ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก2566

กำหนดวันเดินทาง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ช่องทางติดต่อ

แผนการท่องเที่ยว

ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เที่ยวสองเมืองหลักชมพระราชวัง วิหาร เก็บทุกไฮไลท์ นั่งรถไฟความเร็วสูง พร้อมบินภายใน 1 ขา  ประเทศมหาอำนาจแห่งค่ายสังคมนิยมที่ยิ่งใหญ่ ได้มีการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูประบบเศรษฐกิจเพื่อให้ทันกับโลกปัจจุบัน  เปิดประเทศต้อนรับด้วยความเป็นเสรีภาพ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวชมความสวยงามของสถานที่ต่างๆแห่งประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม และอารยธรรม พร้อมด้วยสมบัติอันล้ำค่า รวมทั้งธรรมชาติอันสวยงามที่ยังคงเหลืออยู่ นอกจากนี้ท่านจะได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวรัสเซีย ไม่ต้องทำวีซ่า พิเศษกรุ๊ปเล็ก10-15 คน

[timeline][timeline_item item_number=”1″ title=”Day 1: กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เตหะราน”]
 • 18.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว S เคาน์เตอร์สายการบิน มาฮานแอร์ (W5) ประตูทางเข้าที่ 9 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง
 • 21.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ สู่ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยเที่ยวบินที่ W5 050
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”2″ title=”Day 2: เตหะราน – มอสโก”]
 • 02.30 น. ถึง เดินทางมาถึงสนามบิน กรุงเตหะราน (เพื่อเปลี่ยนเครื่องบิน)
 • 05.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเตหะราน สู่ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย โดยเที่ยวบินที่ W5 084
 • 08.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติวนูโคโว กรุงมอสโก นำท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าสัมภาระ
 • นำท่านเดินทางสู่ เลนินฮิลล์ หรือ เนินเขานกกระจอก Sparrow Hill ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาและเป็นที่ตั้งบ้านพักของเลนินผู้นำในอดีต ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก ที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั่วตลอด และสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน ซึ่งท่านสามารถถ่ายรูปกับหนึ่งในเจ็ดตึกที่ใกล้ที่สุด คือ มหาวิทยาลัยมอสโก ที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย
 • ชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำมอสโคว์ เป็นวิหารโดมทองคำที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียมีอยู่ด้วยกัน 5 โดม ตัวอาคารเป็นสีขาว ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่รัสเซียชนะกองทัพนโปเลียน สามารถจุคนได้ 10,000 คน
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม จัตุรัสแดง (Red Square) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก ซึ่งถูกสร้างด้วยหินแกรนิตและหินอ่อนนับเป็นล้านชิ้นที่ตอกลงไปบนพื้น จนกลายเป็นลานกว้างใจกลางเมือง ที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่เก็บศพของเลนิน ในปัจจุบันใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงจะเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
 • ท่านถ่ายภาพกับ วิหารเซนต์บาซิล (St.Basilika Church) ซึ่งถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมและสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงมอสโก เป็นวิหารที่สวยงามที่มีโบสถ์ 9 โบสถ์ รวมกันที่เป็นหนึ่งเดียว โดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงาม สดใส จนใครๆ ก็ตั้งชื่อเล่นให้วิหารนี้ว่า “โบสถ์ลูกกวาด” สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณซึ่งเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ได้ลอกเลียนแบบของศิลปะยุคใดมาก่อน วิหารแห่งนี้ถูกสร้างโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย ชื่อ โพสท์นิค ยาคอฟเลฟ (Postnik  Yakovlev) หลังจากได้สร้างเสร็จก็ถูกควักดวงตาทั้งสองข้างโดยกษัตริย์อีวานที่ 4 นับเป็นความโหดร้ายที่น่าเศร้ายิ่งนัก เพราะว่าไม่ต้องการให้ไปสร้างสิ่งสวยงามเช่นนี้ในที่แห่งใดอีก
