ทัวร์ยุโรป : GRAND & UNSEEN GREECE 9 DAYS **เที่ยวแบบ Exclusive

Turkish Airlines

GRAND & UNSEEN GREECE 9 DAYS **เที่ยวแบบ Exclusive


ราคา 109,900 บาท

ท่องแดนอารยะธรรม กรีซ และดื่มด่ำกับบรรยากาศโรแมนติกของเกาะแสนสวย Exclusive เฉพาะคณะ • ล่องเรือชั้นธุรกิจสู่เกาะมิโคโนส และเกาะซานโตรินี • ล่องเรือส่วนตัว คลองโครินธ์ • รับประทานอาหารทะเลหลากหลายเมนู • แวะชิมไวน์ที่ “วินซานโต” • พิเศษล่องเรือส่วนตัวเฉพาะคณะ ชมภูเขาไฟกลางทะเล ว่ายน้ำกลางน้ำพุร้อน • รับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ หมู่บ้านเอีย • พักค้างคืนบนเกาะซานโตรินี่ “2 คืน” จุดชมวิวที่สวยที่สุดในซานโตรินี่ เกาะที่ขึ้นชื่อว่า สวยและโรแมนติกที่สุดอันดับต้นๆ ของโลก

เดินทาง :
• 22 - 30 ก.ย. 60 
tag :
กรีซ, กรุงเอเธนส์


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
19.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว S เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์(TK) ประตูทางเข้าที่ 8 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับในการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
 
21.30 น. “เหิรฟ้าสู่อิสตันบูล" โดยสายการบินแห่งชาติ เที่ยวบินที่ TK65
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุงเอเธนส์-นัฟฟลิออน
04.00 น. เดินทางถึง ท่าอาศยานอิสตันบูล อาตาเติร์ก หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 
07.15 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเอเธนส์" โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK1845
 
08.40 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเอเธนส์ นำทุกท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
 
บ่าย จากนั้นนำท่านชม อโครโปลิส สร้างเมื่อกว่า 2,400 ปี มรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ แสดงถึงอัจฉริยะในการก่อสร้างของมนุษย์ นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ขึ้นบัญชีมรดกโลกในปีค.ศ. 1987 ชมวิหารพาเธนอน วิหารอิเรคธีออน ฯลฯ ผ่านชมประตูชัยของจักรพรรดิฮาเดรียน วิหารเทพซุส แวะถ่ายภาพบริเวณรัฐสภาและสนามกีฬาโอลิมปิค ฯลฯ จากนั้นนำท่านนำท่านเดินทางสู่ คลองโครินธ์ (77 กม.) เพื่อล่องเรือส่วนตัวพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่าง ชมความมหัศจรรย์ของคลองนี้ที่ใช้เวลาขุดถึง 11 ปี ระหว่างปีค.ศ. 1882 -1893 จากนั้นเดินทางสู่ นัพฟลิออน (64 กม.) เมืองที่สง่างามที่สุดบนคาบสมุทรเพโลพอนนีส เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของกรีซในระยะสั้นช่วงปีค.ศ. 1829 – 1834 นำท่านเข้าพักในโรงแรมริมชายฝั่งทะเล ก่อนนำท่านเดินสำรวจชมความสง่างามของเมือง
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเล)
 
พักที่ HOTEL AMALIA หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 3 นัพฟลิออน – เอพิดาโรส – หมู่บ้านวาสตาส - โมเนมวาเซีย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
08.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงละครเอพิดาโรส (30 กม.) ท่านจะได้ชมความอลังการของโรงละครเปิดที่สร้างขึ้นเมื่อกว่า 2,300 ปี ถูกค้นพบใหม่ช่วงทศวรรษที่ 1970 และบูรณะให้ใช้การได้ในปัจจุบัน โรงละครนี้สามารถจุผู้ชมได้ถึง 14,700 คน และมีการออกแบบให้นักแสดงสามารถเปล่งเสียงจากบริเวณใจกลางเวทีให้ผู้ชมได้ยินอย่างชัดเจนจากทุกจุดของโรงละคร ความมหัศจรรย์ของอัจฉริยะในการก่อสร้าง เป็นประจักษ์พยานทางวัฒนธรรมที่เป็นมรดกตกทอดสู่มวลมนุษยชาติ นับเป็นผลงานชิ้นเอกด้านสถาปัตยกรรมการก่อสร้างของ กรีซขนานแท้ชิ้นหนึ่ง โรงละครนี้ได้รับการขึ้นบัญชี มรดกโลกในปีค.ศ. 1988 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวาสตาส (144 กม.) มีทางบางช่วงคดเคี้ยวตามไหล่เขาเล็กน้อย เป็นที่ตั้งโบสถ์ขนาดเล็กของนักบุญธีโอโดรา สถานที่แสวงบุญสำคัญยิ่งของชาวกรีซออร์โธด๊อกซ์ทั่วโลก รับรองว่าท่านจะเกิดความปิติยินดีและความประทับใจ
 
