ทัวร์แอฟริกา : เบสท์ออฟแอฟริกา 11 วัน

Kenya Airways

เบสท์ออฟแอฟริกา 11 วัน


ราคา 199,900 บาท

ซิมบับเว – แซมเบีย- บอสวานา – นามิเบีย- เคนย่า ลิฟวิ่งสโตน (แซมเบีย) – น้ำตกวิคตอเรียฝั่งแซมเบีย – บอสวานา – โชเบ้ - ล่องเรือแม่น้ำซิมเบซี Game Drive – ซิมบับเว – ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก – น้ำตกวิคตอเรีย (ซิมบับเว) วินด์ฮุก (นามิเบีย ) – ทะเลทรายนามิบ – 4WD ทะเลทราย – สวาคัมมุนด์ – กานับ – หุบเขาพระจันทร์ – วาลวิสเบย์ – ล่องเรือชมปลาวาฬ – เคนย่า ซาฟารี

เดินทาง :
• 6 - 16 ก.ค. 60 
tag :
ซิมบับเว, แซมเบีย, บอสวานา, นามิเบีย, เคนย่า, ลิฟวิ่งสโตน, (แซมเบีย), น้ำตกวิคตอเรียฝั่งแซมเบีย, บอสวานา, โชเบ้, ล่องเรือแม่น้ำซิมเบซี , GameDrive, ซิมบับเว, ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก, น้ำตกวิคตอเรีย, (ซิมบับเว) , วินด์ฮุก, (นามิเบีย ), ทะเลทรายนามิบ, 4WD, ทะเลทราย, สวาคัมมุนด์, กานับ, หุบเขาพระจันทร์, วาลวิสเบย์, ล่องเรือชมปลาวาฬ, เคนย่าซาฟารี


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร
22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ส แถว W เคาน์เตอร์ที่ 14 - 15
 

วันที่ 2 เคนย่า – ลิฟวิ่งสโตน (แซมเบีย) – น้ำตกวิคตอเรีย (แซมเบีย) (พักค้าง 2 คืน)
00.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า โดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ส เที่ยวบิน KQ861 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ บริการ อาหารค่ำ ระหว่างเที่ยวบินสู่กรุงไนโรบี
 
05.25 น. เดินทางถึงสนามบินไนโรบี (NBO) แวะเปลี่ยนเครื่องเที่ยวบิน KQ 782
 
07.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินไนโรบี (NBO) สู่สนามบินลิฟวิ่งสโตน (LVI) โดยเที่ยวบิน KQ782
 
