ทัวร์อาระเบีย : ไฮไลท์จอร์แดน 6 วัน

Kuwait Airways

ไฮไลท์จอร์แดน 6 วัน


ราคา 45,900 บาท

อัมมาน-อัจลุน-เจราช-ทะเลเดดซี–มาดาบา–เม้าท์ เนโบ-เครัค-เพตรา จอร์แดน (JORDAN) : มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปหลายพันปีก่อนคริสตกาล เป็นหมู่บ้านเกิดขึ้นที่เจริโค รัฐฮีบรูว์ และได้พัฒนาบ้านเรือนไปบนภูเขาทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน ขณะที่รัฐอื่นๆ และอัมมานตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออก ต่อมาได้ถูกรุกรานโดยพวกต่าง ๆ รวมทั้งพวกเปอร์เซียนด้วย และทางตอนใต้ถูกครอบครองโดยชนเผ่าอาหรับที่มีเพตราเป็นเมืองหลวง ตลอดจนพวกโรมันได้เคยครอบครอง และมุสลิมอาหรับเป็นพวกสุดท้าย

เดินทาง :
• 21 - 17 ก.ย. 60 
• 12 - 17 ต.ค. 60 
• 2 - 7 พ.ย. 60 
• 30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 60 
• 28 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 
tag :
อัมมาน-อัจลุน-เจราช-ทะเลเดดซี–มาดาบา–เม้าท์ เนโบ-เครัค-เพตรา


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – คูเวตซิตี
23.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว R เคาน์เตอร์สายการบิน KUWAIT AIRWAYS (KU) ประตูทางเข้าที่ 8 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับ ตรวจเอกสาร และสัมภาระ
 

วันที่ 2 คูเวตซิตี - อัมมาน
02.45 น. เหินฟ้าสู่ เมืองฟาร์วานิยา ประเทศคูเวต โดยสายการบินคูเวต แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KU-414
 
06.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ คูเวต (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
 
09.55 น. เหินฟ้าสู่ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบินคูเวต แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KU-516
 
12.15 น. เดินทางถึง สนามบิน อาเลีย กรุงอัมมาน (ประเทศจอร์แดน) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่าน ชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมาน เมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนภูเขา 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า-เมืองใหม่, ตลาดใจกลางเมือง, ย่านคนรวยฯลฯ นำท่าน ขึ้นชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่าง ๆ รอบเมือง ชมบริเวณภายในป้อมปราการ มีสิ่งปลูกสร้างมากมายด้วยกันศิลปะแบบโรมัน และอิสลาม ให้ท่านได้ชม บ่อเก็บน้ำขนาดใหญ่ซึ่งถูกใช้ในช่วงที่ชาวโรมันเข้ามามีบทบาท ในประเทศจอร์แดน อยู่ภายในบริเวณป้อมปราการอีกเช่นกัน ชมโรงละครโรมัน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์แดน จุผู้ชมได้ถึง 6,000 คน และ ตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง อันแปลกตายิ่งนัก นำชมพิพิธภัณฑ์ Folklore Museum มีการจัดแสดงวิถีชีวิตและการแต่งกายความเป็นไปและประเพณีต่างๆของชาวอาหรับในยุคต้นๆ
 
เข้าสู่ที่พัก IMPERIAL PALACE AMMAN HOTEL
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
 

วันที่ 3 อัมมาน – เจราช– อัจลุน – ทะเลเดดซี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจราช หรือเมืองพันเสา (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านเดินผ่านประตูทางทิศใต้ หรือประตูแห่งชัยชนะ เป็นประตูที่ใช้เข้าสู่เมืองต่อเมื่อกองทัพรบชนะกลับมาในอดีต ชมโรงละครโรมัน ที่จุผู้ชมได้ถึง 5,000 คน จากนั้นเชิญทดสอบกับความมหัศจรรย์ของการคิดค้นการวางจุดให้เกิดเสียงเอ็คโค่ เพียงพูดเบา ๆ ตรงจุดกึ่งกลางของโรงละครแล้วจะได้ยินทั้งโรงละคร ชมวิหาร อาร์ทีมีส เทพีแห่งความรัก และความสงบสุข นำท่านเดินเข้าสู่ ถนนคาร์โด หรือถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักที่ใช้เข้า-ออกเมืองแห่งนี้ บนถนนนั้นยังมีริ้วรอยทางของล้อรถม้า, ฝาท่อระบายน้ำ, ซุ้มโคมไฟ, บ่อน้ำดื่มของม้า... ชม น้ำพุใจกลางเมือง ที่สร้างไว้เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเมืองแห่งนี้ มีที่พ่นน้ำเป็นรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่าง ๆ ประจำซุ้มด้านบนของน้ำพุ ฯลฯ
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอัจลุน เมืองที่มีความสวยงาม และมีศูนย์กลางการปกครองของเขตอัจลุน และเป็นที่รู้จักกันดีเพราะว่ามีโบราณสถาน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจคือ ปราสาทอัจลุน ซึ่งถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ซึ่งมีชื่อเดิมคือ คัล อัท ซาลาห์ อัด ดีน หรือคาลาท เออร์ราบาดห์ ซึ่งหมายถึง ปราสาทบนยอดเขา ที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บนยอดเขาจาบาล อูฟ อยู่ใกล้กับเมืองอัจลุน สถานที่แห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อที่จะให้เป็นที่สำหรับป้องกันข้าศึกศัตรูจากสงครามครูเสด ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ ทะเลเดดซี
 
