ทัวร์แอฟริกา : มาดากัสการ์ – รียูเนียน – มอริเชียส 11 วัน

Air Austral

มาดากัสการ์ – รียูเนียน – มอริเชียส 11 วัน


ราคา 159,900 บาท

โปรโมชั่นพิเศษ ... สายการบิน แอร์ ออสทรอล มาดากัสการ์ – อันตานานาริโว – โมรอนดาวา – คิรินดิ (นั่งรถ 4WD) – เบาบับอีฟ รียูเนียน (เรอูว์นียง) – แซง เดอนี – ภูเขาไฟปิตงเดอร์ลาซาส มอริเชียส – เกาะอิลิลูซิคเครทส์ – น้ำตกชามาเรล – หาดทรายเจ็ดสี – พอร์ตหลุยส์

เดินทาง :
• 19 - 29 ต.ค. 60 
• 16 - 26 พ.ย. 60 
• 30 พ.ย. - 10 ธ.ค. 60 
• 28 ธ.ค. 60 - 7 ม.ค. 61 
tag :
มาดากัสการ์, อันตานานาริโว, โมรอนดาวา, คิรินดิ, นั่งรถ 4WD, เบาบับอีฟ, รียูเนียน, เรอูว์นียง, แซง, เดอนี, ภูเขาไฟปิตงเดอร์ลาซาส, มอริเชียส, เกาะอิลิลูซิคเครทส์, น้ำตกชามาเรล, หาดทรายเจ็ดสี, พอร์ตหลุยส์


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ – รียูเนียน – มาดากัสการ์
08.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินแอร์ออสทรัล แถว L 1-6 ประตูทางเข้าที่ 5
 
10.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่ สนามบินโรลอง การ์รอส โดยเที่ยวบิน UU888 (ใช้เวลาบินประมาณ 7.35 ชั่วโมง) สายการบินบริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างเที่ยวบิน
 
15.25 น. เดินทางถึง สนามบินโรลอง การ์รอส (Roland Garros) เกาะรียูเนียน (Reunion) นำท่านแวะเปลี่ยนเที่ยวบินสู่เกาะมาดากัสการ์
 
16.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอิวาโต (Ivato International Airport) เกาะมาดากัสการ์ โดยเที่ยวบิน UU611 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.40 ชั่วโมง)
 
17.00 น. เดินทางถึงสนามบินอิวาโต แห่งกรุงอันตานานาริโว ประเทศมาดากัสการ์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Sheraton Hotel Madagascar**** หรือเทียบเท่า (แนะนำให้ท่านเตรียมกระเป๋าใบเล็ก สำหรับพักค้าง 2 คืนในอุทยานแห่งชาติ สำหรับกระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรม)
 

วันที่ 2 อันตานานาริโว – โมรอนดาวา (พักค้าง 2 คืน)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเที่ยวชมเมืองอันตานานาริโว แห่งเกาะมาดากัสการ์ มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยมาดากัสการ์ (Democratic Republic of Madagascar) เป็นเกาะใหญ่ที่สุดอันดับ 4 ของโลก รองจาก กรีนแลนด์(Greenland) นิวกินี(Newguinea) และบอร์เนียว(Borneo) วัดจากเหนือจรดใต้ยาว 1,600 กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่เกือบเท่าครึ่งของประเทศฝรั่งเศส และใหญ่กว่าประเทศไทย 70,000 กว่าตารางกิโลเมตร นำท่านแวะถ่ายรูปกับพระราชวังราชินี (Queen Palace) จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับทำเนียบนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Palace) มีเวลานำท่านแวะชมตลาดเช้าซึ่งท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวเกาะมาดากัสการ์แห่งนี้
 
10.00 น. นำท่านเช็คอิน ณ สนามบินอิวาโต แห่งกรุงอันตานานาริโว
 
11.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองโมรอนดาวา ประตูสู่ป่าเบาบับอันขึ้นชื่อแห่งเกาะมาดากัสการ์ โดยเที่ยวบิน MD712 / MD741 (อิสระอาหารกลางวันภายในสนามบินตามอัธยาศัย) หมายเหตุ : (เที่ยวบินภายในอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสายการบิน โดยในปี 2017 มีการให้บริการเที่ยวบินจากอันตานานาริโว สู่ โมรอนดาวา ในวัน จันทร์, ศุกร์ และ อาทิตย์เท่านั้น)
 