09.35 น. เดินทางถึงสนามบินลิฟวิ่งสโตน (LVI) ปรเทศแซมเบีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่น้ำตกวิคตอเรีย (Victoria Falls) ฝั่งแซมเบีย เพื่อชมน้ำตกที่สำคัญและสวยงามอีก 2 แห่งซึ่งอยู่ฝั่งแซมเบีย คือ น้ำตก Armchair Falls ซึ่งเป็นจุดที่น้ำตกมีความสูงเป็นอันดับสอง รองจาก Rainbow Falls สูงถึง 101 เมตร อีกแห่งหนึ่งคือ น้ำตก Eastern Cataract ซึ่งสวยงามไม่แพ้จุดอื่นๆ เช่นเดียวกัน การเดินชมน้ำตกจะต้องเปียกจากละอองน้ำ และฝนที่อาจตกได้ตลอดทั้งปี เพราะฉะนั้นควรเตรียมเสื้อกันฝนที่มีฮู้ด (ทางบริษัท มีบริการเสื้อกันฝนให้ลูกค้าทุกท่าน) ร่ม ติดตัวไปด้วยและอย่าลืมถุงหรือกระเป๋ากันน้ำสาหรับกล้องต่างๆ
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบ Boma ซึ่งเป็นภัตตาคารอาหารพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงสัมผัสบรรยากาศและลิ้มลองอาหารในแบบแอฟริกัน นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Avani Hotel **** หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 3 พิพิธภัณฑ์ ลิฟวิ่งสโตน – นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตกวิคตอเรีย – บอสวานา
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านสัมผัสประสบการณ์การนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตกวิคตอเรียจากมุมสูง (Helicopter tour 15 mins) ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของแผงน้ำตกวิคตอเรีย ที่เรียกได้ว่าเป็นน้ำตกที่กว้างที่สุดในโลก และเป็น 1 ใน 3 น้ำตกที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกด้วย ได้เวลานำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลิฟวิ่งสโตน (Livingstone) ซึ่งเป็นพิพิธภัณพ์ที่เก็บเรื่องราวการค้นพบน้ำตกวิคตอเรียโดย เดวิด ลิฟวิ่งสโตน จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองลิฟวิ่งสโตน ชมวิถีชีวิตของชาวแซมเบีย
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่สาธารณรัฐบอสวานา (Botswana) (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและผ่านพรมแดนแล้ว นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโชเบ (Chobe National park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่ดีที่สุดและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องป่าดูสัตว์แบบซาฟารี มีพื้นที่ประมาณ 10,698 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ในบอสวานา เป็นแหล่งรวมฝูงสัตว์ใหญ่นานาชนิด เช่น ฝูงช้างป่าที่มีกว่า 60,000 เชือก, ฝูงควายป่า, ม้าลาย และสัตว์นักล่าอย่าง สิงโต, เสือดาว, เสือชีต้า และไฮยีน่าลายจุด สำหรับท่านที่ชื่นชอบการดูนก ที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมนกนานาชนิด กว่า 450 สายพันธุ์ ซึ่งสัตว์ป่าที่นี่มีชีวิตอยู่อย่างอิสระเสรีตามธรรมชาติ
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Mowana Safari Lodge **** หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 4 โชเบ (บอสวานา) – Boat Safari – Game Drive - ซิมบับเว – ล่องเรือ Sun Downer Cruise
