ทัวร์ยุโรป : โพรวองซ์-ทัสคานี 10 วัน

Qatar Airways

โพรวองซ์-ทัสคานี 10 วัน


ราคา99,900 บาท ราคา 96,900 บาท

สัมผัสเส้นทางชนบทอันแสนน่ารัก ของฝรั่งเศส และอิตาลี +สัมผัสเมืองไฮโซของเหล่า Celeb เจนีวา (สวิตเซอร์แลนด์) แอนซี่ (ฝรั่งเศส) – อาวีญยอง – ป๊องดูการ์ด – นีมส์ – เอ๊กซ์ซองโปรวองซ์ – คานส์ – นีซ นครรัฐโมนาโค – มอนติคาร์โล – แซง ปอล เดอ วองซ์ – ซานตามาเกริตต้า (อิตาลี) – พอร์ตโตฟีโน่ ลา สเปเซีย – ชิงเกว่ แตร์เร – ซาน จิมิญยาโน – เซียน่า – ฟลอเรนซ์ – มิลาน เส้นทางนี้เราได้คิดค้นเพื่อนำท่านสัมผัสความเป็นเนื้อแท้ของฝรั่งเศสที่มีความพิเศษเป็นเอกลักษณ์ที่น้อยคนได้สัมผัสในดินแดนที่เรียกว่า โค๊ทดาซู (la Cote d’Azur) แปลว่า ฝั่งทะลน้ำสีคราม สัมผัสแคว้นโปรว้องซ์ ของฝรั่งเศส ริมฝั่งทะเลน้ำสีครามแห่งเมดิเตอร์เรเนียน หรือที่ชาวฝรั่งเศสเรียกว่า โค๊ท ดา ซู (COTE D’AZUR) เมืองน้อยใหญ่ริมเมดิเตอร์เรเนียน มีความสวยงามดั่งภาพวาด บ้านเรือนริมทะเลมีระเบียบ สะอาด น้ำใสสีคราม เรือยอร์ชใหญ่น้อย จอดเรียงรายผสมผสานกับ ธรรมชาติ และมีหุบผา ชมวิวของฝั่งทะเลที่เป็นเอกลักษณ์ไปตลอดเส้นทางที่ท่านฝันจะพบเห็นในภาพความเป็นจริงของฝรั่งเศสที่ไม่ใช่ปารีส ไม่ใช่ลิยอง ลัดเลาะริมฝั่งทะเลน้ำสีคราม เยือนแคว้นทัสคานี (อังกฤษ: Tuscany) หรือ ตอสคานา (อิตาลี: Toscana) เป็นหนึ่งใน 20 แคว้นของสาธารณรัฐอิตาลี ซึ่งมีเมืองฟลอเรนซ์ (ฟีเรนเซ) เป็นเมืองหลวง มีเนื้อที่ทั้งหมด 22,990 ตารางกิโลเมตร และมีผู้คนอาศัยอยู่ 3.6 ล้านคน แคว้นทัสคานีนี้มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม (เนื่องจากเป็นที่กำเนิดของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาหรือยุคเรอเนซองซ์) สถาปัตยกรรม ศาสนา วัฒนธรรม และอุตสาหกรรม (เนื่องจากมีโรงงานผลิตเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง จำนวนมากของประเทศอิตาลี ซึ่งแคว้นแห่งนี้เองที่เป็นที่ตั้งของหอเอนเมืองปิซาอันโด่งดัง นอกจากนี้ แคว้นทัสคานีก็ยังขึ้นชื่อว่ามีทิวทัศน์งดงามมาก และมีไวน์ที่รสชาติดีเยี่ยม สำหรับชื่อแคว้น ชาวอิตาลีเรียกชื่อแคว้นนี้ว่า "ตอสคานา" (Toscana) แต่ภาษาอังกฤษเรียกชื่อแคว้นนี้ว่า ทัสคานี (Tuscany)ในภาษาอื่นๆ ก็มีชื่อเรียกต่างกันไปอีก เที่ยวชมเมืองหลักๆที่มีชื่อเสียงของแคว้น อาทิ เมืองซาน จิมิญยาโน เมืองเซียน่า

