ทัวร์ยุโรป : สกอตแลนด์-ไอร์แลนด์เหนือจรดใต้ 10 วัน

Etihad Airways

สกอตแลนด์-ไอร์แลนด์เหนือจรดใต้ 10 วัน


ราคา 89,900 บาท

ปารีส – ช้อปปิ้งเอาท์เลท – รูอ็อง - ก็อง - มงแซงต์ มิเชล –ชาโตบรียองค์ – ตูร์ – ปัวติเย – ลาโคเช่ – บอร์กโดซ์

เดินทาง :
• 15 - 24 ก.ย. 60 
• 13 - 22 ต.ค. 60 
• 20 - 29 ต.ค. 60 
tag :
ไอซ์แลนด์, โคเปนเฮเกน, เรคยาวิก, เรคฮอล์ท, อาคูเรย์รี่, ฮูซาวิค, ล่องเรือชมปลาวาฬ, หุบเขาแอสเบกี้ แคนย่อน, น้ำตกเดทติฟอสส์, ทะเลสาบมายด์วัทท์, น้ำตกโกดาฟอสส์, ดิมมูโบร์กีร์, เบรดเดลวิค , ธารน้ำแข็งวัทนาโจกุล, วิคค์ ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็งเมียร์ดาล} สโกการ์ฟอสส์ , โกลเด้นเซอร์เคิลซิงเควลลีร์, น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ , แช่น้ำแร่บลูลากูน, แฟร้งค์เฟิร์ต (เยอรมณี)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร – อาบูดาบี
17.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ส แถว Q (Row Q) ประตูทางเข้าที่ 8 อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
 
20.35 น. ออกเดินทางสู่นครอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ส เที่ยวบิน EK401 (ใช้เวลาบินประมาณ 6.45 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ บริการ อาหารค่ำ ระหว่างเที่ยวบินสู่อาบูดาบี
 

วันที่ 2 อาบูดาบี – เอดินบะระ – เข้าชมปราสาทเอดินบะระ – ช้อปปิ้งรอยัลไมล์
00.05 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี แวะเปลี่ยนเครื่องเที่ยวบิน EY027 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน ตามอัธยาศัย
 
02.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินอาบูดาบี (AUH) สู่สนามบินเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ (EDI) โดยเที่ยวบิน EY027 (ใช้เวลาบินประมาณ 8 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารเช้า บนเครื่องบิน (กระเป๋าเดินทางทำการส่งต่อไปยังสนามบินโดยอัตโนมัติ Check through)
 
07.20 น. เดินทางถึงสนามบินเอดินบะระ สกอตแลนด์ (สหราชอาณาจักร) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเที่ยวชมเมือง เอดินบะระ (Edinburgh) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของสกอตแลนด์ เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ยุคกลาง ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงอยู่กลางเมือง เมืองเอดินบะระ(Edinburgh) นี้เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพของเมืองที่สวยงาม ซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วนสำคัญดังนี้คือ โอลด์ทาวน์ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเก่าแก่ มีถนนหรือทางเดินที่เก่าแก่ในยุคกลาง และ จอร์เจียนนิวทาวน์ ที่มีความงามในแบบนีโอ-คลาสสิค เมืองเก่าและเมืองใหม่ที่สวยงามของเอดินบะระได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกถึงสองครั้ง ในตัวเมืองมีอาคารถึง 4,500 หลังซึ่งมีความหนาแน่นมากที่สุดในโลก และยังเป็นเมืองสมัยใหม่ที่มีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรมโดยมี พิพิธภัณฑ์ ห้องแสดงภาพ มหาวิทยาลัย
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
 
