ล่องเรือ : ล่องเรือแม่น้ำไรน์ (Rhine River Cruise) 8 วัน

Lufthansa

ล่องเรือแม่น้ำไรน์ (Rhine River Cruise) 8 วัน


ราคา 79,900 บาท

โปรโมชั่นพิเศษ....บินตรง...สายการบิน ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์ส (ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปแล้ว / พักห้องหน้าต่างทุกห้อง) โคโลญจน์ – โคเบลนซ์ – เวนเนนเก้น – โคคเฮม – เบราช์แบช – โรเลอไรน์ – รูเดสไฮม์ – ไมนทซ์

เดินทาง :
• 16 - 23 ต.ค. 60 
• 21 - 28 ต.ค. 60 
tag :
โคโลญจน์, โคเบลนซ์, เวนเนนเก้น, โคคเฮม, เบราช์แบช, โรเลอไรน์, รูเดสไฮม์, ไมนทซ์


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต
22.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินลุฟท์ฮันซ่า แถว G 1-6 ประตูทางเข้าที่ 4
 
23.50 น. ออกเดินทางสู่มหานครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบิน LH773 (ใช้เวลาบินประมาณ 12 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง ทั้งนี้สายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำ และอาหารเช้า บนเครื่องบิน
 

วันที่ 2 แฟรงก์เฟิร์ต – โคโลญจน์
05.45 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงก์เฟิร์ต (FRA) ประเทศเยอรมนี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ (ระยะทาง 189 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ชั่วโมง) เมืองใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศเยอรมนี รองจากเบอร์ลิน ฮัมบูร์ก และมิวนิก เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐนอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลีย (North Rhine-Westphalia) โคโลญจน์เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมนี สร้างโดยชาวโรมัน มีประวัติศาสตร์ย้อนไปถึง ค.ศ. 50 เมืองนี้มีชื่อเสียงเป็นเมืองแห่งน้ำหอมและมหาวิหารสวยงามและยิ่งใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ นำท่านเข้าชมมหาวิหารโคโลญจน์ หรือที่รู้จักในนาม เคิล์นโดม (Cologne Cathedral) เป็นมหาวิหารโคโลญจน์แห่งเดียวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี 2536 จัดเป็นไฮไลท์ของเมืองที่นักเที่ยวไปเที่ยวชมมากที่สุด วิหารแห่งนี้ ใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 600 ปี และปัจจุบันก็ยังมีการบูรณะซ่อมแซมอยู่ตลอด บริเวณใกล้กับวิหาร จะมีสะพานสายสำคัญทอดยาวข้ามแม่น้ำไรน์ เชื่อมตัวเมืองโคโลญจน์ทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกัน นั่นคือ สะพานโฮเฮนโซลแลร์นบรุคเคอ (Hohenzollernbrucke) บริเวณราวสะพานจะเต็มไปด้วยกุญแจของเหล่าคู่รักนักท่องเที่ยวที่นำมาติดไว้มากมาย เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของการมาเยือนโคโลญจน์
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคารจีน
 
14.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองโคโลญจน์ เพื่อเชคอินลงเรือสำราญ DCS Alemannia อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญที่จะนำท่านสัมผัสประสบการณ์การล่องเรือแม่น้ำไรน์ ลัดเลาะไปตามริมชายฝั่งแม่น้ำสองข้างทาง สัมผัสบรรยากาศแปลกใหม่ กับการเดินทางที่จะทำให้ท่านได้เห็นทัศนียภาพสองข้าง ทั้งบ้านเรือนและธรรมชาติตลอดเส้นแม่น้ำไรน์ โดยเริ่มจากเมืองโคโลญจน์แห่งนี้
 
16.00 น. เรือสำราญ DCS Alemannia ออกเดินทางจากเมืองโคโลญจน์ มุ่งหน้าสู่เมืองโฮร์น ประเทศเนเธอร์แลนด์
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภายในเรือสำราญ หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถ ภายในห้องคลับเลาจน์ที่ทางเรือมีจัดให้บริการ
 

