ล่องเรือ : ล่องเรือแคนาดา-นิวอิงแลนด์ 11 วัน

Cathay Pacific Airways

ล่องเรือแคนาดา-นิวอิงแลนด์ 11 วัน


ราคา 129,900 บาท

(พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ) (โปรแกรมแนะนำ......ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี สวยที่สุดในรอบปี) (ไม่รวมค่าวีซ่าอเมริกา/รวมค่าวีซ่าแคนาดา) บอสตัน – บาร์ ฮาร์เบอร์ – พอร์ตแลนด์ – เซ็นต์จอห์น – แฮลิแฟกซ์ – บอสตัน เรือรอยัล แคริบเบี้ยน ซิริเนด ออฟ เดอะ ซี

เดินทาง :
• 23 ก.ย. - 3 ต.ค. 60 
• 7 - 17 ต.ค. 60 
tag :
บอสตัน, บาร์ ฮาร์เบอร์, พอร์ตแลนด์, เซ็นต์จอห์น, แฮลิแฟกซ์, บอสตัน


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร – ฮ่องกง – บอสตัน
09.00 น. คณะฯพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ M 6 – M 16 สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส
 
12.10 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ CX812 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.50 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน พร้อมเพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง
 
15.55 น. เดินทางถึง สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องสู่สนามบินบอสตัน (BOS) สหรัฐอเมริกา อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย
 
18.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก (HKG) สู่ สนามบินบอสตัน (BOS) โดยเที่ยวบิน CX812 (ใช้เวลาบิน 16 ชั่วโมง) ********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* สายการบินมีบริการอาหารค่ำ และ อาหารเช้าบนเครื่องบิน
 
22.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติบอสตัน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่โรงแรมที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Double Tree by Hilton **** หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 2 บอสตัน – เชคอินลงเรือสำราญ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเที่ยวชมเมืองบอสตัน (Boston) เมืองหลวงของรัฐแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts) เป็นเมืองแห่งการศึกษาที่มีมหาวิทยาลัยเก่าแก่และมีชื่อเสียงมากมาย เช่น มหาวิทยาลัยบอสตัน วิทยาลัยการดนตรีเบิร์กลีย์ และคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด บอสตันขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองในอเมริกาที่แฝงไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรมแบบยุโรปเก่า เมืองใหญ่เมืองนี้จัดว่าค่อนข้างสงบอีกทั้งยังมีความสวยงามของธรรมชาติ นำท่านชมสวนสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุด (Boston Public Garden) ตั้งอยู่บนถนนชาลส์ (Charles Street) สวนแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณจุดเริ่มต้นของ “เส้นทางเดินแห่งอิสรภาพ” เรียกได้ว่าเป็นสวนสาธารณะแห่งประวัติศาสตร์ จากนั้นนำท่านเที่ยวบนเส้นทางแห่งอิสรภาพ (The Freedom Trail) เส้นทางประวัติศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา ถนนเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองมากว่า 250 ปี สองข้างทางถนนสายนี้เต็มไปด้วยสถานที่ประวัติศาสตร์ในช่วงยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศและอาคารโบราณที่สำคัญๆ เรียกว่าเป็นไฮไลท์หลักของทัวร์บอสตัน
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
 
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts) เพื่อเชคอินขึ้นเรือสำราญ Royal Caribbean – Serenade of the Seas!!
 
16.00 น. เรือออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเมืองบาร์ฮาร์เบอร์ รัฐเมน (Bar Harbour, Maine)
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
 

