ทัวร์อาเซอร์ไบจาน 8 วัน 2566 -2567

กำหนดวันเดินทาง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ช่องทางติดต่อ

แผนการท่องเที่ยว

ทัวร์อาเซอร์ไบจาน 2566 ชมภูเขาแห่งไฟ – วิหารแห่งไฟ – บากู – โกบัสตาน – ภูเขาโคลน – ภาพแกะสลักบนภูเขาหิน ณ พิพิธภัณฑ์เปิด – เชกี – เมืองโบราณ – พระราชวังเชกีข่าน

[timeline][timeline_item item_number=”1″ title=”Day 1:กรุงเทพฯ”] 

 • 22.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์(QR) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับ ตรวจเอกสาร และสัมภาระ
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”2″ title=”Day 2 : กรุงเทพฯ-โดฮา-บากู]
 • 02.30 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบิน QR 837
 • 05.30 น.       เดินทางถึง กรุงโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 08.50 น.       ออกเดินทางสู่ เมืองบากู” โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบิน QR 353
 • 12.35 น.       เดินทางมาถึงสนามบินเฮย์ดาร์ อลิเยฟ/เมืองบากู ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • เมืองบากู (BAKU) เป็นเมืองหลวงของ อาเซอร์ไบจานที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบแคสเปียนบนคาบสมุทรเล็กๆ ที่มีชื่อว่า อับเซรอน ที่ยื่นออกไปในทะเลฯ ประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วน ย่านเมืองเก่าภายในกำแพงป้อมเท่านั้น ถนนที่มีลักษณะโค้งและแคบ (อิชเชอร์ เชเคอร์) ตัวเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยโซเวียตและตัวเมืองในปัจจุบัน นำทุกท่านเที่ยวชมบรรยากาศตัวเมืองบากูยามเย็น
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ PARK HOTEL  4* หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”3″ title=”Day 3 : บากู- SHAMAKHI JUMA MOSQUE-DIRI BABA MAUSOLEUM-THE PALACE OF SHEKI KHANS – KISH VILLAGE – SHEKI”]
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชกี (SHEKI) ระยะทางประมาณ 305 ก.ม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.5-5 ชม.) เมืองที่มีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดในคอเคซัสทั้งหมดและมีการกล่าวกันว่ามีอายุย้อนหลังไป 2,500 ปี เป็นเมืองที่อยู่บนเส้นทางสายไหมและมีชื่อเสียงเรื่องผ้าไหมและสิ่งทออื่นๆ ที่มีชื่อเสียง นำท่านชม SHAMAKHI JUMA MOSQUE เป็นมัสยิดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในคอเคซัส ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่สักการะที่ใหญ่และดูทันสมัยหรูหราที่สุดของอาเซอร์ไบจาน ในขณะที่โครงสร้างปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 2013  ชม DIRI BABA MAUSOLEUM ระยะทางประมาณ 33 ก.ม.   (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 14 เป็นงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมของราชวงศ์ชีวาน ผู้ปกครองอาเซอร์ไบจานระหว่างศตวรรษที่ 9-16 มีลักษณะเป็นอาคารสองชั้นเจาะเข้าในในหน้าผาหิน ภายในมีการตกแต่งด้วยภาพโมเสกสวยงาม ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับนักแสวงบุญขาวอาเซอร์ไบจานที่มาสักการะท่านนักบุญเชคดิริบาบาเป็นประจำทุกปี
 • แวะชม ABQORA WINE CLUB ระยะทางประมาณ 39 ก.ม.   (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) โรงกลั่นไวน์ที่มีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ชื่นชอบการดื่มไวน์พร้อมทั้งบรรยากาศไร่องุ่นที่มีความสวยงามและจุดถ่ายรูปต่างๆ ทั้งนี้ภายในยังมีร้านอาหารไว้บริการ (หากท่านใดสนใจแพ็คเกจ Winery tour และ Wine tasting มีค่าบริการประมาณท่านละ 27-30 ดอลล่า ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์)