บ่าย นำท่านเข้าชมปราสาทเอดินบะระ คาสเซิล (Edinburg Castle) อันสง่างามด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูงและเคยเป็น ที่ประทับของกษัตริย์แห่งสกอตแลนด์ ถึงแม้ว่าจะเคยถูกทำลายแต่ก็ได้รับการบูรณะให้มีสภาพที่สมบูรณ์ ปัจจุบันสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมหาศาลให้แวะเข้ามาสู่ใจกลางประวัติศาสตร์ของประเทศ ท่านจะได้พบกับสกอตทิช คราวน์ จูเวลส์ ซึ่งจัดแสดงพร้อมด้วย สโตน ออฟ เดสทินี ที่มีชื่อเสียง นำท่านเข้าชมความงามของห้องต่างๆภายในปราสาท สวนสวยที่ตกแต่งได้อย่างสวยงาม อิสระให้ท่านถ่ายรูปและเดินเล่นตามอัธยาศัย นำท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเก่าย่านโอลด์ทาวน์ และเดินเล่นไปตามเส้นทางรอยัลไมล์ ซึ่งเป็นถนนเก่าแก่ และเดินตามรอยเท้าของบุคคลที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ของสกอตแลนด์ อาทิเช่น พระราชินีแมรี่แห่งสกอตแลนด์ และโรเบิร์ต หลุยส์ สตีเวนสัน ท่านจะได้ชมสถาปัตยกรรมและความสวยงามของเมืองนี้ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยบนถนนรอยัลไมล์ ซึ่งมีสินค้าทั้งแบรนด์เนมต่างๆ
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก NOVOTEL EDINBURG PARK HOTEL**** หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 3 สเตอร์ลิง – เข้าชมปราสาทสเตอร์ลิง – กลาสโกว์ – มหาวิหารแห่งกลาสโกว์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองสเตอร์ลิง (Stirling) (ระยะทาง 60 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในแขวงการปกครองสเตอร์ลิงและปริมณฑล ในมณฑลผู้บริหารแทนพระองค์สเตอร์ลิงและฟอล์คเคิร์คในสกอตแลนด์ ตัวสเตอร์ลิงตั้งอยู่รอบปราสาทสเตอร์ลิงและเมืองโบราณจากยุคกลาง สเตอร์ลิงเป็นที่มั่นหลักแห่งหนึ่งของประเทศสกอตแลนด์ และถูกสถาปนาให้เป็นรอยัลบะระห์ (Royal burgh) โดยพระเจ้าเดวิดที่ 1 แห่งสกอตแลนด์ในปี ค.ศ. 1130 และอยู่ในฐานะนั้นจนปี ค.ศ. 1975 เมื่อมณฑลสเตอร์ลิงเชอร์ถูกรวมเข้ากับภาคกลาง ในปี ค.ศ. 2002 ในวโรกาสที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พระองค์พระราชทานฐานะของสเตอร์ลิงให้เป็น “นคร” จากนั้นนำท่านเข้าชมความงามของปราสาทสเตอร์ลิง (Stirling Castle) ซึ่งเป็นปราสาทที่มีความโดดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม และมีขนาดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดปราสาทหนึ่งของสกอตแลนด์ ตั้งอยู่บนเนินคาลเซิลฮิลล์ (Castle Hill) ซึ่งเป็นเนินที่เกิดจากหินภูเขาไฟโบราณ และล้อมรอบสามด้านด้วยผาสูงชันทำให้เหมาะแก่การป้องกันตน จากนั้น นำท่านแวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์วอลเลซ (Wallace Monument) เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ วิลเลียม วอลเลซ (William Wallace) วีรบุรุษนักรบผู้ยิ่งใหญ่ของสกอตแลนด์ โดยอนุสาวรีย์วอลเลซ ถูกสร้างขึ้นบนเนินเขาแอบบีเครก (Abbey Craig) เนินเขาที่มีความสูงประมาณ 111 เมตร (364 ฟุต) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองสเตอร์ลิง และได้มีการนำเรื่องราวของวิลเลียม วอลเลซมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง “Brave Heart” ที่นำแสดงโดย เมล กิ๊บสัน
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองกลาสโกว์ (Glasgow) ระยะทาง 46 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสกอตแลนด์ ตั้งอยู่บนแม่น้ำไคลด์ เมืองกลาสโกว์นั้นถือเป็นเมืองใหญ่ในสหราชอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองและล้ำหน้ามากที่สุดเมืองหนึ่ง ตั้งแต่ในศตวรรษที่ 16 เมืองกลาสโกว์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นเมืองท่าใหญ่ของมหาสมุทรแอตแลนติก และในปี 1990 เมืองแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็น เมืองแห่งสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของยุโรป (Europe’s City of Architecture & Culture) นำท่านเข้าชมมหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์ (Glasgow Cathedral) มหาวิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ High Street สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมโกธิค โดยมหาวิหารแห่งนี้เป็นสุสานฝังศพของนักบุญ Saint Mungo จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ ศูนย์ประชุม Clyde Auditorium สถานที่จัดงานคอนเสิร์ต นิทรรศการและการประชุมต่างๆ โดยโครงสร้างของตัวอาคารนั้นมีลักษณะคล้ายโอเปร่าเฮาส์จำลอง จากนั้นนำท่านสัมผัสสีสันของเมืองกลาสโกว์ที่ Buchanan Street สถานที่แห่งการจับจ่ายหรือการนัดพบของคนเมือง ไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือแม้แต่ยามค่ำคืน ถนนสายนี้จะเป็นถนนที่มีผู้คนพลุกพล่านมาก สามารถเดินชมอาคารบ้านเรือนที่ยังคงอนุรักษ์ความเก่าแก่ และสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมไว้เป็นอย่างดี อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก MERCURE GLASGOW CITY HOTEL **** หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 4 เคนไรอัน – เบลฟัสต์ (ไอร์แลนด์เหนือ) – เข้าชมปราสาทเบลฟัสต์ – ศาลาว่าการเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองเคนไรอัน (Cairnryan) ระยะทาง 181 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง เพื่อนำท่านลงเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากจากฝั่งสกอตแลนด์สู่เมืองเบลฟัสต์ (Belfast) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศไอร์แลนด์เหนือ “เบลฟัสต์” จัดได้ว่าเป็นเมืองหลวงที่มากด้วยสีสันและชีวิตชีวา ทั้งยังเป็นประตูสู่ชนบทอันเงียบสงบของไอร์แลนด์เหนือ จตุรัส ถนนหลัก และท้องถนนทั่วไปเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรียนและจอร์เจียน โดดเด่นสวยงาม ตั้งตระหง่านให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเก็บภาพและชื่นชมกับความงามแบบฉบับไอริช
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านเข้าชมปราสาทเบลฟัสต์ (Belfast Castle) ปราสาทโบราณตั้งอยู่บนเนินเคฟฮิลล์ คันทรีปาร์ค เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 โดยชาวนอร์แมน หรือ นอมังดี ซึ่งอดีตเป็นปราสาทที่พำนักของเซอร์ อาเทอร์ ไชเชสเตอร์ บารอนแห่งเบลฟัสต์ ปราสาทแห่งนี้ถูกเผาทำลายในปี 1708 และบูรณะขึ้นใหม่ในปี 1811-1870 โดย มาร์เกรส ออฟ ดอนเนอร์เกล ที่ 3 นำท่านเข้าชมความงามในตัวปราสาท และ ห้องจัดแสดงสิ่งของมีค่าและเครื่องใช้ต่างๆ ได้เวลานำท่านเที่ยวชมเมืองเบลฟัสต์ เมืองต้นกำเนิดของเรือไททานิค ซึ่งยังคงมีร่องรอย ความเจริญทางอุตสาหกรรมทางด้านการต่อเรือของเมืองนี้ อีกทั้งยังได้ซึมซับจนกลายเป็นวัฒนธรรม ดังจะเห็นได้จากการที่มีผลงานการก่อสร้างเหล่านี้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์และสถานที่สำคัญต่างๆ นำท่านแวะถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมือง (City hall) สร้างขึ้นในปี 1888 ในสถาปัตยกรรมแบบบารอก ด้านหน้าศาลาว่าการเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระราชินีวิคตอเรียแห่งอังกฤษ (Queen Victoria) จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยเบลฟัสต์ (Belfast University) ได้เวลาอิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้งบนถนนคนเดิน Walking street ในเมืองเบลฟัสต์ซึ่งเต็มไปด้วยบาร์แบบมีระดับ ภัตตาคารชั้นดีและคลับอันทันสมัย
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก EUROPA HOTEL BELFAST**** หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 5 ไจแอนท์ คอสเวย์ – หาดหินพิศวง – เข้าชมปราสาทดันลูซ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ไจแอนท์ คอสเวย์ (Giant’s Causeway) ระยะทาง 96 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง หรือที่รู้จักในนาม “หาดหินพิศวง” ลักษณะเป็นคันถนนหิน ซึ่งเกิดจากเสาหินบะซอลต์จำนวนมหาศาลที่ตั้งเบียดกันแน่นจนส่วนหัวเสาเรียงลำดับลดหลั่นกันเป็นขั้นบันได ที่ปูลาดจากเชิงผาลงสู่ท้องสมุทร เสาหินเหล่านี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดร่วม 40,000 เสา ส่วนใหญ่มีรูปร่างเป็นเสาหินหกเหลี่ยม แต่ก็มีปะปนทั้งแบบสี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม เจ็ดเหลี่ยม และแปดเหลี่ยม ที่สูงที่สุดวัดได้เกือบ 40 ฟุต ส่วนที่เป็นหน้าผาเป็นหินลาวาที่แข็งตัวแล้ว มีขนาดความหนา 90 ฟุต ตามตำนานเล่าว่าทางเดินหินนี้เป็นฝีมือของยักษ์ตนหนึ่ง ซึ่งเกิดความรักที่เกาะสตาฟฟาของสกอตแลนด์จึงได้สร้างทางเดินแห่งนี้ เพื่อนางอันเป็นที่รักจะได้เดินทางกลับบ้านเกิดที่ไอร์แลนด์ สำหรับทางเดินไจแอนท์ คอสเวย์นี้ นักธรณีวิทยาได้ทำการศึกษามาเป็นเวลากว่า 300 ปีแล้วและนับเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาวิชาวิทยาศาสตร์โลก กลุ่มหินเหล่านี้เกิดจากปฏิกิริยาของภูเขาไฟเมื่อ 50-60 ล้านปีที่ผ่านมา จัดได้ว่าเป็นธรรมชาติอันน่าพิศวงบริเวณชายฝั่ง นอร์ธ แอนทริม โคสต์ ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในความดูแลของมูลนิธิอนุรักษ์ธรรมชาติของเนชั่นแนลทรัสต์ และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของไอร์แลนด์เหนือ