วันที่ 3 โคเบลนซ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 
09.00 น. เรือสำราญเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองโคเบลนซ์ นำท่านเที่ยวเมืองโคเบลนซ์ (Koblenz) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศเยอรมนี โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในเขตรัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ (Rheinland-Pfalz) หรือ ไรน์แลนด์-พาลาทิเนต (Rhineland-Palatinate) รัฐที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางเทือกเขาซีเฟอร์เกเบียร์เก อีกหนึ่งดินแดนของเยอรมนีที่ถูกห้อมล้อมด้วยนิยายปรัมปราอันน่าหลงใหล สำหรับเมืองโคเบลนซ์ เป็นเมืองโบราณที่ถูกสร้างขึ้น 8 ปีก่อนคริสตกาล โดยจักรพรรดินีโร หรือที่รู้จักในชื่อ นีโรจอมโหด ซึ่ง มีชื่อเต็มใหม่ ว่า นีโร คลอดิอุส ซีซาร์ ดรุสซุส (Nero Claudius Caesar Drusus) สำหรับตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ตรงปากแม่น้ำซึ่งเป็นที่บรรจบกันของแม่น้ำ 2 สาย คือแม่โมเซล (Moselle River) และแม่น้ำไรน์ (Rhine River) ซึ่งต่อมาในปี 1992 เมืองโคเบลนซ์ได้ฉลองครบรอบอายุ 2000 ปีของเมืองอีกด้วย นำท่านชมป้อมเอียเรียนบรายทชไตน์ (Ehrenbreitstein Fortress) ป้อมปราการรูปสามเหลี่ยมที่มีผนังหนากว่า 20 ฟุตถูกสร้างขึ้นโดยปรัสเซียในต้นศตวรรษที่ 19 ตั้งอยู่บนภูเขาตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเมืองโคเบลนซ์ ในช่วงระหว่างปี 1817 - 1832 ป้อมปราการถูกใช้รักษาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์และแม่น้ำโมเซล ปัจจุบันถือว่าเป็นอีกหนึ่งป้อมปราการที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากแห่งหนึ่งของประเทศ นำท่านเข้าชมมหาวิหารเซนต์คัสเตอร์ (Basilica of St. Castor) มหาวิหารที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเก่าแก่ที่สุดในเมืองโคเบลนซ์ และในเขตรัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ เมื่อมองจากมหาวิหารจะสามารถมองเห็นบริเวณสามเหลี่ยมเยอรมัน (Deutsches Eck) และในปี 2002 มหาวิหารเซนต์คัสเตอร์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกที่เกี่ยวกับภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของลุ่มแม่น้ำไรน์ช่วงกลางตอนบน (Upper Middle Rhine Valley) นอกจากนี้ยังเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาเฮก(Hague Convention) อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 
บ่าย นำท่านเข้าชมปราสาท Stolzenfels (Stolzenfels Castle) อีกหนึ่งปราสาทเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 โดยทั่วไปสร้างขึ้นเพื่อกำหนดกฎหมาย สำหรับสินค้าที่มีการหยุดและการจ่ายเงินค่าผ่านทางแม่นํ้าไรน์ ต่อมาถูกครอบครองโดยกองทหารฝรั่งเศสและสวีเดนในสงครามสามสิบปี และสุดท้ายในปี1689 ถูกทำลายโดยชาวฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่เก้าปีของ 150 ปี ในปี 1815 ถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดย William IV of Prussia และเป็นที่จัดการแสดงรวบรวมเราะแล้วอาวุธเก่าแก่ที่น่าสนใจ ได้เวลานำท่านเดินเล่นภายในเมืองโคเบลนซ์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและเก็บภาพบรรยากาศเมืองเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำไรน์
 
18.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ
 
19.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือโคเบลนซ์ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเวนเนนเก้น (Winningen)
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภายในเรือสำราญ
 
21.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองเวนเนนเก้น หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถ ภายในห้องคลับเลาจน์ที่ทางเรือมีจัดให้บริการ หรือท่านจะเลือกเดินเล่นเก็บภาพความสวยงามของเมืองเวนเนนเก้น ยามค่ำคืน (Night Life)ได้ตามอัธยาศัย เนื่องจากเรือจะออกเดินทางจากท่าเรือแห่งนี้เวลา 03.30 น.ในวันรุ่งขึ้น แนะนำให้ท่านเก็บภาพความสวยงามและแสงสียามค่ำคืนแห่งเมืองเวนเนนเก้น ซึ่งมีความสวยงามยิ่ง
 