 • แวะชม FOREST OF BUNUD VILLAGE หมู่บ้านที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติและภูเขา พร้อมทั้งให้ทุกท่านได้ลิ้มลอง “Kutabs” เมนูยอดนิยมอาหารอาเซอร์ไบจัน ปรุงด้วยสมุนไพรหรือเนื้อสัตว์
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเชกีข่าน THE PALACE OF SHEKI KHANS ระยะทางประมาณ 92 ก.ม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เป็นตำหนักฤดูร้อนสำหรับเชกี ข่าน ที่พำนักของข่าน พระราชวังนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (UNESCO’S World Heritage) สไตล์การตกแต่งแบบโมเสก ชม SHEKI FORTRESS หรือ ป้อมปราการของเมืองซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวพระราชวัง ชม SHEKI CARAVANSERAI เป็นที่พักเล็กข้างทางที่นักเดินทางสามารถใช้สำหรับการพักผ่อนให้หายเหนื่อยจากการเดินทาง โดยทั่วไปแล้วคาราวานจะสร้างแนวเดียวกันกับปราสาท นำท่านชม KISH VILLAGE หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ห่างจากเมืองเชกี เพียง 5 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่มี ALBANIAN CHURCH  โบสถ์คริสเตียนโบราณแห่งศตวรรษที่ 12 และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด เพราะที่นี่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • เข้าสู่ที่พัก โรงแรม SHEKI PALACE 4*  หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”4″ title=”Day 4 : เมืองเชกี – ทูฟานดัก TUFANDAG – YEDDI GOZEL WATERFALL  – ทะเลสาบ NOHUR LAKE – LAHIJ VILLAGE – สะพานแขวน ZARNAVA SUSPENSION BRIDGE- เมืองบากู”]
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ ทูฟานดัก TUFANDAG เมืองกาบาลา ระยะทางประมาณ 94 ก.ม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.35 ชม.) เพื่อขึ้นกระเช้า CABLE CAR ชมบรรยากาศรอบๆ เมืองกาบาลา       ที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาและธรรมชาติที่สวยงาม นำท่านชม น้ำตก YEDDI GOZEL WATERFALL  เป็นน้ำตกที่ไหลจากยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาคอเคซัสในเขตเมืองกาบาลา แวะชม ทะเลสาบ     ที่มีชื่อว่า NOHUR LAKE เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ผู้คนนิยมมาพักผ่อนและทำกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งยังมีจุดถ่ายรูปที่สวยงามอีกด้วย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร
 • ออกเดินทางสู่ LAHIJ VILLAGE หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีความสวยงามและมีสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือ  ทั้งบ้านเรือนและถนนจะถูกสร้างด้วยหินโบราณ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ พร้อมทั้งยังมี ร้านขายของที่ระลึกที่เป็นงานฝีมือของชาวบ้านให้ได้เลือกสรร
 • นำท่านชม สะพานแขวนซาร์นาวา ZARNAVA SUSPENSION BRIDGE สะพานแขวนเหล็กที่เป็นทางเท้าซึ่งสร้างความน่าตื่นเต้น ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่เมืองบากู
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าพัก PARK HOTEL  4*  หรือเทียบเท่า 
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”5″ title=”Day 5 :อิเชรี เชเคอร์ ICHERI SHEKHER – PALACE OF THE SHIRVANSHAHS – HOUSE OF GOVERNMENT – HEYDAR ALIYEV CULTURAL CENTER”]