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านออกชมสัตว์และสัมผัสบรรยากาศของอุทยานโชเบในช่วงเช้าตรู่ (Early Morning Game Drive) ให้ท่านสัมผัสทั้งบรรยากาศ พฤติกรรมของสัตว์บางชนิดที่ออกหากินในตอนเช้าตรู่ และสัตว์ที่กลับจากการล่าเหยื่อในตอนกลางคืน พร้อมชมบรรยากาศยามพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางธรรมชาติ นำท่านชมสัตว์ป่าในอีกรูปแบบ คือการล่องเรือในแม่น้ำโชเบ (Boat Safari) เพื่อดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด ที่มาดื่มน้ำในแม่น้ำโชเบ สัตว์ป่าที่สามารถเห็นได้มากในแถบนี้คือ ฮิปโป จระเข้ ช้าง และ นกกินปลานานาชนิด ให้ท่านได้เก็บภาพความน่าประทับใจของสัตว์ป่านานาชนิดที่อาศัยในแม่น้ำโชเบ ได้เวลานำท่านนั่งรถจิ๊ป (Game Drive) เพื่อส่องสัตว์และค้นหา Big Five ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดนั่นคือ การนั่งรถส่องสัตว์ใหญ่ 5 ชนิด หรือที่รู้จักในนาม Big Five สนุกสนานไปกับการชมสัตว์ป่ามากมาย ทั้งช้าง สิงโต ควายป่า ยีราฟ ม้าลาย ควายป่า กวางชนิดต่างๆ โดยเฉพาะ ซาเบิล ที่มีเขาอันสวยงาม และนกต่างๆมากมาย โดยเฉพาะนกเงือก ที่มี่เฉพาะในป่าที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้เท่านั้น ท่านยังจะได้ชมต้นไม้ ประหลาด เบาบับ พันธุ์อัฟริกาที่มีในอุทยานแห่งนี้ด้วย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพคามประทับใจตามอัธยาศัย
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่พรมแดนประเทศซิมบับเว (Zimbabwe) (ระยะทาง 15 กิโลเมตร) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านล่องเรือแม่น้ำซิมเบซี (Sun Downer Cruise) ชมความงดงามของแม่น้ำแซมเบซี ซึ่งเป็นแม่น้ำใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปแอฟริกา ซึ่งไหลผ่าน 2 ประเทศคือ แซมเบีย กับซิมบับเว ตัวแม่น้ำแซมเบซีนั้นใสสะอาด แม้ว่าจะดูสีคล้ำ และยังเป็นที่อยู่ของสัตว์นานาชนิดทั้ง จระเข้ ฮิปโป ตลอดสองข้างทางที่เรือวิ่งผ่านท่านจะได้เห็นธรรมชาติ ที่เป็นป่าใหญ่ มีทั้งต้นไม้ใหญ่น้อย และสัตว์ป่าโผล่มาให้เห็นเป็นครั้งคราวด้วย มีทั้งโขลงช้าง ยีราฟ ฮิปโป ฯลฯ และพิเศษท่านจะได้ชมพระอาทิตย์ตกอันสวยงาม จากบนเรือด้วย
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Victoria Fall Hotel **** หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 5 น้ำตกวิคตอเรียซิมบับเว – วินด์ฮุก (นามิเบีย)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านสู่น้ำตกวิคตอเรียฝั่งซิมบับเว (Victoria Falls) หรือในชื่อท้องถิ่นว่า โมซิ-โอวา-ทุนยา (Mosi-oa-Tunya; แปลว่า ควันที่ส่งเสียงร้องคำราม) ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของประเทศแซมเบีย และ ประเทศซิมบับเว เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถูกค้นพบครั้งแรกโดย ดร.เดวิด ลิฟวิงสโตน ในปี ค.ศ. 1855 ซึ่งเป็นผู้ตั้งชื่อน้ำตกนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย น้ำตกวิกตอเรียเกิดจากแม่น้ำซัมเบซีซึ่งเป็นแม่น้ำกั้นพรมแดนของสองประเทศ ตกลงมาสู่แอ่งลึก น้ำตกมีขนาดกว้างกว่า 1690 เมตร สูงประมาณ 60-100 เมตร น้ำตกวิกตอเรียสามารถแบ่งเป็น 4 ส่วนย่อย ได้แก่ น้ำตกปีศาจ น้ำตกหลัก น้ำตกสายรุ้ง และน้ำตกตะวันออก ไอน้ำจากน้ำตกวิกตอเรียสามารถมองเห็นได้จากระยะทาง 20 กิโลเมตร น้ำตกวิกตอเรียได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1989 ปัจจุบันน้ำตกวิกตอเรียเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งสร้างรายได้ที่สำคัญของประเทศแซมเบียและประเทศซิมบับเว อิสระให้ท่านได้เก็บภาพน้ำตกวิคตอเรียแบบเต็มอิ่ม ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ตลาด Elephant Walk Shopping ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ตามอัธยาศัย
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม
 