14.55 น. เดินทางถึงสนามบินโมรอนดาวา (Morondava) นำท่านเดินทางสู่เมืองโมรอนดาวา (Morondava) เมืองที่เป็นประตูสู่การเข้าชมต้นเบาบับ ต้นไม้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของมาดากัสการ์ นำท่านชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองและบ้านเรือนของชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในเมืองโมรอนดาวา จากนั้นนำท่านสู่โรงแรมที่พัก
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ พร้อม ชมโชว์พื้นเมือง นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Palissandre Cote Ouest Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)
 

วันที่ 3 โมรอนดาวา (4WD) – ป่าแล้งคิรินดิ – ต้นไม้มหัศจรรย์ เบาบับ – ชมพระอาทิตย์ตก ณ ท่งุเบาบับ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านนั่งรถแบบ 4WD มุ่งหน้าสู่ ป่าแล้งกิรินดี Kirindy Dry Forest (ระยะทางประมาณ 60 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) หนึ่งในระบบนิเวศที่แปลกประหลาดที่สุดในโลก เนื่องจากเป็นป่าที่มีต้นไม้และหญ้าแห้งขึ้นปกคลุมจนได้สมญานามว่า “ป่าแล้ง” อย่างไรก็ดีป่าแห่งนี้ยังคงเป็นที่อยู่ของสัตว์นานาชนิดไม่ว่าจะเป็น หนูยักษ์จอมกระโดด หรือที่รู้จักในนาม “ลีเมอร์” สัตว์ประจำถิ่นอันน่ารักของมาดากัสการ์ นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่ของกิ้งก่าและสัตว์นานาชนิดที่มีรูปร่างหน้าตาแปลกประหลาด ให้ท่านได้เก็บภาพสัตว์ป่านานาพันธุ์ที่สามารถพบเห็นได้ ณ ป่าแล้งแห้งนี้
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก
 
บ่าย นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ช่วงรอยต่อระหว่างเมือง Beloni Tsiribihina กับเมืองโมรอนดาวา (Morondava) ณ ช่วงถนนลูกรังแห่งนี้ท่านจะได้พบกับ "เบาบับ อัลเลย์" (Baobabs Alley) หรือ "เบาบับ ออฟ เดอะ อัลเลย์" (Alley of the Baobabs) หรือ "เอฟวีนิว ออฟ เดอะ เบาบับ" (Avenue of the Baobabs) ต้นไม้ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาดากัสการ์ ณ เบาบับ อัลเลย์ ท่านได้พบกับแนวต้นเบาบับที่ทอดยาวไปตามถนนกว่า 260 เมตร ซึ่งนับได้ประมาณ 20 - 25 ต้นไม้ และบางต้นนั้นมีความสูงกว่า 30 เมตร และมีอายุมากกว่า 800 ปี ส่วนใหญ่เป็นต้นเบาบับจากสายพันธุ์ Adansonia grandidieri ก่อเกิดเป็นภูมิทัศน์อันแสนโดดเด่นที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว จากทั่วโลกให้มาเที่ยวชมได้เป็นจำนวนมากในแต่ละปี อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความอัศจรรย์ทางธรรมชาติของป่าเบาบับ และรอชมพระอาทิตย์อัสดง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงามยิ่งแห่งผืนป่าเบาบับแห่งนี้ ได้เวลานำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Palissandre Cote Ouest Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)
 

