ล่องเรือ : พิชิต ขั้วโลกเหนือ (North Pole) 15 วัน

การบินไทย

พิชิต ขั้วโลกเหนือ (North Pole) 15 วัน


ราคา 888,800 บาท

(ครั้งหนึ่งในชีวิตไปเยือนแกนตั้งฉากของโลก องศาที่ 90 “North Pole” …ทริปเดียวเท่านั้น) เรือลำเดียวในโลกเท่านั้น!!!..... ที่สามารถพาคุณไปขั้วโลกเหนือ ณ จุดแกนตั้งฉาก 90๐ ที่สุดแห่งทริปพิเศษ (ราคาสุดๆ)…. กับการเยือน ดินแดนเหนือสุดของโลก North Pole....จัดเต็มครบสูตร มอสโคว์ – เมอร์มันสค์– ทะเลบาเร้นท์ – ขั้วโลกเหนือ (North Pole) – ฟรานซ์โจเซฟ – หมู่เกาะขั้วโลกเหนือ (ครั้งหนึ่งในชีวิตไปเยือนจุดที่สูงที่สุดของโลก “North Pole” ขั้วโลกเหนือ…ทริปเดียวเท่านั้น) พิเศษ...จองและมัดจำก่อน 31 สิงหาคม 2560..ลดทันที 10,000 บาท

เดินทาง :
• 7 - 21 ก.ค. 60 
tag :
มอสโคว์ – เมอร์มันสค์– ทะเลบาเร้นท์ – ขั้วโลกเหนือ (North Pole) – ฟรานซ์โจเซฟ – หมู่เกาะขั้วโลกเหนือ


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร – มอสโคว์ – เมอร์มันสค์
07.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินการบินไทย (TG) ประตูทางเข้าที่ 1 หรือ 2 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
 
10.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยเที่ยวบิน TG 974 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง สายการบินฯ มีบริการ อาหารเช้าและอาหารกลางวัน ระหว่างเที่ยวบินสู่กรุงมอสโคว์
 
15.55 น. เดินทางถึงสนามบินเดมิเตียโว (DME) กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 
ย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
20.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเชเรเมเตียโว (SVO) เพื่อเชคอิน
 
23.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองเมอร์มันสค์ (MMK) รัสเซีย โดยเที่ยวบิน SU1322 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.25 ชั่วโมง)
 
01.55 น. เดินทางถึงเมืองเมอร์มันสค์ จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Azimut Hotel Murmanks **** หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 2 เมอร์มันสค์ – เชคอินขึ้นเรือตัดน้ำแข็ง I/B 50 years of Victory (Nuclear Ice Breaker)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
 
10.00 น. ทางเรือจัดสัมมนาและอธิบายข้อมูลสำคัญ และเตรียมความพร้อมสำหรับลูกค้าทุกท่านในการลงเรือตัดน้ำแข็งนิวเคลียร์ไอซ์เบรกเกอร์ พร้อม แบ่งกลุ่มให้กับคณะที่เดินทาง เพื่อทำกิจกรรมต่างๆบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นการนั่งเฮลิคอปเตอร์ในระหว่างการเดินทางสู่ขั้วโลกเหนือ, การนั่งเรือโซดิแอก และ กิจกรรมต่างๆ
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารท้องถิ่น)
 