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร (บาร์บีคิว)
 
บ่าย จากนั้นนำเดินทางสู่ โมเนมวาเซีย (157 กม.) เจ้าของฉายา “ยิบรอลตาแห่งกรีซ” ผาหินสูงชัน 350 ม. ห้อมล้อมด้วยทะเล เมืองสำคัญที่ก่อตั้งมาในสมัยศตวรรษที่ 6 และควบคุมการค้าทางทะเลระหว่างอิตาลีและบริเวณแถบทะเลดำในช่วงศตวรรษที่ 16 นำท่านเดินทางเข้าพักในโรงแรมบูติกสุดหรู ก่อนนำท่านเดินเล่นชมตัวเมืองอันแสนโรแมนติกที่จะทำให้ท่านแสนดีใจที่ได้มาเยือน
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเล)
 
พักที่ HOTEL LIKINIA หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 4 โมเนมวาเซีย – มิสตราส – กรุงเอเธนส์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
08.30 น. นำท่านชม Monemvasia Castle ซึ่งในสมัยที่เมืองโมเนมวาเซียเจริญรุ่งเรือง ได้มีการสร้างโบสถ์ที่อยู่บนเกาะแห่งนี้ถึง 40 แห่ง มีบาทหลวงและพระอาศัยอยู่ในโบสถ์เหล่านี้มากกว่า 400 คน ซึ่งในปัจจุบันนี้ มีเพียงไม่กี่โบสถ์ที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์และยังคงใช้เป็นที่สักการะและทำพิธีทางศาสนาของเมืองโมเนมวาเซีย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มิสตราส (91 กม.) เมืองสำคัญที่มั่นสุดท้ายของจักรวรรดิไบแซนไทน์ก่อนตกอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิออตโตมันในปีค.ศ. 1461 เมืองนี้ก่อตั้งโดยพวกแฟรงค์ในปีค.ศ. 1249 ก่อนตกอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิไบแซนไทน์ ในสมัยศตวรรษที่ 15 มิสตราสเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญมากในยุโรป มีนักวิชาการและจิตรกรมากมายจากอิตาลี เซอร์เบีย และคอนสแตนติโนเบิล ฯลฯ เดินทางมาแสวงหาความรู้ที่นี่ แม้กระทั่งคีตกวีเยอรมัน “เกอเธอ” ยังเคยเดินทางมาเขียนโศกนาฏกรรมของ “เฟาส์” ภาค 2 ที่นี่ มิสตราสได้รับการขึ้นบัญชี มรดกโลกในปีค.ศ. 1989 จากความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
 
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)
 
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเอเธนส์ (217 กม.)
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร (อาหารไทย)
 
พักที่ NOVOTEL HOTEL OR PRESIDENT หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 5 กรุงเอเธนส์ – เกาะมิโคโนส
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
05.45 น. จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ท่าเรือพีเรอัส
 
07.00 น. นำทุกท่านลงเรือด่วนชั้นธุรกิจ (2.45 ช.ม.) สู่ เกาะมิโคโนส
 
09.45 น. เดินทางถึงท่าเรือเกาะมิโคโนส นำท่านเข้าสู่ที่พัก PORTO MYKONOS HOTEL หรือเทียบเท่า
 
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร (อาหารทะเล)
 