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านเดินทางเข้าชมปราสาทดันลูซ (Dunluce Castle) ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของชายฝั่ง แอนทริมของไอร์แลนด์เหนือ ปราสาทของช่วงปลายยุคกลางและในศตวรรษที่ 17 นี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ยื่นออกไปในทะเล ด้วยที่ตั้งที่น่าตื่นเต้นนี้ว่ากันว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูอิสในการรังสรรค์ปราสาทแคร์ พาราเวล ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองโดนีกอล (Donegal) ระยะทาง 138 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก MILL PARK HOTEL**** หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 6 กัลเวย์ – คลิฟ ออฟ โมเออร์ – ลิมริค
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองกัลเวย์ (Galway) ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง กัลเวย์ได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองแห่งชนเผ่า เนื่องจากเมื่อครั้งยุคกลาง ดินแดนแถบนี้เคยอยู่ในความครอบครองของชนชาติต่างๆ ถึง 14 เผ่าด้วยกัน ในปัจจุบันเมืองที่กำลังเติบโตแห่งนี้เป็นเมืองที่มีการจับจ่ายใช้สอยมากที่สุดในยุโรป ขณะเดียวกันก็มั่งคั่งด้วยมรดกทางศิลปะและความเฟื่องฟูทางศิลปกรรมแขนงต่างๆ รวมทั้งดนตรี ละครเวที และภาพยนตร์ นำท่านเข้าชมความงดงามของสำนักสงฆ์ ไคลีมอร์ แอบบี้ (Kylemore Abbey & Victorian Walled Garden) ซึ่งเดิมคือสำนักสงฆ์คริสต์ สร้างขึ้นในปี 1920 ในปราสาทไคลีมอร์เดิม สำนักสงฆ์แห่งนี้ถูกค้นพบโดยแม่ชีท่านหนึ่งที่หลบหนีจากเบลเยี่ยมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 นำท่านชมความงดงามของสำนักสงฆ์ไคลีมอร์ ที่จัดแสดงห้องต่างๆมากมาย พร้อมการจัดตกแต่งสวนที่สวยงาม อิสระให้ท่านถ่ายรูปและเก็บภาพความงามทั้งภายในและภายนอกบริเวณ
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ คลิฟส์ ออฟ โมเออร์ (Cliffs of Moher) (ระยะทาง 143 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ผาชันแห่งโมเออร์ตั้งอยู่ในเขตเคาน์ตี แคลร์ เป็นหนึ่งในทิวทัศน์อันน่าทึ่งที่สุดของไอร์แลนด์ ตั้งตระหง่านด้วยความสูง 230 เมตรเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกอันเกรี้ยวกราด แนวผาทอดยาวสุดสายตาเป็นระยะทางราว 8 กิโลเมตร จาก HAG’S HEAD ซึ่งอยู่ทางด้านใต้จรดหอคอย O’BRIAN ที่อยู่ทิศเหนือและบนยอดของหน้าผาเป็นที่ราบกว้างใหญ่ อยู่สูงจากน้ำทะเลเบื้องล่างทำให้เกิดทัศนียภาพอันงดงามที่น่าอัศจรรย์ทางธรรมชาติของผาชัน ขุนเขา และท้องทะเลมหาสมุทรแอตแลนติก บ้างก็ว่าการได้มาเยือน คลิฟส์ ออฟ โมเออร์ เสมือนได้มายืน ณ จุดปลายสุดของขอบโลก อิสระให้ท่านได้เก็บภาพธรรมชาติอันน่าพิศวงและดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองลิมริค (Limerick) (ระยะทาง 78 กม. เดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 มีทำเลที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแชนนอน ได้รับการกล่าวขานว่ามีทัศนียภาพงดงามที่สุดของไอร์แลนด์
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก CLARION HOTEL **** หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 7 ลิมริค – คิลลานีย์ – ริง ออฟ เคอร์รี่ – คอร์ค