บ่าย นำท่านเชคอินขึ้นเรือตัดน้ำแข็ง I/B 50 years of Victory (Nuclear Ice Breaker) ซึ่งเป็นเรือที่จะนำทุกท่านมุ่งสู่ขั้วโลกเหนือ (North Pole) เรือนำท่านเดินทางออกจากท่าเรือเมอร์มันสค์ อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถและพักผ่อนตามอัธยาศัย (แนะนำให้ท่านออกกำลังกายในห้องยิม ที่มีบริการลูกค้าทุกท่าน เนื่องจากในวันรุ่งขึ้นจะเริ่มท่องเที่ยวขั้วโลกเหนือ จึงแนะนำให้ท่านเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนจุดสูงสุดของโลก องศาที่ 90)
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ หมายเหตุ การท่องเที่ยวโดย เรือตัดน้ำแข็ง I/B 50 years of Victory (Nuclear Ice Breaker) ซึ่งเป็นเรือแบบ Expedition Cruise จะมีการนำท่านลงเรือเล็กหรือ Zodiac รวมถึงนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมผืนน้ำแข็งแห่งขั้วโลกเหนือ 2 รอบ (ขึ้นกับสภาพอากาศเอื้ออำนวยเช่นกัน ดังนั้น โปรแกรมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 15-27 มิ.ย. อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ) โปรแกรมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 15-27 มิถุนายน 2560 (ทางเรือมีบริการอาหารเช้า, กลางวัน, เย็น, Tea Break ตลอดเวลา จัดอาหารแบบ Exclusive ไม่มีซ้ำ)
 

วันที่ 3 Barents Sea (ทะเลบาเร้นท์) – ทัวร์เรือ I/B 50 years of Victory
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ ในวันนี้เรือจะนำทุกท่านล่องสู่ขั้วโลกเหนือ ผ่านทางทะเลบาเร้นท์ (Barents Sea) ในระหว่างการล่องเรือ หากสภาพอากาศดี ท่านอาจจะได้เห็นปลาวาฬ ว่ายวนเวียน ในทะเลแห่งนี้ นอกจากนี้ทางเรือยังมีกิจกรรมและข้อมูลสำหรับลูกค้าที่ต้องการรู้รายละเอียด และ เรื่องราวของขั้วโลกเหนือ ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือจัดขึ้น หรือจะเลือกผ่อนคลายอิริยาบถในคลับเลาจน์ของทางเรือ เรือล่องผ่านทะเลบาเร้นท์ ซึ่งเป็นทะเลที่เริ่มปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งและทุ่งน้ำแข็งแห่งขั้วโลกเหนือ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตาอีกแห่งหนึ่งของดินแดนขั้วโลกเหนือ (Arctic Zone) และในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่เรือจะนำทุกท่านสำรวจ เรือตัดน้ำแข็ง I/B 50 years of Victory (Nuclear Ice Breaker) โดยทางเรือจะนำชมห้องเครื่องจักรของเรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ เป็นเรือตัดน้ำแข็งศักยภาพสูงที่สุดลำหนึ่งของโลก ด้วยพลังงานขับเคลื่อนกว่า 75,000 แรงม้า
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 
บ่าย อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถและพักผ่อนตามอัธยาศัย (แนะนำให้ท่านออกกำลังกายในห้องยิม ที่มีบริการลูกค้าทุกท่าน เนื่องจากในวันรุ่งขึ้นเรือจะเริ่มเข้าสู่ขั้วโลกเหนือ จึงแนะนำให้ท่านเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนสัมผัสขั้วโลกเหนือ) นอกจากนี้ลูกค้าทุกท่านจะได้รับเสื้อกันหนาว (Polar Parkas) เป็นของที่ระลึก เสื้อกันหนาวชนิดนี้ออกแบบพิเศษเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการบุกตะลุยขั้วโลกเหนือ
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 

วันที่ 4 Voyage to the North Pole (เดินทางสู่ขั้วโลกเหนือ) พร้อมประสบการณ์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์!!!
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ ช่วงระหว่างการเดินทางสู่ขั้วโลกเหนือ (North Pole) ณ องศาที่ 90 ทางเรือจะจัดกิจกรรมให้กับลูกค้าทุกท่าน โดยกิจกรรมหนึ่งที่เรือจัดให้คือการนั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมผืนน้ำแข็งแห่งขั้วโลกเหนือ โดยทางเรือจะจัดตารางให้กับผู้โดยสารทุกท่าน นอกจากนี้หากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ทางเรือจะจัดให้ทุกท่านเดินเล่นบนผืนน้ำแข็งแห่งขั้วโลกเหนืออีกด้วย นับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งระหว่างการเดินทางช่วงเข้าสู่เขตองศาที่ 90 นี้ ทางเรือจะจัดกิจกรรมผ่อนคลายอิริยาบถในทุกๆวัน
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 
บ่าย อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถและพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ จะเลือกร่วมกิจกรรมที่ทางเรือจัดขึ้น
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 