บ่าย นำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก เพื่อพักผ่อนอิริยาบถ และเตรียมเชคเอาท์เพื่อเดินทางสู่ประเทศนามิเบีย ในช่วงบ่าย
 
14.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินวิคตอเรีย
 
16.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินวิคตอเรีย (VFA) สู่ สนามบิน วินด์ฮุก (WDH) ประเทศนามิเบีย
 
17.10 น. เดินทางถึงสนามบินวินด์ฮุก ประเทศนามิเบีย
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hilton Hotel Windhoek **** หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 6 วินด์ฮุก (นามิเบีย) – ทะเลทรายนามิบ – ซอสซุสไฟล์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านชมเมืองวินด์ฮุก (Windhoek) นำท่านผ่านชมอาคารบ้านเรือนในแบบสมัยใหม่ อาคารและสถาปัตยกรรมหลายอย่างได้รับอิทธิพลมาจากเยอรมัน เนื่องจากเยอรมันเป็นเจ้าอาณานิคมดินแดนแถบนี้ และเป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาครอบครองนามิเบีย เมืองวินด์ฮุกยังเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและการศึกษาของประเทศนามิเบีย ได้เวลา นำท่านออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาตินามิบ-น็อคลัฟท์ (Namib Naukluft National Park) (ระยะทาง 245 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นเขตทะเลทรายที่ได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในโลก ซึ่งมีอายุถึง 55 ล้านปี และชื่อของประเทศนามิเบีย ก็มาจากชื่อของทะเลทรายแห่งนี้ คำว่า Namib แปลว่า พื้นที่โล่งกว้าง และอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นเกมส์ปาร์ค (Game Park) ที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา มีขนาดพื้นที่เกือบ 50,000 ตารางกิโลเมตร ทะเลทรายนามิบยังเป็นหนึ่งในสี่สุดยอดปรารถนาของทวีปแอฟริกาที่นักท่องเที่ยวต้องการไปชมมากที่สุดอีกด้วย ทะเลทรายนามิบกันดารและแห้งแล้ง มีเพียงต้นอาคาเซียเท่านั้นที่เป็นร่มเงาให้สัตว์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ได้บังแดด ผ่านภูเขารูปร่าง แปลกตารูปทรงต่างๆ และระหว่างทางอาจมีสัตว์ให้เห็นบ้าง เช่น กวางสายพันธุ์ต่างๆ และม้าลาย
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย นำท่านเดินทางผ่านเนินเขาทรายอันสวยงามมากมายผ่านเนินเขา โคมาโช่แลนด์ (Khomashochland) และช่องแคบกัมส์เบิร์ก (Gamsberg) ทะเลทรายนามิบ ได้ชื่อว่าเป็นทะเลทรายที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในสี่สุดยอดปรารถนาของทวีปอัฟริกาที่นักท่องเที่ยวต้องการไปชมมากที่สุด นำท่านผ่านช่องแคบสปรีทชูกเต (Spreetshoogte Pass) และโซลิแทร์ (Solitaire)ท่านจะได้ชื่นชมกับทะเลทรายอันเวิ้งว้างและงดงาม เดินทางเข้าสู่ เขตอุทยานแห่งชาติซอสซุสไฟล์ (Sossusvlei) นำท่านชมทะเลทรายที่สวยงามบริเวณ ซอสซุสไฟล์ ซึ่งได้ชื่อว่าสวยสุดยอดของทะเลทรายนามิบให้ท่านได้ไต่เขาทรายที่สูงที่สุดในโลก (Big Daddy) เนินทรายในบริเวณนี้ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุด ซึ่งเนินทราย (Sand Dune) ต่างๆเหล่านี้กำเนิดจากการพัดของกระแสลมจาก หลายทิศทางทางทฤษฎีเรียกเนินทรายแถบนี้ว่า Parabolic Dunes หรือ Multi Cycle Dunes จากซอสซุสไฟล์ นำท่านนั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อผ่านทะเลทรายไป สู่ศูนย์กลางของซอสซุสไฟล์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำ ภาพยนตร์ และโฆษณาหลายร้อยเรื่องซอสซุสไฟล์ ถือว่าเป็นเนินทรายที่งดงามที่สุด สูงที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่ถึง 32,000 ตารางกิโลเมตร จากนั้นนำท่านไปชมความยิ่งใหญ่และสวยงามของ แคนยอนเซสเรียม (Sesriem) ท่านจะได้ชมหน้าผาอันงดงามที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ขึ้น จากแรงลม พายุทรายและ ธรรมชาติของแม่น้ำเซาชับ (Tsauchab River) มานานกว่า 15 ล้านปีกลายเป็นหน้าผาที่มีความยาวกว่า 1 กิโลเมตร และลึกถึง 30 เมตรและไปชมเนินทรายสีแดง (Dune 45) เป็นเนินทรายขนาดใหญ่สูงกว่า 150 เมตร
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Sossusvlei Lodge **** หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 7 ซอสซุสไฟล์ – สวาคอปมุนด์ – ฮอตซาส - หุบเขาพระจันทร์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองสวาคอปมุนด์ ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของแอฟริกา ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติอันงดงามของชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติค และทะเลทราย นำท่านชมตาน้ำ กานับ (Ganab) และ ฮอตซาส (Hot Sas) จากนั้นผ่านชม หุบเขาพระจันทร์ (Moon valley) หรือที่หลายคนเรียกว่า ที่ราบสูง เวลวิทเชีย เนื่องจากบริเวณนี้มีต้นไม้พันปี Welwitschia อยู่จำนวนมากในบริเวณที่ราบเวลวิทเชียนี้ท่านจะได้ชมระบบนิเวศน์ทะเลทรายอันแปลกประหลาดของเหล่าพืชทะเลทรายซึ่งไม่น่าเชื่อว่าสามารถดำรงชีพอยู่ได้แต่ในความเป็นจริงพืชเหล่านี้สามารถอยู่รอดได้อย่างสบายทั้งนี้เกิดจากการที่มีกระแสน้ำเย็น “เบนกูเอล่า” ผ่านมหาสมุทรแอตแลนติคแถบประเทศนามิเบีย ซึ่งได้พัดกระแสลมไปปะทะกับลมร้อนจากทะเลทรายทำให้เกิดการกลั่นตัวของละอองน้ำกลายเป็นหมอกในตอนเช้าซึ่งมากเพียงพอกับพืชและสัตว์หลายชนิดที่จะดำรงชีวิตในทะเลทรายแห่งนี้ ท่านจะเห็นพุ่มไม้ขนาดเล็กซึ่งมีสีดำและเทา เหมือนถูกแดดเผาจนตาย ที่เรียกว่า Grey & Black Lichen แต่เมื่อเราหยดน้ำลงไปไม่กี่หยด เราจะเห็นความมหัศจรรย์ของพืชเหล่านี้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของทะเลทรายแห่งนามิเบียตามอัธยาศัย
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค
 
