ทัวร์อินเดีย : เลห์-ลาดัคห์ 8 วัน

Air India

เลห์-ลาดัคห์ 8 วัน


ราคา 52,900 บาท

เลห์-เฮมิส-นูบรา วัลเลย์-ทะเลสาบแปงกอง-ลามายูรู-อัครชาดาม สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย..ดินแดนภารตะที่มีความหลากหลายด้านศาสนา และความเชื่อ อารยะธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุเก่าแก่ถึง 5,000 ปี มากมายด้วยศิลปะอันงดงาม ต้นกำเนิดของศาสดาของโลก เส้นทางสู่ดินแดนบนที่ราบสูงตอนปลายของเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งมีหิมะปกคลุมไปเกือบตลอดทั้งปี สัมผัสเทือกเขาสูงหลากสีสันแห่งดินแดนลาดัคห์ ทุ่งหญ้าเขียวขจีบนแผ่นดินแคชเมียร์ ธารน้ำตกที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็ง Glacier รวมถึงความงดงามของธรรมชาติ ปราสาท, พระราชวัง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน อารยะธรรมเก่าแก่ของชนชาวทิเบต

เดินทาง :
• 9 - 16 ก.ย. 60 
tag :
เลห์-เฮมิส-นูบรา วัลเลย์-ทะเลสาบแปงกอง-ลามายูรู-อัครชาดาม


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - เดลี
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์ อินเดีย ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 10 แถว W
 
08.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน แอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 333 (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชม./รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)
 
12.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ อินทิราคานธีร์ ในกรุงเดลี ตามเวลาท้องถิ่น (ช้ากว่าไทยประมาณ 1.30 ชม.) นำท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย นำท่านชม วัดอัครชาดาม (Akshadham Temple) ซึ่งเป็นวัดฮินดูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นโดยองค์กร BAPS โดย ประมุข สวามี มหาราช (Pramukh Swami Maharaj) เพื่ออุทิศแด่ ท่านสวามีนารายัน (Lord Swaminarayan) ผู้นำนิกาย สวามีนารายัน (Swaminarayan) ของศาสนาฮินดู ในวาระครบรอบ 200 ปี (ค.ศ. 1781-1981) เป็นศูนย์รวมเกี่ยวกับอารยธรรมอินเดีย และมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมและศิลปะต่างๆ อาทิเช่น รูปปั้นการกวนเกษียรสมุทรของยักษ์ และเทวดา, รูปปั้นการนั่งบรรลุธรรมใต้ต้นโพธิ์ ซึ่งมีเหล่าสรรพสัตว์ต่างๆ อาทิ ช้าง, กวาง, หมาป่า, ลิง, เสือ คอยรับใช้ เป็นต้น ซึ่งใช้สถาปนิกจำนวนกว่า 7,000 คน ใช้เวลาก่อสร้างกว่า 5 ปี จากนั้น นำท่านชม เมืองเดลีใหม่ (NEW DELHI) ที่มีความใหม่ตามวัฒนธรรมอังกฤษ เมืองหลวงของประเทศอินเดีย ชมศิลปะการก่อสร้างเมืองที่อังกฤษ ได้สร้างและมีการวางผังเมืองที่ทันสมัย และสวยงามตามวัฒนธรรมของอังกฤษ และติดอับดับหนึ่งในนครหลวงของโลก ผ่านชม ตึกที่ทำการของคณะรัฐบาล ราษฎร์ปติภวัน (Rashtrapati Bhavan) หรือทำเนียบประธานาธิบดีของอินเดีย ตั้งอยู่ ที่ต้นถนน Rajpath ชม ประตูชัยอินเดีย หรือ “India Gate” อันสูงใหญ่สง่างาม คล้ายประตูชัยในปารีส “India Gate” หรือประตูเมืองอินเดีย เป็นสิ่งก่อสร้างมีลักษณะคล้ายคลึง L’ Arc de Triomphe ของฝรั่งเศส มีความมุ่งหมายให้เป็นอนุสรณ์แก่ทหารที่พลีชีวิตในสงครามครั้งสำคัญๆของอินเดีย
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร /โรงแรม
 
พักที่ Radission Blu at Dwarka Hotel มาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 2 เดลี - เลห์
06.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเลห์ โดยสายการบิน แอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 445 (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชม.)
 