 • นำท่านไปสู่ ย่านถนนอาราบัท (Arabat Road) ซึ่งเป็นแหล่งช๊อปปิ้งสำหรับนักท่อง เที่ยว เป็นถนนคนเดิน เป็นทั้งย่านการค้า ที่มีความยาวประมาณ 1 กม. ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย สนุกสนานกับการชมสินค้าพื้นเมือง เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัยที่ร้านค้าของที่ระลึก ร้านกาแฟ และมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน ศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวก
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก  HOLIDAY INN SUSCHECSKY  หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”3″ title=”Day 3: มอสโก”]
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • นำท่านไปชม สถานีรถไฟใต้ดิน เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตมีความงดงามและสวยที่สุดในโลก สถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร์ ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม การตกแต่งของแต่ละสถานีแตกต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต หินอ่อน สู่สถานีรถไฟใต้ดิน Izmailovsky
 • เดินทางไปยัง ตลาดอิสเมลอฟสกี้ (Izmailovsky Market) ซึ่งเป็นตลาดที่จำหน่ายของที่ระลึกและงานศิลปหัตถกรรมที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในมอสโก   ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าที่สวยงามในราคาย่อมเยา เช่น ตุ๊กตาแม่ลูกดก เครื่องหัตถกรรมลายครามที่สวยงาม เครื่องประดับต่างๆ มากมาย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 • ชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งของแม่น้ำมอสโกและแม่น้ำเนกลินนายา สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ผู้ครองเมืองทุกพระองค์ กระทั้งยุคของซาร์ปีเตอร์มหาราช ได้ทรงย้ายไปอยู่ที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ทำการของประธานาธิบดีและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่ พิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย เริ่มสร้างตามพระบัญชาของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อใช้เป็นที่เก็บของสะสมของเจ้าชายมัสโควี่  ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 – 15 ก่อนที่จะสร้างอาคารแห่งใหม่นี้ เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่าซึ่งใช้ในงานพระราชพิธีต่างๆ เหรียญกล้าหาญ คลังแสง งานโลหะติดทอง และงานลวดลายประดับเส้นสายในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ทั้งที่จัดซื้อหรือได้รับเป็นเครื่องบรรณาการจากมิตรประเทศ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์หลวง ในปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งอีก 2 แห่งอยู่ที่อังกฤษ และอิหร่าน
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก HOLIDAY INN SUSCHECSKY  หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”4″ title=”Day 4:มอสโก-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก”]
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • ออกเดินทางไปยังนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก เป็นต้นแบของที่ทำการรัฐบาลกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ถ่ายรูปที่ลานด้านหลังของมหาวิหารเซนต์ไอแซค จะมีรูปปั้นของพระเจ้านิโคลัสที่ 1ทรงม้ากับฐานที่มีรูปปั้นพระมเหสีและพระธิดาล้อมรอบ
 • ท่านแวะถ่ายภาพ (ด้านนอก) เป็นที่ระลึกที่ โบสถ์หยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood) สร้างให้เป็นเกียรติแด่พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 รูปร่างและลักษณะภายนอกของโบสถ์นั้น จำลองมาจากมหาวิหารบาซิล ในกรุง มอสโก
 • อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชม ถนน Nevsky Prospect เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะถนนประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ความยาวของถนน 4.5 กิโลเมตร เริ่มต้นที่หน้าพระราชวังฤดูหนาว สิ้นสุดที่สถานีรถไฟมอสโคว์ บนถนนมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นในช่วงศตวรรษที่ 18 – 20 เป็นทั้งสถานที่ย่านการค้า ที่อยู่อาศัย พระราชวัง โรงละคร ร้านค้า โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก PARK INN BY RADISSON PRIBALTIYSKAYA  HOTEL  หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”5″ title=”Day 5:เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก”]
