ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย พรีเมียม เทือกเขาคอเคซัส 2566

กำหนดวันเดินทาง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ช่องทางติดต่อ

แผนการท่องเที่ยว

ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย พรีเมียมทัวร์ 10 วัน 7 คืน

 • เดินทางเมื่อถึง 15 ท่าน
 • พักโรงแรมดี สะดวกสบาย อาหารดี หลากหลาย บิน Full service
 • เยือนมรดกโลก ชมเมืองสำคัญ บนเส้นทางแห่งเทือกเขาสุดอลังการณ์คอเคซัส ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมเมืองบอร์โจมี (Borjomi) เมืองน้ำแร่ แหล่งตากอากาศเล็กๆในหุบเขาตอนใต้ของประเทศ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมป้อม NARIKALA FORTRESS ป้อมปราการแห่งเมืองทบิลิซี
 • ล่องเรือชมทะเลสาบ SEVAN หนึ่งในทะเลสาบสุดสวยเขตเทือกเขาคอเคซัส

[timeline][timeline_item item_number=”1″ title=”Day 1:กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)”]
 • 23.30 น.     คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 8 แถว Q เคาน์เตอร์สายการบินการ์ตา แอร์เวย์ (QR) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านก่อนขึ้นเครื่อง
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”2″ title=”Day 2 : โดฮา-ทบิลิซี-คาซเบกิ”]
 • 02.30 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา  ประเทศการ์ตา โดยเที่ยวบิน QR 837 (ใช้เวลาเดินทาง 6.15 ชั่วโมง)
 • 05.30 น. ถึงกรุงโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
 • 09.40 น. เดินทางต่อไปยังกรุงทบิลิซี โดยสายการบินการ์ตา แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 255(ใช้เวลาบินประมาณ 03.15 ช.ม.)
 • เดินทางถึงสนามบิน กรุงทบิลิซี (TBILISI) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจียจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคาซเบกิ (Kazbegi)
 • ชม ป้อมอนานูริ (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16-17 ชมความงดงามของโบสถ์สองหลังของคริสตจักรชาวเวอร์จิน จากมุมสูงของป้อมปราการนี้ มองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ อ่างเก็บน้ำซินวาลี (Zhinvali) แหล่งเก็บน้ำของชาวเมืองทบิลิซี และวิวภูเขาที่ล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ไว้อย่างงดงาม
 • รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านแวะถ่ายภาพกับ อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Memorial of Friendship) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Russia-Georgia Friendship Monument เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โครงสร้างทั้งหมดทำมาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทัศน์อันสวยงาม ก่อนนำท่านเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • พักที่  ROOMS HOTEL KAZBEGI 4*  
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”3″ title=”Day 3 : คาซเบกิ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – จูต้า วัลเลย์ – คาซเบกิ]
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
 • นำท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลาง หุบเขาคอเคซัส (Caucasus) นำท่านเข้าชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีชื่อเรียกกันว่าทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชคเฮรี ที่อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี ( หมายเหตุ : การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิดกั้นได้ด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะมีปัญหาได้ แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางให้มากที่สุด)
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางต่อไปยังหมู่บ้านจูต้า (Juta Village) ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กเงียบสงบตั้งอยู่ตีนเขาชูว์มี (Mt. Chaukhi) (เดินทางประมาณ 45 นาที) นำท่านดื่มด่ำบรรยากาศเย็นสบายของที่นี่ ที่หมู่บ้านแห่งนี้จะมีอุณหภูมิต่ำและหนาวเย็นกว่าตัวเมืองคาซเบกิ เนื่องมาจากอยู่บนระดับความสูง 2,165 เมตรจากน้ำทะเล ลักษณะโดยรอบเป็นเนินเขาเตี้ยๆสลับซับซ้อน ให้อิสระท่านเดินถ่ายรูปเนินเขาในมุมต่าง ๆ ตามอัธยาศัย   จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองคาซเบกิ
 • ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก ROOMS HOTEL KAZBEGI 4* หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ กรณีที่สภาพอากาศ หรือสภาพจราจรไม่เอื้ออำนวย และกรุ๊ปเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เดินทางไปหมู่บ้านจูต้า แต่จะไปเยี่ยมชม น้ำตก GVELETI และ DARIALI GORGE เพื่อชมแนวเทือกเขาชายแดนสองประเทศจอร์เจีย-รัสเซีย แทน