วันที่ 4 โคคเฮม - เบราซ์แบช
03.30 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองเวนเนนเก้น มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเมืองโคคเฮม
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองโคคเฮม (Cochem) นำท่านเที่ยวชมเมืองโคคเฮม (Cochem) เมืองเล็กที่ตั้งอยู่ริมโค้งแม่น้ำ Moselle ในประเทศเยอรมัน มีทัศนียภาพที่งดงามมาก จุดแลนด์มาร์คของเมือง คือ ปราสาทสวยสง่าตั้งตระหง่านบนยอดเขา ตัวเมืองเก่าก็น่ารักมีสีสันน่าเดินเที่ยวเพลินๆ นำท่านเข้าชมปราสาทโคคเฮม (Cochem Castle) เป็นปราสาทที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดอีกแห่งหนี่งของเยอรมัน สันนิษฐานว่าเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นมากกว่า 1,000 ปี ซึ่งปราสาทแห่งนี้มีบันทึกครั้งแรกในปี 1051 ในครั้งที่ ไรเชสซา เอสโส พี่สาวของราชินีโปแลนด์ได้ยกปราสาทแห่งนี้ให้กับหลาน เฮนรี่ ที่ 1 นำท่านชมความสวยงามของปราสาทโบราณที่ตั้งริมฝั่งแม่น้ำไรน์ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 
13.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองโคคเฮม มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเมืองเบราช์แบช
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 
19.30 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองเบราช์แบช (Braubach) หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถ ภายในห้องคลับเลาจน์ที่ทางเรือมีจัดให้บริการ หรือท่านจะเลือกเดินเล่นเก็บภาพความสวยงามของเมืองเบราช์แบช ยามค่ำคืน (Night Life)ได้ตามอัธยาศัย เนื่องจากเรือจะออกเดินทางจากท่าเรือแห่งนี้เวลา 08.30 น.ในวันรุ่งขึ้น
 

วันที่ 5 หน้าผาโรเลอไรน์ – รูเดสไฮม์
08.30 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองเบราช์แบช มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือหน้าผาโรเลอไรน์
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 
11.00 น. เรือมุ่งหน้าสู่เมืองรูเดสไฮม์ (Rudesheim) ซึ่งจะผ่านหน้าผาโรเลอไลน์ โค้งหน้าผาลัดเลาะแห่งลุ่มแม่น้ำไรน์ ที่ซึ่งมีทัศนียภาพสองฝั่งที่สวยงาม ธรรมชาติอันสวยงามและเป็นอีกจุดหนึ่งในการล่องเรือชมธรรมชาติและวิธีชนบทแห่งลุ่มแม่น้ำไรน์ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของทัศนียภาพของแม่น้ำไรน์
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 
15.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองรูเดสไฮม์ นำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ (Seilbahn) สู่ อนุสาวรีย์ไนเดอวาลด์ ระหว่างทางได้ชมวิวทิวทัศน์ของไร่องุ่น ที่เขียวขจี ณ เบื้องล่าง และสามารถมองเห็นเมืองรูเดสไฮม์ริมแม่น้ำไรน์ที่สวยงาม จากมุมมองที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ นำท่านแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ไนเดอวาลด์ ขนาดมหึมาที่สูงถึง 37.6 เมตร บนสุดเป็นรูปปั้นทองบรอนซ์ของเทพี เยอมาเนีย (Statue of Germania) ที่ สูง 10.5 เมตร หนัก 32 ตัน มือซ้ายถือ พระแสงดาบ มือขวายกสูงถือมงกุฎ อนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1877- 1883 เป็นอนุสรณ์แห่งการเฉลิมฉลอง การจัดตั้งจักรวรรดิเยอรมันและการรวม ประเทศเยอรมันเป็นหนึ่งเดียว อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองรูเดสไฮม์ แหล่งปลูกองุ่นทำไวน์อันเลื่องชื่ออีกแห่งของเยอรมัน ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองรูเดสไฮม์ เป็นเมือง เก่าแก่ที่มีประวัติการอยู่อาศัยมานานกว่า 2 พันปี มีชื่อเสียงด้านการผลิตไวน์ชั้นดี มีโบสถ์และอาคารบ้านเรือนเก่าแก่และ มีภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ที่สวยงามมีเสน่ห์ ทำให้เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก นำท่านแวะถ่ายรูปกับปราสาทบรอมเซ่อ (Bromser Castle) ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 10 และเป็นที่พำนักอาศัยมาจนถึงปี 1937 กระทั่งในปี ค.ศ.1941 เทศบาลเมืองรูเดสไฮม์จึงซื้อมาและได้จัดทำเป็น พิพิธภัณฑ์ไวน์ของเมืองนี้ (Rheingau Wine Museum) จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับปราสาทบูเซ่นเบิร์ก (Boosenburg Castle) ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัย ศตวรรษที่ 9 ความสูงถึง 38 เมตร ได้เวลานำท่านแวะถ่ายรูปกับหอพญา อินทรีย์ (Eagle Tower) ซึ่ง เกอเต้ กวีเอกของเยอรมัน ก็เคยมาพัก อาศัยอยู่ช่วงที่มาเยือนเมืองรูเดสไฮม์ อิสระใหท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความน่ารักของเมืองรูเดสไฮม์ตามอัธยาศัย
 
