ทัวร์อเมริกาใต้ : เอกวาดอร์ – กาลาปากอส 10 วัน

KLM Airlines

เอกวาดอร์ – กาลาปากอส 10 วัน


ราคา 199,900 บาท

(ตะลุยดินแดนมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ.... ต้นกำเนิดแห่งวิวัฒนาการของสัตว์หลายพันธุ์ และ ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปเยือนแผ่นดิน เส้น อิเควเตอร์) ที่สุดแห่งทริปพิเศษ (ราคาสุดๆ)…. เยือน เอกวาดอร์ และ กาลาปากอส.... กิโต (เอกวาดอร์) พักค้าง 2 คืน – กาลาปากอส – บัลทรา – ซานตาครูซ ซานเตียโก้ – บาโธโลมิว – นอร์ธ ซีมัวร์ – กวายากิล ล่องเรือ Galapagos Legend Luxury รอบหมู่เกาะกาลาปากอส

เดินทาง :
• 13 - 22 ต.ค. 60 
• 22 - 31 ธ.ค. 60 
tag :
เอกวาดอร์ – กาลาปากอส 10 วัน


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ – อัมสเตอร์ดัม
09.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเค แอล เอ็ม รอยัล ดัชช์ แอร์ไลน์ส แถว P 1-15 ประตูทางเข้าที่ 7-8 อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
 
12.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์โดยสายการบินเค แอล เอ็ม รอยัล ดัชช์ แอร์ไลน์ส เที่ยวบิน KL876 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.35 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง ทั้งนี้สายการบินฯ มีบริการ อาหารกลางวัน และอาหารเย็น บนเครื่องบิน
 
18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสคิปโพลล์ (AMS) กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ (แนะนำ ให้ท่านเตรียมกระเป๋าเล็ก สำหรับพักค้างคืน 1 คืน ที่อัมสเตอร์ดัม ก่อนขึ้นเครื่องในวันรุ่งขึ้น สำหรับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่จะทำการ Check through ไปยังสนามบินกิโต ประเทศเอกวาดอร์)
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Mercure Airport Hotel **** หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 2 อัมสเตอร์ดัม – กิโต (เอกวาดอร์ – พักค้าง 2 คืน)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก
 
07.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินสคิปโพลล์ (AMS) เพื่อเชคอิน
 
10.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินกิโต (ประเทศเอกวาดอร์) โดยเที่ยวบิน KL751 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11.40 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง ทั้งนี้สายการบินฯ มีบริการ อาหารเช้า และอาหารกลางวัน บนเครื่องบิน
 