วันที่ 5 The North Pole (ขั้วโลกเหนือ ณ องศาที่ 90)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ เรือตัดน้ำแข็งมุ่งหน้าถึงองศาที่ 90 ที่เรียกได้ว่าเป็นจุดสูงสุดของโลก (Once in a lifetime thrill of standing on the top of the world) นำท่านลงจากเรือตัดน้ำแข็งเพื่อให้ท่านได้บันทึกภาพความทรงจำและความประทับใจในการเดินทางสู่ขั้วโลกเหนือ ณ องศาที่ 90 จุดสูงสุดของโลก ณ จุดนี้ทางเรือจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการพิชิตขั้วโลกเหนือให้กับผู้พิชิตทุกท่าน เก็บภาพความประทับใจและความสำเร็จในการเดินทางที่เรียกได้ว่า “ที่สุดของนักเดินทาง ครั้งหนึ่งในชีวิตพิชิตนอร์ทโพล (North Pole)”
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบ BBQ ณ องศาที่ 90 แห่งขั้วโลกเหนือ (อีกหนึ่งประสบการณ์การเดินทาง)
 
บ่าย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ พร้อมร่วมกิจกรรมที่ทางเรือได้จัดขึ้นในการทำกิจกรรมการเดินทางสู่ขั้วโลกเหนือ และอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นธรรมเนียมของทางเรือในการเดินทางครั้งนี้คือ การเขียนข้อความหรือจดหมายเหตุในการมาเยือนขั้วโลกเหนือ บรรจุในแคปซูลที่ทำจากไทเทเนียมชั้นดี ปิดผนึกและฝังลง บนจุดขั้วโลกเหนือแห่งนี้ ให้เป็นเหมือนการจารึกหน้าประวัติศาสตร์ของนักเดินทางทุกท่าน
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 

วันที่ 6 The Island of Russia Arctic (หมู่เกาะแถบขั้วโลกเหนือของรัสเซีย) และ ฟรานซ์โจเซฟแลนด์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ ในช่วงการเดินทางกลับจากขั้วโลกเหนือ (North Pole) เรือจะล่องเข้าสู่หมู่เกาะแถบขั้วโลกเหนือที่อยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซีย หนึ่งในหมู่เกาะอันเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกคือ ฟรานซ์โจเซฟแลนด์ (Franz Josef) เป็นกลุ่มเกาะในมหาสมุทรอาร์กติก เป็นส่วนหนึ่งของอาร์คันเกลสค์โอบลาสต์ ในประเทศรัสเซียในส่วนที่อยู่ในทวีปยุโรป ทางตอนเหนือของเกาะโนวายาเซมเลีย ทางตะวันออกของหมู่เกาะสฟาลบาร์ ประกอบด้วยเกาะที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง 191 เกาะ หมู่เกาะแห่งนี้ถูกค้นพบโดย จูเลียส ฟอนปาเยอร์ และคาร์ล เวเปรชต์ นักสำรวจจากจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีใน ค.ศ. 1873 และสหภาพโซเวียตได้อ้างกรรมสิทธิ์เหนือกลุ่มเกาะนี้ใน ค.ศ. 1926 ในช่วงเวลาการเดินทางสู่ ฟรานซ์โจเซฟแลนด์ทางเรือ จะนำท่านนั่งเรือโซดิแอก (Zodiac) ขึ้นเที่ยวชมหมู่เกาะและธารน้ำแข็งอย่างใกล้ชิด ซึ่งฟรานซ์โจเซฟเป็นหมู่เกาะอันเป็นถิ่นที่อยู่ของหมีขั้วโลกอีกด้วย
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 
บ่าย เรือนำท่านเที่ยวชมหมู่เกาะน้อยใหญ่แห่งฟรานซ์โจเซฟ โดยเรือจะจัดให้ท่านขึ้นฝั่งโดยการใช้เรือโซดิแอก (Zodiac) ทั้งนี้การนำท่านขึ้นเรือโซดิแอก ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน โดยทางเรือจะจัดกิจกรรมให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ระหว่างการเดินทางภายในหมู่เกาะแห่งมหาสมุทรอาร์กติก
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 