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเที่ยวชม อิเชรี เชเคอร์ ICHERI SHEKHER หรือจะเรียกว่า เมืองเก่า (Old City/Inner City) เข้าชม PALACE OF THE SHIRVANSHAHS , HAJI BANI BATH COMPLEX , MULTITANI AND BUKHARA ที่พักของกองคาราวาน ตลาด (Market Place)และที่สำคัญ คือ หอคอยที่สวยงาม MAIDEN TOWER นำท่านไปเที่ยวชม หอคอย ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่เก่าแก่ของเมือง และหลากหลายด้วยโบราณสถานของสิ่งก่อสร้างและต่อไปด้วยตลาดกลางแจ้งที่เต็มไปด้วยสินค้าต่างๆหลายอย่าง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม ทำเนียบรัฐบาลบากู หรือที่รู้จักกันในชื่อ HOUSE OF GOVERNMENT เป็นอาคารรัฐบาลซึ่งเป็นที่ตั้งของกระทรวงต่าง ๆ ของอาเซอร์ไบจาน  ผ่านชม ศูนย์ไฮดา อาลิเยฟ HEYDAR ALIYEV CULTURAL CENTER เป็นอาคารทันสมัยขนาดใหญ่ที่มีหอประชุม แกลเลอรีงานศิลปะ และพิพิธภัณฑ์
 • แวะถ่ายรูปกับป้าย “I LOVE BAKU” แลนด์มาร์คอีกหนึ่งที่ของเมืองบากู ผ่านชมด้านนอก CONGRESS HALL
 • เข้าสู่ที่พัก โรงแรม PARK HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”6″ title=”Day 6 :โกบัสตาน GOBUSTAN AREA – MUD VOLCANOES – ATESHGAH OF BAKU – MARDAKAN CASTLE นาร์แด๊ก YUNAR DAG”]
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเที่ยวชม โกบัสตาน GOBUSTAN AREA ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ อยู่ห่างจากเมืองบากูประมาณ 65 กม. เป็นบริเวณที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการแกะสลักภาพบนหินของมนุษย์ที่งดงาม (Rock Petroglyphs) และนอกจากนั้นยังมีภูเขาโคลนที่มีรูปร่างเหมือนภูเขาไฟซึ่งมีโคลนสีดำพลุ่งขึ้นมาตลอดเวลา MUD VOLCANOES/MUD DOMES บริเวณแห่งนี้ได้เกิดขึ้นมานานมากประมาณแปดพันกว่าปีก่อนคริสตกาล มีพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ 100 ตร.กม.และในอดีตคาดว่าเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าที่มีความสามารถแกะสลักภาพบนก้อนหินได้ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2007
 • ชมความแปลกประหลาดและสวยงามของภูเขาโคลนที่มีชื่อเสียง Mud Domes ซึ่งเกิดขึ้นที่บริเวณนี้มี อยู่ประมาณ 700 แห่งภูเขาดินโคลนนี้เกิดจากของดินเหลวที่อยู่ใต้ดิน ก๊าซและน้ำที่ร้อนเมื่อถูกผสม  รวมกัน ก็จะมีการพลุ่งขึ้นมาบนพื้นดินเป็นรูปกรวยหรือโดมที่สวยงาม บางแห่งจะมีรูปทรงที่มีความ สูงประมาณ 15 เมตร (การขึ้นชม Mud Domes  ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง) ให้ท่าน  ได้ชมความสวยงามของภูเขาหินที่มีการแกะสลักภาพที่เป็นรูปต่างๆบนก้อนหิน (Rock Art Cultureal Landscape) เช่นภาพการล่าสัตว์ รูปคนเต้นรำ เรือ หมู่ดาวและสัตว์ต่างๆ ฯ
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านไปชม อะเทสห์กาห์ของบากู ATESHGAH OF BAKU หรือที่มีความหมายถึง วิหารแห่ง ไฟ (Fire Temple) ตั้งอยู่ห่างจากเมืองบากูประมาณ 30 กม.ทางตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้านซูราคานี    เป็นวิหารที่ถูกสร้างขึ้นใช้สำหรับพิธีการทางศาสนา ที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมและมีกระถางไฟอยู่ตรงกลาง  และบริเวณรอบๆ ด้านนอกมี่ห้อง 26 ห้องถูกสร้างเป็นที่พักอาศัยของพวกพระ ถูกสร้างขึ้น
 • ชม MARDAKAN CASTLE  ป้อมปราการ Quadrangular Mardakan หรือปราสาท Great Mardakan เป็นอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคม Mardakan
