ทัวร์แอฟริกา : แกรนด์เอธิโอเปีย 12 วัน**พร้อมชมงานคาร์นิวาล ประจำปี

Ethiopian Airlines

แกรนด์เอธิโอเปีย 12 วัน**พร้อมชมงานคาร์นิวาล ประจำปี


ราคา 136,900 บาท

แกรนด์เอธิโอเปีย เที่ยวสบาย ไม่เร่งรีบ พร้อมชม คาร์นิวัลใหญ่ประจำปี แอดดิส อะบาบา เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเอธิโอเปีย มีประชากร อาศัยอยู่ประมาณ 6 ล้านคน เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่องค์การเอกภาพแอฟริกา เป็นเมืองที่มีประชากรจากหลากหลายภูมิภาคของเอธิโอเปีย

เดินทาง :
• 17 - 28 ก.ย. 60 
tag :
เอธิโอเปีย


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ
22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและดูแลในการตรวจเอกสารการเดินทาง ที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน เอธิโอเปียน แอร์ไลน์
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ-แอดดิส อะบาบา
01.3 5 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ เมืองแอดดิส อะบาบา โดยเที่ยวบินที่ ET-619 (รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน/ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชม.)
 
06.05 น. เดินทางมาถึงสนามบินแอดดิส อะบาบา โบลี/กรุงแอดดิส อะบาบา ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเข้าเมืองและศุลกากร (การเข้าประเทศ ยื่นขอวีซ่าได้ที่สนามบิน)
 
07.30 น. นำท่านไปรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แอดดิส อะบาบา เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเอธิโอเปีย มีประชากร อาศัยอยู่ประมาณ 6 ล้านคน เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่องค์การเอกภาพแอฟริกา เป็นเมืองที่มีประชากรจากหลากหลายภูมิภาคของเอธิโอเปีย นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา พิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกา เดิมเป็นพระราชวังของสมเด็จจักรพรรดิเฮลี เซลาสซีที่ 1 ท่านจะได้ชม นิทัศการเกี่ยวกับประวัติที่น่าสนใจของพระราชวังแห่งนี้ รวมถึงรูกระสุนบนคันฉ่องจากการปฏิวัติทางทหารในปีค.ศ. 1960 ชมวัฏจักรแห่งชีวิตและงานหัตถกรรมอันเลื่องชื่อของชนพื้นเมืองเผ่าต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 กรุ๊ปใหญ่จากประชากรเกือบ 120 ล้านคน ที่พูดภาษาหลักต่างกัน 84 ภาษา และมีภาษาท้องถิ่นอีก 200 ภาษา ท่านจะทึ่งในความหลากหลายของวัฒนธรรมของเอธิโอเปีย จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ที่เต็มไปด้วยงานศิลปะ เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรีและเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่น่าสนใจมากมาย ที่สำคัญที่สุด คือ โครงกระดูกของ ลูซี่ (Australopithecus afarensis) บรรพบุรุษของมวลมนุษย์ที่มีกำเนิดเมื่อกว่า 3.2 ล้านปีมาแล้ว ถูกพบเมื่อวันที่ 30 พ.ย. ปีค.ศ. 1974 จนทำให้เอธิโอเปียได้รับฉายาว่า “อู่หรือต้นกำเนิดแห่งมนุษยชาติ”
 
เที่ยง รับประทานอาหารพื้นเมืองที่ภัตตาคาร นำท่านเข้าพักใน โรงแรม Abyssinian Renaissance จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกออกไปชมตลาดพื้นเมือง
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารจีน
 
พักที่ Abyssinian Renaissance Hotel หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 3 แอดดิส อะบาบา – บาเฮีย ดาร์
เช้าตรู่ รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม นำท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อขึ้นเครื่องไป เมืองบาเฮอร์ ดาร์ (Bahir Dar) ที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ
 
08.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองบาเฮีย ดาร์ โดยเที่ยวบินที่ ET 120 (1 ช.ม.)
 