19.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถ ภายในห้องคลับเลาจน์ที่ทางเรือมีจัดให้บริการ
 

วันที่ 6 ไมนทซ์
06.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือรูเดสไฮม์ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือไมนทซ์
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 
08.15 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือไมนทซ์ นำท่านเที่ยวชมเมืองไมนทซ์ (Mainz) เป็นเมืองที่ประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่าสองพันปี ที่ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไรน์ (Rhine River) โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ทางของตะวันตกเฉียงใต้ประเทศเยอรมนี เมืองไมนทซ์ เป็นเมืองหลวงของรัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ (Rheinland-Pfalz) หรือ ไรน์แลนด์-พาลาทิเนต (Rhineland-Palatinate) รัฐที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางเทือกเขาซีเฟอร์เกเบียร์เก อีกหนึ่งดินแดนของเยอรมนีที่ถูกห้อมล้อมด้วยนิยายปรัมปราอันน่าหลงใหล นำท่านเข้าชม มหาวิหารไมนทซ์ (Mainz Cathedral) สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองไมนทซ์ โดยมหาวิหารตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางประวัติศาสตร์ และจัตุรัสหลักของเมือง ปัจจุบันมหาวิหารไมนทซ์ เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ของยุคที่รุ่งเรืองที่สุดบนฝั่งแม่น้ำไรน์ในเยอรมนี จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับไอรอน ทาวเวอร์ (Iron Tower) หอคอยจากยุคกลาง ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 เป็นหนึ่งในสามหอคอยที่เหลือจากกำแพงเมืองของเมืองไมนทซ์ โดยไอรอน ทาวเวอร์นั้นทำหน้าที่เป็นสังเกตการณ์และประตูเมือง ซึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง หอคอยได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงใน และถูกสร้างขึ้นใหม่ในทศวรรษที่ 1960
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
 
บ่าย นำท่านชม วู๊ด ทาวเวอร์ (Wood Tower) อีกหนึ่งหอคอยยุคกลาง ที่เป็นหนึ่งในสามของหอคอยที่เหลือจากกำแพงเมือง ซึ่งรวมไปถึง ไอรอน ทาวเวอร์ , และอเล็กซานเดอร์ ทาวเวอร์ โดยหอคอยถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 15 ในแบบสถาปัตยกรรมโกธิค และเช่นเดียวกันกับหอคอยอื่นๆ คือ ถูกนำมาใช้เป็นหอสังเกตการณ์และประตูเมือง รวมไปถึงห้องขัง ซึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง หอคอยได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง และถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1961 ปัจจุบันหอคอยถูกใช้เป็นสำนักงานขององค์กรและสโมสรต่างๆ จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับปราสาทป้อมปราการไมนทซ์ (Mainz Citadel) ที่ตั้งอยู่ที่ชายขอบของเมืองเก่า โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นใน ปี1660 และถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญของป้อมปราการไมนทซ์ ซึ่งในช่วงปี 1839 ป้อมปราการไมนทซ์นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดในยุโรป ได้เวลานำท่านสู่ถนนช้อปปิ้ง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ของฝาก ของที่ระลึก ซึ่งมีวางขายเรียงรายรอบบริเวณท่าเรือ หรือให้ท่านได้เดินเล่นในเมืองไมนทซ์เพื่อเก็บภาพความสวยงามและบรรยากาศที่โรแมนติก เมืองโบราณเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำไรน์
 