14.45 น. เดินทางถึงสนามบินกิโต (ประเทศเอกวาดอร์) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองกิโต (Quito) หรือชื่อทางการคือ ซานฟรันซิสโกเดกีโต (San Francisco de Quito) เป็นเมืองหลวงของประเทศเอกวาดอร์ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้ สำหรับเมืองกีโตตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ในแอ่งแม่น้ำกวายาบัมบา บนเนินเขาปีชินชา (15,728 ฟุต; 4,794 เมตร) ภูเขาไฟที่ยังทรงพลังในเทือกเขาแอนดีส ความสูงของเมืองอยู่ที่ระดับ 9,300 ฟุต (2,850 เมตร) เหนือระดับน้ำทะเล จึงทำให้กีโตเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของโลก นอกจากนี้เอกวาดอร์ยังมีอำนาจอธิปไตยเหนือหมู่เกาะกาลาปากอส (หมู่เกาะโกลอง) ในแปซิฟิก ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 965 กิโลเมตร (ประมาณ 600 ไมล์) เนื่องจากประเทศนี้ตั้งอยู่บริเวณที่เส้นศูนย์สูตรพาดผ่านจึงได้รับการตั้งชื่อตามคำในภาษาสเปนว่า Ecuador ซึ่งก็ตรงกับ "Equator" ในภาษาอังกฤษนั่นเอง นำท่านเที่ยวชมความงามของเมืองกีโตซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ให้เป็นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรมของมนุษยชาติเมื่อปี ค.ศ. 1978 โดยเริ่มจากจตุรัสอิสรภาพ (Independence Square) จตุรัสที่เปรียบเสมือนศูนย์รวมกำลังของคนในชาติ โดยเอกวาดอร์ได้ประกาศอิสรภาพจากการปกครองของสเปนในวันที่ 10 สิงหาคม 1809 ณ จตุรัสแห่งนี้ ดังนั้นที่นี่จึงเปรียบเสมือนสถานที่แห่งการประกาศความเป็นไทของประชาชนในชาติ นอกจากนี้บริเวณโดยรอบจตุรัสยังเป็นสถานที่ตั้งของอาคาร สิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น โบสถ์, พระราชวัง, และ อาคารรัฐสภาของประเทศเอกวาดอร์ นำท่านแวะถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา (Presidential Palace) สร้างขึ้นในปี 1809 ปัจจุบันเป็นอาคารรัฐสภาและสถานที่ราชการของประเทศเอกวาดอร์ จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับอารค์บิชอบพาเลส (Archbishop’s palace) ได้เวลานำท่านเข้าชมความงดงามของโบสถ์ประจำเมือง (Metropolitan Cathedral หรือ The Cathedral of Quito) เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกประจำเมืองกีโต สร้างขึ้นในปี 1562-1567 ซึ่งมีความสำคัญกับประเทศเอกวาดอร์ โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นหลังจากที่สเปนได้ขยายอาณานิคมและเข้ามายึดครองเมืองกีโต โบสถ์แห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Grand Mercure Alameda Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)
 

วันที่ 3 เที่ยวชมเมืองกีโต – เมืองปิชินชา – Monument of Middle of the World City
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเที่ยวชมสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญกับเมืองกีโต โดยเริ่มจาก The Basilica of the National Vow หรือที่รู้จักในนาม Basilica Church ซึ่งเป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์นีโอ-โกธิคขนาดใหญ่ ประกอบด้วยห้องโถงชาเปล กว่า 24 ห้อง นำท่านเข้าชมความงดงามของโบสถ์ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19 จากนั้นนำท่านชมจตุรัสซานฟรานซิสโก (San Francisco Square) หรือที่รู้จักในนาม El San Francisco จตุรัสแห่งนี้เป็นที่ตั้งของโบสถ์และอารามของ เซ็นต์ ฟรานซิส (Church and Monastery of St. Francis) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16 สถาปัตยกรรมบริเวณจตุรัสแห่งนี้เป็นแบบโคโลเนียลละตินอเมริกา นำท่านชมความงามของอารามเซ็นต์ ฟรานซิส และ สถาปัตยกรรมโดยรอบบริเวณ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพสถานที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์แห่งชนชาติเอกวาดอร์ตามอัธยาศัย
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองปิชินชา (Pichincha) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองกีโตประมาณ 26 กิโลเมตร อันเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์แห่งใจกลางโลก (Monument of the Middle of the World) เป็นอนุสาวรีย์ที่สูงประมาณ 30 เมตร สร้างขึ้นในปี 1979-1982 สำหรับเมืองปิชินชาแห่งนี้เป็นเมืองที่มีความสำคัญเนื่องจากในปี 1736 เป็นเมืองที่ใช้เป็นสถานที่วัดละติจูดของเส้นอิเควเตอร์และพิสูจน์สมมติฐานเรื่องโลกกลม (measure latitude at the Equator and prove the roundness of the Earth) โดยทีมนักวิทยาศาตร์ชาวเอกวาดอร์ นำทีมโดย เพโดร วินเซนต์ มอลโดนาโด (Pedro Vicente Maldonado) ในการพิสูจน์และวัดละติจูดของเส้นอิเควเตอร์ นำท่านสัมผัสประสบการณ์การถ่ายรูปที่ละติจูด 00, 00, 00 ได้เวลานำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อินทินันโซล่า (Intinan Solar Museum) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวิธีการวัดละติจูดเส้นอิเควเตอร์ในสมัยก่อน และ แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเทือกเขาแอนดิส ตั้งแต่สมัย 500 BC ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ในอดีตและภูมิปัญญาของนักวิทยาศาตร์ในสมัยก่อนในการหาจุดกึ่งกลางโลก ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองกีโต
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Grand Mercure Alameda Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)
 