09.10 น. เดินทางถึง เมืองบาเฮีย ดาร์ เจ้าของฉายา “ริเวียร่าแห่งเอธิโอเปีย” เมืองบาเฮอร์ ดาร์ มีความหมายว่า ริมฝั่งทะเล เป็นเมืองหลวงของแคว้นอัมฮารา เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของเขตพิเศษ เป็นเมืองหนึ่งที่มีความสำคัญในด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ที่เต็มไปด้วยสิ่งดึงดูดใจในรูปแบบต่างๆ ที่พักรีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร ที่ถูกสร้างอยู่ใกล้กับทะเลสาบทาน่าและริมฝั่งแม่น้ำบลูไนล์ เมืองนี้เป็นที่รู้จักกันดี ที่ตามริมฝั่งถนนได้ถูกตกแต่งด้วยต้นปาล์มและดอกไม้หลากหลายชนิด ในปี ค.ศ. 2002 ได้รับรางวัลจากองค์กรยูเนสโก้ ให้เป็นเมืองที่มีความสวยงามและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว นำท่านเดินทางด้วยรถสู่ น้ำตกไนล์สีฟ้า (The Blue Nile Falls) (ระยะทาง 31 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1 ช.ม.) ที่ไหลตกจากหน้าผาสูง 42 ม.บนแม่น้ำทิส อเบย์ (Tis Abay) มีความหมายว่า “แม่น้ำไนล์ที่มีละอองน้ำเหมือนควันไฟ” ซึ่งที่วันนี้ปริมาณน้ำที่ไหลลงมาได้ลดลงมา เพราะว่ามีการสร้างสถานีควบคุมพลังน้ำ และเป็นเขื่อนในการผลิตกระแสไฟฟ้า แต่น้ำตกบลูไนล์ก็ยังเป็นสถานที่สนใจของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในฤดูฝนจะมีน้ำเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและน้ำตกนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่ยิ่งใหญ่ของนักท่องเที่ยว ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับบาเฮีย ดาร์
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร
 
บ่าย นำท่าน ล่องเรือเฉพาะคณะ ใน ทะเลสาบทานา (Tana Lake) ทะเลสาบใหญ่สุดของเอธิโอเปีย ครอบคลุมพื้นที่ถึง 3,500 ตร.กม. ต้นกำเนิดของแม่น้ำไนล์สีฟ้า ทะเลสาบนี้ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,788 เมตร มีความยาวประมาณ 84 กม. กว้างประมาณ 66 กม. และมีความลึกประมาณ 15 เมตร เมื่อมีฝนตกลงมาก็จะได้พื้นที่น้ำประมาณ 3,000-3,500 ตร.กม. และปริมาณน้ำจะลดลงเมื่อมีการก่อสร้างการควบคุมการไหลของน้ำที่จะลงไปยังแม่น้ำบลูไนล์ และการควบคุมการไหลของน้ำนี้ทำให้เกิดน้ำตกบลูไนล์ และมีการสร้างสถานีพลังน้ำด้วย จากนั้น แวะชมโบสถ์เก่าแก่ทางคริสต์ศาสนาออร์โธด๊อกซ์ของเอธิโอเปีย 1 – 2 แห่ง
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
พักที่ Kuriftu Hotel หรือ Avanti Resort หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 4 บาร์เฮีย – กอนดาร์ (ชมเมืองมรดกโลกแสนสวย)
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม นำท่านเดินทางด้วยรถสู่ เมืองกอนดาร์ (ระยะทางประมาณ 30.5 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 2.5 ช.ม.) เมืองกอนด้าร์ (Gondar) ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบทาน่า สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,133 เมตร ในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรพวกเอธิโอเปียน และจังหวัดเบเก็มเดอร์ ในพื้นที่แห่งนี้มีการทำอาชีพหลัก คือ การเลี้ยงสัตว์ และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ทำการสอนในเรื่องแพทย์และยา
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร นำท่านชม เมืองกอนดาร์ เจ้าของฉายา “นครคาเมล็อตแห่งทวีปแอฟริกา” นครในตำนานปรัมปราของอังกฤษในศตวรรษที่ 12 ที่ไม่ใช่เรื่องจริง แต่ กอนดาร์ เป็นเมืองจริงที่ได้รับการขึ้นบัญชีมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีค.ศ. 1979 นำท่านเข้าชม ปราสาท พระราชวังและอาคารสำคัญต่าง ๆ ในเขตพระราชฐานที่มีพื้นที่ถึง 70,000 ตร.กม. ชม พระราชวังฟาซิลาดาส ที่ได้สังเคราะห์ศิลปะการก่อสร้างของอินเดีย โปรตุเกส แขกมัวร์ และอาณาจักรอักซุมเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว ชมห้องรับรอง และห้องจัดเลี้ยง จากนั้นชม พระราชวังของกษัตริย์ไอยาซุที่ 1 (ครองราชย์ค.ศ. 1682 – 1706) ทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุครุ่งเรืองของกอนดาร์ พระราชวังแห่งนี่เคยถูกบันทึกไว้ว่า มีความสง่างามกว่าที่พำนักของกษัตริย์โซโลมอนผู้ยิ่งใหญ่ น่าเสียดายที่ถูกแผ่นดินไหวในปีค.ศ. 1704 ทำลายและถูกกองบินอังกฤษทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กระนั้นร่องรอยแห่งความงามก็ยังหลงเหลือให้จินตนาการได้
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
 
