Free&Easy : AUSTRIA – HUNGARY – CZECH 7 DAYS

Austrian Airlines

AUSTRIA – HUNGARY – CZECH 7 DAYS


ราคา 0 บาท

ให้เราพาคุณทัวร์ ชมเมือง สถานที่ ที่สำคัญ ทั้งเวียนนา-บูดาเปสต์- เวียนนา-พระราชวังเชิร์นบรุนน์-เวียนนา-ปราก-เชสกี้ คลุมลอฟ-คุทน่า โฮร่า-ปราก-คาโลวีวารี่-ปราก

เดินทาง :
tag :
เวียนนา, บูดาเปสต์, พระราชวังเชิร์นบรุนน์, เวียนนา, ปราก, เชสกี้ คลุมลอฟ, คุทน่า โฮร่า, คาโลวีวารี่


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ
• พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)
 

วันที่ 2 เวียนนา – บูดาเปสต์
• เดินทางถึงกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
 
• เดินทางต่อไปยัง กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ...เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำดานูบแยกเป็นเมืองเก่าและใหม่ อันได้แก่ เมืองบูดา และเปสต์ อันเป็นที่มาของคำว่าบูดาเปสต์แยกเป็นเมืองเก่าและใหม่ ได้แก่ เมืองบูดาและเปสต์ ที่มาของบูดาเปสต์
 
• ชมซิทาเดล ป้อมปราการในอดีตยุคโบราณแม้แต้เมื่อสมัยออตโตมานครองอำนาจยุโรปและประเทศนี้กว่าร้อยปี ที่นี่ก็เป็นหนึ่งที่อ๊อตโตมานปกครอง ถ้าท่านลองฟังทำนองเพลงสังเกตดีๆ จะเห็นทำนองเพลงและการแต่งกายหรือแม้แต่การเต้นระบำก็คล้ายคลึงกับตุรกีมากที่สุด
 
• ชมนครที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าริมสองฝั่งแม่น้ำดานูบ สมญานาม ราชินีแห่งลุ่มน้ำดานูบ
 
• ชม จัตุรัสวีรบุรุษมีรูปปั้นของบรรพบุรุษชาวแมกยาร์ทั้ง เจ็ดเผ่ารวมตัวกันก่อร่างสร้างเมืองกันขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน เลาะเลียบผ่านสวนสัตว์และสวนสาธารณะใจกลางเมืองโรงอาบน้ำแบบ เตอร์กิชที่ทิ้งร่องรอยเอาไว้ตั้งแต่เมื่อ 500 ปีก่อน ข้ามแม่น้ำดานูบสู่ คาสเซิลฮิลล์บนฝั่งบูดาดินแดนทั้งสองฟากคือ บูดาเปสต์ มารวมตัวกันใน ปี 1873 ดินแดนแห่งนี้เคยถูกผู้รุกรานจากมองโกลเมื่อพันปีก่อน
 
• ชมป้อมชาวประมง ร่องรอยแห่งอดีตเคยเป็นเขตค้าขายเก่าแก่ เพิ่งมาบูรณะใหม่ให้มีทางเดินบางส่วนมีหลังคาคลุม และยอดหอคอยรูปกรวยเป็นระยะๆ เหนือขึ้นไปด้านบนเป็นโบสถ์ม็อทยอช สร้างมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 ที่อดีตโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นสุเหร่าหรือมัสยิดที่ใช้มาเป็นร้อยปียุคของอาณาจักรอ๊อตโตมานที่เคยปกครองแผ่นดินยุโรปแถบนี้มาก่อนถ้าท่านพลิกประวัติศาสตร์ดู ต่อมาหลังจากสูญเสียอาณาจักรกลับไปเป็นของชาวคริสต์ก็ถูกบูรณะให้เป็นแบบนีโอกอธิค และบาร็อค อนุสาวรีย์นักบุญสตีเฟ่นที่เปลี่ยนชาวฮังกาเรียนให้มานับถือศาสนาคริสต์
 
• นำท่านเข้าพักที่เมือง..... โรงแรม.....
 