บ่าย นำท่านนั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) ออกเดินทางตะลุยทะเลทราย บริเวณ Sandwich harbor ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมือง Walvis Bay ทางตอนใต้ประมาณ 55 กิโลเมตรทะเลทรายบริเวณนี้มีความน่ามหัศจรรย์และประทับใจยิ่งเนื่องจากท่านจะเห็นภาพอันน่าตะลึงระหว่างเนินทรายสูงนับร้อยเมตรจรดกับมหาสมุทรแอตแลนติก นับว่าเป็นหนึ่งในเนินทรายติดมหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก จนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปี 2013
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Swakopmud Hotel & Entertainment **** หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 8 ล่องเรือชมปลาวาฬ – วาลวิสเบย์ – เคนย่า
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางเลียบมหาสมุทรแอตแลนติคสู่อ่าววัลฟิส (Walvis Bay) เพื่อล่องเรือชมปลาโลมา และแมวน้ำ ทุกท่านลงเรือพร้อมกัปตันและลูกเรือ ฟังการอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ระหว่างการล่องเรือ จากนั้นเรือจะนำเราออกจากชายฝั่งให้ท่านได้ชมวิวทะเลทรายที่มองจากมุมในทะเล พร้อมนกพีลิแกนตัวใหญ่บินโฉบไปมาบนเรือเพื่อขออาหารกินกับนักท่องเที่ยวเพราะเจ้าหน้าที่จะให้อาหารเป็นประจำทำให้พีลิแกนคุ้นเคยกับคนและใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวบนเรือ ทำให้สามารถถ่ายรูปได้อย่างใกล้ชิด เรือนำเราออกไปนอกชายฝั่งให้เราได้ชมโลมากระโดดกลางทะเลหรือบางครั้งก็กระโดดใกล้กับเรือนักท่องเที่ยว นอกจากนั้นตื่นตาตื่นใจกับแมวน้ำนับล้านตัวบนเกาะและชายหาดยาวหลายร้อยกิโลเมตรมองระยะไกลเหมือก้อนหินขนาดเล็กแต่พอเรือเข้าใกล้มันคือแมวน้ำนับล้านตัวอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ ให้ท่านได้ถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด ก่อนเรือจะออกมาอีกด้านให้ท่านได้แวะชมฟาร์มหอยนางรมระหว่างเดินทางกลับ บริการอาหาร รวมถึงของว่าง อาทิเช่น หอยนางรมสด แซนวิช หมูทอด ปลาทอด ไก่ทอด รวมถึงเครื่องดื่ม เช่น ไวน์ เบียร์ น้ำอัดลม ให้ท่านจะได้ใกล้ชิดกับแมวน้ำที่ว่ายน้ำริมขอบเรือหรือกระโดดขึ้นมาบนเรือเพื่อขออาหารโดยที่นักท่องเที่ยวไม่รู้ตัวและให้ท่านได้ตื่นเต้นในการถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านสู่ถนนคนเดิน เพื่อให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
 