พักที่ Goha Hotel หรือ Landmark Hotel หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 5 กอนดาร์ – เทือกเขาซีเมียน (ชมอุทยานแห่งชาติที่ขึ้นบัญชีมรดกโลก)
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม นำท่านเดินทางด้วยรถสู่ อุทยานแห่งชาติ เทือกเขาซีเมียน (ระยะทางประมาณ 95 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 2 ช.ม.) มีพื้นที่กว่า 82,600 ไร่ มีอายุเก่าแก่กว่า 40 ล้านปีมาแล้ว มีระดับความสูงจากน้ำทะเลระหว่าง 2,000 - 4,543 ม. เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์เฉพาะถิ่นหลายชนิด อาทิ แพะป่าพันธุ์ walia ลิง gelada และหมาป่าเอธิโอเปีย เทือกเขาแห่งนี้มีความงดงามแปลกตาที่สามารถสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมแก่ผู้ที่ได้มาเยือน และได้รับการขึ้นบัญชีมรดกโลกทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ในปีค.ศ. 1978
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร นำท่านชมอุทยาน และหมู่บ้านชนพื้นเมือง
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร
 
พักที่ Siemen Lodge หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 6 เทือกเขาซีเมียน – อักซุม (ชมทัศนียภาพงดงามแปลกตา)
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทางสู่ เมืองอักซุม (ระยะทางประมาณ 292 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 4.5 ช.ม.) แวะชม หมู่บ้านชนพื้นเมืองที่หุบเขาเทเคเซ และบริเวณที่ราบสูงไทเกรย์
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร เดินทางถึง เมืองอักซุม นำท่านเข้าพักในโรงแรม Zema Yared จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนหลังการเดินทางตามอัธยาศัยเพื่อตลุยเที่ยวทั้งวันในวันรุ่งขึ้น
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารในโรงแรม
 
พักที่ Zema Yared Hotel หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 7 อักซุม (ชมเมืองมรดกโลกที่ยิ่งใหญ่ พร้อมไขปัญหาประวัติศาสตร์)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านชม เมืองอักซุม เมืองหลวงของ พระราชินีชีบา ในศตวรรษที่ 10 ก่อนคริสตกาล เมืองรุ่งเรืองที่สุดเมืองสุดท้ายของอารยธรรมยิ่งใหญ่แห่งยุคโบราณ เป็นเวลาเกือบ 1,000 ปีที่อักซุมควบคุมการค้าทางทะเลระหว่างทวีปแอฟริกาและเอเชีย ชม ทุ่งต้นเสาแห่งอักซุม ทุ่งที่เต็มไปด้วยต้นเสาหินแกรนิต เป็นทุ่งที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในเอธิโอเปีย มีเสา 66 ต้น มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 3 และ 4 เสามีความสูงตั้งแต่ 1 – 33 ม. มหัศจรรย์ใจกับเสาของกษัตริย์เอซานาที่มีความสูง 23 ม. หนัก 160 ตัน เสาของกษัตริย์รามไฮที่มีความสูง 33 ม. หนัก 360 ตัน และเสาที่จอมเผด็จการมุสโสลินีสั่งให้นำไปไว้ที่กรุงโรมในปีค.ศ. 1937 และได้มอบคืนให้เอธิโอเปียในปีค.ศ. 2005 เสาต้นนี้มีความสูง 24.6 ม. หนัก 170 ตัน นอกจากนั้นยังมีเสาหินที่ยังแกะสลักไม่เสร็จ ปริศนาแรก คือ เสาเหล่านี้สร้างขึ้นเพื่ออะไร คงมิได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของหลุมฝังศพเท่านั้น อักซุมได้รับการขึ้นบัญชีมรดกโลกในปีค.ศ. 1980
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร นำท่านชม วิหารของพระแม่มารีแห่งไซอัน กล่าวกันว่า พระผู้เป็นเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์เพื่อประกาศิตให้สร้างโบสถ์ ณ จุดนี้ ระหว่าง โบสถ์เก่า (อนุญาตเฉพาะผู้ชาย) อาจเป็นโบสถ์ทางคริสต์ศาสนาแห่งแรกในทวีปแอฟริกา สร้างขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่ 4 ในรัชสมัยของกษัตริย์เอซานา และโบสถ์ใหม่ ที่สร้างในทศวรรษที่ 1960 เพื่อสตรีจะได้มีโอกาสมนัสการพระผู้เป็นเจ้าด้วย กล่าวกันว่า หีบแห่งพันธสัญญาของโมเสส ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเขียนบัญญัติ 10 ประการด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองบนเขาไซไน ถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยสูงสุดระหว่างโบสถ์ทั้งสองนี้ นี่เป็น ปริศนาที่ 2 ที่ชวนให้คิด
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
 