วันที่ 7 Barents Sea (ทะเลบาเร้นท์)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ เรือตัดน้ำแข็งนำท่านสู่ท่าเทียบเรือเมอร์มันสค์ ผ่านทางทะเลบาเร้นท์ (Barents Sea) ในระหว่างการล่องเรือ หากอากาศดี ท่านอาจจะได้เห็นปลาวาฬ ว่ายวนเวียน ในทะเลแห่งนี้ นอกจากนี้ทางเรือยังมีกิจกรรมและข้อมูลสำหรับลูกค้าที่ต้องการรู้รายละเอียด และ เรื่องราวของขั้วโลกเหนือ ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือจัดขึ้น หรือจะเลือกผ่อนคลายอิริยาบถในคลับเลาจน์ของทางเรือ เรือล่องผ่านทะเลบาเร้นท์ ซึ่งเป็นทะเลที่เริ่มปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งและทุ่งน้ำแข็งแห่งขั้วโลกเหนือ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตาอีกแห่งหนึ่งของดินแดนขั้วโลกเหนือ (Arctic Zone)
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 
บ่าย อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถและพักผ่อนตามอัธยาศัย และทำกิจกรรมที่ทางเรือได้นำเสนอ ซึ่งทางเรือจะแจ้งให้ท่านทราบในแต่ละวัน
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 

วันที่ 8 เมอร์มันสค์ – มอสโคว์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เรือตัดน้ำแข็งเข้าเทียบท่า ณ ท่าเรือเมอร์มันสค์ นำท่านเชคเอาท์ออกจากเรือ
 
08.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมอร์มันสค์ เพื่อเชคอิน
 
10.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินเมอร์มันสค์ (MMK) สู่สนามบินเชเรเมเตียโว (SVO) โดยเที่ยวบิน SU1312 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.25 ชั่วโมง)
 
13.00 น. เดินทางถึงสนามบินเชเรเมเตียโว (SVO) นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเดมิเตียโว (DME) เพื่อเชคอินขึ้นเครื่องการบินไทย กลับกรุงเทพมหานคร อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันภายในสนามบิน โดยทางทัวร์จัดค่าอาหารท่านละ 30 USD
 
18.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินเดมิเตียโว (DME) ประเทศรัสเซีย สู่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) โดยเที่ยวบิน TG 975 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง)
 

วันที่ 9 กรุงเทพมหานคร
07.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....
 


Gallery : พิชิต ขั้วโลกเหนือ (North Pole) 15 วัน

ค่าบริการรวม

 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินไทย (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ
 ค่าที่พักตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ

ค่าบริการไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชำระเงิน

งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 300,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 120 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง

* ยกเลิก 121 วันก่อนเดินทาง ไม่มีค่าใช้จ่าย (ตามกฎของเรือ)
* ภายใน 90 – 120 วันก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริง (ได้รับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์)
* ภายใน 60 – 89 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริง (ได้รับหนังสือยืนยันจากทางเรือ และ แลนด์โอเปอร์เรเตอร์)

เงื่อนไขอื่นๆ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 11 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งก่อนเดินทาง
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมูตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้นโรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน อาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด


สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบิน หากน้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว )
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตราฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป อาจไม่เหมาะกับการถือขึ้นเครื่อง (Hand carry)

   Thai Baht Exchange Rate
    Thai Baht Converter