19.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 
21.00 น. เรือสำราญออกเดินทางจากท่าเรือเมืองไมนทซ์ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเมืองโคโลญจน์ เรือจะล่องในแม่น้ำไรน์ ซึ่งจะผ่านบ้านเรือน และอาคารสวยงามทั้งสองฝั่ง แนะนำให้ท่านขึ้นไปชมวิวบนชั้นดาดฟ้าของเรือ เพื่อสัมผัสบรรยากาศอาทิตย์อัศดง และ ทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำที่หลากหลายแปลกตายิ่ง หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถ ภายในห้องคลับเลาจน์ที่ทางเรือมีจัดให้บริการ หมายเหตุ ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่ำวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
 

วันที่ 7 โคโลญจน์ – แฟรงค์เฟิร์ต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 
07.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ( Frankfurt ) (ระยะทาง 189 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ชั่วโมง) ชื่อเมืองแฟรงก์เฟิร์ตในประเทศเยอรมนี นิยมเรียกชื่อเต็มคือ "ฟรังค์ฟวร์ทอัมไมน์" แฟรงก์เฟิร์ตหรือ ฟรังค์ฟวร์ทอัมไมน์ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ (Main river) และเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตและธนาคารกลางยุโรป แฟรงก์เฟิร์ตเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป โดยในเขตเมืองและปริมณฑลมีประชากรประมาณ 5 ล้านคน
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
 
บ่าย นำท่านสู่ จัตุรัสโรเมอร์เบิร์ก (Romerberg) อันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง บริเวณกลางจัตุรัสมี น้ำพุแห่งความยุติธรรม ตั้งตระหง่านด้านหน้าอาคารไม้ลวดลายสวยงาม ซึ่งนับว่าเป็นอีกสถาปัตยกรรมอีกแห่งหนึ่งที่สวยงามกลางกรุงแฟรงก์เฟิร์ต ได้เวลานำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งอิสระ ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย ท่านสามารถช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างขนาดใหญ่และตลาดในเมือง
 
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
 
19.00 น. นำท่านสู่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อเชคอิน และทำ Tax Refund
 
21.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ LH772 (ใช้เวลาในการเดินทาง 10.30 ชั่วโมง)
 

วันที่ 8 กรุงเทพฯ
14.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 


Gallery : ล่องเรือแม่น้ำไรน์ (Rhine River Cruise) 8 วัน

ค่าบริการรวม

 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (ห้องพักบนเรือสำราญ)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในโปรแกรม, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ค่าทิปต่างๆ

ค่าบริการไม่รวม

 ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศ เยอรมัน ประมาณ 2,500 บาท
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชำระเงิน

ชื่อบัญชี นายอภิวัฒน์ จิตต์ปรารพ (หรือสั่งจ่ายเช็ค)
ธนาคาร เลขที่บัญชี สาขา ประเภทบัญชี
 กรุงเทพ 118-5-07988-4 สีลม ออมทรัพย์
 ไทยพาณิชย์ 404-8-41630-8 อาคารสาทร สแควร์ ออมทรัพย์
 กสิกรไทย 616-2-08610-1 อาคารสาทร สแควร์ ออมทรัพย์
 กรุงไทย 022-0-12592-9 สีลม ออมทรัพย์

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง

* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
* ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%
* ยกเลิก 30-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำเต็มจำนวน
* ยกเลิก 08-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 7-10 วันทำการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยื่นในสมัยก่อน )
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สำเนาใบมรณะบัตร
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)
9. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
10. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเป็นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา

เงื่อนไขอื่นๆ

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 การท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ การใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ทำการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระ มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคธรรมดา

   Thai Baht Exchange Rate
    Thai Baht Converter