วันที่ 3 เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์
• รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 
• ชมความงดงามของพระราชวังเชรินน์บรุนน์ พระราชวัง ฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรปที่มีการตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลายรูปแบบทั้งบารอครอคโคโค ศิลปะประยุกต์จากทางเอเซีย และยังมีเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆประดับอยู่อย่างสวยงามและถ่ายภาพสวยงามในสวนด้านหลังพระราชวัง
 
• ชมเมือง เวียนนา เมืองแห่งดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวอีกมากมายที่ต่างพากันมาเยือนดินแดนอันแสนโรแมนติค นำท่านชมความงามของอาคารสำคัญอาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการนครเวียนนา พระราชวังหลวง
 
• ชม สตัดท์พาร์ค สวนสาธารณะกลางเมือง เพื่อชมและถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์ของ โยฮันน์ สเตราส์ บิดาแห่ง เพลงเวียนนาวอลทซ์ที่โด่งดังผ่านชมแม่น้ำดานูบที่มีชื่อเสียง
 
• อิสระเดินทางเล่นย่านใจกลางเมืองบนถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์ สตราเซ่ ที่มีร้านค้านานาชนิดและยังเป็นที่ตั้งของ วิหารเซนต์ สตีเฟ่นโบสถ์ใหญ่ในศิลปะแบบโกธิค......
 
• นำท่านเข้าพักที่เมือง..... โรงแรม.....
 

วันที่ 4 เวียนนา – ปราก
• รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 
• เดินทางสู่กรุงปราก เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเชค ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1992 โดยองค์การยูเนสโกในหน้าประวัติศาสตร์ของปราก นั้นมีหลักฐานว่าสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ เก้าเป็นเมืองหลวงของแคว้นโบฮีเมีย ซึ่งอยู่ใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และปลายคริสต์ศตวรรษที่เก้ากษัตริย์บอริวอจ พรีมิสโลเวกทรงสร้างปราสาทขนาดใหญ่บนเขาสูงสง่าเหนือแม่น้ำ วัลตาวา เขา มีการขนานนามปราสาทแห่งนี้ว่าปราฮาซึ่งเป็นชื่อเรียกกรุงปรากในภาษาเชค
 
• ชมกรุงปรากฝั่งเขตพระราชวังที่ยังคงความงามของโบราณสถานซึ่งใช้สถาปัตยกรรมการก่อสร้างในยุค ศตวรรษ18เป็นเอกลักษณ์ของกรุงปร๊าก เหมือนกับได้ย้อนเวลากลับไปสู่สมัย 200 ปีก่อน เป็นบรรยากาศที่ท่านไม่สามารถสัมผัสได้จากที่ใดอีก นครหลวงปร๊ากตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำวัลตาวา เป็นนครที่มีเนินเขาเรียงรายสลับซับซ้อนกันอยู่สองข้างฝั่งแม่น้ำถึง 7 เนินเขา ชมวิหารเซนต์ไวตัส ปราสาทปราก สถานที่สำคัญที่สุดในสาธารณรัฐเชค กษัตริย์ที่มีบทบาทมากในการก่อสร้างปราสาทปร๊ากคือกษัตริย์เวนเซลาส ซึ่งพระองค์ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นนักบุญองค์หนึ่งของชาวเชค ปราสาทปร๊ากเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศ อนุสรณ์แห่งความรุ่งเรืองในอดีต ดุจดังเสาหลักแห่งศิลปวัฒนธรรมของชาวเชคที่มีประชาชนชาวเชคภาคภูมิใจมาก หลายคนที่ได้มาเยือนปราสาทอันสง่างามแห่งนี้ล้วนกลับไปด้วยความอิ่มใจและมีความคิดเห็นตรงกันว่า เป็นบุญตาที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสมาเห็นปราสาทปราก
 