วันที่ 4 หมู่บ้านชาวประมง – โมรอนดาวา – อันตานานาริโว
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวท้องถิ่นโดยนำท่านล่องเรือชมธรรมชาติของชายป่าโกงกาง ซึ่งสามารถออกสู่ทะเลได้ นำท่านเดินทางสู่ “เกาะเบทาฮิอนา – Betahiana” เพื่อแวะเที่ยวหมู่บ้านชาวประมง (Fisherman Village) ที่ยังคงการดำรงชีพด้วยการจับปลาและสัตว์ต่างๆในแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศป่าโกงกาง, ชาวประมงพื้นเมือง ได้เวลานำท่านแวะถ่ายรูปกับหาดโมรอนดาวา (Morondava Beach) ซึ่งเป็นชายหาดที่ขึ้นชื่อแห่งเมืองโมรอนดาวา อิสระให้ท่านได้เดินเล่นพร้อมเก็บภาพธรรมชาติอันสวยงามแห่งเมืองโมรอนดาวา
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านเที่ยวชมเมืองโมรอนดาวา เมืองริมทะเลอันขึ้นชื่ออีกแห่งของมาดากัสการ์ อิสระให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองตามอัธยาศัย ก่อนนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองหลวงอันตานานาริโว
 
14.30 น. ท่านเดินทางสู่สนามบินโมรอนดาวา เพื่อเช็คอิน
 
16.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินโมรอนดาวา สู่ สนามบินอิวาโต โดยเที่ยวบิน MD702
 
17.40 น. เดินทางถึงสนามบินอันตานานาริโว
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Sheraton Hotel Madagascar**** หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 5 อันตานานาริโว – ฟาร์มมาโรเซโว – อุทยานแห่งชาติอันดาสิเบ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอันดาสิเบ (Andasibe National Park) (ระยะทาง 143 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) อุทยานแห่งชาติอันดาสิเบ-มันตาเดีย Andasibe-Mantadia National Park อุทยานแห่งนี้ได้ถูกจารึกไว้ในมรดกโลกในปี 2007 เป็นส่วนหนึ่งของป่าฝนของ Atsinanana อุทยานแห่งชาติมีพื้นที่ประมาณ 155 ตารางกิโลเมตร พื้นที่คุ้มครองอยู่ประมาณ 150 ตารางกิโลเมตรและตั้งอยู่ทางตะวันออกของอันตานานาริโว นำท่านผ่านเส้นทางอันคดเคี้ยวบริเวณชนบท และผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ สองข้างทางท่านจะได้พบเห็นวิถีชีวิตของคนมาลากัสซี สภาพท้องนา อุตสาหกรรมการทำอิฐ การเผาถ่านและการเกษตรกรรมต่างๆ นำท่านแวะชมฟาร์มมาโรเซโว (Marozevo Exotic Farm) พบกับสัตว์หายากนานาชนิด เช่น กิ้งก่าคาเมเลี่ยน (Chameleon) สีสันแสบตา จิ้งหรีด กบหายาก นกแก้วสีดำ และ ผีเสื้อหลากสีสวยงาม รวมทั้งสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆ หลายสายพันธุ์สามารถพบได้ที่มาดากัสการ์เท่านั้น
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านเข้าชมความงามของธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติอันดาสิเบ นำท่านเดินสำรวจธรรมชาติระยะสั้น เพื่อค้นหาเสียงมหัศจรรย์ของ อินดรี – อินดรี ลีเมอร์พันธุ์ใหญ่ที่สุดที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ซึ่งลีเมอร์ อินดรี – อินดรี เป็นลีเมอร์ที่อาศัยอยู่เป็นครอบครัว มีขนาดโตเทียบเท่ากับเด็กโต (สูงประมาณ150 เซนติเมตร) ลำตัวมีสีขาวดำ และมีหูเป็นพู่กลมขนาดใหญ่นอกจากนี้เสียงของ อินดรีอินดรี นั้นสามารถได้ยินไปไกลหลายกิโลเมตรอีกด้วย
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักแบบ lodge*** หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 6 อันตานานาริโว – มอริเชียส (พักค้าง 2 คืน)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองหลวงอันตานานาริโว ให้ท่านได้มีเวลาในการเลือกซื้อของฝาก ณ ตลาด ลา ดีค (La Digue) ตลาดที่เต็มไปด้วยสินค้าหัตถกรรมของมาดากัสการ์ เป็นตลาดที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมากที่สุด อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่มีตั้งแต่ ตะกร้าพื้นเมืองสีสันแสบตา ผลิตภัณฑ์จากผ้าปักต่างๆ ฟอสซิลหอย หรือ จะเป็นแอมโมไนต์ หินสี พลอย และอัญมณี เครื่องดนตรีพื้นเมืองของตกแต่งบ้าน อื่น ๆ อีกมากมาย
 