พักที่ Zema Yared Hotel หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 8 อักซุม – ลาลิเบลลา
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้น นำท่านออกเดินทางไปสนามบิน เพื่อขึ้นเครื่องไปเมืองลาลิเบลลา
 
11.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองลาลิเบลลา โดยเที่ยวบินที่ ET 123 (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที)
 
12.25 น. เดินทางถึง เมืองลาลิเบลลา เจ้าของฉายา “ประวัติศาสตร์และความลึกลับที่ถูกแช่แข็งในโขดหิน” เมืองลาลิเบล่า เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในแคว้นอัมฮาร่า ทางด้านเหนือของประเทศ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 2,500 เมตร มีชื่อเสียงในด้านโบสถ์ที่มีเสาเป็นหิน และยังเป็นเมืองหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นจุดศูนย์กลางของผู้ที่จะมาทำการจาริกแสวงบุญ ซึ่งเป็นรองจากเมืองอักซุมและไม่เหมือนเมืองอักซุม เมืองนี้ถูกตั้งตามชื่อของนักบุญลาลิเบล่า ผู้ซึ่งเคยใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม และต้องการสร้างเมืองนี้ให้เป็นเยรูซาเล็ม ซึ่งประชากรส่วนมากของเมืองลาลิเบล่านับถือศาสนาคริสต์ นิกายออร์โธด๊อก ซึ่งเอธิโอเปียเป็นประเทศหนึ่งที่มีประชากรเป็นชาว คริสเตียนที่ได้เริ่มแต่แรกในราวศตวรรษที่ 4 รูปแบบการก่อสร้างและชื่อของตึกใหญ่ในเมืองนี้ได้ถูกออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์และตัวแทนของกรุงเยรูซาเล็ม จนกระทั่งต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยถูกปกครองโดยพวกอาหรับมุสลิมในปี ค.ศ.1187 โดยมีผู้นำในขณะนั้น คือ ซาลาดิน
 
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร นำท่านเข้าพักในโรงแรม Mountain View จากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนเพื่อเตรียมตะลุยเที่ยวทั้งวันในวันรุ่งขึ้น หรือจะเดินชมสินค้าพื้นเมือง
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
 