วันที่ 3 บาร์ ฮาร์เบอร์ (รัฐเมน)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 
07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองบาร์ ฮาร์เบอร์ (รัฐเมน) นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอะคาเดีย (Acadia National Park) อุทยานแห่งชาติที่อยู่ใกล้ๆบาร์ฮาร์เบอร์ (Bar Harbor) เมืองรีสอร์ทแห่งการท่องเที่ยวของรัฐเมน โดยแต่เดิมอุทยานมีชื่อว่า อุทยานแห่งชาติลาฟาแยต (Lafayette National Park) อุทยานแห่งชาติที่ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1919 และเป็นอุทยานแรกที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำมิสซิสซิปปี (Mississippi River) นำท่านชมทัศนียภาพที่สวยของอุทยานแห่งชาติ อันประกอบไปด้วย ท้องทะเล ภูเขา และป่าไม้ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สวยงาม อุทยานแห่งชาติอะคาเดีย เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวกว่า 3 ล้านคนต่อปี โดยอุทยานนั้นมีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 47,000 เอเคอร์ โดย 30,300 เอเคอร์นั้นอยู่บนเกาะเมาท์ ดิเซิร์ท ไอส์แลนด์ (Mount Desert Island) เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดนอกชายฝั่งของรัฐเมน อิสระให้ท่านเก็บภาพตามอัธยาศัย
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (เมนูล็อบสเตอร์)
 
บ่าย นำท่านกลับสู่ท่าเรือเก่าแห่งบาร์ฮาร์เบอร์ นำท่านชมความงดงามของท่าเรือเก่า ที่มีอาคารสถาปัตยกรรมโบราณ อิสระให้ท่านเดินเล่นและชมเมืองและเก็บภาพความน่ารักของเมือง บาร์ฮาร์เบอร์ และ เก็บภาพธรรมชาติอันสวยงามและฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดในช่วงนี้
 
17.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ บาร์ฮาร์เบอร์
 
18.00 น. เรือออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือพอร์ตแลนด์ รัฐเมน (Portland, Maine)
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
 

วันที่ 4 พอร์ตแลนด์ (รัฐเมน)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 
07.00 น. เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือพอร์ตแลนด์ (Portland) นำท่านเดินทางสู่เมืองพอร์ตแลนด์ (Portland) ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐเมน เป็นรัฐที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของสหรัฐอเมริกา และตั้งอยู่ในเขตนิวอิงแลนด์ ชื่อของรัฐตั้งมาจากชื่อจังหวัดหนึ่งในฝรั่งเศส นำท่านเที่ยวชมบริเวณท่าเรือเก่า (Old Port) ที่มีความสำคัญทางประวัติศาตร์ของพอร์ตแลนด์ เนื่องจากเป็นบริเวณที่ กัปตันเดินเรือชาวอังกฤษ คริสโตเฟอร์ ลาเวท ได้ค้นพบอ่าวแคสโก (Casco Bay) ในปี ค.ศ. 1623 และขึ้นฝั่ง ณ ท่าเรือพอร์ตแลนด์ (Old port) ในปัจจุบัน นำท่านชมความสวยงามของท่าเรือเก่า ที่ยังคงสถาปัตยกรรมการก่อสร้างในสมัยศตวรรษที่ 17 นำท่านเที่ยวชมบริเวณวอเตอร์ฟร้อนท์ (Waterfront) ได้เวลานำท่านเที่ยวชมความสวยงามของถนนคองเกรส สตรีท (Congress Street) ซึ่งเป็นถนนเก่าแก่และถนนหลักของเมือง อาคารก่อสร้างที่สวยงามที่ยังคงตั้งเด่นตระการตาตลอดช่วงถนนนี้ จากนั้นนำท่านชมจตุรัสสงครามกลางเมือง (Civil war memorial) สัญลักษณ์ย้อนรำลึกถึงความวุ่นวายและสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นในเมืองนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่พอร์ตแลนด์ อาร์ท ดิสทริค (Portland Art district) ซึ่งเป็นย่านที่จัดแสดงศิลปะหลากแขนงของศิลปินที่ต้องการโชว์ผลงานของตน
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำท่านเดินทางสู่ป้อมปราการวิลเลี่ยม (Fort William) เป็นป้อมปราการทางทหารที่ตั้งอยู่บนแหลมอลิซาเบธ (Cape Elizabeth) นำท่านถ่ายรูปกับแมนชั่นกอดดาท (Goddard Mansion) ซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่และศูนย์บัญชาการทางทหารภายในป้อมแห่งนี้ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับประภาคารเก่าแก่แห่งเมน (Lighthouse in Maine) ซึ่งเป็นประภาคารเก่าแก่ ตั้งตระหง่านบนแหลมอลิซาเบธ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของประภาคารและหมู่อาคารโบราณริมมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ได้เวลานำท่านสู่เอาท์เล็ท L.L Bean Freeport Shopping Outlet ตั้งอยู่ในเมืองฟรีพอร์ต (Freeport) บนชายฝั่งของอ่าวแคสโก (Casco Bay) ตอนบน ซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ 20 นาทีจากเมืองพอร์ตแลนด์ในรัฐเมน ที่ฟรีพอร์ตเกิดขึ้นในปีค.ศ. 1789 เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ถูกกล่าวถึงในฐานะเป็นจุดกำเนิดของรัฐเมน เนื่องจากการประชุมสำคัญๆ ในสมัยนักล่าอาณานิคมซึ่งนำมาสู่การแยกตัวจากรัฐแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts) เป็นรัฐใหม่ก็ล้วนแล้วถูกจัดขึ้นที่เจมสันทาเวิร์น (Jameson Tavern) ในเมืองฟรีพอร์ต อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือจะเดินเล่นในเมืองฟรีพอร์ต
 