13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
 
15.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินอิวาโต
 
16.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิวาโต สู่ สนามบินมอริเชียส โดยเที่ยวบิน MK289 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.45 ชั่วโมง)
 
19.35 น. เดินทางถึงสนามบินมอริเชียส นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ในโรงแรม นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Belle Pierre Hotel**** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)
 

วันที่ 7 น้ำตกซามาเรล (น้ำตกที่สวยที่สุดในมอริเชียส) – เนินทรายเจ็ดสี – ภูเขาไฟทรูอ์ซแซร์ – พอร์ตหลุยส์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่น้ำตกชามาเรล (Chamarel Falls) ผ่านทางเส้นทางเวิ้งอ่าวทามารีน (Tamarin Bay) ซึ่งเป็นอ่าวที่มีความสวยงามอีกแห่งของมอริเชียส นำท่านแวะชมไร่กาแฟ (Coffee plantation) กรรมวิธีการผลิตและคั่วกาแฟแบบท้องถิ่นแห่งมอริเชียส ได้เวลานำท่านมุ่งหน้าสู่น้ำตกชามาเรล น้ำตกที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมอริเชียส น้ำตกชามาเรลเป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 100 เมตร ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนน้ำตกเป็นจำนวนมาก โดยช่วงระหว่างเดือนเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนของทุกๆปี ซึ่งจะเป็นช่วงฤดูฝนของประเทศมอริเชียสน้ำตกจะเริ่มมีน้ำในปริมาณมากเป็นพิเศษ นำท่านชมความงามและเก็บภาพของน้ำตกชามาเรล ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เนินทรายเจ็ดสี (Seven Coloured Earths) ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของหินลาวา ซึ่งเป็นหินบะซอลล์ กลายเป็นโคลนและได้เปลี่ยนมาเป็นทรายในที่สุด ภูมิประเทศบริเวณนี้จะเป็นลักษณะเนินทรายซึ่งมีสีหลากสี จนได้รับการขนานนามว่า เนินทรายเจ็ดสี อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความอัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งของมอริเชียส
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวปากปล่องภูเขาไฟทรูอ์ซแซร์ (Trou aux Cerfs) ซึ่งเป็นชื่อของภูเขาไฟที่ตั้งอยู่กลางเมืองคูเรปิเป (Curepipe) แห่งเกาะมอริเชียส โดยในอดีตเกาะแห่งนี้กำเนิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหลายล้านปีก่อน ปัจจุบันปล่องภูเขาไฟแห่งนี้เป็นทะเลสาบที่เต็มไปด้วยพืชพรรณต่างๆที่งอกงามและอุดมสมบูรณ์ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดภายในปล่องภูเขาไฟ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย นอกจากนี้ ณ จุดนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเกาะมอริเชียสจากมุมสูงได้สวยงามยิ่ง ซึ่งวิวเมืองพอร์ตหลุยส์จะตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ถัดมาทางด้านทิศตะวันตกคือ ภูเขา Trois Mamelles ซึ่งเป็นภูเขาที่มีลักษณะเป็นยอดแหลมหลายยอด อิสระให้ท่านได้เก็บภาพธรรมชาติเกาะมอริเชียสก่อนนำท่านเดินทางสู่เมืองพอร์ตหลุยส์ ได้เวลานำท่านเที่ยวชมเมืองพอร์ตหลุยส์ (Port Louis) เมืองหลวงของสาธารณรัฐมอริเชียส หรือที่รู้จักในนาม “เกาะ มอริเชียส” ดินแดนสวรรค์นอกชายฝั่งแอฟริกา กลางมหาสมุทรอินเดียทางตะวันตกเฉียงใต้ โดดเด่นด้วยหาดทรายขาว น้ำทะเลสีฟ้าใส ธรรมชาติป่าเขาสีเขียวขจี และบรรยากาศสุดโรแมนติก ติดอันดับเกาะสวยของโลก อย่างไรก็ดีผู้ที่ค้นพบเกาะแห่งนี้เป็น ชาวโปรตุเกส และยังเป็นชาวยุโรปกลุ่มแรกที่เดินทางมาถึงเกาะมอริเชียสในศตวรรษที่ 16 ต่อมาในศตวรรษที่ 17 ชาวดัตช์ได้เดินทางมาตั้งรกรากและตั้งชื่อเกาะว่า “มอริเชียส” นำท่านชมป้อมปราการอะดิเลด (Citadel fort Adelaide) เป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1834 – 1840 มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันเมืองและต่อสู้จากการรุกรานของข้าศึกในอดีต โดยป้อมปราการแห่งนี้มีความสูงเหนือตัวเมืองพอร์ตหลุยส์ จึงทำให้เป็นจุดที่สามารถถ่ายรูปวิวทิวทัศน์ของเมืองได้ดีที่สุดแห่งหนึ่ง อิสระให้ท่านเก็บภาพเมืองหลวงของมอริเชียส ตามอัธยาศัย
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว The Ravenala Attitude Hotel**** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)
 