15.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินวาลวิสเบย์ สู่สนามบินโจฮันเนสเบิร์ก โดยเที่ยวบิน.... (ใช้เวลาบิน 2 ชั่วโมง)
 
19.00 น. เดินทางถึงสนามบินโจฮันเนสเบิร์ก แวะเปลี่ยนเที่ยวบินสู่กรุงไนโรบี
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในสนามบิน ทางทัวร์จัดค่าอาหารค่ำ ท่านละ 30 USD
 
21.00 น. นำท่านเชคอิน ณ เคาน์เตอร์เชคอิน สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ส เพื่อเดินทางสู่ประเทศเคนย่า
 

วันที่ 9 เคนย่า – ทะเลสาบนากูรู (ชมทะเลสาบแห่งนกฟลามิงโก)
00.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินโจฮันเนสเบิร์ก สู่ สนามบินไนโรบี โดยเที่ยวบิน KQ765 (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง)
 
06.00 น. เดินทางถึงกรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นําท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาตินากูรู (Nakuru National Park) (ระยะทาง 170 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช.ม.) ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่เล็กที่สุดในสาธารณรัฐเคนย่า มีพื้นที่ประมาณ 582,650 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยภูเขาและเป็นป่า พุ่มไม้ และ หนองนํ้าที่เป็นส่วนของทะเลสาบ มีสมญานามว่า ทะเลสาบสีชมพู เนื่องจากเป็นแหล่งอาหารของนกฟลามิงโก (Flamingo Bird) ในช่วงกรกฎาคมถึงตุลาคม จะพบนกฟลามิงโกสีชมพูนับแสนตัวในทะเลสาบแห่งนี้ อีกทั้งในเขตนี้ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์แรดดํา และแรดขาวที่ใกล้สูญพันธุ์ ทั้งยังเป็นถิ่นที่อยู่ของเสือดาว สัตว์สําคัญที่หาชมได้ยาก
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย นําท่านชมทะเลสาบนากูรู(Naguru Lake) ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติทะเลสาบนากูรูในเขตริฟท์วัลเล่ย์หรือเขตที่ราบสูงและหุบเขาใจกลางประเทศเคนย่า บริเวณแห่งนี้ในสมัยก่อนเป็นภูเขาไฟที่มีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ไหลสู่ทะเลสาบ และมีสาหร่ายแกมเขียวทําให้ เกิดสารอินทรีย์มีกลิ่นเหม็น และเป็นฟองบางครั้งก็ถูกเรียกว่า Soda Lake และเนื่องจากนํ้าในทะเลสาบแห่งนี้ มีความลึกเพียงไม่กี่เมตรและเต็มไปด้วยสาหร่ายอันเป็นอาหารโปรดของนกฟลามิงโก้จึงทําให้ทะเลสาบแห่งนี้มีนกฟลามิงโก้นับแสนตัว หากมองจากที่สูงจะเห็นเป็นสีชมพู นอกจากนกฟลามิงโก้แล้ว บริเวณโดยรอบทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกชนิด ต่างๆ อีกมากกว่า 400 สายพันธุ์ จึงถือเป็นแหล่งดูนกที่สําคัญอีก แห่งหนึ่งของโลก จากนั้นนําท่านทํากิจกรรมเกมไดร์ฟ (Game Drive) หรือนั่งรถเปิดหลังคาตะลุยป่าเพื่อตามหาเหล่า Big 5 เป้าหมายของ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเคนย่า สิงโต เสือดาว แรด ช้าง และ ควายป่า ที่ใช้ชีวิตอยู่ตาม ธรรมชาติ นอกจากนี้ เรายังสามารถที่จะชมสัตว์อื่นๆ ที่หาดูได้ยากจากธรรมชาติแห่งนี้ อาทิเช่น ยีราฟ กวาง ม้าลาย ลิงบาบูน และหมูป่า
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Sarova Lion Hill Game Lodge **** หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 10 ไนโรบี – กรุงเทพ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงไนโรบี (ระยะทาง 170 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช.ม.) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สองข้างทาง
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์คาเรน บลิกเซน (Karen Blixen Museum) ซึ่งเป็นบ้านของผู้แต่ง หนังสือเรื่อง Out of Africa เป็นหนังสืออัตชีวประวัติของ บารอนเนส คาเรน บลิกเซน (Baroness Karen von Blixen Finecke) ชาวเดนมาร์กที่ใช้ชีวิตทําไร่กาแฟอยู่ที่ประเทศเคนย่าระหว่างปี2457 - 2477 และฮอลลีวู้ดได้นําไปสร้างเป็นภาพยนตร์จนโด่งดังและได้รับรางวัลออสการ์ 7 สาขา ได้เวลานําท่านสู่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ยีราฟ (Giraffe Center) เป็นศูนย์อนุรักษ์ยีราฟ พันธุ์รอทไชล์(Rothschild Giraffe) ซึ่งเป็นยีราฟที่ใกล้จะสูญพันธุ์อิสระให้ท่านถ่ายภาพยีราฟและสัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยการให้อาหารโดยการดูแลจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ได้เวลานําท่านสู่ Capital Center เป็นศูนย์รวมของร้านขายของที่ระลึก และของฝากจากประเทศเคนย่า ให้ท่านได้ เลือกซื้อฝากตามอัธยาศัย
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
21.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินไนโรบี เพื่อเชคอิน
 