วันที่ 4 เปิดโลกกาลาปากอส โดยเรือ Galapagos Legend Cruise – เกาะซานตาครูซ
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบ Breakfast box
 
05.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินกีโต เพื่อเชคอิน
 
06.55 น. ออกเดินทางสู่หมู่เกาะกาลาปากอส โดยเที่ยวบิน AV1632 (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง)
 
09.20 น. เดินทางถึงสนามบินบัลทรา (Baltra) แห่งหมู่เกาะกาลาปากอส (Galapagos) ซึ่งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิก อันเป็นส่วนหนึ่งของเอกวาดอร์ และองค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนให้หมู่เกาะกาลาปากอส เป็นมรดกโลกเมื่อปี 1978 เพราะมีพืชพันธุ์หายากและสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์มากมาย ทั้งบนเกาะและบริเวณทะเลโดยรอบ นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือบัลทรา (Baltra) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่เกาะซานตาครูซ (Santa Cruz) เพื่อทำการเชคอินขึ้นเรือ “Galapagos Legend Cruise” ซึ่งเป็นเรือสำราญที่ใช้ในการล่องเพื่อเข้าชมหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่อยู่ภายใต้หมู่เกาะกาลาปากอส
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 
บ่าย เรือสำราญ “Galapagos Legend” นำท่านเดินทางสู่เกาะซานตาครูซ (Santa Cruz Island) ซึ่งเป็นพื้นที่ราบสูงบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่เกาะกาลาปากอส เมื่อเรือจอดเทียบท่าที่เกาะแห่งนี้ เจ้าหน้าที่เรือสำราญ นำท่านเที่ยวชม เขตพิทักษ์พันธุ์เต่ายักษ์กาลาปากอส (Giant Land Tortoise Natural Reserve) ให้ท่านได้สัมผัสกับธรรมชาติของเต่ายักษ์กาลาปากอสอย่างใกล้ชิด ซึ่งมีอายุขัยยืนยาวตั้งแต่ 150-200 ปี น้ำหนักของเต่าแต่ละตัวนั้นเมื่อโตเต็มวัยจะหนักถึง 250-300 กิโลกรัมเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านชม แท่งเสาลาว่า (Lava Tubes) รวมไปถึงอุโมงลาว่า (Lava Tunnel) ซึ่งเกิดจากเถ้าหินภูเขาไฟและการประทุของภูเขาไฟเมื่อครั้งอดีตกาล ก่อตัวขึ้นมาเป็นแท่งหินและอุโมงค์รูปทรงประหลาด น่าอัศจรรย์ยิ่ง บริเวณใกล้เคียงยังเป็นที่ตั้งของ ปากปล่องภูเขาไฟ (Pit Crater) ซึ่งนักโบราณคดีได้วิเคราะห์แล้วว่าเกิดจากการยุบตัวของแผ่นดินในอดีต นอกจากนี้บริเวณนี้เป็นทำเลทองซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนกหลายสายพันธุ์แห่งหมู่เกาะกาลาปากอส จากนั้นได้เวลานำท่านกลับสู่เรือสำราญ
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เรือสำราญออกเดินทางสู่ ท่าเอกาส เกาะซานเตียโก้ (Ega port , Santiago Island)
 