16.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ
 
17.00 น. เรือสำราญออกจากท่าเทียบเรือพอร์ตแลนด์ สู่ ท่าเรือเซนต์ จอห์น (Saint John) นิวบรันสวิก (New Brunswick)
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
 

วันที่ 5 เซนต์ จอห์น (Saint John) แห่งเมือง นิวบรันสวิค (New Brunswick)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 
08.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ เซนต์ จอห์น (Saint John) แห่งเมือง นิวบรันสวิก (New Brunswick) นำท่านเดินทางสู่เมืองเซนต์มาร์ติน (St. Martin) ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองเซนต์จอห์น เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงาม ตั้งอยู่บนปากอ่าวฟันดี้(Fundy Bay) เป็นเมืองสงบเรียบง่าย แต่แฝงเสน่ห์ความเป็นชนบทของแคนาดา นำท่านชมหมู่บ้านชาวประมง (Fishing Village) และ ถ้ำทะเล (Sea Cave) ถ้ำที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเล เกิดเป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่ริมชายหาดสวยงามแห่งอ่าวฟันดี้อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่ารักของเซ็นต์มาร์ติน ได้เวลานำท่านกลับสู่เมืองเซนต์ จอห์น เมืองใหญ่สุดในรัฐนิวบรันสวิก ประเทศแคนาดา ตั้งอยู่บนฝั่งอ่าวฟันดี้ที่ปากแม่น้ำเซนต์จอห์น มีอ่าวจอดเรือที่ปราศจากน้ำแข็งในฤดูหนาว นักสำรวจชาวฝรั่งเศส ซามูเอล เดอ แปลง เดินเรือมาถึงดินแดนแห่งนี้ใน ค.ศ. 1604 หลังจากนั้น 3 ทศวรรษ ชาวฝรั่งเศสได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานและสร้างป้อมปราการขึ้น ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 มีการต่อสู้ระหว่างคนเชื้อสายฝรั่งเศส อเมริกัน และอังกฤษ และได้จัดตั้งขึ้นเป็นนครแห่งแรกของประเทศแคนาดา ใน ค.ศ. 1785 จากนั้นนำท่านลงเรือเจ็ทโบ๊ท (Jet Boat Ride) เพื่อชมแอ่งน้ำวนขนาดใหญ่ (Reversing Falls) ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอันน่าตื่นเต้นอีกแห่งของเมืองนี้
 
กลางวัน นำท่านเดินชมเมืองเก่าแห่งเซนต์ จอห์น (Old City) ซี่งยังคงมีหมู่อาคารเก่าแก่ตั้งตระหง่านสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีต จากการที่เป็นเมืองท่าที่สำคัญอีกแห่งของแคนาดา นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ทรีนิตี้ (Trinity Royal Preservation) จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับหอคอยมาร์เทลโล (Martello Tower) หอคอยทรงกลมขนาดไม่ใหญ่นัก ตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างขึ้นในสมัยสงครามนโปเลียนในปี 1812 ได้เวลานำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งของเมืองเซนต์จอห์น อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพของเมืองเซนต์จอห์น ตามอัธยาศัย
 
17.30 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ เซนต์ จอห์น (Saint John)
 
18.30 น. เรือออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรือ แฮลิแฟกซ์ (Halifax) แห่งโนวา สโกเชีย (Nova Scotia)
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
 