เดินทาง :
• 6 - 15 ก.ค. 60 
tag :
ฝรั่งเศสตอนใต้ อิตาลีทัสคานี 10 วัน


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-เวียนนา
22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทางเข้าที่ 4 พบกับเจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ ที่เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QR) ประตู 8 เคาท์เตอร์ Q โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
 

วันที่ 2 เวียนนา – เจนีวา (สวิตเซอร์แลนด์) – แอนซี่ (ฝรั่งเศส)
02.05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR837
 
05.15 น. เดินทางถึง กรุงโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน
 
07.20 น. ออกเดินทางสู่นครเจนีวา เที่ยวบินที่ QR099
 
13.20 น. เดินทางถึง สนามบินเจนีวา หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นชมเมืองเจนีวา (GENEVA) ริมทะเลสาบเจนีวา ที่ท่านอาจได้เห็นน้ำพุจรวด (Jet d’eau) ที่สามารถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวาถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้
 
บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองแอนซี่ (ANNECY) (41 กิโลเมตร) เมืองสวยงามแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลสาบแอนซี่ น้ำใสและสะอาดที่สุดของโลก ชมเมืองเก่าบนฝั่งแม่น้ำเทียว (Thio) สวนสาธารณะริมทะเลสาบ ต้นเรดวู๊ดที่นำมาจากอเมริกา สูงใหญ่ตระหง่าน รายรอบโคนต้นด้วยพันธุ์ไม้ดอก สวยงามมาก สวนนี้ เรียกว่า จาร์แดงเดอเลอรอป (le Jardin de l’Europ)
 