[/timeline_item] [timeline_item item_number=”4″ title=”Day 4 :เมืองคาซเบกิ-กอรี-บอร์โจมิ”]
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (GORI) เมืองหลักของแคว้นชีดาคาร์ทลี ตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำสองสาย ได้แก่ แม่น้ำมตกวารีและแม่น้ำลีอัฆวี ชื่อเมืองมาจากคำในภาษาจอร์เจียว่า กอรา ซึ่งแปลว่า “กอง” หรือ “เนิน” หรือภูเขา เมืองบ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน(Stalin Museum) พิพิธภัณฑ์นี้ถูกสร้างขึ้น 4 ปี หลังการเสียชีวิตของสตาลิน ภายในแบ่งเป็นห้องนิทรรศการต่างๆ รวบรวมเรื่องราวชีวประวัติของสตาลินตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต รวมไปถึงการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆของสตาลิน ภาพวาด รูปปั้น รวมถึงของที่ระลึกจากประเทศต่างๆ
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองบอร์โจมี (BORJOMI) เมืองตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน แต่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่ โดยน้ำแร่ยี่ห้อบอร์โจมีได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (Bakuriani Mountain)และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกันว่าจะทำให้มี สุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้ นำท่านขึ้นกระเช้า สู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมีอิสระให้ท่านเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
 • ที่พัก BORJOMI LIKANI HEALTH & SPA CENTER HOTEL 5*
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”5″ title=”Day 5 :บอร์โจมิ-อาคาลห์ซี-ทบิลิซี”]
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
 • เข้าชม สวนบอร์โจมี (BORJOMI CITY PARK) สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมีที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น้ำแร่ในวันหยุด
 • จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอาคาลห์ซี (Akhaltsikhe) หรือเดิมชื่อ Lomsia เป็นเมืองเล็กๆ ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจอร์เจีย ตั้งอยู่บนทั้งสองฝั่งของแม่น้ำ Potskhovi ขนาดเล็กซึ่งแยกเมืองกับเมืองเก่าในภาคเหนือและใหม่ในภาคใต้
 • นำท่าน เข้าชมป้อมราบาตี Rabati Fortress แนวป้อมปราการและปราสาทสุดอลังการ ภายในประกอบไปด้วยส่วนประกอบของอาคารหลายๆส่วน สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 13 ล้อมรอบไปด้วยอาณาเขตแนวกำแพงหินที่ใช้เป็นป้อมป้องกันข้าศึก และยังเคยใช้เป็นประทับของเจ้าชาย Jakhely ภายหลังศตวรรษที่ 16 ป้อมแห่งนี้ ก็ได้ตกอยู่ในความครอบครองของอาณาจักรออโตมันและรัสเซีย จึงทำให้ป้อมแห่งนี้ ถูกละเลยและอยู่ ในสภาพที่ทรุดโทรม จนเมื่อปี2012 ทางการจอร์เจียได้บูรณะป้อมแห่งนี้ ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางไปยัง เมืองอุปลิสต์ซิเคห์ (Uplistsikhe) เป็นบริเวณถ้ำที่ถูกทำขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของมนาย์ในยุคการเริ่มต้นราวศตวรรษที่ 8-7 ก่อนคริสตกาล และต่อมาก็ได้ถูกขยายออกไปนำท่านจนกว้างขวางให้ท่านได้ชมหมู่บ้านที่ถูกสร้างจากถ้ำโดยมีเนื้อที่กว้างประมาณ 50 ไร่ ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนใต้ ส่วนกลางและส่วนเหนือ ซึ่งส่วนกลางจะมีบริเวณใหญ่ที่สุด ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างตัดหินและเจาะลึกเข้าไปเป็นที่อยู่อาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี (Tibilisi) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา (Kura) หรือ แม่น้ำมตควารี (Mtkvari) เมืองนี้ถูกสร้างโดยวาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์สตีล (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นใน  คริสต์ศตวรรษที่ 4 นอกจากนั้นเมืองทบิลิซี ยังเป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม ปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้ง ที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป
 • แวะถ่ายภาพกับ  เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย (Chronicle of Georgia) อนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจอร์เจีย เสาหินขนาดใหญ่จำนวน 16 ต้น ที่แกะสลักเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ลงบนเสาหิน ตังอยู่บนยอดเขาที่สามารถชมวิวมุมสูงที่สามารถเห็นวิวเมืองทบิลิซีและทะเลสาบทบิลิซีที่สวยงาม
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 • ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL TBILISI 4* หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”6″ title=”Day 6 : ทบิลิซี-มอสเคต้า-ทบิลิซี”]
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
 • นำท่านชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำมทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริย์วาคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี
 • จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ให้ท่านชมป้อมปราการ ซึ่งเป็นป้อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึง รูปแบบที่ไม่มีความสม่ำเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริย์  เดวิด (ปี ค.ศ.1089-1125)ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา(Narin Qala) ซึ่งมีความหมายถึง ป้อมอันเล็ก(Little Fortress) ต่อมาบางส่วนก็ได้พังทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและได้ถูกรื้อทำลายไป
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม โรงอาบน้ำโบราณ หรือ อะบานู ทุบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรับแช่น้ำพุร้อนที่มีแร่ถามะถัน ตามตานานเล่าขานว่าในสมยัพระเจ้าวัคตังที่ 1 กอร์กัซลี่นกเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดังกล่าว จึงทำให้ค้นพบบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้ขึ้น ลักษณะคล้ายโรงอาบน้ำเหมือนกับการออนเซนของชาวญี่ปุ่นผสมรวมกับการอาบน้ำแบบตุรกี
 • ถ่ายรูป วิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์หลังใหญ่ของนิกายออร์โธดอกที่ถูกสร้างขึ้นในเมืองนี้ ชื่อของโบสถ์ได้นำมาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ คือ ภูเขาไซออนในเยรูซาเล็ม สถานที่แห่งนี้ก็ได้มี่ชื่อเป็น ซิโอนีแห่งทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 -7 และต่อมาก็ได้ถูกทำลายลงโดยผู้ที่บุกรุกแต่ก็ได้มีการสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งด้วยกัน จนกระทั่งเป็นโบสถ์ที่ได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้และได้มีการเปลี่ยนแปลงบ้างในราวศตวรรษที่ 17 ถึงศตวรรษที่ 19 นำท่าน
 • ถ่ายรูปกับ สะพานสันติภาพ (The Bridge of Peace) เป็นสะพานที่มีความยาวถึง 150 เมตร และเป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำคูราเพื่อเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและตัวเมืองใหม่ทบิลิซี โครงสร้างหลักของสะพานแห่งนี้ทำมาจากเหล็กและกระจกใส มีการเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 และจัดว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่มีความสวยงามชิ้นหนึ่งของประเทศจอร์เจีย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมือง มอสเคต้า (Mtskheta) ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือ ในจังหวัดคาร์ทลี่ทางด้านตะวันออกของจอร์เจีย เมืองนี้นับว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแห่งหนึ่งของประเทศ และในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมอสเคต้าและเทียนิตี้  มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คน เนื่องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994
 • ชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธ ด๊อกซ์ ที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ามิควารี และแม่น้ำอรักวีและถ้ามองออกไปข้ามเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งได้เคยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่ 5
 • ชม วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมอสเคต้า ที่มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธดอกถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 11 จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์พื้นเมือง
 • ที่พัก BEST WESTERN PARADISE HOTEL DILIJAN 4*  หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”7″ title=”Day 7 :ทบิลิซี-ซาดาโคล-วัดฮักห์พาท-ดิลิจาน”]
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
 • นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองซาดาโคล (Sadakhlo) ที่อยู่ทางด้านใต้ ซึ่งเป็นเมืองพรมแดนที่อยู่ติดกับอาร์เมเนีย และยังตั้งอยู่ใกล้กับอาเซอร์ไบจานอีกด้วย จึงทำให้เป็นเมืองที่มี 3 บรรยากาศ คือ ความเป็นจอร์เจีย เป็นอาร์เมเนียและเป็นทั้งอาเซอร์ไบจาน ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์และธรรมชาติอันสวยของเทือกเขาคอเคซัสน้อยที่อยู่ระหว่างอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจาน
 • นำท่านผ่านด่านเมืองซาดาโคล และข้ามพรมแดนโดยมีเมืองบากราทาเชน (Bagratashen) ที่เป็นเมืองชายแดนของอาร์เมเนียที่อยู่ติดกับจอร์เจีย เดินทางสู่ เมืองฮักห์พาท (Haghpat) เป็นเมืองในหมู่บ้านของจังหวัดลอรี่ ที่อยู่ทางด้านเหนือของอาร์เมเนีย เมืองนี้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเพราะเป็นที่ตั้งของวัดอารามโบราณ
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ท่านชมความสวยงามของ วัดอารามโบราณฮักห์พาท(Haghpat Monastery) ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของทางด้านศาสนาและทางด้านสถาปัตยกรรมในการก่อสร้างในยุคกลาง อารามแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นโดยนักบุญนิชาน (Saint Nishan) ในราวศตวรรษที่ 10 ซึ่งอยู่ในระการขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์อะบาส ที่ 1 (King Abas I)
 • นำท่านเดินทางผ่าน เมืองดีลิจาน (DILIJAN) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดทาวุสที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบฯ เป็นเมืองหนึ่งที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวซึ่งจะมีรีสอร์ทที่พักหลายแห่ง และมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 16,000 คนเมืองนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอักสเทฟ ที่มีความยาวประมาณ 20 กม. เมตร ที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร บรรยากาศของเมืองจะเป็นธรรมชาติที่สดชื่น และหนาแน่นเต็มไปด้วยป่าเขาที่เขียวชอุ่ม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า สวิตเซอร์แลนด์น้อยแห่งอาร์เมเนีย “Little Switzerland of Armenia”
 • เดินทางไปยัง เมืองเซวาน (SEVAN) ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบเซวาน (Lake Sevan) ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดและทะเลปิดในประเทศอาร์เมเนียและเทือกเขาคอเคซัสน้อย ทะเลสาบนี้เป็นหนึ่งในทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทะเลสาบเซวานล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำฮราซดาน และแม่น้ำมาซริค
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก BEST WESTERN HOTEL DILIJAN 4* หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”8″ title=”Day 8 :ดิลิจาน – ทะเลสาบเซวาน – วิหารการ์นี-เก๊กฮาร์ด-เยเรวาน”]