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่เมืองคิลลานีย์ (Killarney) (ระยะทาง 111 กม. เดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองในรัฐเคอร์รี่ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไอร์แลนด์ นำท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์เซ็นต์แมรี่ (St. Mary Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์ประจำเมือง นำท่านเข้าชมคฤหาสน์สมัยวิคตอเรียน มัครอส เฮ้าส์ (The Muckross’s House) ซึ่งก่อสร้างด้วยหินในแบบอลิซาเบธช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ตั้งอยู่ในอุทยานสวยริมทะเลสาบมัครอส ภายในท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวไอริช และการจัดสวนสวยด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด ตลอดจนบ้านและร้านค้าที่ออกแบบก่อสร้างในแบบชาวไอริช อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปมุมสวย และ สวนสวย ตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของเส้นทางมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศไอร์แลนด์ ริง ออฟ เคอรี (Ring of Kerry) สถานที่ที่เราจะสัมผัสได้ถึงธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ตระการตาและธรรมชาติที่สรรสร้างมานับจากป้อมยุคเหล็ก หินจารึกอักขระโอคัม (Ogham Stones) อารามโบราณ และภูมิทัศน์ที่เกิดจากการกัดกร่อนของหินในยุคน้ำแข็งเมื่อ 10,000 ปีที่แล้ว
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองคอร์ค (Cork) (ระยะทาง 84 กม. เดินทางประมาณ 1.15 ชม.) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณปากแม่น้ำลี ตรงก้นอ่าวคอร์คห่างจากมหาสมุทรแอตแลนติก 24 กิโลเมตร และ เป็นเมืองที่เคยได้รับเลือกให้เป็นนครหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรปประจำปี 2005 นำท่านเข้าชมปราสาทบลาร์นีย์ (Blarney Castle) สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยศตวรรษที่ 10 โดยแรกเริ่มสร้างจากไม้ ต่อไปในสมัยศตวรรษที่ 12 ได้นำหินมาใช้เป็นโครงสร้างหลักของปราสาท อย่างไรก็ตามตัวปราสาทได้ถูกทำลายลงในสมัยศตวรรษที่ 14 และผ่านสงครามกลางเมืองมาหลายครั้งจนในสมัยศตวรรษที่ 16 คอร์แม็ค แม็คคาร์ธี (Cormac MacCarthy) ซึ่งดำรงตำแหน่ง เอิร์ล คนแรกแห่งแคลคาร์ที ได้ทำการบูรณะปราสาทขึ้นใหม่ให้สวยงามดังเดิม พื้นที่โดยรอบปราสาทเต็มไปด้วยต้นไม้และสวนสวยนานาชนิด ปราสาทแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวนับล้านคนหลั่งไหลไปที่บลาร์นีย์ จนทำให้ที่สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในมรดกอันล้ำค่าของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ สิ่งที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งก็คือผนังหิน บลาร์นีย์ สโตน (Blarney Stone) หินในตำนานบนยอดหอคอย ที่มีตำนานเล่าขานกันว่า หากได้จุมพิตผนังหินที่นี่จะทำให้คุณไม่อับจนโวหาร บุคคลสำคัญหลายท่าน นับแต่เซอร์ วอลเตอร์ สก็อต ไปจนถึงประธานาธิบดีอเมริกาและผู้นำโลกหลายคน รวมถึงนักแสดงชื่อก้องโลก ได้เคยมาลองจุมพิตบลาร์นีย์ สโตน จากนั้นอิสระให้ท่านได้ เดินเล่นและถ่ายรูปกับตัวปราสาทและสวนสวยโดยรอบ
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเอเชีย นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก IMPERIAL HOTEL ESCAPE**** หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 8 แคสเซล - คิลเคนนีย์ - ดับลิน
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองแคสเซล (Cashel) (ระยะทาง 93 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแคว้นทิปเปอรารี (Tipperary) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแคว้นที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวของ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ นำท่านเข้าชม "ร็อค ออฟ แคสเซล" (Rock of Cashel) หนึ่งในสัญลักษณ์ที่ได้รับการยกย่องเป็นอะโครโปลิสแห่งสาธารณรัฐไอร์แลนด์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่ามีความงดงามที่สุดในสาธารณรัฐไอร์แลนด์ “ร็อค ออฟ แคสเซล” เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากแห่งหนึ่งของประเทศ ด้วยความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมของร็อค ออฟ คาเซล ถือว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าทางมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของชาวไอริชโบราณ โดยภายในร็อค ออฟ แคสเซลนั้นประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาคารบ้านเรือนยุคกลาง ป้อมปราการ วิหารจอร์เจียน และห้องสมุด นอกจากนี้แล้วในอดีต ร็อค ออฟ แคสเซล ยังเคยใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์แห่งมุนสเตอร์ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 จนถึงต้นศตวรรษที่ 12 และมีการใช้อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งก่อสร้างเพิ่มจนถึงศตวรรษที่ 18 และได้รับการอนุรักษ์และยกย่องให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เมื่อปี ค.