วันที่ 8 มอริเชียส – เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์อิลิลูซิคเครทส์ – ลงเรือกระจก – ดำน้ำดูปะการัง - รียูเนียน (พักค้าง 2 คืน)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านลงเรือเฟอร์รี่เดินทางสู่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์เกาะอิลิลูซิคเครทส์ (Ile Aux Aigrettes) ซึ่งเป็นเกาะที่ใช้เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมืองนานาชนิดในมอริเชียส โดยมีองค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งมอริเชียส (The Mauritian Wildlife Foundation) เป็นผู้ดูแล และก่อตั้งขึ้นในปี 1984 เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ไม่ว่าจะเป็นนกนานาชนิด, เต่ายักษ์, กิ้งก่านาชนิด นำท่านชมสัตว์นานาชนิดที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติภายในเกาะแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพสัตว์ป่านานาชนิดตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านสู่อ่าวน้ำเงิน (Blue Bay Marine Park) เพื่อนำท่านลงเรือท้องกระจก (Glass bottom Boat) ให้ท่านได้สัมผัสโลกใต้ทะเลแห่งมอริเชียส ที่ได้ชื่อว่าสมบูรณ์และสวยงามอีกแห่งหนึ่งของโลก หรือหากท่านใดสนใจจะดำน้ำดูปะการังก็สามารถทำได้เช่นกัน (แนะนำให้ท่านเตรียมชุดว่ายน้ำหากท่านต้องการดำน้ำดูสัตว์ทะเลและปะการังที่ค่อนข้างสมบูรณ์แห่งมอริเชียส) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองพอร์ตหลุยส์
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านสู่ตลาดกลาง (Central Market) ซึ่งเป็นตลาดที่เรียกได้ว่ามีสีสันของเมืองพอร์ตหลุยส์ เป็นตลาดของคนท้องถิ่นที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าไม่ว่า จะเป็น ผัก, ผลไม้, เสื้อผ้า, ของที่ระลึกและอื่นๆอีกมากมาย จากนั้นนำท่านสู่คอว์แดน วอเตอร์ฟร้อนท์ (Caudan waterfront) ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าร่วมสมัยแห่งเกาะมอริเชียส อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งซื้อของฝากตามอัธยาศัย
 
15.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินมอริเชียส เพื่อเช็คอิน
 
17.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินมอริเชียส สู่ สนามบินโรลอง การ์รอส แห่งรียูเนียน โดยเที่ยวบิน UU109 (ใช้เวลาบินประมาณ 45 นาที)
 
18.15 น. เดินทางถึง สนามบินโรลอง การ์รอส (Roland Garros) เกาะรียูเนียน (Reunion) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว The Belle Pierre Hotel**** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)
 

