ทัวร์แอฟริกา : แทนซาเนีย-เคนย่า-ซิมบับเว-บอทสวานา-แซมเบีย 10 วัน **ช่วงชมฝูงสัตว์อพยพ ตื่นตาตื่นใจและยิ่งใหญ่มากๆ

Kenya Airways

แทนซาเนีย-เคนย่า-ซิมบับเว-บอทสวานา-แซมเบีย 10 วัน **ช่วงชมฝูงสัตว์อพยพ ตื่นตาตื่นใจและยิ่งใหญ่มากๆ


ราคา 229,900 บาท

แทนซาเนีย-เคนย่า-ซิมบับเว-บอทสวานา-แซมเบีย 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์

เดินทาง :
• 1 - 10 ก.ย. 60 
tag :
แทนซาเนีย-เคนย่า-ซิมบับเว-บอทสวานา-แซมเบีย


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ
21.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู10แถว W สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
 

วันที่ 2 ไนโรบี-คีรีมันจาโร-เมืองอรุชา-อุทยานแห่งชาติโกรองโกโร่
00.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงไนโรบี โดยเที่ยวบินที่ KQ861
 
05.25 น. เดินทางถึงสนามบินไนโรบี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 
07.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองคีรีมันจาโร โดยเที่ยวบินที่ KQ434
 
08.35 น. เดินทางถึงเมืองคีรีมันจาโร ประเทศแทนซาเนีย หลังผ่านพิธีการตรวจคน เข้าเมืองและด่านศุลกากร นำท่านผ่านชม ยอดเขาคิรีมันจาโร ที่เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริกาและเป็นภูเขาลูกเดียวที่สูงที่สุดในโลก ความสูงที่ 5.895 เมตร และมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สามารถเดินขึ้นไปได้จึงเป็นที่หมายปองของนักผจญภัยหรือนักไต่เขาจากทั่วโลกที่มาที่ภูเขาลูกนี้เพื่อการผจญภัย เดินทางสู่เมืองอรุชา (Arusha) ให้ท่านได้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวิวทิวทัศน์สองข้างทาง
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย จากนั้นเดินทางต่อไปยัง อุทยานแห่งชาติโกรองโกโร่ (Ngorongoro National Park) แห่งประเทศแทนซาเนีย ให้ท่านได้ท่องทุ่งสะวันน่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่ามากกว่า 30,000 ตัวที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น ไวลเดอร์บิสต์ ควายป่า ช้าง แรด ม้าลาย หรือ ฝูงกวางแสนสวยพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีลายแตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์ และโกรองโกโร่ยังเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วที่มีขนาดมหึมาที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อราว 3 ล้านปีก่อนทำให้มีปากปล่องภูเขาไฟกว้างถึง 12 ไมล์ ที่มีความลึกและกว้างที่สุดในโลก
 
พักที่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก NGORONGORO SOPA LODGE หรือเทียบเท่า
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 

วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติโกรองโกโร่-อุทยานแห่งชาติแอมโบเซอลี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านออก ทำเกมไดร์ฟ อุทยานแห่งชาติโกรองโกโร่ (Ngorongoro Crater) เป็นปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว ถูกยกย่องให้เป็นส่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลกด้วยความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางของปากปล่องที่ยาว 19.2 กม. ลึกถึง 610 ม. จัดเป็นปล่องภูเขาไฟขนาดมหึมาที่ลึกและกว้างใหญ่ที่สุดในโลก ที่ก้นปล่องของภูเขาไฟเป็นทุ่งหญ้าอันราบเรียบ มีแหล่งน้ำ และสัตว์ป่าอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 30,000 ตัว รวมทั้งนกทุ่ง และนกป่าสีสวยอีกนับร้อยชนิด มีสัตว์หายากสุดของโลกอย่าง แรดดำ และสิงโตขนคอดำ และมีสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่มากมายเช่นฝูง ม้าลาย ไวลเดอร์บิสต์ ควายป่า ยีราฟ และ แอนทีโลปนานาชนิด หากินบนท้องทุ่งเขียวขจี ส่วนสัตว์นักล่าก็มีทั้งสิงโต เสือดาว หมาป่า สำหรับสิงโตนั้นมีมากกว่าร้อยตัว จำนวนสัตว์นักล่าที่มากมายบ่งชี้ให้เห็นว่า ที่นี่มีความสมบูรณ์ของผืนป่าเพียงใด ในบริเวณหนองบึงมีนกนานาชนิด และฝูงฮิปโปโปเตมัสอาศัยอยู่ ส่วนพื้นที่ป่าละเมาะบริเวณทางลาดเขาจะพบ ช้าง และแรดได้ไม่ยาก ด้วยทัศนียภาพอันงดงาม และความสมบูรณ์ของผืนป่า ทำให้ปากปล่องภูเขาไฟโกรองโกโร่กลายเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างหมายปอง ภูเขาไฟ โกรองโกโร่ ซึ่งก่อนเกิดการระเบิดเมื่อหลายล้านปีก่อน เป็นภูเขาลูกโดดที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากปากปล่องภูเขาไฟลงไปจนถึงก้นซึ่งเป็นที่ราบแบนๆนั้นค่อนข้างสูงมากทีเดียว เหมือนมองจากภูเขาสูงๆลงไปยังที่ราบเชิงเขา แต่พอถึงก้นปล่องแล้วจะไม่รู้สึกว่าทึบหรืออึดอัด เพราะที่นี่เป็นที่ราบในปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากทางขึ้นที่สูงชันทำให้สัตว์ต่างๆในนี้จะออกไปข้างนอกไม่ได้ทำให้มีสัตว์ต่างๆแพร่พันธุ์และอาศัยอยู่มากมาย
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิกนิคระหว่างทาง
 
บ่าย นำท่านข้ามพรมแดนสู่เขตของประเทศเคนย่า จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแอมโบเซอลี (Amboseli NationalPark) ซึ่งมี ภูเขาคีรีมันจาโร (Mount KIilimanjaro) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของทวีปอัฟริกา ด้วยความสูงตระหง่านเสียบเมฆถึง 5,895 เมตร จนได้ฉายาว่า มงกุฎน้ำแข็งแห่งแอฟริกา (The ice crown of Africa) และมีหิมะปกคลุมตลอดปีเป็นฉากหลัง
 
พักที่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก AMBOSELI SERENA LODGE หรือเทียบเท่า
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 

วันที่ 4 อุทยานแห่งชาติแอมโบเซอลี-อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 
09.30 น. นำท่านเดินทางโดยเครื่องบินเล็กภายในประเทศ จากอุทยานแห่งชาติแอมโบเซอลี สู่ อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า
 
10.40 น. นำท่านเดินทางถึงสนามบิน Mara ณ อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า ถือเป็นไฮไลท์ของรายการนี้ ความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าแห่งทุ่งสะวันน่าและเหมาะสำหรับการทำซาฟารี ท่านจะได้ชมสัตว์ต่างๆ และทิวทัศน์ที่งดงามของแอฟริกาตลอดทาง ที่มีชื่อเสียงก้องโลก 1 ใน 3 ของทุ่งหญ้าที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา สิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาผจญภัยในดินแดนนี้คือ การที่ได้เห็นการย้ายถิ่นฐานของฝูง Wildebeest ที่หนีความแห้งแล้งจากอุทยานเซเรนเกติมาที่มาไซ มาร่าด้วยตาตนเอง รวมถึงชนเผ่ามาซาย (Masai) ที่ยังดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมโดยการเลี้ยงสัตว์ จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้แบบหลังคาเปิดสู่ที่พัก MARA SERENA LODGE
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิกนิคระหว่างทาง
 
บ่าย หลังจากนั้นนำท่านทำเกมไดร์ฟ (Game Drive) นั่งรถเปิดหลังคาตะลุยป่า อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ท่านจะได้สัมผัสกับ Big 5 ภายในอุทยานแห่งชาติระดับโลก ซึ่งอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเซเรกิติของประเทศแทนซาเนีย และจะมีการย้ายถิ่นข้ามประเทศไปมา หรือการอพยพของสัตว์เพื่อหาอาหารในเขตที่อุดมสมบูรณ์กว่าโดยเฉพาะตัวไวล์เดอร์บิสต์และม้าลาย จะมีจำนวนนับแสนตัวในแต่ละกลุ่มในการข้ามแม่น้ำมาร่าไปยังอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ และมีสัตว์จำนวนมากที่ถูกเหยียบตายระหว่างข้ามแม่น้ำหรือไม่ก็ถูกจระเข้กินเป็นอาหารระหว่างข้ามแม่น้ำ ส่วนซากที่เน่าก็เป็นอาหารของนกเหยี่ยวและพวกอีกา ได้เวลาพอสมควรคนรถรับท่านมุ่งหน้าสู่ ที่พัก
 