ศ.1874 อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่เมืองคิลเคนนีย์ (Kilkenny) (ระยะทาง 61 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองที่อุดมด้วยสีสัน เต็มไปด้วยร่องรอยประวัติศาสตร์ยุคกลางอันน่าทึ่ง รวมถึงงานฝีมือท้องถิ่นที่น่าสนใจ คิลเคนนีย์ซิตี้ คือหนึ่งในเมืองที่น่าไปเยือนมากที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศ หากไม่นับปราสาทแบบนอร์มันอายุ 800 ปี ที่ตั้งตระหง่านริมถนนสายโบราณ เมืองคิลเคนนีย์ ได้แปรสภาพมาเป็นเมืองที่มีความก้าวล้ำนำสมัย
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านเข้าชมความงามของปราสาทคิลเคนนีย์ (Killkeny Castle) ซึ่งเป็นปราสาทแบบนอร์มัน สร้างขึ้นในปี 1172 โดยอัศวิน Richard de Clare หรือที่รู้จักในนาม Strongbow ซึ่งปราสาทเดิมสร้างจากไม้และมีหอคอยสูง สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำนอร์ แต่หลังจากนั้นทายาทรุ่นถัดไปคือ วิลเลี่ยม มาร์แชล (Earl of Pembroke) ได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่โดยใช้หินมาสร้างปราสาท ปราสาทแห่งนี้มีหอคอยสูงถึง 4 หอคอยและยังคงสภาพให้เห็นจนถึงปัจจุบัน นำท่านเข้าชมความงามของห้องโถง และ ห้องต่างๆภายในปราสาทโบราณแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีสวนสวยขนาดใหญ่ด้านนอก ซึ่งท่านสามารถเก็บภาพเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่เมืองดับลิน (Dublin) (ระยะทาง 123 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ชื่อดับลินนั้นมาจากคำว่า Dubh Linn ซึ่งในภาษาไอริชมีความหมายว่า "สระน้ำสีดำ" (Black Pool) ดับลิน นครหลวงของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ตั้งอยู่ใจกลางดินแดนอันเป็นที่หลงใหลของผู้มาเยือนนับจากร่องรอยทางประวัติศาสตร์อันน่าทึ่ง ความงามทิวทัศน์ตามธรรมชาติ รวมถึงทะเลสาบ แม่น้ำ และฝั่งทะเลอันยาวไกลที่ยังคงความงามอันพิสุทธิ์ ให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้มาเยือน
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก THE CROKE PARK HOTEL**** หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 9 ดับลิน - มหาวิหารเซ็นต์แพททริค – เข้าชมปราสาทดับลิน
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเข้าชมปราสาทดับลิน (Dublin Castle) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเก่าแก่ที่สุดของไอร์แลนด์ ปราสาทสร้างขึ้นในปี 1204 โดยกษัตริย์จอห์นแห่งอังกฤษ ปัจจุบันปราสาทดับลินนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองของอังกฤษในไอร์แลนด์จนได้รับอิสระเป็นสาธารณรัฐไอร์แลนด์ในปี 1922 ปราสาทแห่งนี้ยังคงใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญระดับประเทศ เช่น จัดการประชุมของสหภาพยุโรป และ จัดงานคอนเสิร์ตสำคัญเป็นต้น นำท่านชมความงามภายในปราสาท ซึ่งมีห้องจัดแสดงและห้องรับรองมากมาย นำท่านผ่านชมสถาปัตยกรรม "สไปร์ ออฟ ดับลิน" หรือ "อนุสาวรีย์แห่งแสง" (Spire of Dublin) อนุสาวรีย์ที่สร้างจากเสาสแตนเลสรูปกรวยที่มีปลายยอดแหลม ซึ่งมีความสูงประมาณ 121.2 เมตร (398 ฟุต) โดยในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของเสาเนลสัน ปัจจุบันเป็นอนุสาวรีย์ประติมากรรมที่มีชื่อเสียงและมีผู้คนมาเยี่ยมชมมากเป็นพิเศษ ได้รับรางวัลนานาชาติ 2-3 รางวัล เป็นสัญลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่กลางถนน ผ่านชมสวนสาธารณะโฟนิค ผ่านชมย่านอาคารจอร์เจียที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามของเรื่องประตู ผ่านชม ตรินิตี้ คอลเลจ (Trinity College) มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในไอร์แลนด์ สร้างในสมัย ค.ศ.1592 โดยควีนอลิซาเบธที่ 1 ในยุคที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษ ผู้นำประเทศหลายคนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ อาคารสถาปัตยกรรมยังคงรูปแบบดั้งเดิมไม่ถูกทำลาย
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
 