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL ANNECY CENTRE ATRIA หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 3 แอนซี่ - อาวีญยอง – ป๊องดูการ์ด - นีมส์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอาวีญยอง (AVIGNON) (339 กิโลเมตร)
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านชมเมืองเก่าในยุคกลางที่ยังคงความงดงาม และคลาสสิกที่สุดจน ได้รับการขนานนามว่า The Jewels of the Southern Rhone เมืองอดีตที่ พำนักของพระสันตปาปาแคลม้องท์ที่ 5 ได้ทรงหนีความยุ่งยากปัญหาทาง การเมืองในกรุงโรม และทรงสร้างวังแห่งพระสันตะปาปาของพระองค์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1309 ถึง 1377 ปัจจุบันกำแพงเมืองล้อมรอบวังพระสันตปาปา และสิ่งก่อสร้างยังมีความสมบูรณ์ และทำให้เมืองอาวีญยองกลายเป็น สถานที่สำคัญของแคว้นโปรว้องซ์ ปาเล่ส์เดส์ปาปส์ (Palais des Papes) หรือ อดีตพระราชวังของพระสันตะปาปา สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบ โกธิค และเคยเป็นที่ประทับขององค์พระสันตะปาปาถึง 7 พระองค์ (ปาเล่ส์ เดส์ปาปส์ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) ปัจจุบันแม้จะถูกทำลายไปจากการเกิด เพลิงไหม้ในบางส่วนแต่ก็ได้รับการบูรณะกลับมาเป็นเหมือนดังเดิมรายรอบ ด้วยกำแพงเมืองเก่า แม่น้ำโรนที่ไหลผ่านวังพระสันตปาปา ท่านจะเห็น สะพานคอนกรีตโบราณขาดเหลือไม่ถึงครึ่ง ชื่อสะพานเบเนเซ่ (Le Pont St.Benezet) โดดเด่นและสะดุดตามากที่สุด สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1177 ถึง 1185 …ออกเดินทางต่อสู่ ป้องดูการ์ด เพื่อเข้าชมท่อส่งน้ำโบราณของโรมัน (Le Pont du Gard) อยู่สูงขึ้นเหนือสะพานกั๊กดองกว่า 47 เมตร มีความยาวประมาณ 275 เมตร ในอดีตคลองส่งน้ำลอยฟ้าโรมันนี้ มีระยะทางยาว 50 กิโลเมตร ในอดีตสามารถส่งน้ำได้ 34.8 ล้านลิตร ต่อวันซึ่งเป็นการจัดการเรื่องน้ำจากแม่น้ำโรน ของชาวโรมันในอดีต ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ชาวโรมันสร้างไว้เมื่อกว่า 2,000 ปี ปัจจุบัน ยังมีสภาพสมบูรณ์อยู่นับว่าแข็งแรงมาก และเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1985 โดย UNESCO จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองนีมซ์ (NÎMES) (45 กิโลเมตร) ....ชมเมืองนีมส์ ชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามและหาชมได้ยาก ….ชมอารีน่าโคลีเซี่ยมแห่งเมืองนีมส์ (ไม่รวมค่าเข้าชม) ที่สร้างโดยโรมันและ ยังคงรูปและสภาพเดิมๆ ไม่ถูกทำลาย ยังใช้ในการสู้วัวกระทิงในปัจจุบันนี้
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRAND HOTEL DE NIMES หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 4 นีมส์ – เอ๊กซ์ซองโปรวองซ์ – คานส์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเอ๊กซ์ซองโปรวองซ์ (AIX EN PROVENCE) (108 กิโลเมตร) เพื่อเที่ยวชมเมืองที่อดีตเป็นเมืองหลวงของแคว้นโปร์วองซ์ เป็นศูนย์กลางอำนาจและความเจริญของแคว้น ปัจจุบันก็ยังเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศ และความเก่าแก่กว่า 600 ปี ถนนสายหลักที่นี่ชื่อว่า มิราโบ (Le cour Mirabeau) ก็คล้ายๆปารีสมีถนน ชองเซลิเซ่ นั่นแหละ จะมีร้านขายกาแฟที่ตั่งมาเก่าแก่ตั้งแต่สมัยปี ค.ศ. 1792 ในขณะที่กาแฟบ้านเราเพิ่งจะตื่นตัวดื่มกันในปัจจุบัน
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 
บ่าย จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองคานส์ (CANNES) ชมเมืองคานส์ เมืองที่มี อากาศดี และวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ราชวงศ์อังกฤษ, รัสเซีย และชนชั้นสูง ตลอดจนเศรษฐีน้ำมันอเมริกันนิยมกันมาพักผ่อน ณ เมืองนี้ ชมสถานที่จัด งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติซึ่งมีขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1940 จนกลายเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน แล้วนำท่านชม ครัวแซท (The Croisette) เส้นทางเดินชมทัศนียภาพริมโค้งอ่าวที่ติดอันดับโลก ด้วยความยาวกว่า 3 ก.ม. ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชมวิวต้นปาล์ม หาดทรายสีทองอร่าม และอาคารสถาปัตยกรรมในยุคโคโลเนียลอันทรงเสน่ห์ ออกเดินทางสู่ เมืองนีซ (NICE) ....ชมเมืองนีซ ในส่วนที่เป็นความสวยงามของอาคารบ้านเรือนที่ติดริมทะเล และผ่านชมถนนที่เรียกว่า พรอมเมอนาดเดซองแกลส์ ฝั่งน้ำสีคราม และ เมืองรีสอร์ท ที่มีความแตกต่างในเรื่องค่าครองชีพที่แพง จากผู้คนที่มีกำลังซื้อมาอาศัย ที่เมืองนีซ ด้วยอากาศที่อบอุ่นจากแสงอาทิตย์มากเป็นพิเศษนั่นเอง ผู้รักการอาบแดด และถือเป็นแฟชั่นคนรวยที่ทำอย่างไรให้สีผิว เป็นสีน้ำตาล หรือเพื่อเรือนร่างมีร่องรอยของการเผาของแดดริมทะเล นี่คือแฟชั่น ค่านิยมของชาวเมืองนีซ
 