วันที่ 5 เกาะซานเตียโก้ – บาโธโลมิว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ เรือสำราญนำท่านเดินทางสู่เกาะซานเตียโก้ (Santiago Island) ณ ท่าเอกาส (Egas port) ซึ่งตั้งชื่อไว้เป็นอนุสรณ์แด่ นาย จอร์จ เอกาส ผู้ซึ่งเป็นผู้เริ่มสำรวจเกาะแห่งนี้เมื่อปี ค.ศ.1930 และได้เปิดเหมืองเกลือขึ้น ณ เชิงเขาภูเขาไฟชูการ์โลฟ (Sugarloaf Volcano) หลังจากที่ชาร์ลส ดาร์วิน ได้ค้นพบครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1835 นอกจากนี้จุดเด่นของสถานที่แห่งนี้คือ หาดสีดำ (Volcano Black Beach) ซึ่งเกิดจากการสะสมของเถ้าถ่านภูเขาไฟในอดีต เจ้าหน้าที่เรือสำราญจะนำท่านเดินชมความสวยงามของเกาะ พร้อมเก็บภาพความน่าประทับใจของสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นสิงโตทะเล (Sea lion) ซึ่งตั้งรกราก (Colony) อยู่บริเวณรอบๆหาด และนกหลากหลายสายพันธุ์ อาทิเช่น นกเพลิแกน นกบู้บี้ตีนฟ้า นกฟิ้นช์ ฯลฯ นอกจากนี้ทางคณะอาจมีโอกาสได้พบปะกับ อีกัวน่าทะเล (Marine Iguana) ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณชายหาดก็เป็นได้ สมควรแก่เวลานำท่านขึ้นเรือสำราญเพื่อมุ่งหน้าสู่เกาะบาโธโลมิว(Batolome Island)
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 
บ่าย เรือสำราญเทียบท่า ณ เกาะบาโธโลมิว (Batolome Island) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมที่สุดแห่งหนึ่งของหมูเกาะกาลาปากอส จุดสูงสุดของเกาะสูงเพียง 114 เมตรจากระดับน้ำทะเล สภาพพื้นผิวของเกาะเป็นรูปทรงประหลาดตะปุ่มตะป่ำที่สรรค์สร้างโดยธรรมชาติและการประทุของภูเขาไฟในอดีต ก่อให้เกิดเป็นทัศนียภาพอันน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงด้านการดำน้ำดูธรรมชาติและปะการังมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งเนื่องด้วยจากสภาพความใสสะอาดของน้ำและอ่าวรูปทรงจันทร์เสี้ยว ส่งผลให้สภาพคลื่นที่ไม่แรงมาก ทำให้สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลมักนิยมอาศัยอยู่บริเวณนี้ หากโชคดี ท่านอาจได้พบกับสิงโตทะเล เต่าทะเล และนกเพนกวินระหว่างการดำน้ำดูปะการังก็เป็นได้ อิสระให้ท่านเก็บบรยากาศริมหาด หรือดำน้ำ (Snorkling) เพื่อชมทัศนีภาพใต้น้ำบริเวณที่เจ้าหน้าที่เรือจัดเตรียมไว้ให้ ถึงเวลาสมควรแก่เวลานำท่านกลับขึ้นเรือสำราญ
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เรือสำราญออกเดินทางสู่ดรากอนฮิลล์ เกาะซานตาครูซ (Dragon Hill , Santa Cruz)
 