วันที่ 9 แซงต์ เดอนีส์ – ภูเขาไฟ ปีตงเดอลาฟูร์แนซ - แซงต์ เดอนีส์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ทุ่ง แปลน เด ซาบล์ส (Plaine des Sables) เพื่อชมหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกที่สวยงามและอัศจรรย์ยิ่ง ลัดเลาะผ่านทุ่งหญ้าปศุสัตว์อันเขียวขจี นำท่านแวะถ่ายรูปอันน่าประทับใจของทิวทัศน์เทือกเขาสลับซับซ้อนตระการตา มุ่งหน้าชมความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟ ปีตงเดอลาฟูร์แนซ (Piton de la Fournaise) หนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่และมีการระเบิดอยู่อย่างต่อเนื่องทุกปี ภูเขาไฟรูปโล่ตั้งอยู่บนปลายเกาะเรอูนียงทางตะวันออก มีความสูง 2,631 เมตร (8,632 ฟุต) จากระดับน้ำทะเล ซึ่งบางครั้งเรียกว่าเป็นพี่น้องกับภูเขาไฟเกาะฮาวาย เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกันทางด้านภูมิอากาศและธรรมชาติ มีการระเบิดขึ้นกว่า 100 ครั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2183 เป็นต้นมาและยังเป็นที่จับตามองมาถึงปัจจุบัน การระเบิดครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2550 ภูเขาไฟลูกนี้ถือเป็นจุดกำเนิดของเกาะรียูเนียนเมื่อประมาณ 3 ล้านปีก่อน อิสระให้ท่านสามารถถ่ายรูปที่ปากปล่องภูเขาไฟอย่างใกล้ชิด เพื่อเก็บภาพลาวาร้อนสีแดงตัดกับหินภูเขาไฟสีดำสนิทที่ค่อยๆ ไหลออกจากปล่องภูเขาไฟ (การขึ้นชมบริเวณปากปล่องภูเขาไฟ ทางไกด์ท้องถิ่นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เนื่องจากต้องดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก) ภูเขาไฟแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติรียูเนียน และยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลกอีกด้วย
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองแซงต์ เดอนีส์ (Saint-Denis) นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ (Leon Dierx Museum) อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวของคนรักศิลปะ โดยภายในพิพิธภัณฑ์นั้นก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1911 ภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับผลงานศิลปะร่วมสมัยและศิลปะสมัยใหม่เป็นจำนวนมาก จากนั้นนำท่านชมสวนพฤกษศาสตร์ Jardin de lEtat อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมือง โดยสวนพฤกษศาสตร์ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1767 - 1773 อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ ซึ่งเปิดทำการในสิงหาคม 1855 ภายในสวนพฤกษศาสตร์ Jardin de lEtat นั้นมีการจัดแสดงเกี่ยวกับพันธุ์ไม้พื้นเมืองและพันธุ์ไม้หายากกว่า 50 ชนิด ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ La Roche Ecrite จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สำคัญของเมืองแซงต์ เดอนีส์ โดยจุดชมวิวแห่งนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ ประมาณ 15 กิโลเมตร ณ จุดชมวิวแห่งนี้ท่านจะได้ชื่นชมความงดงามของวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติ ภูเขาสูงชันอันสลับซับซ้อน รวมไปถึงกิจกรรมเดินป่าตามเส้นทางอันแสนท้าทายอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเกาะรียูเนียน หรือ รีอูนิยง ตามอัธยาศัย
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว The Belle Pierre Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)
 

วันที่ 10 ภูเขาไฟซาลาซี เซอร์ก - ไร่วนิลา - แซงต์ เดอนีส์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองเฮลล์เบิร์ก (Hell Bourg Salazie) ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางของเกาะทางตะวันออกเฉียงเหนือของ Piton des Neiges เมืองนี้เป็นเมืองเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยบ้านสไตล์เคร-ออล ที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ ชมธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวเคร-ออล และเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของภูเขาไฟเซอร์ก เดอ ซาลาซี (Cirque de Salazie) ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นบริเวณพื้นที่มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก โดยบริเวณนี้เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์และทัศนียภาพของน้ำตกหลายสาย ที่ไหลลงมาระหว่างแนวช่องเขาซึ่งรู้จักกันในนาม Bride’s Veil เหมือนผ้าคลุมหน้าเจ้าสาว และได้ชื่อว่าเป็นจุดที่มีน้ำตกสวยงามที่สุดแห่งเกาะรียูเนียน อิสระให้ท่านถ่ายรูปความงามตามธรรมชาติของน้ำตกแห่งนี้ ได้เวลานำท่านสู่หมู่บ้านเพื่อชมความสวยงามของอาคารในแบบศิลปะฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านสู่ไร่วนิลา (Vanilla Plantation) พืชเศรษฐกิจหลักของเกาะรียูเนียน ให้ท่านได้เก็บภาพต้นวนิลาและภาพความงามของไร่วนิลาท่ามกลางหุบเขาแห่งนี้ สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่เมืองแซงต์ เดอนีส์
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (Seafood Menu)
 