บ่าย นำท่านชมความงามของเกาะมิโคโนส นำท่านชมหาดคาลาฟาตี หาดอโนเมร่า และอะกิออส สเตฟานอส ที่มีความใสสะอาดของน้ำทะเลเหมาะกับการเล่นน้ำสำหรับครอบครัว เที่ยวชมหมู่บ้านอโนมิร่า (Ano Mera Village) ชมความงดงามหมู่บ้านสีขาวบนเนินเขาสีทอง ตัดกับสีของต้นไม้ เป็นสถานที่เงียบสงบที่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวท้องถิ่นมายาวนานและยังใหญ่เป็นอันดับสองของเกาะมิโคโนส แวะถ่ายภาพพาโนรามาของบริเวณเมืองเก่า จากนั้นนำท่านเดินชมกังหันลมสัญลักษณ์ของเกาะ เวนิสน้อย และริมอ่าวท่าเรือเก่า ก่อนให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่นถ่ายภาพหรือหาซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเล)
 
พักที่ PORTO MYKONOS HOTEL หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 6 เกาะมิโคโนส – เกาะซานโตรินี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
10.00 น. ลงเรือด่วนชั้นธุรกิจ (1:50 ช.ม.) สู่ เกาะซานโตรินี
 
11.50 น. เดินทางถึงเกาะซานโตรินี นำท่านเข้าสู่ที่พัก EL GRECO HOTEL หรือเทียบเท่า
 
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร (อาหารจีน)
 
บ่าย นำท่านเที่ยวชมซานโตรินี เกาะที่ใคร ๆ ต่างใฝ่ฟันไปเยือน ชมหาดทรายแดง หาดทรายขาวและหาดทรายดำที่เลื่องชื่อ แวะชิมไวน์ “วินซานโต” ที่กวาดรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติมาแล้วหลายสถาบัน ขึ้นยอดเขานักบุญเอไลจาห์ (สูง 565 ม.) เพื่อชมและถ่ายภาพทัศนียภาพบรรเจิดที่ไม่มีที่ใดในโลกเหมือนหรือเทียบเท่า จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเอีย หนึ่งในหมู่บ้านสวยที่สุดของกรีซ นำท่านเดินเที่ยวชมตัวเมือง
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ริมทะเลพร้อมชมอาทิตย์อัสดงประสบการณ์การเดินทางที่จะอยู่ในความทรงจำของท่านตราบนานเท่านาน (อาหารทะเล)
 
พักที่ EL GRECO HOTEL หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 7 เกาะซานโตรินี-เอเธนส์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านลง เรือเฉพาะคณะ เพื่อล่องเรือไปชม เกาะเนียคาเมนี ภูเขาไฟกลางทะเลที่ยังครุกรุ่นอยู่ ท่านสามารถเดินขึ้นไปชมปล่องภูเขาไฟที่ยังมีควันไฟพ่นออกมา (กรุณาใส่รองเท้าหุ้มส้นและเหมาะกับการเดินเขา) จากนั้นท่านมีโอกาสลงแหวกว่ายในน้ำพุร้อนกลางทะเลที่บริเวณ เกาะพาไลอะคาเมนี ประสบการณ์ที่ไม่มีที่เทียบ (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ) ในเรือมีห้องอาบน้ำขนาดเล็ก พร้อมบริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเล)
 
บ่าย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมฟิรา เมืองหลวงของเกาะซานโตรินี หรือเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำมื้อพิเศษ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดง(อาหารทะเล)
 
พักที่ EL GRECO HOTEL หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 8 กรุงเอเธนส์ – กทม.
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางไปสนามบิน
 
08.45 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเอเธนส์” โดยสายการบินโอลิมปิค เที่ยวบินที่ OA 353
 