พักที่ Mountain View Hotel หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 9 ลาลิเบลลา (ชมมรดกโลกที่ไม่มีที่ใดเหมือน)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านชม ลาลิเบลลา เริ่มจาก โบสถ์นักบุญจอร์จ ผลงานชิ้นเอกของลาลิเบลลาที่สกัดเป็นรูปไม้กางเขนสไตล์ออร์โธด๊อกซ์สูง 15 ม.ภายในมีกล่องไม้มะกอกอายุ 800 ปี 2 กล่อง โบสถ์พระผู้ช่วยให้รอดของโลก โบสถ์หินสกัดใหญ่สุดในโลกมีความสูง 11.5 ม.สร้างตามรูปแบบดังเดิมของโบสถ์พระแม่มารีแห่งไซอันในอักซุม ภายในมีหลุมศพว่างเปล่า 3 หลุม เป็นสัญลักษณ์ของศาสดาอับบราฮัม ไอแซค และยาคอบ และไม้กางเขนทองคำหนัก 7 กก. โบสถ์อมานูเอล โบสถ์ส่วนพระองค์ของราชวงศ์กษัตริย์เอธิโอเปีย เป็นโบสถ์ที่สกัดได้วิจิตรที่สุดโดยไม่มีส่วนใดติดกับหน้าผาเลย
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร นำท่านชม โบสถ์นาคูทา ลาอับ โบสถ์ของราชวงศ์ซางเว โบสถ์ 2 แห่งสร้างในซอกถ้ำของภูเขา ภายในมีภาพเขียนที่น่าชมยิ่งเกี่ยวกับชีวประวัติของพระแม่มารีและพระเยซูตามสไตล์เอธิโอเปียนออร์โธด๊อกซ์ บรรดาศาสนสถานเหล่านี้ได้รับการขึ้นบัญชี มรดกโลกในปีค.ศ. 1978
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
 
พักที่ Mountain View Hotel หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 10 ลาลิเบลลา - กรุงแอดดิส อะบาบา (ร่วมเทศกาล Meskel อันยิ่งใหญ่)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านออกเดินทางไปสนามบิน เพื่อเดินทางไปเมืองแอดดิส อะบาบา
 
10.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงแอดดิส อะบาบา โดยเที่ยวบินที่ ET 120 (ใช้เวลา 1 ช.ม.)
 
11.40 น. เดินทางถึง กรุงแอดดิส อะบาบา
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารจีน นำท่านเข้าร่วม งานเทศกาล Meskel งานฉลองที่มีชื่อเสียงและสีสันยิ่งใหญ่ที่สุดของเอธิโอเปีย ถือเป็นการแสวงหาสัจจธรรมในชีวิตของผู้นับถือคริสต์ศาสนานิกายเอธิโอเปียนออร์โธด๊อกซ์ มีเวลาให้ท่านสนุกกับขบวนแห่เต็มที่
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารในโรงแรม (ท่านสามารถไปร่วมสนุกต่อกับเทศกาลหลังอาหารค่ำ)
 
พักที่ Sheraton Addis Hotel หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 11 กรุงแอดดิส อะบาบา (ชมการแสดงพื้นเมืองที่แสนสนุก)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
เที่ยง รับประทานอาหารอิตาเลี่ยนที่ภัตตาคาร
 
บ่าย นำท่านเที่ยวชมเมืองและช๊อปปิ้งที่ตลาดพื้นเมือง นำท่านขึ้น ยอดเขาเอนโทโท(Entoto) เพื่อชมพระอาทิตย์อัสดง พร้อมกับชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแอดดิส อะบาบา
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองที่แสนสนุกประทับใจ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพฯ
 

วันที่ 12 แอดดิส อะบาบา – กรุงเทพฯ
00.05 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ ET 628
 
13.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
 


Gallery : แกรนด์เอธิโอเปีย 12 วัน**พร้อมชมงานคาร์นิวาล ประจำปี

ค่าบริการรวม

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-แอดดิส อะบาบา-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เอธิโอเปียน แอร์ไลน์ ชั้นประหยัด
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
 ค่าโรงแรมที่พัก 9 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ และค่าน้ำดื่ม วันละ 2 ขวด/ท่าน
 ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าอิหร่าน สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)

ค่าบริการไม่รวม

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 USD ต่อท่าน ต่อวัน รวม 11 วัน คิดเป็น 55 USD
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 2 USD ต่อท่าน ต่อวัน รวม 11 วัน คิดเป็น 22 USD
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ

เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชำระเงิน

 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 40,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน  หักค่ามัดจำ 40,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน  หักค่ามัดจำ 40,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน  หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากหมดอายุกรุณานำไปต่ออายุก่อนนำส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3
2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 35 mm x 45 mm หรือ 1.5 x 2 นิ้ว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถ่ายเอง)
3. กรอกข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งให้ท่าน ณ วันที่ทำการจองทัวร์)

เงื่อนไขอื่นๆ

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง
 ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น
 เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทาง
การเดินทางเป็นครอบครัว
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า
4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ม่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข
ที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

   Thai Baht Exchange Rate
    Thai Baht Converter