07.45 น. เดินทางถึงสนามบินเลห์ ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในระดับความสูง 3,505 เมตร จากระดับน้ำทะเล และยังคงมีกลิ่นอายวัฒนธรรมของชาวทิเบตหลงเหลือให้เห็น นำท่านเดินทางสู่ที่พักเพื่อพักผ่อนและปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับความเบาบางของอากาศ ในระดับความสูงของเมืองเลห์ พักผ่อนดื่มชา กาแฟ
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
 
บ่าย นำท่านชม Shanti Stupa (Gompa) ซึ่งเป็นเจดีย์สันติภาพ สร้างโดยพระลามะชาวญี่ปุ่น เป็นจุดชมวิวที่สามารถเห็นตัวเมืองเลห์ และพระราชวังเลห์ได้อย่างชัดเจน จากนั้น นำท่านชม พระราชวังเลห์ (Leh Palace) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในต้นศตวรรษที่ 17 เป็นพระราชวัง ที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นกลางเมืองเลห์ ขนาดความสูง 9 ชั้น ถูกสร้างในปี ค.ศ.1630 มีลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมใกล้เคียงกับพระราชวังโปตาลาในทิเบต คือมีผนังเอียงเข้าหากันทุกด้าน จากนั้น นำท่านเดินชมความงดงามเมืองเลห์ ชมร้านค้าต่างๆ และผู้คนท้องถิ่นที่ ตลาดพื้นเมืองเลห์
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม
 
พักที่ Pangong Hotel (ระดับมาตรฐาน 4 ดาวพื้นเมือง) หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 3 เมืองเลห์-เมืองเชย์-วัดเฮมิส-วัดธิคเซย์-สตอคพาเลช-พระราชวังเชย์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเชย์ (SHEY) ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของลาดัคห์ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเลห์ไปทางทิศใต้ประมาณ 15 ก.ม. อยู่ห่างออกไปทางใต้ของเลห์ ชม วัดเฮมิส (Hemis Monastery) ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของลาดัคห์ เป็นวัดของนิกาย Dukpa ของพุทธศาสนาแบบทิเบต จากนั้น นำท่านเยี่ยมชม วัดธิคเซย์ (Thiksey Monastery) ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางตอนใต้ของเลห์ ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่สวยที่สุดของลาดัคห์ ซึ่งเป็นวัดของนิกายเกลุคปา (Gelukspa) ภายในวัดมีรูปปั้นของพระศรีอารยะเมตไตรย์ ซึ่งชาวพุทธสายมหายาน เชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตว์องค์ต่อไป ที่จะคอยช่วยเหลือมนุษย์
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย นำท่านชม พระราชวังเชย์ (Shey Palace) ซึ่งถูกสร้างขึ้นราวๆ ต้นศตวรรษที่ 17 สร้างโดยกษัตริย์ Deldan Namgyal เพื่อเป็นการระลึกถึงผู้เป็นพระบิดา Singay Namgyal กำแพงพระราชวังถูกฉาบด้วยทองคำผสมทองแดง ก่อสร้างเพื่อเป็นพระราชวังฤดูร้อน ของกษัตริย์แห่งลาดัคห์ ภายในมีรูปปั้นของพระศากยมุณี ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ นำท่านชม พระราชวังเชย์ (Shey Palace) ซึ่งถูกสร้างขึ้นราวๆ ต้นศตวรรษที่ 17 สร้างโดยกษัตริย์ Deldan Namgyal เพื่อเป็นการระลึกถึงผู้เป็นพระบิดา Singay Namgyal กำแพงพระราชวังถูกฉาบด้วยทองคำผสมทองแดง ก่อสร้างเพื่อเป็นพระราชวังฤดูร้อน ของกษัตริย์แห่งลาดัคห์ ภายในมีรูปปั้นของพระศากยมุณี ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ จากนั้น ชม พิพิธภัณฑ์สตอคพาเลส (Stok Palace) ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของราชวงศ์ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1825 ปัจจุบันยังเป็นที่เก็บสะสมของใช้ เครื่องแต่งกายของราชวงศ์ มงกุฎของกษัตริย์ ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับที่พัก
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม
 
พักที่ Pangong Hotel (ระดับมาตรฐาน 4 ดาวพื้นเมือง) หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 4 เมืองเลห์-ทะเลสาบแปงกอง-เมืองเลห์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบแปงกอง ระดับความสูง 4,350 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ระยะทาง 320 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง โดยผ่านเส้นทาง Changla Pass ซึ่งเป็นเส้นทางที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิคนิค
 
บ่าย ชมความงามของ ทะเลสาบแปงกอง (Pangong Lake) ซึ่งมีความยาวถึง 40 ไมล์ และกว้าง 2-4 เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงสุดในโลกคือ มีความสูงถึง 14,256 ฟุตจากระดับน้ำทะเล ชมความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาสูงเป็นฉากหลัง ทางการเพิ่งเปิดให้ นักท่องเที่ยวเข้าชมเมื่อไม่นานมานี้ น้ำในทะเลสาบแห่งนี้มีสีสันที่งดงามมาก โดยเฉพาะในช่วงเย็นน้ำจะมีสีน้ำเงินเข้ม ส่วนในช่วงเช้าจะมีสีที่อ่อนกว่า และพื้นที่ 75% ของทะเลสาบอยู่ในดินแดนทิเบต อีก 25% อยู่ในเขตของประเทศอินเดีย ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเลห์ โดยใช้เส้นทางเดิม
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม
 