พักที่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก MARA SERENA LODGE หรือเทียบเท่า
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 

วันที่ 5 อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า
05.00 น. สำหรับท่านที่สนใจจะขึ้นบอลลูน (ค่าใช้จ่ายท่านละประมาณ USD 480.- /กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์) นำท่านสัมผัสกับการท่องซาฟารีเหนือน่านฟ้ายามเช้าตรู่ สูดอากาศอันแสนสดชื่น บนบอลลูนยักษ์ ท่ามกลางท้องฟ้าที่เงียบสงบ ชมความงดงามอันกว้างใหญ่ไพศาลของมาไซมาร่า แบบ360 องศา ยามเมื่อบอลลูนลอยอยู่เหนืออุทยานแห่งชาติมาไซมาร่ามองลงสู่เบื้องล่างเห็นผืนทุ่งหญ้าสีทองอร่ามเรืองในสายแดดแรกแห่งวัน แม่น้ำมาร่าและขุนเขาสร้างภาพบรรเจิด เป็นภาพฝันที่ยากจะพบ ณ ที่แห่งใดในโลก และน้อยคนที่จะมีโอกาสได้เห็น ให้ท่านเก็บภาพประทับใจที่ตราตรึงอยู่ในใจไปตราบนานเท่านาน พร้อมฉลองเมื่อบอลลูนลงจอดด้วยแชมเปญชั้นเลิศพร้อมรับประทานอาหารเช้า ท่ามกลางอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม มีเวลาอิสระให้ท่านได้พักผ่อน อ่านหนังสือเล่มโปรด หรือนั่งจิบกาแฟ หลังอาหารแบบสบายๆ
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิคนิค
 
14.00 น. นำท่านสนุกสนาน ตื่นเต้น และเพลิดเพลินกับ การนั่งรถเปิดประทุนส่องสัตว์ยามเย็น เพื่อค้นหา BIG 5 สัตว์ป่ายิ่งใหญ่ นั้นก็คือ สิงโตเสือ, แรด, ควายป่า และช้างป่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการส่องสัตว์ พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก
 
พักที่ MARA SERENA LODGE หรือเทียบเท่า
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 

วันที่ 6 มาไซมาร่า-กรุงไนโรบี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
09.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินมาไซ มาร่า เพื่อเดินทางสู่สนามบินวิลสัน (WILSON AIRPORT)
 
10.15 น. เดินทางถึง สนามบินวิลสัน (WILSON AIRPORT) กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร CARNIVORE ให้ท่านได้ลิ้มลองเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ อาทิ ม้าลาย กวาง ยีราฟ
 
บ่าย นำท่านชม กรุงไนโรบี ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ทั้งที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร เนื่องจากตั้งอยู่บนที่ราบสูง อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ตามอัธยาศัย อาทิ งานแกะสลักไม้ ถั่วแมคคาเดเมีย กาแฟ และอื่นๆ
 
พักที่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก BOMA HOTEL หรือเทียบเท่า
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Tamarind
 

วันที่ 7 กรุงไนโรบี-น้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งซิมบับเว
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง (Packed Breakfast) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
 
07.20 น. เดินทางสู่ สนามบิน วิคตอเรียฟอล ประเทศซิมบับเว โดย สายการบิน เคนย่า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KQ 792
 