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL HIPARK หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 5 นีซ-นครรัฐโมนาโค-มอนติคาร์โล-แซง ปอล เดอ วองซ์-นีซ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ประเทศโมนาโค แวะเยือน นครรัฐโมนาโค (Principaute de Monaco) (202 กิโลเมตร)เป็นรัฐอิสระเนื้อที่ 1.95 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนชะง่อนหน้าผาริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ปลายสุดของฝรั่งเศส กรังด์ปรีเดอโมนาโค เราได้ยินการแข่งรถที่มีชื่อเสียงคาสิโนอาคารสวยอย่างวัง ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ มาจากการหมุนเวียนเงินจากบรรดาเศรษฐีของโลกที่นำเงินไปใช้จ่ายและพักผ่อนเพราะไม่ต้องเสียภาษี การเล่น คาสิโน นักท่องเที่ยว เป็นหลักแต่ทั้งนี้ทุกอย่างต้องพึ่งพาอาศัยประเทศฝรั่งเศส ทั้งหมดโดยเฉพาะการป้องกันประเทศ การต่างประเทศ ถ่ายรูปสถานคาสิโนตามอัธยาศัย ชมวิวตระการตาของเรือยอชท์บนเนินเขาด้วยวิวทิวทัศน์น้ำสีครามสวยงามเหนือคำบรรยายชมโบสถ์คาทีดราล สถานที่ฝังพระศพเจ้าหญิงเกรซแห่งโมนาโค จากนั้นเดินทางต่อไปยังอีกด้านหนึ่งซึ่งก็คือ มอนติคาร์โล เมืองหลวงของรัฐอิสระโมนาโค ที่ได้ชื่อว่าร่ำรวยที่สุด ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองเล็กๆที่สวยงาม ประชาชนไม่ต้องเสียภาษี เดินเที่ยวเล่นและถ่ายรูปจนอิ่มเอมใจ
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเล็กๆ อีกเมืองที่มีนามว่า เอส (EZE) (10 กิโลเมตร) อยู่ริมชายฝั่งริเวียร่า ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองแห่งน้ำหอม ซึ่งเป็นโรงงานน้ำหอมเกาแก่ชื่อดังอย่าง FRAGONARD RIVIERA...(หมายเหตุ : หากมีเวลาก็จะนำท่านแวะและเลือกซื้อสินค้า ณ เมืองเอส) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง แซง ปอล เดอ วองซ์ (SAINT PAUL DE VENCE) (19 กิโลเมตร) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนยอดเขาตั้งแต่ยุคกลางที่มีความสวยงามมากและเดินดูของอาคารตามขั้นบันใดหาดูยากและไม่มีใครเคยคิดจัดมาที่นี่เพราะไม่ทราบว่ามีของดีอยู่ ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาเหนือชายฝั่งริเวียร่าและมีกำแพงหินล้อมรอบ ซึ่งเป็นที่ดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินชื่อก้องโลกในอดีตหลายท่านที่ย้ายมาอาศัยอยู่และสร้างผลงานทางด้านศิลปะมากมาย พาท่านเดินเที่ยวชมบรรยากาศในหมู่บ้าน ผ่านชมบ้านเรือนแบบปราสาทเก่าที่ได้รับการตกแต่งด้วยดอกไม้ให้น่าดู ถนนในหมู่บ้านปูลาดด้วยอิฐหรือหินอย่างแน่นหนา สองข้างทางมีทั้งร้านค้า โบสถ์ ที่อยู่อาศัยของชุมชน เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คุ้มค่าแก่การไปเยือน
 