วันที่ 6 Cruising
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น Public Room : บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเทอร์เนต Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม Sport and Activities : สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนส มินิกอล์ฟ Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ วันนี้จะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ให้ท่านได้แต่งตัวสวยงามร่วมงานเลี้ยงในค่ำคืนนี้ หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
 

วันที่ 7 แฮลิแฟกซ์ (Halifax) แห่งโนวา สโกเทีย (Nova Scotia)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 
09.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ แฮลิแฟกซ์ (Halifax) แห่งโนวา สโกเชีย (Nova Scotia) นำท่านเดินทางสู่เมืองแฮลิแฟกซ์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐโนวา สโกเชีย รัฐทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของแคนาดา เป็นรัฐที่มีพลเมืองหนาแน่นที่สุดของแคนาดาทางฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านชาวประมงแห่ง เป๊กกี้โคฟ (Peggy’s Cove) นำท่านถ่ายรูปกับหมู่บ้านประมงสีสันสดใส และ ประภาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1868 ให้ท่านได้สัมผัสและเก็บภาพทัศนียภาพชายฝั่งเป๊กกี้โคฟ และมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ได้เวลานำท่านเดินทางสู่แฮลิแฟกซ์วอเตอร์ฟร้อนท์ (Water Front) นำท่านเดินเล่นชมเมืองแฮลิแฟกซ์ นำท่านถ่ายรูปกับหอนาฬิกาแห่งเมืองเก่า (Old Town Clock Tower)
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ป้อมปราการซิทาเดล (Citadel) ป้อมปราการโบราณ สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19 ตั้งอยู่บนเนินเขาซิทาเดล ซึ่งเป็นเนินเขาที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองแฮลิแฟกซ์ในมุมสูง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของป้อมปราการโบราณ และความสวยงามของเมืองแฮลิแฟกซ์ จากนั้นนำท่านสู่อนุสรณ์สถานรำลึกของผู้เสียชีวิตจากเรือไททานิค (Fair View Lawn Cemetery) ได้เวลานำท่านสู่ห้างสรรพสินค้า Halifax Shopping Center ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แห่งเมืองแฮลิแฟกซ์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
 
17.30 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือแฮลิแฟกซ์ (Halifax)
 
18.30 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือแฮลิแฟกซ์ (Halifax) เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือบอสตัน (Boston)
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
 

วันที่ 8 Cruising
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น Public Room : บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเทอร์เน็ต Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกม Sport and Activities : สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนส มินิกอล์ฟ Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ วันนี้จะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ให้ท่านได้แต่งตัวสวยงามร่วมงานเลี้ยงในค่ำคืนนี้ หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ หมายเหตุ ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่ำวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
 

วันที่ 9 บอสตัน
ช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 
07.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือบอสตัน (Boston) นำท่านเชคเอาท์ออกจากเรือสำราญโรยัล แคริบเบี้ยน นำท่านถ่ายรูปกับหอฟาเนลฮอลล์ (Faneuil Hall) หอประชุมประวัติศาสตร์ที่มาของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1742 เพื่อใช้เป็นแหล่งค้าขายของประชาชนและเพื่อเป็นที่ทำการของส่วนราชการเมืองต่างๆ ในช่วงเวลาสงครามการเมืองราวศตวรรษที่ 18-19 หอแห่งนี้ใช้เป็นที่รวมกำลังพลและ วางแผนของผู้นำมวลชนในยุคนั้น นับเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ทั้งของเมืองบอสตันและของประเทศ ในปัจจุบันก็ยังเปิดทำการปกติ เป็นทั้งตลาดสินค้า ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์และที่ว่าการของเทศบาลเมือง ได้เวลานำท่านสู่ตลาดควินซี (Quincy Market) ตลาดนี้มีทั้งในส่วนของตลาดในร่ม เเละตลาดกลางเเจ้งเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการช้อปปิ้ง เป็นแหล่งร้านกาแฟ ร้านขนมมากมาย รวมทั้งยังเป็นแหล่งงานฝีมือสินค้าพื้นเมือง งานศิลปะจากศิลปินท้องถิ่น และยังเป็นศูนย์รวมการแสดงแบบเปิดหมวก นับว่าเป็นจุดท่องเที่ยวและจุดนัดพบสังสรรค์ที่มีชีวิตชีวาของเมือง
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
 