พักที่ Pangong Hotel (ระดับมาตรฐาน 4 ดาวพื้นเมือง) หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 5 เมืองเลห์-นูบรา วัลเลย์-เมืองเลห์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังจากนั้นเดินทางสู่ หุบเขานูบรา ใช้เวลาเดินทาง 5- 6 ชั่วโมง ระหว่างทางสัมผัสความยิ่งใหญ่ของเทือกเขาคาราโครัมและเทือกเขาหิมาลัยที่โอบล้อมเมืองลาดัก ชมเส้นทางรถยนต์ที่สูงที่สุดในโลก Khardungla Pass สูง 5,602 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จากจุดนี้เราสามารถมองเห็นเทือกเขาคาราโครัมในประเทศปากีสถานได้
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร/โรงแรม
 
บ่าย เดินทางต่อไปยัง หุบเขานูบรา (Nubra Valley) หรือ หุบเขาแห่งดอกไม้ ทางเหนือของเมืองเลย์ ชมดอกไม้นานาพันธุ์ เช่น ดอกแอปเปิ้ล สวนแอปริคอต และนกนานาชนิด เส้นทางนี้เป็นเส้นทางลัดเลาะหุบเขา แวะชม วัดดิสกิต ตั้งอยู่บนเนินเขาเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม วัดดิสกิตเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในหุบเขานูบรา ภายในประดิษฐานพระศรีอาริยเมตไตขนาดใหญ่มาก จากนั้น นำท่านสนุกสนานกับการขี่อูฐ ที่ทะเลทรายบนเทือกเขาหิมาลัย (ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ) นูบรา วัลเล่ย์ อยู่ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณสองพันกว่าเมตร ได้เวลาสมควร นำท่านออกเดินทางกลับสู่เลห์ โดยใช้เส้นทางผ่าน Khardungla Pass เส้นทางเดิมที่มา
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม
 
พักที่ Pangong Hotel (ระดับมาตรฐาน 4 ดาวพื้นเมือง) หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 6 เมืองเลห์-เมืองอูเล-เมืองลามายูรู-เมืองเลห์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอูเล (ULE) ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างแวะชม วัดลิคีร์ (Liker Monastery) วัดนี้ตั้งอยู่ห่างจากเมืองเลห์ ออกมาทางทิศตะวันตกประมาณ 53 กิโลเมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1065 โดยพระลามะ Duwang Chosje และถูกบูรณะในศตวรรษที่ 18 มีการตกแต่งด้วยศิลปกรรมของชาวทิเบต อายุมากกว่า 300 ปี จากนั้น ชม วัดอัลชิ (Alchi Monastery) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงขนาดใหญ่ ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ในบริเวณประกอบไปด้วยอาคารต่างๆ เช่นหอประชุม วิหารต่างๆ รูปปั้นและไม้แกะสลักต่างๆ มีตำนานว่านำมาจากแคชเมียร์เมื่อศตวรรษที่ 11
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองลามายูรู (LAMAYURU) ชม วัดลามายูรู (Lamayuru Monastery) ซึ่งอยู่ห่างจากเลห์ 125 ก.ม. ถูกสร้างโดยหินทราย วัดนี้เป็นของนิกาย Drigungpa อดีตเคยอยู่ในความดูแลของ Kadampa โรงเรียนของพุทธศาสนาแบบทิเบต ก่อนที่จะถูกนิกาย Drigungpa เข้ายึดครอง หลังจากนั้น แวะชมความงามของ Basgo Palace อยู่ทางทิศตะวันตกของเลห์ ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเลห์ โดยเส้นทางเดิม
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม
 
พักที่ Pangong Hotel (ระดับมาตรฐาน 4 ดาวพื้นเมือง) หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 7 เมืองเลห์ – กรุงเดลี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
11.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเดลี โดยสายการบิน แอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 446
 