บ่าย นำท่านแวะถ่ายรูปกับมหาวิหารเซ็นต์แพททริค (St. Patrick’s Cathedral) สร้างขึ้นในปี 1191 และได้รับการขนานนามให้เป็นมหาวิหารในปี 1224 มหาวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เซ็นต์แพททริค ปัจจุบันมหาวิหารแห่งนี้ได้กลายมาเป็นมหาวิหารแห่งชาติของไอร์แลนด์ จากนั้นนำท่านสู่ "ถนนแกรฟตัน" (Grafton Street) เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและของฝากอีกครั้ง หากท่านที่ต้องการซื้อสินค้าแบรนด์เนม เช่น Louis Vuitton, Marks & Spencer, The Body Shop และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่น และ เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
 
17.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินดับลิน
 
20.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สู่สนามบินอาบูดาบี โดยเที่ยวบิน EY48 (ใช้เวลาบินประมาณ 8 ชั่วโมง)
 

วันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
07.20 น. เดินทางถึงสนามบิน อาบูดาบี รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
 
08.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน EY408 (เดินทางประมาณ 6.05 ช.ม.)
 
18.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
 


Gallery : สกอตแลนด์-ไอร์แลนด์เหนือจรดใต้ 10 วัน

ค่าบริการรวม

 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ส (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ,
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 ค่าภาษีในทุกประเทศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์)
 ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการไม่รวม

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2 ปอนด์ / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 16 ปอนด์)
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ปอนด์ / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 16 ปอนด์)
 ค่าวีซ่าอังกฤษ (เนื่องจากท่านต้องยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง และ ต้องชำระเงินผ่านเครดิตการ์ด ประมาณ 5,200 บาท)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชำระเงิน

งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 30,000 บาท/ท่าน ชำระหลังจากสำรองที่นั่งภายใน 3 วันหลังยืนยันกรุ๊ป
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (สงกรานต์-ปีใหม่ 45 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 26-44 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-25 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-ปีใหม่ 4-19วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สำเนาใบมรณะบัตร
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)
9. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
10. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเป็นภาษาอังกฤษ ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา
11. หลักฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ สำเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
- สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมุดและสำเนา 7 วันก่อนยื่นวีซ่า)

เงื่อนไขอื่นๆ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ การใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

   Thai Baht Exchange Rate
    Thai Baht Converter