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL HIPARK หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 6 นีซ-ซานตา มาเกริตต้า (อิตาลี)-พอร์ตโตฟีโน่-ลา สเปเซีย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซานตา มาเกริต้า (SANTA MAGHERITA LIGURE) (230 กิโลเมตร) ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเจนัว หนึ่งในเขตดินแดนแห่งลิกูเรียขนาบข้างด้วยทะเลกับภูเขาลิกูเรีย เป็นภูมิภาคที่มีชื่อเสียงมานานในเรื่องของอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี มีชายหาดที่สวยงาม จากนั้นเดินทางโดยเรือเฟอรรี่ สู่ เมืองพอร์ตโตฟิโน (PORTOFINO) เมืองตากอากาศที่มี ชื่อเสียงอยู่ติดน้ำมีความงามที่โดดเด่น
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่าน ชมเมืองพอร์ตโตฟิโน เมืองที่ถูกค้นพบโดยเศรษฐีสมัยหลัง สงครามโลก ครั้งที่สอง เดินเล่นชมเมืองและถ่ายรูปความน่ารักของเมืองที่มี บ้านทาสีสดในตัดกับพื้นน้ำใสกระจ่าง ปัจจุบันพอร์ตฟิโนเป็นเมืองที่เหล่า เศรษฐีนิยมมาแล่นเรือยอร์ชโดยเฉพาะในหน้าร้อน ได้เวลาอันสมควร นั่งเรือกลับสู่ เมืองซานตา มาเกริต้า แล้วเดินทางต่อโดยรถโค้ช สู่เมือง ลาสเปเซีย (LA SPEZIA) เมืองในเขตลิกูเรียทางตอน เหนือของอิตาลี อยู่ระหว่างเมืองเจนัวและปิซ่าบนทะเลลิกูเรียและเป็นหน่งในอ่าวที่มี ความสำคัญทางด้านการค้าและการทหาร
 
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม NH HOTEL LA SPEZIA หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 7 ลา สเปเซีย - ชิงเกว่ แตร์เร – ซาน จิมิญยาโน – เซียน่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟ สู่ เมืองชิงเกว่ แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่บน ชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า ห้าดินแดน (FIVE LANDS) ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่ง ได้แก่ MONTEROSSO AL MARE. VERNAZZA. CORNIGLIA. MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้มีหุบเขาล้อมรอบประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาน จิมิญยาโน (SAN GIMIGNANO) (81 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ที่มี ทิวทัศน์งดงามที่สุดในแคว้นทัสคานี ตั้งอยู่บน เนินเขาที่ล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองโบราณ เป็นเมืองแห่งสุดยอด สถาปัตยกรรมของยุคกลาง โดยเฉพาะหอคอยสูงตระหง่าน 14 หอที่ สามารถมองเห็นได้แม้อยู่ห่างจากตัวเมืองหลายกิโลเมตร เป็นเมืองเดียว ในอิตาลี่ที่สามารถอนุรักษ์สิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมยุคกลางไว้ได้อย่าง ครบถ้วนจนได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์กร UNESCO ชม โบสถ์ประจำเมือง (SAN GIMIGNANO DUOMO) โบสถ์หลักประจำ เมืองตั้งอยู่ในจัตุรัสดูโอโม (PIAZZA DEL DUOMO) ภายในมีการตกแต่ง แบบโรมาเนสก์ และมีภาพเฟรสโกตกแต่งกำแพงภายในโบสถ์ที่เป็น เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา ชมภายนอกพระราชวังโปโปโล (POPOLO PALACE) อดีตเป็นที่ตั้งของศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ทรง กระบอก 8 ชั้น สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว สูง 55.86 เมตร น้ำหนักรวม 14,500 ตัน มีบันได 293 ขั้น เอียง 3.97 องศา ยอดของหอห่างจาก แนวตั้งฉากประมาณ 3.9 เมตร ชม La Rocca ป้อมโบราณสมัยศตวรรษที่ 14 …จากนั้นเดินทางสู่เมืองเซียน่า (SIENA) (46 กิโลเมตร) แคว้นทัสคานี ในยุคกลาง มีชื่อเสียงอย่างยิ่งในสมัยช่วงยุคกลางของประเทศอิตาลี
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม SIENA DEGLI ULIVI HOTEL หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 8 เซียน่า – ฟลอเรนซ์ – ช้อปปิ้ง THE MALL OUTLET
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเก่าเซียน่า (SIENA OLD TOWN) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี 1995 ชมความเป็นเมืองเก่าสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการหรือยุคเรอเนสซองส์ เต็มไปด้วยอาคารต่างๆ โบสถ์ และพิพิธภัณฑ์ และสัมผัสบรรยากาศของประวัติศาสตร์และร้านค้ามากมาย เซียน่าเป็นเมืองคู่แข่งของฟลอเรนซ์ในเรื่องของศิลปะและสถาปัตยกรรม ชมมหาวิหารเซียน่า (SIENA CATHEDRAL) มหาวิหารที่มี สถาปัตยกรรมแบบกอธิคและเรอเนซองส์ …นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (FLORENCE) (72 กิโลเมตร) เมืองแห่งต้นตำรับ ศิลปแบบเรอเนอซองส์ ถิ่นกาเนิดของศิลปินระดับโลก 2 ท่าน คือ ลีโอนาโด ดาร์วินซีและไมเคิล แองเจโล ....อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ THE MALL OUTLET กับสินค้าชั้นนำของ อิตาลีหลากหลายยี่ห้อ เช่น อาร์มานี่ บาลองเชียก้า โบเตก้า เวเนต้า กุชชี่ เฟอร์รากาโม่ TOD’S, PRADA เป็นต้น
 