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ หรือ พระราชวังฤดูหนาว แรกเริ่มมีในปี ค.ศ. 1764 พระนางแคทเธอรีนได้ทรงซื้อภาพเขียนจากยุโรปกว่า 250 ชิ้น จึงต้องสร้างห้องสำหรับเก็บ และแสดงภาพส่วนพระองค์ขึ้น โดยที่พระนางเรียกห้องแสดงภาพนี้ว่า “เฮอร์มิเทจ” มีภาพเขียนที่ทรงโปรดปรานกว่า 3,000 ภาพ เหรียญโบราณ และอัญมณีมีค่า งานที่มีคุณค่าถูกเก็บสะสมในพระราชวังฤดูหนาว สะสมต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆ จนกระทั่งรัชสมัยของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 มีการจัดหมวดหมู่ของสะสมทั้งหมด และได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่ให้คนทั่วไปเข้าชมได้ ปัจจุบันมีสิ่งของต่างๆ ที่ทรงคุณค่าจัดแสดงอยู่เกือบ 3 ล้านชิ้น
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เข้าชม พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน ที่เริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ให้เป็นที่พักผ่อนของมเหสีองค์โปรด พระนางแคทเธอรีนที่ 1 ต่อมาก็ยกให้พระธิดาอลิซาเบธ ในปี 1741 ได้ตกแต่งทำให้พระราชวังหรูหรามากขึ้น และสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราชก็ตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นอีก ภายในเป็นอาคาร 2 ชั้น มีห้องพักผ่อน 50 ห้อง อาทิ ห้องโถงใหญ่ เป็นห้องที่สวยงาม ผลงานชิ้นเอกของ Bartolomo Carlo Rastrelli หน้าต่างประดับประดาด้วยกระจกเทียนปิดทองอร่าม ตามรูปแบบศิลปะบารอค
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก  PARK INN BY RADISSON PRIBALTIYSKAYA  HOTEL หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”6″ title=”Day 6:เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโก”]
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ชม ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล  สิ่งก่อสร้างแรกสุดของเมือง เพื่อเป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ด้วยศิลปะบารอค ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟสกี้ บนเกาะมีวิหารปีเตอร์แอนด์ปอล ซึ่งเป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่มจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราช จนกระทั่งกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของราชวงศ์ พระเจ้านิโคลัสที่ 2 และครอบครัว
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส พระตำหนักชายฝั่งของกษัตริย์รัสเซีย เพื่อใช้พักผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ประกอบด้วย พระราชวัง น้ำพุ สวนตอนล่าง สวนตอนบน เป็นในบรรดาสุดยอดสถาปัตยกรรมของโลก โดยเฉพาะน้ำตกที่ลดหลั่นกันถึง 27 ขั้น น้ำพุตกแต่งด้วยรูปปั้นถึง 255 ชิ้น มีน้ำพุใหญ่ที่สุด และรูปปั้นแซมซันกำลังง้างปากสิงโต ที่มีชื่อเสียง สูง 21 เมตร ฝีมือของสถาปนิก Bartolomeo Carlo Rastrelli เพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ปีแห่งชัยชนะเหนือสวีเดนที่ทุ่งโปลตาวา (น้ำพุเปิดให้ชมเฉพาะในช่วงฤดูร้อน)ได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก
 • 21.20 น. ออกเดินทางสู่มอสโก โดยสายการบิน S7
 • 23.00 น.  เดินทางถึงสนามบินกรุงมอสโก
 • ที่พัก  HOLIDAY INN SUSCHEVSKY หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”7″ title=”Day 7: มอสโก – เตหะราน”]
 • ออกเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานมอสโก วนูโคโว (VKO) (แจก Breakfast Box)
 • 10.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน โดยสายการบิน มาฮานแอร์ โดยเที่ยวบินที่ W5 085
 • 16.15 น. เดินทางมาถึงสนามบิน กรุงเตหะราน (เพื่อเปลี่ยนเครื่องบิน)
 • 22.10 น. ออกเดินทางจาก กรุงเตหะราน สู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ W5 051
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”8″ title=”Day 8:กรุงเทพฯ”]
 • 07.25 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ / กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ
[/timeline_item][/timeline]

 

เรื่องเที่ยวไว้ใจเรา Gotogether Travel์

ประสบการณ์ทำทัวร์มากกว่า 17 ปี

เรารับออกแบบเส้นทางกรุ๊ปส่วนตัวในแบบที่คุณต้องการ

โทร 02-2146088 ทุกวัน จ.-ศ. เวลา 09.00 – 18.00 น.

http://www.gotogethertravel.com/