• ชม สะพานชาร์ลส์ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 โดยชื่อเดิมนั้นเรียกกันว่า สะพานปราก ต่อมาในปี 1870 จึงได้เปลี่ยนชื่อตามพระนามของพระเจ้าชาร์ลส์ จุดเด่นของสะพานที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวาคือประติมากรรมรูปปั้นนักบุญสไตล์บารอกที่งดงามไม่ซ้ำกันประดับอยู่ รูปปั้นเหล่านี้สร้างเพิ่มเติมขึ้นราวศตวรรษที่ 17 รูปปั้นนักบุญคนแรกที่ประดับอยู่คือ รูปปั้นของนักบุญจอห์น เนโปมุก พระชั้นผู้ใหญ่ที่ถูกประหารและโยนศพลงแม่น้ำวัลตาวา ด้วยความซื่อสัตย์ของท่าน ทำให้ท่านได้รับการยกย่องเป็นนักบุญในเวลาต่อมา และรูปปั้นของนักบุญท่านนี้จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากสัมผัสจนเป็นผิวมันเงา โดยเชื่อว่าหากได้สัมผัสรูปปั้นนี้แล้วจะนำความโชคดีมาสู่พวกเขา เดินลัดเลาะไปตามถนนอีกนิดเพื่อชมปรากฝั่งเขตเมืองเก่า ที่เรียกกันว่า สตาเร เมสโตร OLD TOWN SQUARE
 
• ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ ณ ศาลากลางเมือง ซึ่ง อธิบายการโคจรของดาว เคราะห์และพระอาทิตย์รอบโลก (เป็นความเชื่อในสมัยนั้นว่าโลกเราเป็นศูนย์กลางของดาวพระเคราะห์)ย่านนี้ยังเป็นแหล่งรวมร้านค้าจำหน่ายแก้วเจียรนัยที่เรียกว่าโบฮีเมียน กลาส อันเป็นสินค้าที่มีชื่อสุดของประเทศ
 
• นำท่านเข้าพักที่เมือง..... โรงแรม.....
 

วันที่ 5 เชสกี้ คลุมลอฟ – คุทน่า โฮร่า – ปราก
• รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมแล้ว
 
• เดินทางสู่เชสกี้ คลุมลอฟ นำท่านชมเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรีย สุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และคลุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีต และยังได้รับการยกย่องให้เป็น1ในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี 1992 ....จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปภายนอกปราสาทคลุมลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา
 
• ชมเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี 1992 แวะถ่ายรูปภายนอกปราสาทคลุมลอฟ
 
• เดินทางไปเมืองคุทน่า โฮร่า (KUTNA HORA) ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของประเทศเชค เมืองนี้ถือเป็นเมืองของชาวโบฮีเมียที่มีความสำคัญเป็นที่ 2 รองจากกรุงปราก ชื่อของเมืองคุทน่า โฮร่า แปลว่า ภูเขาแห่งเหมือง เนื่องจากเมืองนี้เคยเฟื่องฟูด้วยเหมืองแร่ในยุคปลายศตวรรษที่ 13 ต่อเนื่องถึงศตวรรษที่ 14 และดำรงสถานภาพศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่งอาณาจักรโบฮีเมีย ...
 
• เดินทางกลับไปยังกรุงปราก
 
• นำท่านเข้าพักที่เมือง..... โรงแรม.....
 

วันที่ 6 คาโลวีวารี่ – ปราก
• รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 
• เดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารีหรืออีกชื่อหนึ่งคือ เมืองคาร์ลสบาดเป็นเมืองที่มีการค้นพบน้ำแร่โดยพระเจ้า ชาร์ลที่ 4 ในปี 1522 ที่ดำรงตำแหน่งเป็นพระจักรพรรดิแห่ง จักรวรรดิ์โรมันตะวันออก
 
