกะสลักที่ประณีตและสวยงามมากจากนั้นออกเดินทางต่อไปยัง เมืองโบราณซัคคาร่า (Sakkara) เพื่อไปชมปิรามิดแบบขั้นบันได ซึ่งถือว่าเป็นปิรามิดแห่งแรกของอียิปต์ ให้ท่านได้ชมปิรามิด (Pyramid) แห่งแรกของโลก ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นที่ ฝังพระศพของกษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของการสร้างปิรามิดในยุคต่อมา ทำให้ท่านได้ทราบเรื่องราวของปิรามิด ตั้งแต่ผู้สร้างไปจนถึงวิธีการสร้าง การตัดหิน และอื่นๆ อีกนานัปการที่ทำให้พิศวง
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางต่อไปยังเมืองอัสวาน
 • 17.35 น.       เดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS84
 • 18.55 น.       เดินทางถึงเมืองอัสวาน จากนั้นเดินทางไปยังโรงแรมที่พัก
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
 • เข้าที่พัก โรงแรม BASMA ASWAN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”7″ title=”Day 7 : อัสวาน”]
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เมืองอัสวาน(Aswan) นำท่านชมเสาหินโอเบลิสก์ (The Unfinished Obelisk) ที่สลักจากหน้าผา ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ เสาโอเบลิส์นี้เป็นอนุสาวรีย์ชนิดหนึ่งของอียิปต์โบราณ สร้างขึ้นเพื่อเป็นการบูชาแด่เทพอามุน-รา หรือสุริยะเทพ
 • แวะชมและถ่ายภาพ เขื่อนอัสวาน(Aswan Dam)
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ชม วิหารฟิเล (Philae Temple) เทวสถานอียิปต์โบราณที่ตั้งอยู่กลางเกาะที่มีแม่น้ำไนล์ล้อมรอบ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง ที่มีสัญลักษณ์ตราประทับของอดีตผุ้ปกครองมากกมาย ที่ยังคงค่อนข้างสมบูรณ์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีต
 • ชม The Nubian Village หมู่บ้านดั้งเดิมที่มีบ้านสีสันสดใสเหมือนอยู่ในโลกการ์ตูนที่สามารถมองเห็นแม่น้ำไนล์ได้ อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ทาด้วยสีฟ้าเหลืองตัดกับสีขาวประดับประดาอย่างน่ารัก ทั้งร้านค้า ร้านขายเครื่องเทศ และคาเฟ่  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ตลาดเก่าอัสวาน(Aswan old Souks) อิสระให้ท่านเดินชมตลาด และช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
 • เข้าที่พัก โรงแรม  BASMA ASWAN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”8″ title=”Day 8 : อัสวาน-อาบูซิมเบล-อัสวาน”]
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางไปยัง เมืองอาบูซิมเบล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 04.00 ชม.) นำท่านชมวิหารอาบู ซิมเบล (Abu Simbel Temple) ซึ่งสร้างโดยฟาโรห์ รามเซสที่2 เป็นวิหารที่สร้างจากจินตนาการที่สวยงามที่สุดในประวัติศาสตร์ของอียิปต์ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1270 ก่อนคริสตกาล โดยการสกัดเจาะภูเขาทั้งลูกเป็นรูปหินแกะสลักของฟาโรห์นั่งบนบัลลังก์ 4 องค์ เรียงกัน ข้างละ 2 องค์ และตรงกลางเจาะเป็นประตูทางเข้า สองข้างทางจะมีหินแกะสลักเป็นรูปของรามเซสที่2 ยืนตรงข้างละ 4 องค์ตั้งอยู่และจากด้านขวามือจะมีวิหารที่สร้างไว้ติดๆกัน เพื่อให้เป็นอนุสรณ์แด่พระนางเนเฟอร์ตาริ ซึ่งเป็นพระราชินีที่พระองค์โปรดปรานมากที่สุด นั่งรถกลับมายังเมืองอัสวานแล้วกลับไปขึ้นเรือสำราญ
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางกลับเมืองอัสวานจากนั้นสัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือใบโบราณ หรือที่เรียกกันว่า เรือเฟลุคกะ (Felucca) ชมบรรยากาศวิถีชีวิต วัฒนธรรมริมสองฝั่งข้างทางแม่น้ำไนล์ ยามเย็น ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
 • เข้าที่พัก BASMA ASWAN 4*  หรือ เทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”9″ title=”Day 9 : อัสวาน-คอมออมโบ-เอ็ดฟู-ลักซอร์”]
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นเดินทางไปยังเมืองคอมออมโบ(Kom Ombo)ชม วิหารคอมออมโบ(Kom Ombo Temple) เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าสององค์ คือ เทพโซเบค มีเศียรเป็นจระเข้ ชาวบ้านสร้างวิหารนี้ขึ้นมา เดินทางไปยัง เมืองเอ็ดฟู (Edfu) ผ่านชมความสวยงามของธรรมชาติของฟาก ฝั่งแม่น้ำไนล์ และยังเป็นขุมแห่งอารยะธรรมของอียิปต์โบราณด้วย ชมวิหารขนาดใหญ่ ซากรูปสลักขององค์กษัตริย์ฟาโรห์ สฟิงซ์นับพันๆตัว และที่อันเร้นลับซึ่งซุกซ่อนพระศพของ กษัตริย์ในสมัยก่อนคริสตกาล
 • ชมวิหารแห่งเมืองเอ็ดฟู (Edfu Temple) ที่ยังคงสภาพและได้ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่สุดในขณะนี้ วิหารหลังนี้ได้ถูกสร้างให้แก่ เทพเจ้าฮอรัส ที่มีศีรษะเป็นนกเหยี่ยว ชมวิหารที่ด้านหน้าจะเป็นผนังสูงถึง 36 เมตร มีรูปหินแกะสลักเป็นรูปนกเหยี่ยว 2 ตัว เฝ้าหน้าประตูทางเข้า