23.59 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ KQ 886 สายการบินมีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
 

วันที่ 11 กรุงเทพฯ
13.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
 


Gallery : เบสท์ออฟแอฟริกา 11 วัน

ค่าบริการรวม

 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 ค่าวีซ่าทุกประเทศ
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการไม่รวม

 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนำให้ท่านดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชำระเงิน

การชำระเงิน
งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

ชื่อบัญชี นายอภิวัฒน์ จิตต์ปรารพ (หรือสั่งจ่ายเช็ค)
ธนาคาร เลขที่บัญชี สาขา ประเภทบัญชี
 กรุงเทพ 118-5-07988-4 สีลม ออมทรัพย์
 ไทยพาณิชย์ 404-8-41630-8 อาคารสาทร สแควร์ ออมทรัพย์
 กสิกรไทย 616-2-08610-1 อาคารสาทร สแควร์ ออมทรัพย์
 กรุงไทย 022-0-12592-9 สีลม ออมทรัพย์

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 1-19วัน)
ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

เอกสารยื่นวีซ่า
หลักฐานการทําวีซ่าประเทศแซมเบีย ประเทศซิมบับเว ประเทศบอสวานา และประเทศนามิเบีย

1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าเหลือมากกว่า 6 หน้า
2. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้วจํานวน 8 รูป
3. หลักฐานการทํางานภาษาอังกฤษ
4. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

หมายเหตุ
**กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปี บริบูรณ์และไม่ได้เดินทางกับบิดามารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศจากเขตหรืออําเภอ**

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง การไปเที่ยวประเทศในทวีปแอฟริกาจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองก่อนเดินทางตามกฎการเข้าเมืองของประเทศในแถบนั้น โดยต้องนําสําเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและลายเซ็นไปขอรับบริการโดยฉีดก่อนเดินทางประมาณ 10 วัน สามารถไปฉีดได้ที่หน่วยบริการวัคซีน

1. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ถ.ราชวิถี เขต ราชเทวี โทร. 02-306-9199
2. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161-4, 02-252-0167
3. ศูนย์วัณโรค เขต 10 โทร. 053-206-484

*****ราคาวัคซีน 1,000-2,000 บาทต่อเข็ม การฉีดวัคซีนครั้งหนึ่งจะมีระยะป้องกันโรคไข้เหลืองได้ 10 ปี *****
ทางหน่วยบริการ จะให้เป็นหนังสือเอกสารรับรองมา (เล่มสีเหลือง) ซึ่งผู้เดินทางจะต้องพกติดตัวไปด้วย******

เงื่อนไขอื่นๆ

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 การท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ การใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ทำการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระ มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคธรรมดา
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น


โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ำหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น

กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

   Thai Baht Exchange Rate
    Thai Baht Converter