เที่ยง *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง *.*.*.
 
บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมเมือง ชมรูปปั้น เดวิด ซึ่งหล่อด้วย บรอนซ์ตั้ง ตระหง่านอยู่บนฐานสูง จากที่นี่มองลงไปเบื้องล่างจะเห็นทิวทัศน์อัน สวยงามของเมืองฟลอเรนซ์ทั้งเมือง ชมย่านเมืองเก่า ชมดูโอโม่ประจำ เมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ตามแบบเรอเนอซองส์ ชม สะพานแวคคิโอ สัญลักษณ์ของเมืองฟลอเรนซ์ เดินผ่าน ร้านค้าและสินค้า ที่วางขายอยู่มากมายชมจัตุรัสซิญญอเรียที่แวดล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมชิ้น สาคัญต่างๆมากมายจนได้ฉายาว่าพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
 
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม CONFERENCE FLORENTIA HOTEL หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 9 ฟลอเรนซ์ - มิลาน – เวียนนา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มิลาน (MILAN) (306 กิโลเมตร) เมืองสำคัญทางภาคเหนือของอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเซลต์คำว่า MID-LAN ซึ่งหมายถึงอยู่กลางที่ราบ มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะชมภายนอก ดูโอโม่ หรือมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (เป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1386 ตกแต่งเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้างกว่า 427 ปี แล้วอิสระให้ท่านได้เก็บบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม อาทิ หลุยส์วิตอง กุชชี่ อาร์มานี่ ฯลฯ จาก ร้านค้าแบรนด์เนมมากมาย *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง *.*.*.
 
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
 
16.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR128
 
23.50 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ
02.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ QR836
 
12.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 


Gallery : โพรวองซ์-ทัสคานี 10 วัน

ค่าบริการรวม

 ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-เวียนนา-เจนีวา-มิลาน-เวียนนา-กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (มีวีซ่าแล้วหักท่านละ 2,600 บาท)
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่านเท่านั้น)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
 ค่าหัวหน้าทัวร์คนไทย ตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าบริการไม่รวม

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ วันละ 2 ยูโรต่อวัน (8 วัน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าจัดทำเอกสาร และค่าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างด้าว
 ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)

เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชำระเงิน

ชื่อบัญชี นายอภิวัฒน์ จิตต์ปรารพ (หรือสั่งจ่ายเช็ค)
ธนาคาร เลขที่บัญชี สาขา ประเภทบัญชี
กรุงเทพ 118-5-07988-4 สีลม ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ 404-841630-8 อาคารสาทร สแควร์ ออมทรัพย์
กสิกรไทย 616-2-08610-1 อาคารสาทร สแควร์ ออมทรัพย์
กรุงไทย 022-0-12592-9 สีลม ออมทรัพย์

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50%
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-24 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 25 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

เงื่อนไขอื่นๆ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
 การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

   Thai Baht Exchange Rate
    Thai Baht Converter