 • เดินทางไปยังเมืองลักซอร์(Luxor) ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญของอียิปต์เมืองหนึ่ง ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำไนล์ทางตอนใต้ของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของเมืองหลวงโบราณของทีบส์ มีซากวิหารสำคัญสองแห่งคือ วิหารลักซอร์ และวิหารคาร์นัค
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ชมวิหารลักซอร์และวิหารคาร์นัค ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำไนล์ เป็นวิหารคู่บ้านคู่เมืองที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้า  ที่อเมนโนฟิสที่ 3 ให้สร้างขึ้นใหม่ ให้เป็นวิหารแบบหินทรายเนื้อละเอียดที่ใหญ่โตและสูงกว่าเดิม  ต่อมารามเซสที่ 2 ให้สร้างอุทยานที่หน้าวิหารขึ้น และอลังการด้วยรูปแบบประติมากรรม
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก 
 • เข้าที่พัก โรงแรม IBEROTEL LUXOR HOTEL 4*   หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”10″ title=”Day 10 : ลักซอร์ – ไคโร”]
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ชมสุสานที่ฝังศพในหุบเขาที่เรียกว่า นครแห่งความตาย(Valley of The Death) ชมหุบผากษัตริย์ ซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของพระเจ้าฟาโรห์มีถึง 62 แห่ง นอกจากนี้ยังมีหุบผาของพระราชินีและหุบผาของพวกพระบรมวงศานุวงศ์ พวกขุนนางชั้นสูง จากนั้นนำท่านไปชม วิหารฮัตเชปซุต(Temple of Queen Hatshepsut) ที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงพระนามฮัตเซปซุตหรือที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์ว่าราชินีมีหนวด
 • แวะถ่ายรูปที่ อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) หรือสุสานของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3 อดีตเคยใช้เป็นวิหาประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปที่ 3  ประมาณ 2,000 กว่าปีก่อน  เกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง  ทำให้ตัววิหารพังลงมา  เหลือเพียงรูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร
 • รับประทานอาหารเที่ยงแบบกล่อง***
 • เดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงไคโร
 • 15.20 น.       เดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS67
 • 16.30 น.       เดินทางถึงกรุงไคโร
 • อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ Khan El Khalili bazar ตลาดนัดและตลาดที่มีชื่อเสียงในศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ก่อตั้งขึ้นในฐานะศูนย์กลางการค้าในยุคมัมลุกและได้รับการตั้งชื่อว่าเป็นหนึ่งในคาราวานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง นับแต่นั้นมา ย่านตลาดสดได้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของไคโรสำหรับนักท่องเที่ยวและชาวอียิปต์ที่ ที่เต้มไปด้วยข้าวของเครื่องใช้ ของที่ระลึกพื้นเมืองมากมาย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก โรงแรม RADISSON BLU HOTEL CAIRO 4*  หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”11″ title=”Day 11 : ไคโร-บาห์เรน์-กรุงเทพฯ”]
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • นำท่านชมสุเหร่าเก่าแก่ประจำเมือง Muhammad Ali Mosque สุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร ที่ชาวอียิปต์ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก สร้างขึ้นจากหินอลาบาสเตอร์(Alabaster) ตามแบบจาก Blue Mosque ในเมืองอิลตันบูล  อาคารทรงสี่เหลี่ยมที่มีโดมทรงกลมอยู่ด้านบน โดมตรงกลางสูงกว่า 52  เมตร และมีโดมอีกสี่มุมโดยรอบ ภายในมีการตกแต่งอย่างบรรจงสวยงาม อีกทั้งยังมีหอนาฬิกาซึ่งเป็นของขวัญที่แสดงสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างอียิปต์และฝรั่งเศส  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติกรุงไคโร นำท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย
 • อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ภายในสนามบิน
 • 14.00 น.       ออกเดินทางสู่ประเทศบาห์เรนโดยสายการบินกัลฟ์แอร์ เที่ยวบินที่ GF 070
 • 17.00 น.       เดินทางถึงสนามบินนานาชาติบาห์เรน์ เพื่อแวะต่อเครื่อง
 • อิสระรับประทานอาหารเย็น ภายในสนามบิน
 • 22.00 น.       ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกัลฟ์แอร์ เที่ยวบินที่ GF 152
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”11″ title=”Day 12 : กรุงเทพฯ”]
 • 14.00 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม
[/timeline_item]

เราชำนาญด้านการจัดทำทัวร์มากกว่า 17 ปี รับจัดกรุ้ปส่วนตัวทุกประเทศตามในแบบที่คุณต้องการ ตามเส้นทางทั่วโลก

Go Together Travel

โทร 02-2146088 ทุกวัน จันทร์ -ศุกร์ 09.00 -18.00 น.