เข้าสู่ที่พัก DEAD SEA SPA HOTEL
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
 

วันที่ 4 ทะเลเดดซี - มาดาบา – เมาท์ เนโบ – เครัค - เพตรา (มหานครสีกุหลาบ)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำท่านสู่ ทะเลเดดซี ซึ่งเป็นที่ต่ำที่สุดของโลก อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลทั่วไปกว่า 400 เมตร และน้ำในทะเลนี้เค็มกว่าทะเลปกติถึง 10 เท่า และยังมีปริมาณแร่ธาตุต่าง ๆ มากกว่าเช่น ไอโอดีน 10 เท่า แมกนีเซียม 15 เท่า โบรมีน 20 เท่า “แร่ธาตุต่าง ๆ พวกนี้ทำให้เกิดความหนาแน่นมากจนท่านสามารถลอยตัวได้โดยไม่จมแม้ว่าว่ายน้ำไม่เป็น” เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน้ำทะเล และพิสูจน์ ความจริงว่าท่านลอยตัวได้จริงหรือไม่ (กรุณาเตรียมชุดเล่นน้ำ ผ้าเช็ดตัว รองเท้าฟองน้ำติดกระเป๋าไปด้วย) แวะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก เดดซี เช่น โคลนพอกตัว พอกหน้า สบู่ และสินค้าอื่นที่ทำจากเดดซีอีกมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมาดาบา หรือเมืองแห่งโมเสก นำท่านชม โบสถ์กรีก - ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ ถูกสร้างในราวปี ค.ศ.600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิ้น แสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ นำท่านเดินทางชม เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิต และฝังศพของโมเสส ผู้นำชาวยิวส์เดินทางจากอิยิปต์มายัง เยรูซาเลม ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซูเชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิวโดยในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสท่านสามารถมองเห็นแม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี้
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสู่เมือง เครัค (Kerak) ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามข้างทาง ระหว่างทางขึ้นสู่เขาโดยเฉพาะบริเวณที่ถูกเรียกขานกันว่าเป็น “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” ชม ปราสาทเครัคแห่งครูเสด (KERAK) สร้างในปี ค.ศ. 1142 โดย ผู้ปกครอง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสร้างเพื่อควบคุมเส้นทางทั้งทางเหนือและใต้และใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิมจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกเข้าทำลายโดยนักรบมุสลิมภายใต้การนำทัพของ ซาลาดิน (SALADIN) ได้เวลาสมควรเดินทางสู่เมือง เพตรา (PETRA)
 
เข้าสู่ที่พัก PETRA MOON HOTEL
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
 