• ชม เมืองน้ำแร่ แสนสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย ลักษณะ เมืองอยู่ในหุบเขาสองฝั่งแม่น้ำเทปล้า ดินแดนแห่งนี้เป็นที่ค้นพบแหล่งน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อน้ำพุร้อนถึง 12 แห่ง ที่ร้อนที่สุดอยู่ในศูนย์นิทรรศการที่มีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจัดแสดงสายน้ำแร่ นักท่องเที่ยวสามารถชิมน้ำแร่ด้วยถ้วยชิมเฉพาะพิเศษ ที่ทำจากพอร์ซเลนในเมืองนี้เท่านั้น เมืองนี้เป็นที่นิยมในการเข้าคอร์สสปา เพื่อรักษาสุขภาพ และยังมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็นอย่างยิ่ง อาทิ โบสถ์ของแมรี่ เมดิลีน และโบสถ์สไตล์รัสเซียนออร์ ธอดอกซ์วิหารของเซนต์ปีเตอร์ และเซนต์ปอล อาคารก่อสร้างในสถาปัตยกรรม ทูโอดอร์ หรือหาซื้อแก้วน้ำสำหรับดื่มน้ำแร่ ณ ที่เมืองนี้ที่เขาทำขึ้นพิเศษเพราะสามารถเดินดูดน้ำได้โดยมีหลอดรูสำหรับดูดจากก้นถ้วยเดิมเมืองนี้ถูกค้นพบโดยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 ในปี 1522 ในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 เมืองนี้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในเรื่องคุณสมบัติของน้ำตามวารสารทางการแพทย์ ทำให้มีอาคารสปาเกิดขึ้นมากกว่า 200 แห่ง และนักท่องท่องเที่ยวมากมายเข้ามาทำการรักษาในบ้านสปาท้องถิ่น น้ำแร่ส่วนใหญ่ถูกใช้ในการรักษาแบบดื่มกินอันเป็นส่วนที่สำคัญมากที่สุดในการรักษาแบบสปา
 
• นำท่านกลับกรุงปราก อิสระให้ท่านได้ช๊อปปิ้งในเขตเมืองเก่าของกรุงปราก
 
• นำท่านเดินทางไปสนามบินกรุงปราก กลับสู่กรุงเทพด้วยสายการบิน (สิ้นสุดการบริการของรถและพนักงานขับรถ)
 

วันที่ 7 กรุงเทพฯ
• เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 


Gallery : AUSTRIA – HUNGARY – CZECH 7 DAYS

เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชำระเงิน

ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
ชื่อบัญชี นายอภิวัฒน์ จิตต์ปรารพ (หรือสั่งจ่ายเช็ค)
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 118-5-07988-4 สาขา สีลม ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 404-841630-8 สาขา อาคารสาทร สแควร์ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 616-2-08610-1 สาขา อาคารสาทร สแควร์ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 022-0-12592-9 สาขา สีลม ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

หมายเหตุ: อนึ่งกรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินหรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทราบถึงการโอนเงินของท่านทางโทรศัพท์หากท่านสามารถแฟกซ์ได้จักเป็นพระคุณยิ่ง

*** ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด อันเกิดมาจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมืองสภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง ทั้งนี้บริษัทจะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง

• 30 – 21 วัน ก่อนการเดินทาง หักมัดจำ 10,000.- บาท/ท่าน (เป็นเงื่อนไขของสายการบินและค่าใช้จ่ายใน ต่างประเทศ)
• 20 – 14 วัน ก่อนเดินทาง หักมัดจำ 20,000.- บาท/ท่าน (เป็นเงื่อนไขของสายการบินและค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ)
• 13 – 7 วัน ก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของค่าทัวร์ทั้งหมด
• 6 วัน ก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากบริษัทได้ชำระให้กับทางสายการบิน และตัวแทนในต่างประเทศแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

หลักฐานประกอบการยื่นวีซ่า (ประเภทท่องเที่ยว) สำหรับหนังสือเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างประทับตรา 2 ขึ้นไป พร้อมเล่มเก่า (ถ้ามี)
2. รูปถ่ายสีปัจจุบัน พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน (อายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สูติบัตร)
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล (ถ้ามี)
5. สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่า (ถ้ามี)
6. การเงิน หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร และสำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมตราประทับจากธนาคารหรือสมุดบัญชีตัวจริง

เงื่อนไขอื่นๆ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบต่อ ค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

   Thai Baht Exchange Rate
    Thai Baht Converter