09.30 น. เดินทางถึง สนามบิน วิคตอเรียฟอล ประเทศซิมบับเว หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นำท่านชมน้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งซิมบับเว น้ำตกนี้ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ำตก วิคตอเรีย โดยมีแม่น้ำแซมเบซีเป็นต้นกำเนิด น้ำตกที่ยิ่งใหญ่นี้ถูกค้นพบโดยนักสำรวจ ชาวสก็อต ดอกเตอร์เดวิด ลิฟวิ่งสโตน เมื่อปี ค.ศ.1855 เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูง ณ จุดสูงสุดถึง 108 เมตร ตัวน้ำตกมีความกว้างถึง 1.7 กิโลเมตร ในฤดู น้ำหลากซึ่งตรงกับช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน จะมีปริมาณน้ำตกจากหน้าผา ถึงนาทีละกว่า 100 ล้านแกลลอน ปัจจุบันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติของโลก จากนั้นนำท่านชมจุดชมน้ำตกที่มีชื่อ 4 จุดที่ไม่ควรพลาดคือ 1. Devil’s Cataract 2. Main Falls มีหน้ากว้างของแผงน้ำตกถึง 830 เมตร 3. Horse Shoe Falls เป็นจุดที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุด ตัวน้ำตกมีรูปคล้ายเกือกม้า มีความสูงถึง 95 เมตร 4. Rainbow Falls เป็นจุดที่น้ำตกมีความสูงที่สุดถึง 108 เมตร ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามและยิ่งใหญ่ของน้ำตกนี้อย่างใกล้ชิด
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร LookOut Cafe
 
บ่าย นำท่านล่องเรือ Sun Downer Cruise ชมความงดงามของลำน้ำแซมเบซี ซึ่งเป็นแม่น้ำ ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปแอฟริกา ซึ่งไหลผ่าน 2 ประเทศคือ แซมเบีย กับซิมบับเว ตัวแม่น้ำแซมเบซีนั้นใสสะอาด แม้ว่าจะดูสีคล้ำ ที่สำคัญมีสัตว์อันตรายอยู่หลาย ประเภท อาทิ จระเข้ ฮิปโป ตลอดสองข้างทางที่เรือวิ่งผ่านท่านจะได้เห็นธรรมชาติ ที่เป็นป่าใหญ่ มีทั้งต้นไม้ใหญ่น้อย และสัตว์ป่าโผล่มาให้เห็นเป็นครั้งคราวด้วย มีทั้งโขลงช้าง ยีราฟ ฮิปโป ฯลฯ. และพิเศษ ท่านจะได้ชมพระอาทิตย์ตกอันสวยงาม จากบนเรือด้วย
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Boma Restaurant
 
พักที่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก KINGDOM HOTEL หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 8 ซิมบับเว–บอทสวานา-อุทยานแห่งชาติโชเบ–ซิมบับเว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเช้านำท่านออกเดินทางสู่ สาธารณรัฐบอสวานา (BOTSWANA) (80 กิโลเมตร) หลังผ่านพรมแดนแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติโชเบ (CHOBE NATIONAL PARK) เป็นอุทยานแห่งชาติที่ดีที่สุดและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องป่าดูสัตว์แบบซาฟารี มีพื้นที่ประมาณ 10,698 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ในบอสวานา เป็นแหล่งรวมฝูงสัตว์ใหญ่นานาชนิด เช่น ฝูงช้างป่าที่มีกว่า 60,000 เชือก, ฝูงควายป่า, ม้าลาย และสัตว์นักล่าอย่าง สิงโต, เสือดาว, เสือชีต้า และไฮยี น่าลายจุด สำหรับท่านที่ชื่นชอบการดูนก ที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมนกนานาชนิด กว่า 450 สายพันธุ์ ซึ่งสัตว์ป่าที่นี่มีชีวิตอยู่อย่างอิสรเสรีตามธรรมชาติ จากนั้นนำท่านทำกิจกรรม GAME DRIVE เริ่มจาก BOAT SAFARI ให้ท่านเพลิดเพลินกับการล่องเรือชมธรรมชาติและชีวิตสัตว์ป่าที่หากินอยู่บริเวณใกล้ๆแหล่งน้ำในเขตของแม่น้ำโชเบ ให้ท่านได้ชมฝูงสัตว์ต่างๆในระยะใกล้ และบันทึกภาพความประทับใจได้อย่างชัดเจน
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย นำท่านตื่นเต้นกันต่อกับกิจกรรม GAME DRIVE โดย รถซาฟารี รถที่จะพาท่านไปชมสัตว์ เป็นรถแบบเปิดโล่ง ด้านข้างเปิดรับลม รถแต่ละคันจะมีนายพราน หรือ RANGER ซึ่งเป็นทั้งคนขับรถและไกด์คอยแนะนำวิธีการชมสัตว์ให้ทราบ จุดเด่นของอุทยานแห่งชาตินี้ ท่านจะได้เห็นฝูงช้างป่าแอฟริกาออกหากินตามลำน้ำ ELEPHANT CROSSING RIVER เป็นภาพธรรมชาติที่หาชมได้ยากยิ่ง นอกจากนี้ยังมีฝูงฮิปโปนับสิบตัว อาศัยอยู่ตามริมฝั่ง และท่านยังสามารถพบเห็นสัตว์จำพวกกวางป่าหายาก อย่างตัวเซเบล, เซลเซบี้, เรด รีชเว และกวางโชเบ ได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ซิมบับเว
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Nam Tok Restaurant
 