09.25 น. เดินทางถึงกรุงเอเธนส์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าปลาก้า(Plaka) อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ย่านเมืองเก่าที่มีสีสันของเมืองเอเธนส์ มีร้านค้ามากมายทั้งสินค้าแบรนด์เนม ร้านค้าริมทางเดิน ซึ่งเคยเป็นย่านที่พบปะของเหล่าบุบผาชน และนักคิดของกรีซในอดีต ปัจจุบันได้เป็นที่ตั้งของเหล่าพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ และอาร์ตแกลลอรี่มากมาย ถนนซอกซอยของย่านนี้มีขนาดเล็ก ปูด้วยหินก้อนคล้ายในอดีต บรรยากาศโดยรอบของย่านปลาก้าจะทำให้ท่านย้อนระลึกไปถึงเอเธนส์ในอดีต ที่มีบ้านเรือนหลังเล็กๆปลูกติดกัน มีระเบียงเหล็กดัดสวยงามสไตล์นีโอคลาสิค พร้อมดอกไม้คละสี
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเล)
 
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหลมซูเนียน (Cape Sounion) เพื่อนำท่านชมวิหารแห่งเทพโพไซดอน (Temple of Poseidon) หรือเทพเนปจูน เทพแห่งมหาสมุทรหรือท้องทะเล หนึ่งในวิหารที่เลื่องชื่อที่สุดของกรีซ วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงปลายหน้าผา สร้างขึ้นเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล ในอดีตชาวกรีกที่จะต้องเดินเรือสู่ทะเลใหญ่และจะต้องมาบวงสรวงขอพรให้เดินทางปลอดภัย
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บาร์บีคิว)
 
20.25 น. นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ
 
22.25 น. “เหิรฟ้าสู่อิสตันบูล" โดยสายการบินแห่งชาติ เที่ยวบินที่ TK1844
 
23.55 น. เดินทางถึง ท่าอาศยานอิสตันบูล อาตาเติร์ก
 

วันที่ 9 กรุงเทพฯ
01.25 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ TK068
 
14.50 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 


Gallery : GRAND & UNSEEN GREECE 9 DAYS **เที่ยวแบบ Exclusive

ค่าบริการรวม

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-เอเธนส์-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
 ค่าโรงแรมที่พัก 6 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
 ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ประเทศกรีซ สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)

ค่าบริการไม่รวม

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 7 วัน คิดเป็น 35 ยูโร
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 2 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 9 วัน คิดเป็น 18 ยูโร (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ

เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชำระเงิน

 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 40,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน  หักค่ามัดจำ 40,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน  หักค่ามัดจำ 40,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน  หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากหมดอายุกรุณานำไปต่ออายุก่อนนำส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (สำหรับท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ขอความกรุณา แนบมาด้วย เพื่อนำไปอ้างอิงกับทางสถานทูต)
2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 35 mm x 45 mm หรือ 1.5 x 2 นิ้ว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถ่ายเอง)
3.สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ใบ
4.สำเนาใบสูติบัตรกรณีที่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
5.สำเนาทะเบียนสมรส
6.สำเนาใบหย่าหรือสำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
8.หลักฐานการเงิน โดยต้องขอจากทางธนาคารเท่านั้น พร้อมถ่ายสำเนาจากสมุดเงินฝากส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสำเนาหน้าแรกของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน)
9.หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
กรณีเป็นพนักงาน
• จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัท ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน และช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด พร้อมประทับตราของบริษัท
กรณีเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
• จดหมายรับรองจากหน่วยงานและสำเนาบัตรราชการ พร้อมประทับตราองค์กร
เกษียณอายุราชการ สำเนาบัตรข้าราชการเกษียณอายุ 1 ชุด
กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
• สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
• จดหมายรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา พร้อมประทับตราสถาบัน
เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี
• จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา หรือถ้าเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา จะต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พร้อมมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กับบุตร ท่านที่บุตรเดินทางไปด้วย ต้องไปทำที่สำนักงานเขตที่ทำเบียนบ้านอยู่ (พร้อมแนบบัตรประชาชน ของบิดาและมารดา) และต้องไปเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่รับยื่นวีซ่า
กรณีเป็นแม่บ้าน
• สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) ใช้หลักฐานการเงินของตัวเองหรือของสามีก็ได้ ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางไปกับสามี จะต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี เป็นภาษาอังกฤษ (พร้อมกับเขียนชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ที่มีด้วยกัน)

เงื่อนไขอื่นๆ

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง
 ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น
 เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทาง
การเดินทางเป็นครอบครัว
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า
4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ม่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข
ที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

   Thai Baht Exchange Rate
    Thai Baht Converter