วันที่ 5 เพตรา – อัมมาน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปีเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งชาวอีโดไมท์ จวบจนกระทั่งถึงยุครุ่งเรืองเฟื่องฟูในการเข้ามาครอบครองดินแดนของชาวอาหรับเผ่าเร่ร่อนนาบาเทียน ในช่วงระหว่าง 100 ปีก่อนคริสตกาล-ปีค.ศ. 100 และได้เข้ามาสร้างอาณาจักรบ้านเมือง ฯลฯ ทางทัวร์จัดให้ท่าน ขี่ม้า ระยะทางประมาณ 900 เมตร บนถนนทรายเพื่อตรงเข้าสู่หน้าเมือง พร้อมชมทัศนียภาพรอบข้างที่เป็นภูเขาทั้งสองฝั่ง นำท่านเดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง SIQ เส้นทางมหัศจรรย์กว่า 1.5 กิโลเมตร ที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลก และการซัดเซาะของน้ำเมื่อหลายล้านปีก่อน ที่ขนานนามว่า แกรนด์แคนย่อนแห่งจอร์แดน และสิ่งก่อสร้าง รูปปั้นแกะสลัก ต่าง ๆ เช่น รูปปั้นเทพเจ้าต่าง ๆ, รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ท่อส่งลำเลียงน้ำเข้าสู่เมืองสุดปลายทางของช่องเขาพบกับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์เอล-คาซเนท์ สันนิษฐานว่าสร้างในราวศตวรรษที่ 1-2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานั้นเป็นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก วิหารแห่งนี้ได้ถูกออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกัน เดิมทีถูกเชื่อว่าเป็นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัติของฟาโรห์อียิปต์ แต่ภายหลังได้มีการขุดพบทางเข้าหลุมฝังศพที่หน้าวิหารแห่งนี้ทำให้นักประวัติศาสตร์ และนักโบราณคดี ได้ลงความเห็นตรงกันว่า น่าจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับผู้ปกครองเมือง, ใช้เป็นสถานที่ทำพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นสุสานฝังศพของผู้ปกครองเมือง และเครือญาติ *** สำหรับการเข้าชมเมืองเพตรา ทางทัวร์จัดให้ท่านนั่งม้า เพื่อเข้าไปชมเมืองเพตราเท่านั้น สำหรับขาออกทางทัวร์จะนำท่านเดินออกเพื่อที่จะให้ได้ชมบรรยากาศรอบเมือง แต่หากท่านต้องการที่จะนั่งรถม้า ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอยู่ที่ USD 40/คัน (ราคาเดียวเท่านั้น ไม่ว่าจะนั่งเข้า หรือออกอย่างเดียว หรือทั้งเข้าทั้งออก) ***
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติควีน อาเลีย กรุงอัมมาน
 
19.00 น. “เหิรฟ้า สู่เมืองฟาร์วานิยา” ประเทศคูเวต โดยสายการบินคูเวต แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KU-564
 
21.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ คูเวต (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
 
23.35 น. “เหิรฟ้า สู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินคูเวต แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KU-411
 

วันที่ 6 กรุงเทพฯ
10.50 น. เดินทางมาถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ
 


Gallery : ไฮไลท์จอร์แดน 6 วัน

ค่าบริการรวม

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด โดยสายการบินคูเวต แอร์เวย์ (KU) กรุงเทพฯ – คูเวต - อัมมาน – กรุงเทพฯ (กระเป๋าเดินทางน้ำหนักตามที่สายการบินกำหนด)
 ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน และค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเครื่องดื่ม (น้ำเปล่า) ภายในภัตตาคาร ระหว่างมื้ออาหาร และบนรถโค้ช
 ค่าพาหนะ รถรับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามระบุในโปรแกรม
 ค่าวีซ่าจอร์แดน สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย (แบบเข้า-ออก ครั้งเดียว)
 ค่าบริการนำทัวร์ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส่วนบุคคล จำนวนเงินประกันภัย 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล จำนวนเงินประกันภัย 500,000 บาท, ค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากต่างประเทศ จำนวนเงินประกันภัย 1,00,000 บาท

ค่าบริการไม่รวม

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน รวม 4 วัน คิดเป็น 20 ดอลลาร์
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน รวม 6 วัน คิดเป็น 18 ดอลลาร์
(ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ

เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชำระเงิน

 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 20 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน  หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน  หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน  หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

1. หนังสือเดินทางตัวจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่าง 2 หน้าขึ้นไป
2. รูปถ่ายสีพื้นขาวขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด / สำเนาทะเบียน และบัตรประชาชน 1 ใบ
4. กรุณาเขียนที่อยู่ปัจจุบันเป็นภาษาอังกฤษ, ชื่อคู่สมรส และนามสกุลก่อนแต่งงาน (ภาษาอังกฤษ)
5. อาชีพ และสถานที่ทำงาน (ภาษาอังกฤษ)

เงื่อนไขอื่นๆ

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง
 ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น
 เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทาง
การเดินทางเป็นครอบครัว
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า
 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ม่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข
ที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

   Thai Baht Exchange Rate
    Thai Baht Converter