12.35 น. เดินทางถึง กรุงเดลี
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย นำท่านชม สุสานจักรพรรดิหุมายูน (Humanyun Tomb) ต้นแบบของทัชมาฮาล สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1565 โดยคำสั่งของ ฮาจี เบกุม (Haji Begum) พระชายาของจักรพรรดิหุมายูน กษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์โมกุล ออกแบบโดยสถาปนิกชาวเปอร์เซีย ชื่อว่า มิรัก เมอร์ซ่า กิยัส (Mirak Mirza Ghiyas) และเป็นสุสานแรกของราชวงศ์โมกุลที่สร้างขึ้นในกรุงเดลี จนเป็นต้นแบบให้สุสานอื่นๆ ของจักรพรรดิองค์ต่อมาของราชวงศ์นี้ สถาปัตยกรรมหรือเอกลักษณ์ของสุสานโมกุลแห่งนี้ ได้แก่ พื้นที่สุสานตั้งอยู่กลางสวนรูปทรงเรขาคณิตที่ลอกเลียนมาจากเปอร์เซีย ตัวสุสานทรงแปดเหลี่ยม ตกแต่งด้วยการฝังหินอ่อนเป็นลวดลายเรขาคณิตลงบนหินทรายแดง และช่องหน้าต่างฉลุเป็นลวดลาย เรียกว่า จาลี (Jali) ซึ่งแสงสามารถส่องเข้ามาภายในอาคารได้ จากนั้น ชม วัดบาไฮ (Baha’i House of Worship) หรือ สักการะสถานบาไฮ หรือ วัดดอกบัว (Lotus Temple) ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว เนื่องจาก มีตัวอาคารเป็นสิ่งก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ซึ่งใช้หินอ่อนสร้างเป็นรูปดอกบัวขนาดใหญ่กำลังคลี่กลีบบานพ้นน้ำ (ด้านล่างจะเป็นสระน้ำเล็กๆ 9 สระ) ด้านในวัดเป็นห้องกว้าง มีที่นั่งจุคนได้ถึง 1,300 คน และไม่ว่าจะนับศาสนาหรือนิกายใด ก็สามารถเข้ามานั่งทำสมาธิได้ เนื่องจาก ตระกูลบาไฮ (Baha’i) ซึ่งสร้างที่นี่ เชื่อว่าทุกศาสนาล้วนต้องการสร้างสันติสุขให้โลก ฉะนั้น วัดแห่งนี้จึงเปิดกว้างสำหรับคนทุกชาติและทุกศาสนา ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางไปยัง ตลาดจันพัทธ์ (Janpath Market) อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากกลับบ้านได้ตามอัธยาศัย
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย Ego Thai Restaurant
 
พักที่ Radission Blu at Dwarka Hotel มาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 8 กรุงเดลี-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เตรียมเก็บสัมภาระ ข้าวของ เครื่องใช้ ให้เรียบร้อย จากนั้นเดินทางสู่สนามบินฯ
 
13.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 332
 
19.35 น. เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ/กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ
 


Gallery : เลห์-ลาดัคห์ 8 วัน

ค่าบริการรวม

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ-เดลี-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์ อินเดีย
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ภายในประเทศ เดลี-เลห์-เดลี โดยสายการบิน แอร์ อินเดีย
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัย ของสนามบินทุกแห่ง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดีย สำหรับหนังสือเดินทางไทย
 ค่าโรงแรมที่พัก 7 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ และค่าน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
 ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
-รถโค้ชปรับอากาศในเดลี และรถจิ๊ป (ไม่ปรับอากาศ) ในเลห์ คันละ 4 ท่าน เท่านั้น
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กับบริษัทประกันภัย ไทยวิวัฒน์

ค่าบริการไม่รวม

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ พนักงานบริการฯ 5 USD / วัน / ท่าน รวม 35 USD ตลอดการเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าจัดทำเอกสาร และค่าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างด้าว
 ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)

เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชำระเงิน

ชื่อบัญชี นายอภิวัฒน์ จิตต์ปรารพ (หรือสั่งจ่ายเช็ค)
ธนาคาร เลขที่บัญชี สาขา ประเภทบัญชี
 กรุงเทพ 118-5-07988-4 สีลม ออมทรัพย์
 ไทยพาณิชย์ 404-8-41630-8 อาคารสาทร สแควร์ ออมทรัพย์
 กสิกรไทย 616-2-08610-1 อาคารสาทร สแควร์ ออมทรัพย์
 กรุงไทย 022-0-12592-9 สีลม ออมทรัพย์

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน  หักค่าทัวร์ 50%
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-24 วัน  เก็บค่าบริการ 100%

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากหมดอายุกรุณานำไปต่ออายุก่อนนำส่ง และเหลือหน้าไว้แสตมป์อย่างน้อย 2-3 หน้า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 x 2 นิ้ว พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น (สำคัญมาก) ทางสถานทูตไม่รับพิจารณากรณีรูปที่ถ่ายเอง
3. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
4. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งให้ท่าน ณ วันที่ทำการจองทัวร์)
**การขอวีซ่าอินเดีย จำเป็นที่จะต้องโชว์ตัว ณ สถานทูตอินเดีย ไม่ว่ากรณีใดๆ**

เงื่อนไขอื่นๆ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทาง

   Thai Baht Exchange Rate
    Thai Baht Converter