บ่าย นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Museum of Science) พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่นักท่องเที่ยวกว่าค่อนโลกต่างเล่าลือกันว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลก เพราะมีการจัดแสดงเรื่องราวน่าสนใจหลากหลาย ไฮไลท์คือโครงกระดูกไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ มีส่วนของหอดาราศาสตร์ขนาดใหญ่ จัดแสดงทั้งประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวิทยาศาสตร์ทุกแขนง รวมทั้งยังมีโดมผีเสื้อขนาดใหญ่ที่สามารถเดินเข้าไปชมความงามของหมู่ผีเสื้อได้อีกด้วย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่าประทับใจตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไม้ดอกไม้ประดับอิซาเบลล่า สจ๊วต การ์ดเนอร์ (Isabella Stewart Gardner Museum) จัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับสวยงามมากมายในอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 รวมไปถึงของสะสมมีค่าจำพวกงานศิลปะ งานกระเบื้อง ปูนปั้น เฟอร์นิเจอร์แอนทีคชั้นดี หนังสือหายาก งานฝีมือและอีกมากมายของมาดามการ์ดเนอร์ นักสะสมงานศิลปะและนักสังคมสงเคราะห์สตรีผู้มีชื่อเสียงในอดีต บริเวณด้านนอกมีสวนกุหลาบสวยงามขนาดใหญ่ที่จะบานในช่วงหน้าร้อนทุกปี ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของสวนไม้ดอกไม้ประดับแห่งนี้ ได้เวลานำท่านช้อปปิ้ง ณ ย่าน ถนนนิวบูรี่ (Newbury Street) เป็นถนนที่คลาคล่ำไปด้วยสินค้าทั้งแบรนด์เนม และ สินค้าพื้นเมือง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
 
21.30 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินบอสตัน เพื่อเชคอิน
 

วันที่ 10 บอสตัน
01.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน CX811 (ใช้เวลาบินประมาณ 15.45 ชั่วโมง) ********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* สายการบินมีบริการอาหารค่ำ และ อาหารเช้าบนเครื่องบิน
 
05.35 น. เดินทางถึงสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong)
 
08.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส เที่ยวบิน CX705 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.45 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
 

วันที่ 11 กรุงเทพมหานคร
10.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (Bon Voyage)
 


Gallery : ล่องเรือแคนาดา-นิวอิงแลนด์ 11 วัน

ค่าบริการรวม

 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน Cathay Pacific (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ , ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (ตามระบุ), ค่า Service ของทางเรือ
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าวีซ่าแคนาดา
 ค่าทิปไกด์, พนักงานขับรภ

ค่าบริการไม่รวม

 ค่าวีซ่าอเมริกา
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชำระเงิน

ชื่อบัญชี นายอภิวัฒน์ จิตต์ปรารพ (หรือสั่งจ่ายเช็ค)
ธนาคาร เลขที่บัญชี สาขา ประเภทบัญชี
 กรุงเทพ 118-5-07988-4 สีลม ออมทรัพย์
 ไทยพาณิชย์ 404-8-41630-8 อาคารสาทร สแควร์ ออมทรัพย์
 กสิกรไทย 616-2-08610-1 อาคารสาทร สแควร์ ออมทรัพย์
 กรุงไทย 022-0-12592-9 สีลม ออมทรัพย์

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง

* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
* ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%
* ยกเลิก 30-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำเต็มจำนวน
* ยกเลิก 08-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทำการ)

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยื่นในสมัยก่อน )
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สำเนาใบมรณะบัตร
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)
9. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
10. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเป็นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง / เงินเดือน
- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา


11. หลักฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ สำเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
- สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมุดและสำเนา 7 วันก่อนยื่นวีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสำเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจำ (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บัญชีฝากประจำ ต้องเตรียมดังนี้
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจำ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
- สำเนาสมุดบัญชีฝากประจำ มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา)

เงื่อนไขอื่นๆ

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 การท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ การใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ทำการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระ มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคธรรมดา
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ำหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้

   Thai Baht Exchange Rate
    Thai Baht Converter