วันที่ 6 เกาะซานตาครูซ (ดราก้อนฮิลล์) – เกาะนอร์ธซีมัวร์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ เรือสำราญเทียบท่า ณ ดราก้อนฮิลล์ (Dragon Hill) เกาะซานตาครูซ อีกหนึ่งเกาะในหมู่เกาะกาลาปากอส ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนกฟลามิงโก้ (***ตามฤดูกาล) และอิกัวน่าบกจำนวนมาก เจ้าหน้าที่เรือจะพาท่านเดินชมลัดเลาะจากริมชายหาดเข้าสู่บริเวณบึงหรือบ่อน้ำ เพื่อชมนกฟลามิงโก้ (Flamingo) นกสีชมพูสดใส ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนสีของการผัดขนตามธรรมชาติ ว่ากันว่าสารสีชมพูที่ปกคลุมขนตามร่างกายเกิดจากสารอาหารที่ตัวนก ฟลามิงโก้ได้รับเข้าไป โดยยิ่งสารอาหารอุดมสมบูรณ์เท่าไร สีชมพูตามร่างกายจะยิ่งเด่นชัดยิ่งขึ้น บริเวณรอบๆท่านยังสามารถพบอิกัวน่าบก ซึ่งมีสีสันแปลกตาและแตกต่างไปจากอิกัวน่าทะเลที่ท่านได้พบเห็นในวันที่ผ่านมา นอกจากนี้ท่านยังสามารถมีโอกาสได้พบนกนานาพันธุ์ซึ่งอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็น ดาร์วินฟิ้นช์ มอกกิ้งเบิร์ด ฯลฯ
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 
บ่าย เรือสำราญนำท่านสู่ นอร์ธ ซีมัวร์ (North Semour) เกาะเล็กๆทางตอนเหนือของเกาะซานตาครูซ นับเป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวชุกชุมที่สุดในหมู่เกาะกาลาปากอส เนื่องจากอยู่ใกล้ที่ตั้งของสนามบินบัลทรา และเกาะซานตาครูซ นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่ของนกบูบี้หลากหลายสายพันธุ์ ทั้งนกบูบี้ตีนสีฟ้า, บูบี้หน้ากาก และ บู้บี้ตีนสีแดง อีกทั้งยังเป็นที่อยู่ของ ฝูงสิงโตทะเลตัวผู้ ที่ส่งเสียงร้องข่มขวัญเพื่อต่อสู้แย่งชิงความเป็นใหญ่และแย่งชิงตัวเมีย เจ้าหน้าที่เรือสำราญจะนำท่านลงสำรวจเกาะเล็กๆแห่งนี้ ซึ่งบริเวณชะหง่อนผาของเกาะเป็นที่อยู่อาศัยของนกโจรสลัด (Frigate birds) นกขึ้นชื่ออีกชนิดของกาลาปากอสและเป็นสัตว์ที่ต้องมาดูให้ได้ นกโจรสลัดเป็นนกที่มีกระพุ้งแก้มสีแดงและสามารถพองตัว ขยายขนาดได้ อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศของเกาะนอร์ธซีมัวร์ จนได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับขึ้นเรือสำราญ สมควรแก่เวลานำท่านกลับขึ้นเรือสำราญเพื่อเดินทางสู่สนามบินบัลทราในวันรุ่งขึ้น
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
 

วันที่ 7 ศูนย์อนุรักษ์เต่ายักษ์กาลาปากอส เซอร์โร โคโลราโด เกาะซานคริสโตบอล
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ เรือสำราญนำท่านมุ่งสู่เกาะบัลทราเพื่อเตรียมเชคอินและขึ้นเครื่องสู่เมืองกวายากิล (Guayaguill) อีกหนึ่งเมืองใหญ่ของเอกวาดอร์
 
10.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินกาลาปากอส สู่ สนามบินกวายากิล โดยเที่ยวบิน AV1633 (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ช.ม.)
 