บ่าย นำท่านเที่ยวชมเมืองแซงต์ เดอนีส์ (Saint-Denis) เมืองหลวงของเกาะรียูเนียน โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณเหนือสุดของเกาะรียูเนียน นำท่านเข้าชมมหาวิหารแซงต์ เดอนีส์(Basilica of St Denis) อีกหนึ่งมหาวิหารที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของเมือง โดยมหาวิหารถูกสร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมโกธิค ด้านหน้ามหาวิหารยังมีลานน้ำพุขนาดเล็กที่มีความสวยงามไม่แพ้กัน นำท่านเที่ยวชมเมืองหลวงแห่งเกาะรียูเนียน แวะถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง (city hall) ได้เวลานำท่านชมความงดงามของสวนริมทะเล Le Barachois อีกหนึ่งสวนที่ถือว่าเป็นย่านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองแซงต์ เดอนีส์โดยสวนแห่งนี้ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชัน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันงดงามของถนน ตัวเมือง และวิวทะเลได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว คู่หนุ่มสาว รวมไปถึงเหล่าช่างถ่ายภาพที่นิยมมาเก็บภาพยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเหนือท้องทะเลเมืองแซงต์ เดอนีส์ นำท่านถ่ายรูปกับปืนใหญ่ที่ในอดีตที่ฝรั่งเศสได้มีการตั้งประจำการ เพื่อปกป้องการรุกรานจากการล่าอาณานิคมจากประเทศอื่น
 
18.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเช็คอิน
 
20.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินโรลอง การ์รอส (Roland Garros) เกาะรียูเนียน (Reunion) โดยเที่ยวบิน UU887 (ใช้เวลาบินประมาณ 7.35 ชั่วโมง) สายการบินบริการอาหารค่ำบนเครื่องบิน
 

วันที่ 11 กรุงเทพมหานคร
07.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
 


Gallery : มาดากัสการ์ – รียูเนียน – มอริเชียส 11 วัน

ค่าบริการรวม

 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน UU, MD, MK (กระเป๋าเดินทางน้ำหนัก ไม่เกิน 23 กก./ใบ)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุ
 ค่าวีซ่าประเทศรียูเนียน
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรียบร้อยแล้ว

ค่าบริการไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนำให้ท่านดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย

เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชำระเงิน

ชื่อบัญชี นายอภิวัฒน์ จิตต์ปรารพ (หรือสั่งจ่ายเช็ค)
ธนาคาร เลขที่บัญชี สาขา ประเภทบัญชี
 กรุงเทพ 118-5-07988-4 สีลม ออมทรัพย์
 ไทยพาณิชย์ 404-8-41630-8 อาคารสาทร สแควร์ ออมทรัพย์
 กสิกรไทย 616-2-08610-1 อาคารสาทร สแควร์ ออมทรัพย์
 กรุงไทย 022-0-12592-9 สีลม ออมทรัพย์

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 1-19วัน)
ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

เอกสารประกอบการขอวีซ่ารียูเนียน (ประเทศฝรั่งเศส)
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 7 วันทำการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพื่อขอยื่น วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ)
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)
8. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
9. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเป็นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา

10. หลักฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ สำเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
- สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมุดและสำเนา 15 วันก่อนยื่นวีซ่า)

************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น **************

หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสำเนาสมุดบัญชี

- บัญชีฝากประจำ (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บัญชีฝากประจำ ต้องเตรียมดังนี้
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจำ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
- สำเนาสมุดบัญชีฝากประจำ มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน

หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา)

เงื่อนไขอื่นๆ

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 1-19วัน)
ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

   Thai Baht Exchange Rate
    Thai Baht Converter