 • นำท่านเดินทางต่อไปยังบริเวณแหลมอับเชรอน ซึ่งเป็นที่มีไฟติดอยู่ตลอดมา ยูนาร์แด๊ก YUNAR DAG หรือได้ชื่อว่า ภูเขาแห่งไฟ FIRE MOUNTAIN สถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นมาแต่โบราณกาล ที่มีเปลวไฟเกิดจากก๊าซที่ลุกไหม้ต่อเนื่องกันนาน จนเป็นที่รู้จักกันดี และได้ชื่อว่าเป็น ดินแดนแห่งไฟ (Land of  Fire) นักธรณีวิทยาได้เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่า การพุ่งของก๊าซ (Gas-Oil Volcanoes) ให้ท่านได้ชมความ  แปลกประหลาดกับเปลวไฟที่ติดอยู่และเกิดขึ้นต่อเนื่องกันตลอดเวลา ซึ่งบางแห่งจะพวยพลุ่งออกมา ประมาณ 10 ฟุต ไฟซึ่งเกิดจากก๊าซใต้ดินซึมผ่านชั้นของหินทรายที่เป็นรูพลุ่งขึ้นมาเหนือพื้นดินและติดไฟได้ และที่สำคัญที่สุดได้แสดงให้เห็นแล้วว่า อาเซอร์ไบจานเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยก๊าซ ธรรมชาติอย่างมากมาย ได้เวลาสมควรเดินทางกลับเมืองบากู
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • เข้าที่พัก โรงแรม PARK HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”7″ title=”Day 7 : NIZAMI STREET – FOUNTAIN SQUARE – BAKU BOULEVARD – FLAME TOWER –  GANJLIK MALL”]
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านไปยัง  NIZAMI STREET เป็นถนนช้อปปิ้งในเมืองขนาดใหญ่ของเมืองบาคู มีร้านค้า  หลายชนิดทั้งสินค้าที่ระลึกและร้านค้าชื่อดังมากมาย ชม จัตุรัสน้ำพุ FOUNTAIN SQUARE มีร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านค้าให้ได้เดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ชมภายนอก ISMAILIYA PALACE  เป็นอาคารประวัติศาสตร์ที่ปัจจุบันกลายเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์  แห่งอาเซอร์ไบจาน ชม PALACE OF HAPPINESS  เป็นอาคารเก่าแก่ในใจกลางบากูอาเซอร์ไบจาน ซึ่งสร้างขึ้นในสไตล์นีโอโกธิคในต้นศตวรรษที่ 20 จากนั้นนำชมสถานที่ไฮไลท์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Baku City Hall , Icherisheher, Monument to Haji Zeynalabdin Taghiyev เป็นต้น จากนั้นนำท่าน
 •  ชม BAKU BOULEVARD  ทางเดินริมทะเลแคสเปียนที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในทางเดินเรียบทะเลที่ ยาวที่สุดมี Baku Eye ชิงช้าสวรรค์สูง 60 เมตร ตั้งโดดเด่นที่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมวิว ทะเลได้ ชม FLAME TOWER  หรือตึกแห่งเปลวไฟ ตึกที่สูงที่สุดของบากูมีความสูง 190 เมตร ลักษณะคล้ายเปลวเพลิงกำลังโชติช่วงภายในตึกเป็นทั้งอพาร์ทเมนต์ โรงแรมและออฟฟิศ
 • อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง กันจ์ลิค มอลล์ GANJLIK MALL
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ณ ภัตตาคาร
 • 23.00 น.    ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฮย์ดาร์ อลิเยฟ/เมืองบากู
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”8″ title=”Day 8 : บากู-โดฮา-กรุงเทพฯ”]
 • 03.45 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 352
 • 05.35 น.       เดินทางถึง กรุงโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 07.55 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 832
 • 19.05 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ
[/timeline_item]

เราชำนาญด้านการจัดทำทัวร์มากกว่า 17 ปี รับจัดกรุ้ปส่วนตัวทุกประเทศตามในแบบที่คุณต้องการ ตามเส้นทางทั่วโลก

Go Together Travel

โทร 02-2146088 ทุกวัน จันทร์ -ศุกร์ 09.00 -18.00 น.