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
 • เดินทางไปยังทะเลสาบเซวาน ชม อารามเซวาน (Sevan Monastery) หรือมีชื่อเรียกว่า เซวานาแว๊งค์ (Sevanavank) ซึ่งคำว่า แว๊งค์ เป็นภาษาอาร์เมเนีย มีความหมายว่า โบสถ์วิหาร สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณแหลมที่อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของฝั่งทะเลสาบเซวานถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.874 โดยเจ้าหญิงมาเรียม ซึ่งเป็นธิดาของกษัตริย์อะช๊อตที่ 1 ซึ่งอยู่ในช่วงของการต่อสู้กับพวกอาหรับที่ปกครองดินแดนแห่งนี้
 • นำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน ที่เต็มไปด้วยสถานที่พักผ่อนรีสอร์ทของนักท่องเที่ยว ตัวเมืองนี้ตั้งอยู่สูงกว่ากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,900 เมตร เมืองนี้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1842 ซึ่งเป็นหมู่บ้านพักอาศัยของชาวรัสเซียที่มีชื่อว่า เยเลนอฟก้า (Yelenovka) จนถึงปีค.ศ.1935 จึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น เซวาน ตามชื่อของทะเลสาบ และเมืองนี้ยังถูกล้อมรอบไปด้วยสวนสาธารณะเซวาน ซึ่งได้ถูกสร้างต่อมาจากทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง (**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดกิจกรรมล่องเรือหากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย** )
 •  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางต่อไปยังเมืองการ์นี นำท่านไปชม วิหารการ์นี (Garni Temple) ซึ่งในอดีตเมื่อประมาณ 1,700 ปีมาแล้ว บริเวณนี้เคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์อาร์เมเนีย ซึ่งในปัจจุบันยังคงมีหลงเหลืออยู่ ซากห้องสรงน้ำ (Royal Bath House) และอาคารทรงกรีกที่ถูกสร้างขึ้นช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1 โดย กษัตริย์อาร์เมเนียในสมัยนั้น ด้านข้างของวิหารทรงกรีกก็มีซากตอโบสถ์คริสต์ที่สร้างขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 9 หลงเหลืออยู่ ต่อมาวิหารแห่งนี้ถูกทำลายด้วยแผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1679 สำหรับอาคารที่เห็นอยู่นี้ เพิ่งมาประกอบใหม่ในสมัยสหภาพโซเวียต เมื่อปี ค.ศ.1974 นี้เอง โดยใช้เศษซากปรักหักพังของเก่าผสมกับของใหม่ จึงทำให้สมบูรณ์อย่างที่เห็นในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าวิหารการ์นี จะถูกสร้างแบบกรีก แต่ลวดลายบนตัวอาคารก็สร้างด้วยศิลปะแบบอาร์เมเนีย ที่ไม่สามารถหาได้ในวิหารกรีกทั่วไป
 • ชมความสวยงามของ จอร์จการ์นี่ (Garni Gorge) ซึ่งเป็นช่องเขาและมีลำธารน้ำไหลที่อยู่ในหมู่บ้านการ์นี่รวมถึงแม่น้ำอาซัดที่ไหลผ่าน และตามทางเดินของช่องเขาและเป็นเนินหินที่ยื่นออกมาจากหน้าผาจะมีแท่งหินที่เกิดจากธรรมชาติเป็นจำนวนมาก จากธรรมชาติที่เกิดขึ้นจะสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศอันสวยงาม จึงทำให้ธรรมชาติที่เกิดขึ้นของส่วนนี้มีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวมาก
 • ชม วิหารเก๊กฮาร์ด (Geghard Monastery) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความสวยงามของอาร์เมเนีย เพราะเป็นวิหารที่สร้างอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่สวยงาม และยังมีส่วนที่สร้างโดยการตัดหินเข้าไปในภูเขาอีกด้วย ตัวอาคารของวิหารเกกฮาร์ดนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12-13  ให้ท่านชมส่วนของห้องโถงของตัวโบสถ์ที่มีการตัดหินสร้างเป็นโดมแกะสลักอย่างสวยงาม ที่ถูกตกแต่งด้วยความศรัทธาในศาสนาคริสต์อย่างเต็มเปี่ยม วิหารที่สร้างโดยการตัดหินให้กลายเป็นห้องโถง และได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ. 2000 จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเยเรวาน
 • นำท่านช้อปปิ้ง ณ ตลาดบาซาร์ พาค ชูดา (Park Shuka) ตลาดช้อปปิ้งที่มีการตกแต่งอันสวยงามแบบสไตล์อาร์เมเนียน ให้ท่านได้พักผ่อนหรือช้อปปิ้งส่งท้ายตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 • ที่พัก ANI PLAZA YEREVAN หรือเทียบเท่า
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”9″ title=”Day9  :เยเรวาน-คอร์วิราพ-เยเรวาน-โดฮา”]
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
 • ออกเดินทางไปยัง เมืองคอร์วิราพ (Khor Virap)ตั้งอยู่ในจังหวัดอะรารัต คอร์ วิราพ เป็นเมืองที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงของชาวอาร์เมเนีย ผู้ที่อาศัยอยู่ตามส่วนต่างๆ ทั่วโลกที่จะต้องเดินทางมาทำพิธีจาริกแสวงบุญที่แห่งนี้
 • นำท่านชม วิหารคอร์วิราพ (Khor Virap Monastery) เป็นสถานที่มีชื่อเสียงที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานสำหรับพิธีจาริกแสวงบุญให้กับผู้มีชื่อเสียง คือ ท่านกรีกอร์ ลูซาวอริช (Grigor Lusavorich) ผู้ซึ่งกลายมาเป็นนักบุญเกกอรี่ที่ เป็นผู้เผยแผ่ทางด้านศาสนาฯ และต่อมาได้ถูกจองจำอยู่ในคุกนี้ถึง 13 ปีโดยคำสั่งของกษัตริย์ทิริเดท ที่ 3 แห่งอาร์เมเนีย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ชม เดอะคาสเคด (The Cascade) เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดของเยเรวาน ซึ่งลักษณะจะเป็นแบบขั้นบันไดลดหลั่นกันลงมามีความสูงประมาณ 500 เมตร และมีการปล่อยน้ำลงมาเพื่อให้เป็นน้ำตกลงเป็นสายจากใจกลางที่อยู่ด้านบน ซึ่งสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างนี้ถูกสร้างให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะของโซเวียตรัสเซีย ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ถูกออกแบบสร้างโดยสถาปนิก จิม โทรอสยาน เมือปีค.ศ.1971-1980 เพื่อเป็นการระลึกถึงที่อยู่ภายใต้การปกครองของโซเวียตเมื่อ 50 ปี แต่ว่าการก่อสร้างยังไม่เรียบร้อย เพราะว่าได้หมดของโซเวียตไปเสียก่อน และต่อมาในปีค.ศ.2002 ก็ได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมจนเสร็จเรียบร้อยเมื่อปีค.ศ.2009 และเมื่อมองจากจุดบนสุดทำให้เห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามของกรุงเยเรวานและภูเขาอารารัตที่อยู่ห่างไกลออกไปทางด้านตะวันตก
 • นำท่านไปชม จัตุรัสกลาง (Republic Square) เป็นสถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับศูนย์กลางของเมือง ซึ่งคนพื้นเมืองจะเรียกที่นี่ว่าเป็น สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ ถูกสร้างขึ้นด้วยหินสีชมพูของอาร์เมเนียภายในเวลาหนึ่งปี ได้กลายเป็นเขตที่ได้มีการพัฒนามากที่สุดของเมืองเยเรวาน
 •  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมโชว์พื้นเมือง 
 • นำท่านเดินทางไปยังสนามบินเพื่อตรวจเอกสารการเดินทาง
 • 22.20 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงโดฮา  โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่  QR 288 (ใช้เวลาในการเดินทาง 3.05 ชั่วโมง)
[/timeline_item] [timeline_item item_number=”10″ title=”Day10 :โดฮา-กรุงเทพฯ”]
 • 00.20 น.        ถึงสนามบินกรุงโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
 • 01.20 น.        ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  เที่ยวบินที่  QR 834 (ใช้เวลาในการเดินทาง 7.00 ชั่วโมง)
 • 12.20 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
[/timeline_item][/timeline]

——

Go Together Travel เราชำนาญเรื่องเที่ยวมากว่า 17 ปี

ไปที่ไหนก็ได้ ใช่ว่าจะไปกับใครก็ได้

เรื่องเที่ยวไว้ใจเรา

รับออกแบบจักกรุ๊ปส่วนตัวทุกเส้นทางทั่วโลก

http://www.gotogethertravel.com/

โทร 02-2146088 ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 18.00 น.