พักที่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก KINGDOM HOTEL หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 9 ซิมบับเว-ลิฟวิ่งสโตน-น้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งแซมเบีย-กรุงไนโรบี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ลิฟวิ่งสโตน ประเทศแซมเบีย นำท่านสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกวิคตอเรียฝั่งแซมเบีย เพื่อชมน้ำตกที่สำคัญและสวยงามอีก 2 แห่ง ซึ่งอยู่ฝั่งแซมเบีย คือ น้ำตก Armchair Falls ซึ่งเป็นจุดที่น้ำตกมีความสูงเป็นอันดับสอง รองจาก Rainbow Falls สูงถึง 101 เมตร อีกแห่งหนึ่งคือ น้ำตก Eastern Cataract ซึ่งสวยงามไม่แพ้จุดอื่นๆเช่นเดียวกัน การเดินชมน้ำตกจะต้องเปียกจากละอองน้ำ และฝนอาจตกได้ตลอดทั้งปี เพราะฉะนั้นควรเตรียมเสื้อกันฝนที่มีฮู้ด ร่ม ติดตัวไปด้วยและอย่าลืมถุงหรือกระเป๋ากันน้ำสำหรับกล้องต่างๆไปด้วย
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Ocean Basket
 
บ่าย นำท่านเดินทางเพื่อเลือกซื้อของฝาก และของที่ระลึกพื้นเมือง ณ CURIO MARKET จนกระทั่งได้เลย อันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
 
18.05 น. เดินทางออกจาก สนามบินลิฟวิ่งสโตน ประเทศแซมเบีย สู่ กรุงไนโรบี โดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KQ 783
 
22.10 น. เดินทางถึง เมืองไนโรบี ประเทศเคนย่า
 
23.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KQ 860
 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ
13.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 


Gallery : แทนซาเนีย-เคนย่า-ซิมบับเว-บอทสวานา-แซมเบีย 10 วัน **ช่วงชมฝูงสัตว์อพยพ ตื่นตาตื่นใจและยิ่งใหญ่มากๆ

ค่าบริการรวม

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ไนโรบี-คีลีมันจาโร-ลิฟวิ่งสโตน-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน
เคนย่า แอร์เวย์
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
 ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศระหว่างแอมโบซอลี-มาไซมาร่า /มาไซมาร่า-ไนโรบี /
ไนโรบี-วิคตอเรียฟอล
 ค่าโรงแรมที่พัก 6 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ และค่าน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
 ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าทุกประเทศ สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ยูเอสดอลล่าห์ ต่อท่าน ต่อวัน รวม 8 วัน คิดเป็น 40
ยูเอสดอลล่าห์

ค่าบริการไม่รวม

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ยูเอสดอลล่าห์ ต่อท่าน ต่อวัน รวม 10 วัน คิดเป็น 30
ยูเอสดอลล่าห์ หรือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 ค่าฉีดวัคซีนไข้เหลือง
 ค่าขึ้นบอลลูนที่อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ

เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชำระเงิน

 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 50,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน  หักค่ามัดจำ 50,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน  หักค่ามัดจำ 50,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน  หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

1. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อยสองหน้า
2.รูปถ่ายขนาด2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
5. จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ

เงื่อนไขอื่นๆ

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง
 ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น
 เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทาง
การเดินทางเป็นครอบครัว
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า
4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ม่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข
ที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

   Thai Baht Exchange Rate
    Thai Baht Converter