13.20 น. เดินทางถึงเมืองกวายากิล ประเทศเอกวาดอร์
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านเดินทางท่องเที่ยวในเมืองกวายากิล (Guayaquill) หรือชื่อทางการคือ ซานเตียโกเดกวายากิล เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดของประเทศเอกวาดอร์ เป็นเมืองหลวงของจังหวัดกวายัส ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ กวายากิลตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำกวายัสที่ไหลลงมหาสมุทรแปซิฟิกที่อ่าวกวายากิล อันเนื่องจากสถานที่ตั้งทำให้เมืองเป็นศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศเอกวาดอร์ นำท่านเข้าชมสวนประวัติศาสตร์แห่งกวายากิล (Parque Historico Guayaquill) ซึ่งจัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเอกวาดอร์บนพื้นที่กว่า 8 เอเคอร์ แบ่งโซนพื้นที่ออกเป็น 3 โซนคือ โซนสัตว์ป่า (Wildlife zone), โซนวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของคนในอดีต (Tradition zone) และ โซนหมู่บ้านจำลอง (Urban zone) นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีการจัดสวนดอกไม้อีกด้วย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวเอกวาดอร์ตามอัธยาศัย
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Wydham Guayagil Hotel ***** หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 8 กวายากิล – ซิตี้ทัวร์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเที่ยวชมความโดดเด่นและความน่าทึ่งของเมืองกวายากิล ซึ่งได้รับสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งแปซิฟิก” (The Pacific Pearl) โดยทัวร์เริ่มจาก Seminario Park หรือที่รู้จักโดยในนาม “อิกัวนาปาร์ค” เนื่องจากสวนแห่งนี้เป็นที่อนุรักษ์และอยู่อาศัยของอิกัวนา โดยภายในสวนแห่งนี้ยังมีโบสถ์สไตล์โกธิคที่สวยงามและสำคัญของเมืองนี้ นำท่านเข้าชมความงามภายในโบสถ์ จากนั้นนำท่านสู่ย่าน Waterfront และ Malecon 2000 ซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่มีอาคารและสถาปัตยกรรมร่วมสมัย หลากสีสัน เหมาะแก่การบันทึกภาพเป็นอย่างยิ่ง นำท่านสู่ย่านลาส ปีนาส (Las Penas) ซึ่งเป็นย่านที่มีสถาปัตยกรรมอาคารสิ่งก่อสร้างโบราณสไตล์โคโลเนียลที่มีความคลาสสิคและสวยงาม เหมาะแก่การบันทึกภาพอาคารโบราณแห่งเอกวาดอร์ จากนั้นนำท่านเข้าชมโบสถ์ซานโต โดมินโก (Santo Domingo) ซึ่งเป็นโบสถ์แห่งแรกของเมืองกวายากิล สร้างขึ้นในปี 1548 โดยชาวโดมินิกัน แต่ถูกไฟไหม้เสียหายในปี 1625 โดยพวกโจรสลัด หลังจากนั้นได้มีการบูรณะโบสถ์แห่งแรกของเมืองกวายากิลขึ้นมาใหม่ในปี 1938 อิสระให้ท่านได้เก็บภาพสีสันของบ้านเมืองและความงดงามภายในโบสถ์แห่งนี้ตามอัธยาศัย
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ มอลล์ เด โซล (Mal De Sol) ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองกวายากิล มีร้านค้ามากกว่า 250 ร้านค้า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากก่อนบินกลับกรุงเทพฯ ตามอัธยาศัย
 
15.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินกวายากิล (Guayaquil)
 
18.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินกวายากิล (GYE) สู่สนามบิน อัมสเตอร์ดัม (AMS) โดยสายการบิน เค แอล เอ็ม รอยัล ดัชช์ แอร์ไลน์ส (KLM) เที่ยวบินที่ KL 755 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.30 ชั่วโมง)
 

วันที่ 9 อัมสเตอร์ดัม – กรุงเทพมหานคร
13.15 น. ********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเครื่องบิน เดินทางถึงกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
 
17.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เค แอล เอ็ม รอยัล ดัชช์ แอร์ไลน์ส (KLM) เที่ยวบินที่ KL875 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.45 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารค่ำ และ อาหารเช้าบนเครื่องบิน
 

วันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
09.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....
 


Gallery : เอกวาดอร์ – กาลาปากอส 10 วัน

ค่าบริการรวม

 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน KLM (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ
 ค่าที่พักตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
 ค่าวีซ่าเชงเก้น
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชำระเงิน

งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 100,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 90 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง

* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
* ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%
* ยกเลิก 30-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำเต็มจำนวน
* ยกเลิก 0 -29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

เงื่อนไขอื่นๆ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งก่อนเดินทาง
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

   Thai Baht Exchange Rate
    Thai Baht Converter